20210202 Over het kwaad

Als je over het kwaad wilt spreken, moet je terug naar het begin ervan. Dat was bij lucifer die na God het hoogste schepsel was in het rijk van engelen. Deze lucifer was de aanstichter van alle kwaad door zijn hoogmoed, te willen zijn als God of zelfs hoger. Het kwaad verliep via Eva naar het volk dat uitgekozen was om het woord van God te verkondigen maar daarin faalde. Zij werden gebruikt als instrument voor hem. Jezus kwam als redder om het plan van God en de mens opnieuw gestalte te geven. Jezus was ervan het begin, hij was het Woord en daar begint dit verhaal.

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Hetzelfde was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem gemaakt: en zonder hem is niets gemaakt dat gemaakt is. In hem was leven, en het leven was het licht van mensen. En het licht scheen in de duisternis, en de duisternis begreep het niet. Er was een man van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze man kwam als getuige, om te getuigen van het licht, opdat alle mensen door hem zouden geloven. Hij was niet het licht, maar moest getuigenis geven van het licht. Dat was het ware licht, dat elke man verlichtte die op deze wereld kwam. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld kende hem niet. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen ontvingen hem niet. Maar zovelen die hem ontvingen, gaf hij hun de macht om de zonen van God te worden, aan hen die in zijn naam geloven. Die zijn geboren, niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de mens, maar uit God. En het Woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons (en wij zagen zijn heerlijkheid, de heerlijkheid als het ware van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. Johannes getuigde van hem, en riep uit, zeggende: Dit was het van wie ik sprak: Hij die na mij komt, heeft de voorkeur boven mij, omdat hij vóór mij was. En van zijn volheid hebben we allemaal ontvangen, en genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven; genade en waarheid kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien: de eniggeboren Zoon die aan de boezem van de Vader is, heeft hij hem verklaard. (Johannes 1: 1-18)

We moeten de duisternis die om ons heen groeit, begrijpen en verslaan. God heeft ons een weg gegeven door een soortgelijk moment van duisternis te beleven in de persoon van de Zoon. Toen de bediening van Jezus op aarde ten einde liep, maakte de vijand zich op voor de laatste aanval.

En het licht scheen in de duisternis, en de duisternis begreep het niet, de duisternis heeft het niet overwonnen.

De krachten van de duisternis begrepen de Incarnatie niet. In feite kon niemand volledig de menswording begrijpen, zelfs niet de discipelen van Jezus. Om Petrus te laten erkennen dat Jezus de Zoon van God was, was de tussenkomst van de Heilige Geest noodzakelijk. Dit is het goddelijke idee van licht.

De machten van de duisternis konden veel begrijpen, maar ze konden niet volledig bevatten wie Jezus was. De goddelijkheid van Christus was voor hen versluierd, hoewel ze zijn macht konden voelen. Dus moest de duivel in de kring van Jezus infiltreren via Judas Iskariot en Pertus ( drie keer kraaide de haan)

(De HEERE heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf, ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil. (spreuken 16, 4))

De acties van zowel de duivel als zijn instrument (Judas Iskariot) waren bedoeld om Jezus te vernietigen, maar in werkelijkheid waren ze zichzelf aan het vernietigen. Judas Iskariot wist dat hij snel genoeg verloren was en dat deed de duivel ook, maar de duivel had meer tijd omdat hij tot de eindtijd moest wachten om door de kracht van God geketend en onderworpen te worden.

Jezus ging iets doen dat als een licht zou dienen, als een voorbeeld dat zijn discipelen konden volgen. Hij deed zijn best om Zijn lijden binnen te gaan en de geschiedenis te verlichten met een daad die de “duisternis niet kon bevatten”, zelfs tot op de dag van vandaag. Maar dezelfde daad zou een glorieuze inspiratie zijn voor degenen die hem volgden: sinds die dag op Golgotha stelt het Kruis ons in staat om in Christus ‘voetsporen te wandelen zonder “te struikelen” zoals de zonen van de duisternis doen.

