20210306 Over waarheid en leugen

Een leugen kan niet waar worden, een ondeugd kan na verloop van tijd geen deugd worden.

Na verloop van tijd verdoezelt de wereld altijd de verschillen tussen eenvoudig goed en kwaad. Goed en fout. Waar en niet waar. Wat goed en fout was in de tijd van onze grootouders, is vandaag niet meer hetzelfde.

Waarom? Hoe kan dat zijn?

De mens kan het belang van het wereldse boven het spirituele zodanig boven alles stellen dat het spirituele net zo goed niet eens in zijn wereld kan bestaan.

Iemand die zwak is, kan het laten gebeuren, een sterkere kan toch zodanig misleid en beïnvloed worden dat het hem in de greep krijgt. De slechte mens bestaat en kan zo zijn werk doen: hij kan het kwaad bevorderen.

Het kwaad boekt veel vooruitgang wanneer mensen niet eens geloven dat het kwaad bestaat. Slechte mensen kunnen fatsoenlijke mensen ervan te overtuigen dat het kwaad niet bestaat, door onwaarheid, dwaling en kwaad te promoten.

Ze vervagen het onderscheid tussen goed en kwaad; dan promoten ze de onwaarheid dat goed en kwaad niet eens bestaan; dan werken ze om de verkeerde kijk in “goed “ te veranderen door een onwaarheid als waar te laten aanvaarden. Iets kwaads laten accepteren als iets goeds.

De Christen wordt verleid onbeperkt mededogen te hebben met de hele wereld. Iets waar ik meerdere keren op heb gehamerd: wie is je naaste?

En de Christenen moeten onbeperkt barmhartig zijn.

Overmatige nadruk op mededogen en bevordering van onbeperkte barmhartigheid zijn enkele van de instrumenten van het kwaad die worden gebruikt bij de geestelijke vernietiging van de mens. De liefde van God is onbeperkt, maar die van ons niet. Hij is perfect, wij niet. We moeten het volwassen oordeel zo goed mogelijk gebruiken, hoe onvolmaakt we ook zijn. Omdat God onvoorwaardelijk van ons houdt, betekent het niet dat Hij ons allemaal onvoorwaardelijk redt.

Er zijn voorwaarden waaraan moet worden voldaan . Niet iedereen zal eraan voldoen.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan wordt het vaakst gebruikt om te laten zien hoe we onze naaste moeten behandelen. Maar iedereen vergeet dat de discussie draaide om wie precies je naaste is.

We weten allemaal dat de Samaritaan de “uw naaste” was. Maar we vergeten altijd de anderen in de gelijkenis. De priester en de leviet die zonder zorgen langskwamen, waren iets minder onze naaste. De overvaller was beslist niet je naaste. Het punt is: niet iedereen op aarde is je naaste.

Vaak is de weerlegging dat we niet moeten (ver)oordelen. Dat is een ander kwaad waarmee de christen om de oren wordt geslagen.

Een grove overdreven nadruk op onvoorwaardelijke liefde, sluw toegepast, is het meest effectieve instrument van het kwaad bij de vernietiging van de mens.

Het kwaad neemt elk citaat van Jezus over en probeert het universeel toe te passen.

Uw vijand liefhebben, kan werken als uw vijand slechts een andere politieke mening of van een afwijkende denominatie is, of zelfs een redelijke ongelovige. Maar kan niet altijd werken als er andere vernietigende krachten aan het werk zijn die op jouw ondergang of die van je land uit zijn.

Als wij, door onze vijand lief te hebben, ons overgeven aan het marxisme, of onze nek aanbieden aan de islam, wat gebeurt er dan met de goddelijke instructie om alle naties te dopen en hen alles te leren wat Jezus de apostelen leerde?

Zijn marxisten en moslims onze naasten? Moeten we ze liefhebben tot in de dood? Tot de dood van het Christendom? Moeten we de opmars van het kwaad in de wereld niet weerstaan?

Kijk naar Jezus voor uw voorbeeld van hoe wij mensen het kwaad in deze wereld moet aanpakken.

Wat deed Jezus in de tempel met de geldwisselaars?

Wie noemde de farizeeën addergebroed?

Als we onze grenzen niet stellen, zal de hele wereld er enorm onder lijden.

Kwaadaardige barmhartigheid is wat ons als land en de EU het meest waarschijnlijk zal verdoemen. Opzettelijk verkeerd gevormd mededogen verdraait ons fundamentele nationale besef van goed versus kwaad. Elke oude zonde komt nu met zijn eigen zielige “ik kan er niets aan doen” excuus, en wordt zo verontschuldigd.

Ik ben zo geboren, het is mijn karakter / aard, God heeft me zo gemaakt en God houdt van me, dus wie ben jij om me een zondaar te noemen? God maakt geen rotzooi, dus behandel me niet meer alsof ik rotzooi ben. Niemand wordt geboren om te zondigen zonder een keuze te hebben. Het is een leugen. Je kunt altijd op een moment in je leven het roer om gooien als je dat wilt.

