20210309 Over suprematie

Joden beweren “Gods uitverkoren volk” te zijn, dan ben je superieur. Dat heet suprematie.

Allereerst: als ik het heb over joden moeten we de kanttekening in acht nemen dat dat een “vrij nieuw” woord is. Het woord komt in de bijbel niet voor. Daar hebben de schrijvers het wel over de Judahitische groep. De groep die nog het oude geloof aanhing, werd “gecontroleerd” door de farizeeën en de priesters en dat was niets anders dan de baäl religie. Deze satanische religie heeft het oude volk nooit verlaten en wordt tot op de dag van vandaag als een verstikkende deken over de wereld gelegd. Gewone mensen, gelovigen, Christenen, “joden” weten dit vaak niet.

Deze satanische religie was de religie van Babylon en Abram werd daar door God uitgehaald. Abraham die een verbond sloot met God om niet meer mee te doen aan de baälpraktijken kreeg hulp van God bij zijn vertrek uit Ur. En nu gaat deze paus voor zijn nieuwe wereldreligie terug naar Ur om te bidden met vertegenwoordigers van de 3 “Abrahamitische” religies en hij presteert het om de naam van Jezus Christus niet één keer te noemen. Wel terug naar Irak willen (wat bijna overeenkomt met het vroegere Babylon) en praten over Abraham en Ur maar niet over Christus!

Er was een verbond en een belofte maar de nakomelingen hadden de taak weg te blijven van baäl en de wereld te vertellen van God. Daarin hebben ze gefaald. Met Jezus kwam er een nieuw testament, een nieuw verbond waarmee het oude verviel. Het nieuwe verbond / het nieuwe testament houdt in dat iedereen vergeven kan worden, ook zij die zich hebben ingelaten met lucifer. Het is niet voor het ene of het andere volk. Het is voor allemaal. Zie Romeinen 11.

Maar twee van de drie willen juist de ander aanvallen en vernietigen. In het nieuwe testament komt niets voor waarin wordt opgeroepen om de ander / de buitenstaander te vernietigen. Er wordt niet gescholden en niemand wordt voor een dier uitgemaakt. Bij 2 van de 3 is de ander (de Christen) een hond of een varken en moet worden afgemaakt. Je kunt wel een lief uittreksel geven van de koran maar dat is dan niet het hele boek. De bijbel is gecorrumpeerd door “hen”. Ik ben geen bijbelgeleerde en die het wel zijn, zullen vanwege beroep of reputatie niet zo gauw iets blootleggen maar gelukkig zijn er dappere denkers die wel de stap durven zetten en ons vertellen wat er niet goed is. Jezus heeft ons in ieder geval een nieuw testament gegeven en we hebben nog oude bijbels die een goed beeld geven. ( in het Engelstalig gebied de King James bijbel en in ons taalgebied de Statenvertaling (SV). Ik gebruik die regelmatig maar omdat de taal soms erg ouderwets is, gebruik de herziene statenvertaling (hsv).Ik ben afgehaakt als katholiek vanwege het pausdom maar ik ben wel Christen. Ik zie in het pausdom alles terug van de baälreligie en als ik het boek exodus lees in het oude testament word ik onpasselijk. Ik vind dit een goed voorbeeld van de dwang van jahwe, die niet God is maar lucifer. In het oude testament is er voortdurend de strijd van het volk tussen het volgen van Gods’geboden en toch weer voldoen aan de eisen van lucifer. Het had voor velen groot voordeel om babylonische religie te volgen. In het boek exodus gaat het vers na vers over eisen, over wereldse zaken, over goud en zilver en reukwaren. God wil geen wereldse zaken, eist geen speciale kleding of kapsels. Dat is lucifer die dat doet. In het oude testament is er voortdurend sprake van een ander naam van God maar God wilde geen namen. Hij is de Heer.

Mattheüs 6, 5-8:

En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.

6Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

7Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

8Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

Joden die beweren “Gods uitverkoren volk” te zijn, voelen zich superieur, dit is joods suprematie. Maar zij hebben de brutaliteit om de blanke westerling te beschuldigen van “blanke suprematie” en “racisme”. Omgekeerd mag je niets zeggen want dat is antisemitisme. Een eerste wet uit de psychologie is, dat wat je zegt over een ander, je zegt over je zelf. Wat de blanke westerling wordt verweten, is wat ze zelf doen: zich superieur wanen. En wat zij doen met al die beschuldigingen, is om af te leiden van hun eigen kwaad.