De duisternis kon het meest cruciale tijdperk in de geschiedenis niet bevatten. Jezus wordt buiten Jeruzalem geboren, in Bethlehem, tien kilometer buiten de stadsmuren. Zijn bediening op aarde eindigt op Golgotha, ook buiten de stadsmuren. Echt, hij kwam tot de zijnen en de zijnen ontvingen hem niet.

De bekering en genezing die door God wordt bewerkstelligd wanneer hij merkt dat ons hart zich overgeeft aan zijn wil, zijn een goddelijke daad van bevrijding . Augustinus zegt: “Een mens heeft evenveel meesters als ondeugden.” Vrijheid is paradoxaal genoeg de vrijheid om zichzelf tot slaaf te maken. Je hoeft niet lang na te denken om te beseffen dat het tegenovergestelde ook waar is: een mens die zichzelf de baas is, is een vrij mens.

Dictatuur is van tirannen maar tirannen kunnen geen tirannie creeëren zonder onze gehoorzaamheid. We moeten leren wat vrijheid is: besef dat je je jezelf kunt ontdoen van tirannie.

We kunnen in het slechte geval van slavernij zelfs in de geest vrij zijn. Maar we kunnen ook leren wie wel moeten gehoorzamen: God en niet de duivel.

We kunnen beseffen dat alles rond corona politiek is: we hebben geen corona probleem maar een gezondheidsprobleem. Wereldwijd is zeker van ongeveer 2015 bezuinigd op ziekenhuizen en ziekenhuisbedden en ic bedden. Dat was bewuste politiek. Net zoals het bewuste politiek is om nu de economie te vernietigen. Zo lang wij onze rug gebogen houden, zullen zij ons geselen. Omdat het kan.

We hebben geleidelijk onze vrijheid steeds meer verloren doordat we ons verslaafd lieten maken aan vele zondige praktijken, waarvan sommige echte gruwelen tot ‘wet’ werden gemaakt of liever iets dat ze “wet” noemen, terwijl het in werkelijkheid wetteloosheid is.

Makow die ik veel deel heeft dat inzichtelijk gemaakt.

De langzame verandering van de liefde, van het gezin, van seksualiteit, de verslaving aan wat zij voor ons bedenken via Hollywood en de muziekindustrie enz. De volledige ontsporing van de geseksualiseerde maatschappij en het onderwijs en we hebben tot dusver geen streep in het zand getrokken. Een premier die al minstens 10 jaar liegt en bedriegt wordt weer massaal gekozen want de mens wil het bedrog niet zien. Alles wat omgekeerd kan worden, wordt omgekeerd en zo wordt duisternis licht.

Ze doen of het politieke gevecht tussen links of rechts is. Dat is het niet. Het is tussen ons en hen. ( zie ook bij Makow: Een samenzwering te monsterlijk om te bedenken. en . En zie bij Niburu: stop met building back better )

De infiltratie van de groep Apostelen van Christus moet de duivel een slimme manier hebben gevonden om de krachten van het licht te verslaan. In werkelijkheid werd de goddeloze omsingeld en naar zijn eigen ondergang geleid. Licht is vrijheid om te lopen waar we maar willen met een zuiver geweten, de hand van God vasthoudend, gelovend in zijn leiding, zonder angst. Ware vrijheid is de rust om te vertrouwen op de God die ons heeft gemaakt en de innerlijke overtuiging dat Onze Maker het beste voor ons wil.

Een psalm van David.

De HEERE is mijn Herder,

mij ontbreekt niets.

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,

Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

Hij verkwikt mijn ziel,

Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,

omwille van Zijn Naam.

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,

ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;

Uw stok en Uw staf,

die vertroosten mij.

U maakt voor mij de tafel gereed

voor de ogen van mijn tegenstanders;

U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen

al de dagen van mijn leven.

Ik zal in het huis van de HEERE blijven

tot in lengte van dagen.

