Mt 9, 35: Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.”

Ook nu zijn er veel mensen die hongerig zijn en dorsten naar kennis maar leraren zijn er weinig. We zijn in de steek gelaten door dominees die betwijfelen of God bestaat of die het bestaan van Jezus betwijfelen. Het vaticaan dat als herder een rol had kunnen spelen, heeft zijn kudde verraden .http://www.novini.nl/schijnheilige-kwartiermakers-van-de-massa-immigratie/ en https://geschiedenis-winkel.nl/sodoma.html en https://ejbron.wordpress.com/2019/04/11/de-paus-verraadt-de-katholieken-en-leidt-hen-naar-de-onderdanigheid-dhimmitude/

We weten niet meer welke priesters we kunnen vertrouwen en ook onze overheid is onbetrouwbaar. Dat alles moeten we onder ogen durven zien. Als we zelf onze kennis kunnen vermeerderen, zullen we ook onze weg vinden om die te delen. We moeten echter alleen op vruchtbare akkers zaaien want het zaaien op de rotsen is verspilde moeite. We moeten rekening houden met het feit dat veel mensen wel horen maar niet luisteren en ziende blind willen zijn. De boodschapper wordt maar al te vaak verraden. Of zijn boodschap wordt belachelijk gemaakt. Dat zijn de laatste troeven van de demiurg die weet dat zijn spel bijna is uitgespeeld. Jezus heeft geholpen en heeft ons geleerd anderen te helpen. Psalmen 126:5: Wie met verdriet in het hart huilend hun akkers inzaaien, ervaren tegen de oogsttijd vaak grote vreugde.

Ik ken dat verdriet en die wanhoop maar ik probeer te doen wat mijn handen vinden om te doen.

Er zijn christelijke leraren die beginnen te zeggen dat de mensen maar moeten beginnen met het lezen van de bijbel. Dat is niet reëel. We zijn in wereld beland waar de meeste mensen niet met de bijbel zijn opgegroeid. Laat staan dat we nog weten hoe we over God moeten praten of over Zijn Zoon Jezus. Laat staan dat we alles begrijpen als we geen uitleg krijgen. Bovendien zijn we in een wereld beland die ons tot schuldenslaaf heeft gemaakt waarin de meeste mensen heel hard moeten werken om het hoofd boven water te houden.

We moeten woorden zoeken om te verduidelijken. kennis vergaren en dat delen. Ook bij het lezen van de bijbel moeten we alert zijn. Het vaticaan heeft ooit besloten wat we wel en niet mogen weten en de moderne Bijbelvertalingen doen veel kennis teniet omdat ze niet zuiver meer zijn en ook het verhaal van Jezus niet altijd zuiver uitdragen.

We moeten niet alleen zelf op zoek naar juiste kennis nu we weten dat we misleid zijn, we moeten ook opboksen tegen de heersende trend dat het leven vooral leuk moet zijn. Iedereen leeft in zijn eigen bubbel en wil die vooral leuk en overzichtelijk houden. Dat kan makkelijk als je zwart-wit denkt en “zeker weet/overtuigd bent” dat jij weet wat goed en wat kwaad is, als er nooit een spoor van twijfel zichtbaar is.

We kunnen weinig delen en staan er alleen voor. Eerder schreef ik dat de “kinderen” (nakomelingen) van Ismaël (islam) en Izaak (jodendom) ernstig misleid zijn. De andere kinderen van Abraham zijn dat ook. met één verschil. We kennen de troost van de Zoon van God. “Ismaël” en “Izaak” kijken op hun beurt ook uit naar een messias maar weten niet dat de ware Messias al geweest is en weer terugkomt. Die andere messias zal de antichrist zijn. We zijn dus niet helemaal alleen. Door onze aanname van Jezus als de Messias hebben we een troost. En na hem met de aanname van de Geest (Pinksteren) ook hulp.

We leven in een wereld van “bubbels” waarin iedereen gelijkgestemden opzoekt en waar buitenstaanders die anders denken geweerd worden. Er mag geen twijfel gezaaid worden. Maar als je nooit twijfelt, heb je lang geleden opgehouden met zelf denken. Zelf denken betekent dat je steeds weer onderzoekt, steeds weet bij jezelf stil staat en je zelf steeds weer onderzoekt. De meeste mensen vinden dat eng en houden hun wereld krampachtig in stand. Maar onder het laagje vernis van al dat leuke zit een diepe laag van wanhoop. Pas al er scheuren komen in het bastion van de verdediging van de bubbel kan er iets veranderen. Of als het kwaad zich op de stoep aandient.

We leven in een tijd dat men liever zijn ziel aan de duivel verkoopt om maar in de mooie wereld te mogen geloven. En dat is makkelijk. De satan maakt gebruik van de amusementsindustrie (film, muziek, tv., voetbal) en tovert ons een prachtige wereld voor. God maakt gebruik van gewone onopvallende mensen die je gemakkelijk belachelijk kunt maken.

Kijk eens naar youtubefilmpjes van optredens van bv. Madonna enz. bij de superbowl. Kosten noch moeite worden gespaard om een betoverende wereld te scheppen. De deepstate (de satan) zit diep in de muziekindustrie. Mensen tellen niet. Er wordt aan ze verdiend en als dat niet meer kan, is er de (zelf)moord en kan er na de dood weer wel verdiend worden. De mensen worden verleid met geld en denken dat ze in een mooie echte wereld zijn beland.

Hier moeten we het mee doen. Ons staande houden in een wereld die God afwijst, die verblind is door het grote geld en die ziende blind en horende doof wil zijn. Maar we horen de kreten van wanhoop en zien het afbrokkelen van de maatschappij om ons heen. Daarom blijven we zoeken en delen. We blijven God en Zijn Zoon eren en uitzien naar diens wederkomst. We blijven oefenen in kalmte en gebed en we blijven onderzoeken. We praten niet recht wat krom is en praten niet met meel in de mond. Als we ons blijvend openstellen voor God, vinden we onze weg.