Satanisme is wanneer mensen de rol van God overnemen, praten over suprematie. De nieuwe wereldorde is satan aanbidding, het is luciferianisme. Lucifer is hun god, de god van de wereld.

In het satanisme wordt alles omgedraaid: wat goed is, wordt slecht en omgekeerd. En lucifer is de god van “hen”.

Daarom werd in Ur niet over Christus gesproken, daarom dekte de paus om de haverklap het kruis op zijn borst met zijn hand af. ( overigens zal dat wel een satanisch kruis geweest zijn ) N.B. Inmiddels heb ik veel beelden van het bezoek aan Irak bekeken en de paus draagt inderdaad het satanische kruis. Het kruis dat de paus draagt, lijkt op een gewoon kruis. Het kruis laat Jezus zien als de Goede Herder, die het verloren schaap op zijn schouders draagt en de rest van de kudde tegen het kwaad beschermt Maar wat zien we de “Goede Herder”doen? Zijn armen zijn gekruist, waardoor er een X ontstaat. Maar afbeeldingen van de Goede Herder horen zonder de armen gekruist. Het is het normale beeld van: kom tot mij. Dat zijn open armen.

De X heeft wel een betekenis in diverse mysteriegodsdiensten.

De X (armen gekruist) is als “heilig symbool” bij de Egyptische Osiris, de zonnegod of lucifer.

De Vrijmetselarij gebruikt de X dan ook als teken.

Paus Franciscus, die er zogenaamd voor de armen is, en dat via zijn kruis kenbaar wil maken, laat “Jezus Christus”, of de “plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde” (hijzelf), een symbool maken dat de Egyptische zonnegod (osiris), of lucifer, vereert. Hiermee geeft de paus aan precies in de wegen van de vrijmetselarij en de plannen voor de nieuwe wereldorde te wandelen.

kruis met x
de goede herder
zo is het satanische kruis: de armen van de herder zijn gekruist en maken het x teken
de Egyptische zonnegod osiris

Steeds meer Christenen en joden erkennen eindelijk dat het jodendom een satanische cultus is die zich voordoet als een religie. Het kabbalistische judaïsme gaat eigenlijk over het vervangen van God en het vergoddelijken van kabbalistische joden. Cabalisme (satanisme) is de geheime religie van de wereld.

Christenen werden misleid door de Scofield-bijbel (1909), die werd gefinancierd en gepromoot door zionistische bankiers. Christelijke zionistische predikanten zoals John Hagee, Benny Hinn en Joel Osteen uit de V.S. zijn afvalligen en verraders. Via de V.S. is het afwijkende christendom over de wereld gekomen via evangelische christenen en zionistische christenen.

Iemand dit dit verraad blootlegde was Steven Anderson met zijn film “Marching to Zion”. De documentaire van Baptist Pastor Steven Anderson, is een teken dat christenen eindelijk wakker worden. Er is nu sprake van het blootleggen van deze Joodse zwendel, dat Joden “Gods uitverkoren volk” zijn. God is universele liefde, zoals Christus leerde, de antithese van het idee dat God het ene volk boven het andere zou verkiezen.

Het beste deel van deze documentaire zijn Andersons interviews met drie joodse rabbijnen die hansworsten zijn. Men ontkent dat de farizeeën (judeeërs) Christus hebben gedood. Anderson haalt een boek aan van een vooraanstaande Joodse geleerde die toegeeft dat dit niet alleen waar is, maar stelt ook dat Christus een “godslasteraar en afgodendienaar” was die het verdiende gedood te worden! Een andere rabbijn zegt dat alle moraliteit relatief is. Als een samenleving stelen goedkeurt, is stelen oké. Wat voor religie is dit? Het verklaart zeker het gedrag van sommige “joden”. (spreek liever over khazaren of over kabbalisten)

We leren dat Joden niet in de Torah (Oude Testament) geloven en niet in de hel geloven. Ze verwerpen Christus als een “mislukte Messias” en geloven dat de echte Messias (d.w.z. de Antichrist) een “grote krijger” zal zijn die Joodse vijanden zal overwinnen en Joodse wereldhegemonie zal bewerkstelligen, ook bekend als “vrede”. (NB. deze paus heeft ook letterlijk gezegd dat de missie van Jezus is mislukt.