De duisternis kan het licht niet verslaan in frontale gevechten, het moet zijn toevlucht nemen tot overvaltactieken: infiltratie, omkoping, afpersing, angst. Judas Iskariot liet de duisternis in hem wonen en we zien de resultaten. Op dezelfde manier laten op een soortgelijk moment in de geschiedenis hele landen, hele menselijke instellingen zichzelf toe slaven van de duisternis te worden. Er is een directe correlatie tussen duisternis en slavernij (dwz zondigen); licht en vrijheid. In het licht van God is slavernij onmogelijk. In de duisternis van het kwaad is vrijheid onmogelijk.

Dat is de missie van Christus: de Vader openbaren en de mensheid bevrijden.

Toen het volk van God Christus (hun bevrijder, hun herder en beschermer) verwierp, verloren ze hun vrijheid. De uitnodiging was er altijd voor hen: “Bekeert u en geloof in het goede nieuws!” . Waarom keer je nu niet naar Hem terug? Waarom gooi je de vele valse afgoden niet weg voordat ons iets ergers overkomt?

Het is onmogelijk om alle mensen altijd voor de gek te houden.

Als we alles zorgvuldig bekijken en alle punten proberen met elkaar te verbinden, het geld volgen en ons gezond verstand gebruiken, hoefje geen groot speurder te zijn om een aantal rode draden te ontdekken tussen de infiltratie van de katholieke kerk en de infiltratie van de verschillende landen van de westerse wereld.

Vroeger was er militair gevaar maar nu zijn er daarnaast andere, minder voor de hand liggende fronten: de culturele en politieke arena’s. Tegenwoordig zijn we zo ondergedompeld in de sociale en academische regels en voorschriften die door deugmensen worden gepromoot dat een tijdreiziger van 100 jaar geleden zeer verrast zou zijn te ontdekken dat een groot aantal woorden die hij dagelijks gebruikte, nu slechte woorden zijn om niet uit te spreken. We hebben al censuur in ons hoofd en gebruiken bepaalde woorden al niet meer. Ik geef geen voorbeelden geven, want een korte opsomming van zulke woorden kan je tegenwoordig je blog kosten, je twitteraccount (zit ik niet op) of je facebookplek. En je wordt bij alles ontkenner genoemd of -foob. Het gaat niet meer om feiten maar om emoties en om de totale misleiding. En net als er bij coronamaatregelen “verraders” zitten, zijn die overal op internet en het wordt steeds lastiger. We bevaren zeer beklemmende culturele wateren. En dat in een tijd dat black lives matter is voorgedragen voor de nobelprijs voor de vrede. Een communistische organisatie die vorige zomer in ettelijke steden in de V.S. met grote rellen, veel vernielingen heeft aangericht.

Wat schuilt achter de infiltratie van de kerk, en de infiltratie van de culturele, politieke, academische, zakelijke – en zoveel andere gebieden van de samenleving lijkt een enkele onzichtbare kracht.

Het is een criminele organistaie die al sinds mensenheugenis bestaat. Zoals elke oude crimineel hebben ze geleerd nieuwe instrumenten en hulpmiddelen te ontwikkelen om hun beroep lucratiever en minder riskant te maken. Ze hebben manieren bedacht om hele delen van de geciviliseerde samenleving te bewapenen. Eerst koloniseren ze hen (denk aan de academische wereld, of het katholieke priesterschap) en daarna leren ze hoe ze het kunnen gebruiken om hun eigen doelen te bereiken.

De macht van die criminelen wordt versterkt door hun bedrog. Meestal weet het slachtoffer niet wat hem heeft geraakt. Maar goden zijn ze niet. In feite is iedereen die verwacht een goed inkomen te verdienen door naar de duistere kant te gaan, per definitie een grote dwaas. Er is geen vrede voor de goddelozen. En dus maken ze soms fouten.

Vrijwel onmiddellijk na de verkiezingen in de V.S. was het duidelijk dat er iets niet klopte. Het bedrog was recht in het gezicht van de wereld. Net als het bedrog van corona en de cijfers.

Het maakt ze ook niets meer uit want ze denken dat ze toch wel winnen.