Er is verraad en er is leugen en dat wordt gevoed door overheden en andere instellingen. Instellingen die ons de weg zouden moeten wijzen, zoals het Vaticaan. De ontsporing van katholiek leiderschap zou niet mogelijk zijn geweest als er niet eerder een zeer ernstige verzachting of zelfs eliminatie was geweest van de juiste morele leer van de bisschoppen. De ontsporing van Christelijke denominaties zou niet mogelijk zijn geweest door verraad van dominees.

Het is ons verlies van moreel kompas dat het grootste gevaar vormt voor de hele land en voor de hele vrije westerse wereld. Je kunt degene die je de schuld wilt geven de schuld geven; er is zeker genoeg te doen.

Vroeger plachten we zonde te vervloeken, nu tolereren we het. Degenen die ooit de zonde vervloekten, zullen zelf vervloekt worden omdat ze één woord tegen de zonde hebben gezegd.

We zien er al uit als de nieuwe Sodom, als je gewoon je tv aanzet, naar je plaatselijke theater gaat, gewone publicaties leest of op internet surft. Of ga naar school. Of ga naar de rechtbank. Of ga naar de kerk. We begonnen de zonde te tolereren; nu zijn wij degenen die niet door zonde worden getolereerd. We worden niet getolereerd.

Nu moeten we bloot in kinderprogramma’s op tv gewoon vinden. We moeten voorlichting van transseksuelen op scholen gewoon vinden, we moeten zoveel gewoon vinden wat het een halve eeuw geleden niet was. Het gaat geleidelijk. Mensen houden misschien niet van verandering en zullen erover mopperen, maar ze hebben een hekel aan gewelddadige confrontaties en onrust, dus neigen ze ertoe deviantie te definiëren om de stabiliteit van de burgerlijke orde binnen de kring te behouden. Wat ooit als afwijkend werd beschouwd, wordt uiteindelijk gedefinieerd als normaal.

Mensen zien het als de fatale onvermijdelijkheid en durven hun nek niet uit te steken.

Dat is het probleem. Iedereen gaat gewoon mee met de rit, ook de bovenonsgestelden die het zouden kunnen stoppen.

Ons collectieve gevoel van naastenliefde en barmhartigheid wordt kwaadaardig wanneer de barmhartigheid die we iemand tonen zal resulteren in onze eigen vernietiging.

Mattheüs 10, 32-39:

Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.

Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.

Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden. Mattheüs 7, 13-15:

Ga binnen door de nauwe poort: want wijd is de poort, en breed is de weg die naar de vernietiging leidt, en velen zijn er die daarin gaan. Hoe smal is de poort, en eng is de weg die naar het leven leidt: en weinigen zijn er die hem vinden! Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren tot jullie komen, maar innerlijk roofzuchtige wolven zijn.

Het kwaad sluit nooit echt een compromis. Bij elk compromis met het kwaad doet goed een stap terug. Elke keer weer . Dat is het enige principe dat alle ware principes nooit mogen vergeten. Elk verondersteld ‘compromis’ met het kwaad komt op zijn minst het kwaad tegemoet ten koste van het goede. Vergeet dat nooit .

De geschiedenis laat zien hoe kwaadaardige marxisten dit principe hebben bewezen. Marxisten hebben aangetoond hoe het kwaad het beste tegen het goede opkomt, met minder de strijdbijl van de revolutie, dan met een meer geleidelijke opmars, stap voor stap, met een kleine aanpassing tegelijk. Vooruitgang zo traag dat ze onmerkbaar is. Het kwaad gaat geleidelijk vooruit omdat mensen van goede wil het niet weten of ze zijn het vergeten of ze hebben het nooit geleerd : het simpele feit dat het kwaad nooit echt compromissen sluit .

Oordelen wordt gedemoniseerd om het oordeel van het kwaad te verzwakken of te elimineren. Degenen die een goed volwassen oordeel willen onderdrukken, citeren graag Mattheüs 7, 1, waar de Jezus zegt: “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.” Maar ze gaan nooit verder dan die ene regel, die, indien alleen genomen, beter zou zijn: “Oordeel niet verkeerd, opdat u niet verkeerd wordt beoordeeld.”

Mattheüs 7 (HSV):

De splinter en de balk

1Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;

2want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.

3Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?

4Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?

5Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

6Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.

Gebedsverhoring

7Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

8Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.

9Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt?

10Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven?

11Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.

12Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.

De nauwe poort

13Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;

14maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

De boom en zijn vruchten

15Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.

16Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?

17Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.

18Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.

19Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

20Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.

21Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

22Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?

23Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

De wijze en de dwaze bouwer

24Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;

25en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.

26En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft;

27en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.

28Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht,

29want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.

Dit betekent dat het oordeel dat u uitspreekt, daarmee zult u geoordeeld worden, en de maat waar u mee meet, zal de maat zijn waarmee u gemeten wordt. Beschouw dit als een ernstige waarschuwing om correct te oordelen.

