20210227 Over de oorlog tegen de mensheid 4

1 Korinthe 5 (HSV)

De eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe

Over zedeloosheid in de gemeente

Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo’n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft.

En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan hem die deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen?

Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten – alsof ik aanwezig was – om hem die dat zo gedaan heeft, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heere Jezus Christus, over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere Jezus. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.

Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn? Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg.

2 Thessalonicenzen 2 (HSV)

De tweede brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen

Over de openbaring van de mens der wetteloosheid

En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Als je de bijbel leest, gaat het voortdurend over haat en nijd, misleiding en bedrog en hoererij.

Dit is informatie over de luciferreligie ook al wordt dat nooit zo helder begrepen en onderwezen.

God haalde Abraham uit die wereld, maakte zich kenbaar en schafte dit voor Abraham en zijn nageslacht af. Hij hoefde Izaäk niet meer te offeren zoals ze voor baäl wel alle eerstgeborenen moesten offeren. Maar de mensen waren gevoelig voor de verleidingen en het ontucht mogen plegen was gewild. Het volk viel steeds weer voor het gouden kalf. ( zij maakten er zelfs weer een toen Mozes te lang weg bleef op de berg) Het kalf staat symbool voor baäl; een stierkalf met mensenhoofd.

Onze bijbel is corrupt want geïnfiltreerd door “hen”.

God wilde zich niet met Zijn naam bekend maken: IK Ben Die Ik Ben. Maar de hele bijbel door zien we namen: Jahwe, Elohim, Adonaï enz. De christenen die niet beter weten en misleid zijn denken dat Jahwe God is. Dat is niet zo. Ik kan het niet mooier maken dan de misleiding is. Jahwe is baäl is lucifer. Het jodendom bestaat niet. Het was de religie van de judaieten maar die zijn er niet meer. Deze religie is gekaapt door de farizeeën en de priesterkaste die gewoon de baälreligie hebben voortgezet en constant het volk hebben misleid en “uitgekleed”. Dit wordt nu voortzgezet door de sabbateërs en de khazaren. Maar gewone joden en christenen weten dit niet. En zij zijn overal geïnfiltreerd: van de R.K. Kerk tot in veel christelijke denominaties, van politieke instituties tot in onderwijs en in de media.

Abraham kreeg uitleg van God en hoefde zijn zoon niet meer te offeren. En wat zien we in Exodus:

Ex. 22, 29-30: de eerstgeborene van uw zonen moet u Mij geven. U moet hetzelfde doen met uw runderen en uw kleinvee; zeven dagen mogen ze bij hun moeder blijven, op de achtste dag moet u ze Mij geven. Dit is weer baälreligie die er tussen gefrommeld is.

De bijbel wordt gezien als Gods onfeilbare woord maar als mensen aan de haal gaan met dat woord moeten ze leren tussen de regels door te lezen. En oplettend blijven. De bijbel gaat over de strijd tussen goed en kwaad, gaat over misleiding en de verleiding door lucifer. Lucifer was met 1/3 van de engelen in opstand gekomen tegen God. Deze gevallen engel noemen we nu duivel of satan (tegenstander) en de gevallen engelen zijn demonen. Zij zijn er voortdurend op uit om ons te verleiden en ons in hun netten te verstrikken zodat zij onze zielen kunnen vangen.

Ook de apostelen worden hiermee geconfronteerd en zij moeten de volgelingen van Christus constant behoeden voor het gevaar. Dat is waar Paulus hierboven voor waarschuwt. Dit wordt zelden zo duidelijk uitgelegd maar er staat gewoon: pas op voor de baälreligie. Deze religie is de religie van “hen”. Van “zij die zich joden noemen en het niet zijn”.

Zij hebben de wereld bijna onder controle. D.w.z. dat lucifer bijna de macht heeft. We weten dat dat hem niet zal lukken en dat God zal ingrijpen maar nu is de wereld van de luciferianen bijzonder actief en de wereld wordt er niet beter en niet mooier op.