Bij afwezigheid van waarheid moet geweld worden gebruikt. Samenlevingen onder het communisme weten het heel goed. Iedereen die de waarheid vertelt, zal snel de kracht van de staat voelen.

Iedereen die zelfs maar de frauduleuze aard van de laatste verkiezingen noemt, wordt gehersenspoeld of erger, net als bij andere afwijkende meningen anderen samenzwerend aluhoedje worden genoemd, racist of erger. Dat is heel handig als het gaat om het identificeren van degenen die worden gebruikt door de machthebbers. In de geplande Amerikaanse goelag zullen dat de gevangenisbewakers zijn.

Uiteindelijk wordt de tiran oud en begint hij fouten te maken. Om de zaken nog onheilspellender te maken voor de slechteriken, kijkt God toe.

De brutale toren van Babel gebouwd door “moderniteit” kan gewoon niet altijd zijn. Niets duurt, niets gedijt lang zonder Jezus. ( zie eerder aangehaalde Prediker) Deze verkiezing was slechts het eerste gerommel dat de totale ineenstorting aankondigde.

En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn. (Lucas 4, 6-7)

Het accepteren van het aanbod van de duivel houdt in dat je je ziel voor eeuwig verliest aan het vuur van de hel. ( de eeuwige dood tegenover het eeuwige leven bij God) De deal is nogal onaantrekkelijk, maar de nieuwe klasse van plutocraten en technocraten is meestal niet bekend met de christelijke theologie.

“Wanneer iemand de Geest van wijsheid ontvangt, kan hij het patroon zien dat God in de geschiedenis heeft gevestigd. Dit zou ons een gevoel van comfort moeten geven, want het betekent dat het leven niet chaotisch is. God heeft een plan”, eerwaarde Jude Winkler, OFM.

Genesis bevat de eerste genealogie van de mens. Zoekers hebben de betekenis van de Hebreeuwse namen uit het begin van het boek uitgevonden. Het komt kort gezegd hierop neer: ‘De mens is tot een dodelijk verdriet benoemd. De gezegende God zal onderwijzend neerdalen en Zijn dood zal de wanhopige rust brengen. “

God heeft een plan dat deel uitmaakt van het onmiskenbare patroon van intelligentie achter het bestaan dat we leven in het universum dat we zien, de planeet die we als thuis hebben. Dit hoofdstuk van Genesis verbergt ook een reeks vergelijkingen die wiskundigen en getallenliefhebbers eeuwenlang verbijsterd hebben.

Het Genesis hoofdstuk, tot de rand gevuld met oneindige puzzels, is een liefdesoproep van onze Schepper. Heb Hem lief omdat hij zowel geest als hart op deze unieke manier uitdaagt.

Ezechiël 38 Het boek van de profeet Ezechiël Profetie over Gog:

“Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult.

U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben,

om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont.”

De huidige crisis loopt, zowel in de katholieke kerk als in de wereld.

In oktober 1917 had in Portugal Maria drie kleine herders van Fatima beloofd dat ze een wonder zou verrichten, een openbaar wonder om de wereld te laten zien dat God nog steeds geïnteresseerd was in de redding van zielen.

Die verschijningen van Maria had veel betekenislagen. Zoals gewoonlijk communiceerde God door middel van gelijkenissen. Christus zelf legde zijn vroege discipelen uit waarom hij in gelijkenissen sprak: Mattheüs 13:

Waarom Jezus door gelijkenissen sprak

“En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen.Want voorwaar, Ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien; en te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord.”

Maria bereidde de Kerk voor op de gesel van het communisme die op het punt stond over de wereld te worden losgelaten. Slechts 33 jaar eerder werd aan paus Leo XIII een visioen verleend aan het einde van een heilige mis in zijn privé kapel in het vaticaan: bij die gelegenheid vroeg de vijand van God om tijd en kracht om de katholieke kerk te vernietigen.

