20210311 Over het ontwaken

2 Thessalonicenzen 2

De tweede brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen (HSV)

De openbaring van de mens der wetteloosheid

1En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem,

2dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.

3Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,

4de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

5Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was?

6En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.

7Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

8En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;

9hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,

10en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.

11En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,

12opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Opwekking tot standvastigheid

13Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.

14Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen.

15Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief.

16En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade,

17moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken.

De weerhouder is net zo lang werkzaam tot God het toestaat. We moeten eerst door de verleidingen heen en eerst moet de antichrist zich nog openbaren.

God gebruikt alles, zo gebruikt Hij de “grote reset” voor de mensen als mogelijkheid tot groot ontwaken.

The Great Awakening / het grote ontwaken betekent dat we de essentie hebben ontdekt van die fatale, zowel moorddadige strategie als de zelfmoordstrategie van de “vooruitgang”zoals de globalistische liberale elites die aan ons opdringen. En als we het begrijpen, zijn we in staat het aan anderen uit te leggen. De ontwaakte kan en moet alle anderen wakker maken. En als we hierin slagen, zal niet alleen de “Grote Reset” mislukken, maar zal er een rechtvaardig oordeel worden geveld over degenen die het tot hun doel hebben gemaakt om de mensheid te vernietigen, eerst in de geest en nu in het lichaam.

Er is nu een beweging in opkomst, die elke dag in kracht toeneemt, van gewone mensen die allemaal aan dezelfde strijd meedoen, om de wereld te bevrijden van de tirannieke beheersing van de geest door de elite, die alle grote dingen bezit.

Wat doet dit nieuwe leger van waarheid? Ze verspreiden de waarheid!

Mattheüs 6, 19-23

19Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen;

20maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen;

21want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

22De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn;

23maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!

Ons doel moet zijn die schatten te bewaren waar we onze hoop op kunnen bevestigen, die bepalen onze richting en daar moeten we onze energie aan besteden. De schat van het Koninkrijk is het bewaren waard en dat moet ons gedrag bepalen.

Lees over hoop en toekomst hier

Lees over de een wereldwijde mars op 20 maart hier

Lees over een uitleg over de great reset en de great awaking hier