De oorlog tegen de mensheid is de aanval van lucifer op God en Zijn kinderen. Onze wereld wordt beheerst door het satanisme. In deze wereld wordt alles omgedraaid: wat goed is, wordt slecht genoemd en omgekeerd. Zo wil satan de mens verleiden tot kwaad doen omdat de mens bijvoorbeeld denkt dat hij goed doet maar het is kwaad doen. De mens denkt iets te doen voor God, God te aanbidden maar hij doet het verkeerde en aanbidt God niet. De hele wereld wordt nu in een razend tempo op z’n kop gezet. Je wordt niet als heteroseksueel geboren, dat is een “construct”, zeggen ze. Jongens kunnen meisjes worden en omgekeerd. Dit is de aanval van lucifer op de natuurlijke aard zoals door God, de Schepper gewild en bedoeld. De “woke” generatie die denkt dat ze “origineel” zijn en “intellectueel”, hebben niet in de gaten hoe misleid ze zijn. De mensheid ziet niet hoe propaganda werkt en hoe ze iedere dag weer gebombardeerd wordt door beeld en tekst over alles wat kan en moet en mogelijk is. Maar het is de wereld van lucifer en de demonen die de huiskamers binnenkomt. Via “Hollywood” en de “muziekcultuur” en de cultuur van de “influencers” sijpelt het gif dag in dag uit onze christelijke wereld binnen die volledig ondermijnd is.

omgekeerde kruis is satanisch
man wordt vrouw maar beharing blijven laten zien, dit is genderverwarring die
bewust geschapen wordt
zgn. genderneutraal maar het is een man en die kan natuurlijk niet zwanger worden, vaak
wordt genterneuraal zijn gepromoot
hoorntjes op voorhoofd, uitgestoken tong: verwijzing naar satanisme
zie o.a. the vigilantcitizin

Galaten 5

De brief van de apostel Paulus aan de Galaten:

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Daartegen richt de wet zich niet.

Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

De wereld van de satan is leeg, zonder liefde, zonder echte blijdschap en zonder zelfbeheersing.

We leven in een wereld waarin alles moet kunnen en waarin we niets mogen afwijzen want er is altijd wel iemand die dan roept: discriminatie. Discriminatie en racisme zijn “toverwoorden” waarmee je alles doodslaat.

De vrucht van de geest is geloof: trouw aan God.

Als je deze eigenschappen bezit en trouw bent aan het geloof in God en Zijn geboden onderhoudt, heeft satan geen vat meer op je. In exodus krijgt Mozes de geboden zoals:

Gebod 1 : “U zult geen andere goden vóór mij hebben.”

Dit gebod wordt duidelijker als we begrijpen dat Jezus God is die vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. “Ik en de Vader zijn één.” (Johannes 10:30)

Gebod 2 : ‘U mag voor uzelf geen beeld maken in de vorm van iets in de hemel boven of op de aarde beneden of in de wateren beneden. U mag voor hen niet buigen of hen aanbidden.

Dit zijn verwijzingen naar de baälreligie en vormen daarvan zoals die overal in het toenmalige midden oosten voorkwam. En nu nog wereldwijd.

Wat God zei was dat we geen sculpturen of schilderijen van dingen in de hemel, zoals de zon of de maan of de aarde eronder mochten maken om te vereren zoals velen deden,, zoals het kalf dat de oude Israëlieten aanbaden in de woestijn, of in de wateren beneden, zoals dagon, niet moesten nemen. de visgod die de Amorieten aanbaden, en voor hen buigen. Of het vereren van de maangod en daarvoor buigen. De aanbidding van de visgod zien we terug in de vorm van de mijter, welke nog gedragen wordt in de r.k. Kerk. Verder zei God dat er geen goden waren maar dat er maar een God was. De mens van toen aanbad er velen. En in het luciferisanisme is dat nog zo. Hoewel de aanbidding van lucifer bovenaan staat. Maar in het paganisme wordt er voor meer geknield en deze paus doet daar aan mee.

visgod zie je terug in het mijtersymbool

( Toch verbood God de afbeeldingen van Zichzelf of engelen of dingen op aarde of in de wateren niet als kunst. God zelf vroeg om sculpturen van cherubs die niet alleen op de ark van het verbond zouden worden geplaatst, maar ook op de muren van de tempel. Het ging erom dat je er niet voor mocht knielen. Dat je geen beelden mocht aanbidden)

Gebod 3 : “Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet misbruiken , want de Heer zal niemand onschuldig houden die zijn naam misbruikt.”