Het laatste oordeel behoort natuurlijk alleen de Heer toe. Maar hier in dit leven is het verschil tussen bekwame volwassenen en kinderen, en het verschil tussen bekwame volwassenen en incompetente volwassenen, het bereikte niveau van volwassen oordeelsvermogen.

Dit betekent ook dat we moeten bidden en vragen om goed te leren onderscheiden, om goed te leren oordelen en daarvoor zo nodig rekenschap te leren afleggen.

Kennis van goed en kwaad staat gelijk aan kennis van de wil van God. Die kennis, de onderscheiding van Gods wil, is het belangrijkste doelwit van de boze. Je mag er niet over nadenken. Het plan is om je af te leiden met iets aantrekkelijks of je in de hoek zetten met jouw opvattingen die achterhaald of conservatief zijn.

Dat is wat nu gebeurt rond het kinderprogramma rond bloot. Dat komt overgewaaid uit de V.S. en moet nu hier op tv.

Kinderen worden hier gebruikt en misbruikt en de volwassenen die het veroordelen worden weggezet als conservatief. Maar het is het toonbeeld van kwaad.

Alle seksuele perversies en alle seksuele zonden en onzuiverheden moeten steeds weer breed uitgemeten worden op tv. En mensen die dat niet willen, worden als -foob weggezet. Het kwaad wint hier.

We worden gemanipuleerd door in de kwaadaardige collectivistische val te trappen, die van: laten we proberen ons allemaal samen te brengen om ons voor een gemeenschappelijk doel te verenigen. Maar we hebben niet allemaal een zelfde gemeenschappelijke doel. We hebben niet allemaal hetzelfde gevoel van goed en kwaad.

We kunnen niet samenkomen met het kwaad en goed blijven. Dit is een tijd van verdeeldheid. Pas nadat we ons door God gegeven oordelen op de juiste manier hebben toegepast bij de erkenning van dat kwaad is onder ons dat ons verdeeld heeft, kunnen we beter overgaan tot vereniging van hen die het goede voorstaan en weten wat dat betekent.

We hebben in ons land niet langer een gemeenschappelijk ethos, we zijn meer verdeeld dan ooit en dat is wat “zij” willen. Dat moeten we (h) erkennen en er voor zorgen dat voor de groep die dit ziet en aanvaardt de kennis toeneemt en de mogelijkheden om te leren wat de redding hier uit is.

Wat we nodig hebben, zijn echte toegewijde en vastberaden Christenen die het lauwe Christendom verwerpen en het passievolle Christendom nieuw leven inblazen.

Mensen die de Waarheid zoeken, het leven goed voorleven en God blijven vragen om hulp.

De leugen is dat de waarheid relatief is. De overtuiging dat de waarheid relatief is, resulteert in uitspraken als: “Er is geen waarheid.” “Alle waarheid is relatief.” “Het is waar voor jou, maar niet voor mij.” En het onvermijdelijke: “Je moet niet oordelen.”

Al deze uitspraken zijn echter in strijd met de wet van de non-contradictie, die stelt: “Tegengestelde ideeën kunnen niet beide tegelijkertijd in dezelfde zin waar zijn.” Bijvoorbeeld: de aarde kan niet tegelijkertijd rond en tegelijkertijd niet rond zijn.

Morele beweringen kunnen niet zowel waar zijn als tegelijkertijd niet waar in dezelfde zin.

Alle uitspraken die aanspraak maken op relativisme zijn in strijd met de wet van non-contradictie. Ze verslaan zichzelf. Het kan gemakkelijk worden aangetoond dat ze allemaal vals zijn.

Tegengestelde overtuigingen zijn mogelijk, maar tegengestelde waarheden zijn niet mogelijk.

Je kunt geloven dat alles waar is, maar alles kan niet waar zijn. Objectieve waarheid kan niet worden ontkend zonder eerst te worden bevestigd.

Voorbeelden:

“Er is geen waarheid.”

“IS DAT WAAR?”

“Alle waarheid is relatief.”

“IS DAT EEN RELATIEVE WAARHEID?”

“Het is waar voor jou, maar niet voor mij.”

“IS DAT WAAR VOOR IEDEREEN?”

“Je moet niet oordelen.”

“IS DAT GEEN OORDEEL?”

“Er is geen waarheid buiten de wetenschap.”

“WELKE WETENSCHAPPELIJKE EXPERIMENT TOONT AAN DAT HET WAAR IS?”

Alle uitspraken die in strijd zijn met de wet van niet-tegenspraak zijn zelfvernietigend en KUNNEN NIET WAAR ZIJN.

1 Petrus 4 De eerste algemene brief van de apostel Petrus (HSV)

Leven naar de wil van God

1Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde,

2om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.

3Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.

4Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.

5Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.

6Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.

7wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.

8Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

9Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.

10Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.

11Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Bronnen:

NOS Over bloot op tv in kinderprogramma

EJ Bron Angst creëert slaven

EJ Bron De wolf en de schapen

Bronnen voor inspiratie: de katholiek Amerikaanse denker

Makow

Wynia’s week

speciaal over politieke correctheid

over de geldverslindende import van onze vijanden