Anderson benadrukt dat het jodendom in wezen antichristelijk is. Christendom onderwijzen is verboden in Israël. Christenen kunnen geen Israëli worden. De Bijbel zegt dat de Davidster Moloch vertegenwoordigt.

De documentaire laat zien hoe joods satanisme (kabbala) de christelijke leer binnensijpelt in de vorm van het geloof dat God androgyn is in plaats van mannelijk. In feite is het Baphomet die androgyn is.

De documentaire duurt 1,47 minuten, maar je kunt stoppen rond het punt van een uur, waar het in een zinloze bespreking van genealogie terechtkomt, en hoe we allemaal afstammelingen zijn van Abraham. De tijd had moeten worden besteed aan hoe Joden afstammen van de Chazaren en geen aanspraak maken op Palestina. Israël werd opgericht om de hoofdstad te zijn van het wereldrijk van de vrijmetselaars-joodse bankiers.

De laatste tien minuten bevestigen dat het christendom gaat over “een hemels Jeruzalem”, een geestelijk rijk dat het aardse koninkrijk zal bepalen. Het ware geluk en de verlossing van de mens berusten op het voorop stellen van geestelijke waarden, zoals de liefde voor God en de naaste.

Onze God is een en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zó sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen.

1 Petrus 5:10

Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven.

Galaten 6:9

Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen.

Efeziërs 6:18

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Mattheüs 22, 37

Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

Lukas 10, 27

Als je deze documentaire bekijkt kun je de waarheid leren kennen. De meeste joden zijn ook bedrogen en gemanipuleerd. Ze kunnen zichzelf ook bevrijden van de mentale slavernij die het jodendom is.

De mensheid zinkt weg in satanisme op basis van de vrijmetselarij en de joodse kabbala.

Christenen moeten leren dat het jodendom en het zionisme wolven in schaapskleren zijn.

Hier zien we de Joodse denkwijze dat ze verwikkeld zijn in een voortdurende oorlog met “vijanden” en de verzekering dat deze laatste uiteindelijk zullen worden aangepakt.

Dit staat natuurlijk lijnrecht tegenover alles wat Jezus zei en illustreerde, namelijk dat goedheid inherent in een ieder aanwezig is, voor niemand onmogelijk en dat het individu moet kunnen kiezen. Het is geen wonder dat degenen die elk aspect van de samenleving willen besturen (zij het onder het voorwendsel “de wil van God te doen”) Zijn leer hebben afgewezen en doorgaan met het afwijzen en ondermijnen ervan.

En dat ondermijnen neemt gigantische vormen aan. Ik heb al vaker over de Hollywood industrie geschreven en de Vigilantcitizen heeft daar regelmatig goede artikelen over. Maar overal wordt onze wereld ondermijnd. ( zie mijn blog artikel )

Gods uitverkoren volk gaf ons gelegaliseerde pornografie (Paul Craig Roberts)

Veel Joodse pornografen en geleerden geven openlijk toe dat Joden zich bezighouden met de productie en verspreiding van pornografie om de niet-Joodse cultuur te ondermijnen en te vernietigen. Laten we eerst de enorme joodse aanwezigheid binnen de porno-industrie vaststellen, zodat alle claims van het tegendeel vanaf het begin kunnen worden afgewezen.

Zie daarvoor Gods uitverkoren volk gaf ons gelegaliseerde pornografie bij Roberts of het volledige artikel bij Unzreview

Joden willen graag vertellen dat zij de meestvervolgde mensen op aarde zijn en Christenen vertellen dat graag na. Maar dat is niet zo. Niemand mag aan het (gefabriceerde) verhaal van de holocaust komen want dan vallen ze door de mand. Ontken ik de holocaust? Nee, maar wel het verhaal dat ons geleerd wordt sinds de jaren ’60 en wat al vele malen is onderuitgehaald. Ook al mag de gewone mens dat niet weten. Maar de andere holocaustverhalen verdienen net zoveel aandacht. Evenals de wereldwijde Christenvervolging.

Bronnen

Makow

de documentaire

christenvervolging