De manier waarop mensen Gods naam ijdel gebruiken of misbruiken, is door: dingen aan Hem toeschrijven die Hij niet heeft gezegd of geboden zoals de onjuiste leerstellingen van de kerk. ( de priesterkaste van baäl kon hem alles in de mond leggen en zo het volk knechten)

God heeft geboden gegeven hoe te handelen naar Hem, dan geeft hij geboden naar de mens: dat hij 6 dagen zal werken en dan een dag vrij moet nemen om o.a. Hem te gedenken en te eren. God haalt de mens zo uit de slavernij. Dan geeft God geboden naar anderen, de groep. Eer je vader en moeder, d.w.z. dat je je afkomst moet eren en het land waar je bij hoort, je komaf, je geschiedenis. Er is ook wel vertaald met liefhebben maar dat is anders. Soms maken ouders het ernaar dat je niet kunt liefhebben. Het gaat ook veel meer om je historie, om waar je vandaan komt. Dat vormt je en daar tegenover heb je je plichten: onderhoud waar je vandaan komt, heb je land lief, het geeft je wat. Eer je ouders is ook een verwijzing naar het maken van een gezin, een familie, een groep. Dat verstevigt banden en geeft mensen houvast. Daarom richt satan zijn pijlen daarop. Het gezin wordt sinds de jaren 60 continue aangevallen. Het werd normaal om te scheiden en net zo normaal werd abortus. Dit maakt structuren kapot en daarmee de natie, je land. Zo kan de eenheid opgegeven worden en daarmee een nationale eenheid. Dat is de opmaat naar wereldoverheersing.

“U zult niet moorden.” is een gebod dat Jezus herhaalde met een waarschuwing voor iedereen christenen of niet: ” U mag niet moorden “en “Wie een moord pleegt, zal aansprakelijk worden gesteld voor de rechtbank”. Mattheüs 5:21

Moord is meestal het resultaat van een haat die zo krachtig is dat hij niet onder controle kan worden gehouden. Die haat richt zich nu op de mensheid.

U hebt gehoord dat er gezegd is: moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.

Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. (Matteüs 5, 43-46)

Je hoeft niet goed te keuren wat de ander doet maar je moet hem “ontwapenen” dat is de andere wang toekeren. Ontwapenen door zijn haat niet te voeden. We mogen benoemen wat slecht is.

Dit gebod is er omdat er in het midden oosten geleefd werd met het oog om oog en tand om tand principe. Dan kom je in een nooit eindigende spiraal. Daarom dit gebod. Maar nog steeds is er daar hetzelfde principe van wraak. Er is een niet eindigende oorlog in het midden oosten. En de een denkt van de ander dat die de eeuwige vijand is en dus moet worden uitgeroeid.

“Pleeg geen overspel”, “Je zult niet stelen”, “U mag geen valse getuigenis afleggen tegen uw naaste”, Je zult het huis van je naaste niet begeren. U mag de vrouw van uw naaste niet begeren, of zijn mannelijke of vrouwelijke dienaar, zijn os of ezel, of iets dat uw naaste toebehoort “.

Deze geboden zijn er om goede omgang tussen mensen te bevorderen. In de baälreligie is het ïk “voor de ander. Onze hele maatschappij is ervan doortrokken. Het gaat vaak alleen nog maar om begeerte, om de ander uit te buiten, om geld.

het uitbuiten van kinderen, transman met transkind, ik heb het meest schandelijke afgedekt
jongens kunnen meisjes worden, dit is uitbuiting van kinderen

Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. Filippenzen 4,11-13

Er is afgunst, begeerte in onze maatschappij en vraatzuchtig hebben nooit genoeg en wat ze niet kunnen krijgen, stelen ze. Je kunt alles stelen of het nu land is of kennis. En dat doen “zij”.