‘De paus stopte plotseling aan de voet van het altaar. Hij stond daar ongeveer tien minuten, alsof hij in trance was, zijn gezicht asgrauw. Daarna ging hij onmiddellijk van de kapel naar zijn kantoor en schreef het gebed tot de aartsengel Michaël , met instructies om dit na alle stille missen overal te bidden. Toen hem werd gevraagd wat er was gebeurd, legde hij uit dat hij, toen hij op het punt stond de voet van het altaar te verlaten, plotseling stemmen hoorde – twee stemmen, de ene vriendelijk en zacht, de andere keelachtig en hard. Ze leken van dichtbij de tabernakel te komen. Terwijl de paus luisterde, hoorde hij een gesprek tussen Christus en de duivel.

Satan: “Ik kan Uw kerk vernietigen.”

De zachte stem van de Heer: “Kun je dat? Ga je gang en hoe wil je dat doen?”

Satan: “Om dit te doen, ik heb meer tijd en meer macht nodig.”

Onze Heer: “Hoeveel tijd? En hoeveel macht?

Satan: “75 tot 100 jaar, en ik wil een grotere macht over hen die zich dan aan mij zullen onderwerpen.”

Onze Heer: “Je krijgt de tijd, ook zult u de macht krijgen met hen te doen wat je wil.”.

In 1886 besloot Paus Leo XIII dat dit gebed tot Sint Michaël:

Heilige Aartsengel Michaël,

Verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.

Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen.

En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.

Amen.

gezegd zal worden aan het eind van de gelezen H,Mis (niet na de hoogmis of de gezongen missen) van de universele Kerk, samen met het Salve Regina

dit gebruik van de geloofsgemeenschap bleef bestaan tot ongeveer 1970, tot aan de introductie van de nieuwe ritus van de H. Mis. Tot op de dag van vandaag wordt op vele plaatsen individueel en collectief dit gebed gebeden. “Wij bidden het in ons klooster, twee per dag collectief. Bidden wij het ook in deze tijd waarin in zoveel opzichten het Kwaad zich manifesteert.”

Dat was niet de eerste waarschuwing die de mensheid kreeg voor een naderende eeuw van dood en vernietiging. Vele eerdere verschijningen van Maria hadden belangrijke informatie verschaft over de komende dagen. Dit was misschien wel het meest dramatisch omdat het de paus betrof en via hem de hele kerk. We waren vaak gewaarschuwd voor de moorddadige bedoelingen van de vijand, maar nu wist hij dat de duivel ongekende krachten zou gebruiken om de kudde van Christus aan te vallen. Om zijn doel te bereiken moest de hele wereld worden geschud, zoals deze zelfs tot op de dag van vandaag werd geschud. De hele scène herinnert ons aan een andere waarschuwing die Christus aan de eerste “paus” gaf:

En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe.

Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.

En hij zei tegen Hem: Heere, met U ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan.

Maar Hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u Mij kent. (Lucas 22, 31-34)

Deze gebeurtenis bij de paus lijkt een model te zijn van wat de pausen na het pontificaat van Leo XIII zouden moeten doormaken. Het is geen toeval dat 33 jaar na de waarschuwing van 1884 Sint-Michaël en Maria begonnen te verschijnen aan drie kleine herders in de buurt van Cova da Iria, Portugal. De aanwezigheid van Sint-Michaël is het bewijs dat God gunstig reageert op het gebed dat eerder door paus Leo XIII is ingesteld. Het was ook duidelijk dat de verschijning van de krijger-aartsengel een teken was van een naderende strijd. Dat is precies waar het gebed om vroeg: “Heilige Michaël de aartsengel, verdedig ons in de strijd. “De Grote Oorlog woedde in Europa, de bolsjewistische revolutie stond op het punt uit te barsten in Rusland. In oktober 1917 stond het zware zeven op het punt te beginnen en werd Jezus ‘belofte nogmaals vervuld: “Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou falen …”

In de goddelijke gelijkenis rond de verschijningen in Fatima koos God herders, zelfs kleine kinderen, om de herders van de kerk een voorproefje te geven van de moeilijke eeuw waarmee ze geconfronteerd worden. Drie onschuldige kinderen moesten onvoorstelbare minachting, overheidsdruk, twijfels, zelfs fysieke straffen, scheiding van familie, achterdocht doorstaan, en toch hadden ze op een mysterieuze manier de kracht om de boodschap over te brengen van Maria die deelneemt aan het grootste wonder sinds de dagen van de glorieuze opstanding: het wonder van het Licht.

