20210303 Over het nieuwe huis voor één wereldreligie

In Berlijn wordt op 27 mei de eerste steen gelegd voor het zogenaamde ‘Huis van Eén’, waarmee Eén God van alle religies wordt bedoeld. Het gebouw wordt namelijk een gebedshuis voor zowel Christenen, Joden als moslims. Ook aanhangers van andere geloven en atheïsten zijn er welkom. Een één-wereldreligie is het nog niet, maar de volgende stap daartoe wordt nu daadwerkelijk gezet.

In Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) moet in 2022 met het Abrahamic Family House iets vergelijkbaars worden geopend. Het besluit hiertoe viel tijdens het bezoek van paus Franciscus aan de VAR in 2019, het eerste bezoek ooit van een paus aan het Arabische schiereiland. Franciscus ondertekende samen met de Grote Imam van al-Azhar, dr. Ahmed el-Tayeb, een verklaring waarin werd opgeroepen tot religieuze tolerantie en dialoog. Voor dit doel werd een intergeloof raad opgericht die het Hogere Comité van Menselijke Broederschap wordt genoemd.

Het lijkt voorstelbaar dat christelijke voorstanders van een één-wereldreligie bepaalde teksten en historische gebeurtenissen kunnen aangrijpen om hun al bijna 2000 jaar bestaande geloof zo aan te passen, dat deze aanvaardbaar(der) wordt voor zowel Joden als moslims. Desondanks zal daarvoor nog steeds de unieke Nieuw Testamentische positie van Jezus als ‘de Christus’ moeten worden afgewaardeerd tot slechts een ‘profeet’, een positie die Jezus in de islam reeds heeft (‘Isa’). Het is

nauwelijks denkbaar dat christenen van welke denominatie dan ook hier ooit mee zullen instemmen.

Zie verder bij Xandernieuws

De paus heeft al vaker voorzetjes gegeven: “de missie van Jezus is mislukt”. Deze paus is een ketter en zal zeker wegen vinden om het luciferianisme als een wereldreligie zijn weg te laten vinden in het nieuwe “huis van Abraham”.

Maar deze 3 religies kunnen niet onder één dak want 2 ervan willen die ene “verslinden” want dat is de aartsvijand. Voor joden van de babylonische talmoed is Jezus de grote vijand en daarmee Zijn volgelingen ook. Voor moslims is Jezus een van de vele profeten en Christenen zijn de vijand.

Christenen begeven zich dus te midden onder de vijanden. En de zouteloze Christenen weten niet meer waar het Christendom overgaat.

Alleen al het uiterlijk vertoon van de kerk van Rome, het jodendom en de islam past niet bij het christendom zoals door Jezus gepreekt.

Mattheüs 6, 5 -13: En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

Het gebed des Heeren Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Het gebed is er voor je persoonlijk contact met God. De rest is een schijnvertoning. Wat we vaak zien is beeldvorming: kijk mij, kijk ons enz. Het laat zelfgenoegzaamheid zien maar zegt niets over een persoonlijke band met God. Dit alleen veroorzaakt een probleem met alle uiterlijke vertoon.

We moeten naar onze binnenkamer. M.a.w. We moeten oppassen voor pompeus gedrag, voor uiterlijk vertoon. Hoeveel uiterlijk vertoon zien en horen we in onze straten? Bodden is praten met God en vereist dat je geen afleiding hebt of jezelf in een positie brengt dat je de aandacht op je vestigt. Je moet een alerte geest hebben en een open bewustzijn. God houdt niet van een omhaal van woorden. Hij is een goede luisteraar en heeft dat niet nodig. Hij kent onze omstandigheden en onze noden. Het gaat om onze intimiteit met God. Bidden is pad betreden waarin je steeds nieuwe dingen tegenkomt. Je kunt het beste in contact treden met God zonder allerlei uiterlijke poespas erom heen die soms bij anderen zo geliefd is. Doe daar niet aan mee. God is onze Vader, geen privé huisgod, Hij is in de hemel, Hij is daar onze majesteit en Zijn Naam moet worden geheiligd omdat de naam altijd weer besmet is met allerlei bijgeloof. God is heilig en dat moeten we zo houden. Uiteindelijk willen we liefdevol geleid worden naar Zijn Koninkrijk. Zijn Wil geschiede, waar wij uiteindelijk in alle vrijheid voor mogen kiezen. Dat is niet de weg van het kwaad, van lucifer maar de weg van het goede. Leid ons naar het goede. We kunnen het niet alleen en hebben hulp nodig. Dat moeten we ons bewust zijn. Dit stuk Mattheüs vat alles samen en staat ver van de wereld van de paus, de voorvechter van het één religiesysteem.

Het Huis van Eén wordt een aanval op het ware Christendom.

2 Korinthe 11, 12-15:

Maar wat ik doe, zal ik ook blijven doen, opdat ik elke aanleiding wegneem van hen die een aanleiding zoeken om in datgene waarin zij roemen, aan ons gelijk bevonden te worden.

Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.

En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.

Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.