Deze geboden werden door God aan Mozes gegeven, maar toen God onder ons kwam in het vlees en onder ons woonde, voegde Hij er nog een toe.

“Een nieuw gebod geef Ik jullie, dat jullie elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb liefgehad, dat jullie ook elkaar liefhebben. ”Johannes 13, 34

Als je elkaar, als je de mensheid liefhebt, ben je kind van God, lid van Zijn kerk / koninkrijk.

Je doorbreekt de luciferiaanse code: pak wat je pakken kunt. Of het nu land is van de buren of de partner van een ander enz. Het is niet voor niets dat de bijbel daarover gaat, ook al wordt het zo niet onderwezen. We leven in een satanische wereld en God zet er iets tegenover om de wereld uit deze greep te halen. Hij geeft de mens zo een kans maar de gevallen mens ook.

Door elkaar lief te hebben, houden we echt van God zelf omdat we door Zijn gebod om elkaar lief te hebben op te volgen, laten zien dat we Hem liefhebben, de enige ware God.

Matteüs 22, 34-40:

Het grote gebod: Toen de farizeeën gehoord hadden dat Hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

We verwachten dat de anderen zich aanpassen aan onze gezindheid, terwijl God eigenlijk van ons verwacht dat we ons aanpassen aan die van hen door rekening te houden met hun fouten. Door hun fouten te zien en daarmee rekening te houden krijgt de ander de kans zich te “bekeren”. Om te keren naar het goede. Dat is dienstbaar zijn. Daarmee keur je de fouten niet goed maar je biedt een kans zonder je zelf te kort te doen.

Als je geeft, krijg je. Iemand afwijzen, is erg dus probeer het probleem om te keren. Laten we ervoor zorgen dat ons hart geconditioneerd is om degenen die het nodig hebben te accepteren en niet af te wijzen. Iemand of iets niet afwijzen, is proberen in harmonie te leven. God heeft geboden gegeven om de harmonie opnieuw te bewerkstelligen die verloren ging met de strijd van lucifer. Lucifer heeft een wereld van disharmonie geschapen. We zien dat dagelijks om ons heen en we moeten tegenwicht bieden door in harmonie te leven. We kunnen de wereld niet veranderen maar wel onszelf. Als we de harmonie in ons zelf herstellen en niet meedoen aan de disharmonie doen we we mee aan het opnieuw weven van de wereld, aam het herstel van het koninkrijk. Liefhebben is werkelijk doen wat ons is opgedragen te doen, hoe moeilijk het ook kan zijn. Nogmaals we moeten het kwaad van de ander niet goedkeuren maar het gedrag of de daden afkeuren betekent nog niet dat je de hele persoon afkeurt. In wezen zijn deze mensen verstrikt geraakt in het web van de leugens van de satan en misschien zijn wij een baken om ze eruit te krijgen door ons gedrag of ons gebed.

Er is maar één ding belangrijk: er is maar één God.

Uw persoonlijke oorsprong is uw natuurlijke bestemming. Ontkenning van God is ontkenning van jezelf en vernietiging van je eigen natuur. Lucifer heeft zijn eigen bestemming ontkend en daarmee zijn lot getekend en met hem 1/3 van de engelen. En in de hof van Eden de mens verleid ook van zijn bestemming af te wijken. Dat is de strijd waar het in de bijbel over gaat. Die tot op de dag van vandaag doorgaat. Er is een wereldwijde aanval gaande om de natuurlijke orde van God om te draaien. Om de bestemming van de mens (opgenomen te worden in Zijn Koninkrijk) te ondermijnen.

2 Korinthe 6:

De tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe:

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen,en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

Belial is een andere naam voor een van de demonen, een naam voor de vele afgoden. Het verwijst niet naar zomaar naar heidendom maar naar de luciferreligie, naar het aanbidden en deelnemen aan de wereld van lucifer. Daar gaat de strijd nog steeds om. Zonder je af, doe er niet aan mee, staat er.