Er zijn ook andere verschijningen geweest:

Op 18 juni 1965 was er een verschijning aan Conchita González via de aartsengel Michaël met een boodschap met als kern:

“Veel kardinalen, bisschoppen en priesters zijn op weg naar het verderf en nemen veel zielen met zich mee.”

“De toorn van God zal spoedig over u komen, doe een poging om mijn goddelijke Zoon te behagen.”

‘Ik heb het je verteld en je gelooft het niet. De werken die ik in de naam van mijn Vader doe, getuigen van Mij; maar je gelooft niet , want je bent niet mijn schapen. Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze, en ze volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven en ze zullen nooit omkomen. Niemand zal ze uit mijn hand rukken . Wat mijn Vader mij heeft gegeven, is groter dan al het andere, en niemand kan het uit de hand van de Vader rukken . ” (Johannes 10, 22-30)

Het nu pijnlijk duidelijke plan om de katholieke kerk te kapen om haar de agenda van de onderdrukkende mensheid te laten dienen, was in 1960 in volle gang. Als we goed terugkijken in de tijd wetende wat we nu weten , kunnen we duidelijk zien dat Maria waarschuwde voor de komende problemen. Door dat te doen, liet ze zien dat ze de wil van de Vader doet:

“Ik ben Degene die vanaf het begin ziet wat er eindelijk zal gebeuren, en vanaf de oudheid de dingen die nog niet gedaan zijn, zeggende: Mijn raad zal standhouden en al Mijn wil zal geschieden.” (Jesaja 46:10)

God is in controle.

Wat moeten we nu doen? Hoe gaan we het einde van deze laatste grote aanval van de machten van het kwaad het hoofd bieden?

De instructies die we hebben ontvangen, zijn eenvoudig en duidelijk.

Volg geen nieuwigheden die ongehoorzaam zijn aan de geloofsinhouden. De tien geboden zijn nog steeds van kracht, zelfs als elke bisschop in de wereld ze verloochent. “Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.aangekondigd, laat hem dan vervloekt zijn .”( Galaten 1, 8-9) Paulus schreef dat niet voor niets.

We moeten deze laatste aanval doormaken. We zullen worden gezuiverd. We zullen beter zijn als we de andere kant bereiken. De geïnfiltreerde troepen van de vijand zijn niets. Ze zijn er omdat God het toestaat. Blijf in Gods genade en binnenkort zul je de vijand niet meer zien. Denk aan de conclusie van de gelijkenis van de mijnen. Er zal iets vreselijks gebeuren met degenen die in de kerk zijn geïnfiltreerd, denkend dat ze het uit Gods handen zouden kunnen roven.

Het goede nieuws van het Koninkrijk, het evangelie, moet aan alle naties worden gepredikt.

“En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal de voltooiing komen.” (Mattheüs 24, 14)

Eens en voor altijd leert God de mensheid over de gevolgen van zonde. In het begin kwam Eva in de verleiding om zonde in de wereld te introduceren. Achter die misdaad zat een geestelijk wezen, de duivel, de vijand van God en de mensheid. Op dezelfde manier als het kwaad de wereld binnenkwam door de perverse wil van een engel, zal de wereld genezen worden van de gevolgen van het kwaad.

Aan het begin van de schepping was er Logos, het Woord van God dat later in de geschiedenis werd geïncarneerd in Jezus van Nazareth. Logo’s hebben de wereld met een doel geschapen. Na de zondeval van de mens heeft Logos zijn oorspronkelijke bedoeling niet opgegeven omdat Hij niet verandert. Jezus Christus, gisteren en vandaag; en voor altijd hetzelfde.

We weten heel weinig over de uiteindelijke, glorieuze bestemming van de mensheid. “Maar, zoals er staat geschreven: “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben” (1 Korintiërs 2,9)

Tot slot begrijpen we nu waarom Jezus het ontzagwekkende einde van het tijdperk verbond met de vreugde van zijn glorieuze terugkeer. Niemand weet precies hoe en wanneer dat gaat gebeuren. Allerlei vrome maar dwaze mannen hebben tevergeefs gespeculeerd in een poging Gods schema te raden. We kennen nu enkele details, maar het hele plaatje is van onze maker.

Dus toen ze bij elkaar waren gekomen, vroegen ze hem: ‘Heer, is dit de tijd dat u het koninkrijk aan Israël wilt herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om de tijden of periodes te kennen die de Vader op eigen gezag heeft vastgesteld . Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op u is gekomen; en u zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot aan de uiteinden van de aarde. ‘ Toen Hij dit had gezegd, terwijl ze toekeken, werd Hij opgetild en een wolk nam hem uit hun zicht. Terwijl hij onderweg was en ze naar de hemel keken, stonden plotseling twee mannen in witte gewaden naast hen. Ze zeiden: ‘Mannen van Galilea, waarom kijk je omhoog naar de hemel? Deze Jezus, die van u naar de hemel is opgenomen,zal op dezelfde manier komen als je Hem naar de hemel zag gaan. ‘(Handelingen 1, 6-11)

De prijs van de wereld is iemands ziel.

De enige manier waarop we onszelf kunnen vinden, is door onszelf te verloochenen. Dat is de leer van Christus. Als je je aan jezelf vastklampt, verlies je jezelf. Onwil om te vergeven is de ultieme daad van niet willen dat je loslaat. Je wilt jezelf verdedigen, voor jezelf opkomen, jezelf beschermen. Je naaste is je ware zelf. De daad van vergeving is de daad waarmee onze menselijkheid is gevormd. Als we dat ontkennen, doden we onszelf.

Het communisme is een internationale criminele organisatie die wordt geleid door individuen met als hoofddoel politieke macht te verwerven om een totalitair bewind te vestigen en de rijkdommen van de natie te plunderen, dwaas genoeg om hun leugens te geloven of zwak genoeg om onder hun heerschappij te vallen.

Hetzelfde kan worden gezegd van alle andere collectivistische ideologieën: socialisme, fascisme, nazisme. Aangezien het verschillende excuses zijn die gericht zijn op het bereiken van dezelfde doelstellingen. Velen hebben deze ideologieën door de geschiedenis heen gebruikt om volksopstanden uit te lokken tegen wat zij de ‘oligarchische’ orde noemen. Zodra de revolutie is bereikt, worden de aanstichters de nieuwe oligarchie. Op dat moment blijft iedereen die verwachtte wat ‘sociale rechtvaardigheid’ uit de opstand te halen, afwachtend naar resultaat maar ze beseffen al snel dat ze van de drup naar de regen zijn gegaan. Karl Marx probeerde het revolutionaire idee smakelijker te maken door er een ‘wetenschappelijke’ versie van te maken. Zijn ´wetenschappelijk materialisme´ resulteerde na verloop van tijd in de moord op meer dan 100 miljoen mensen.

De nieuwe communisten zijn er via cultuur marxisme in geslaagd om het onderwijssysteem en een groot deel van het burgerlijk bestuur op verschillende niveaus te infiltreren en om te vormen, en ook de media en andere belangrijke instellingen en groepen die nuttig zijn om de publieke opinie te controleren, te infiltreren. De timing en modus operandi van de revolutionaire groepen suggereren dat dit absoluut niet een spontane volksopstanden zijn maar een opstand die perfect georganiseerd was door vijandige naties van het communistische blok en hun agenten in de VS. En de westerse wereld. Ze hebben dit al lang gepland en voorbereid.

God laat ons genoeg weten om voorbereid te zijn door onszelf toe te vertrouwen aan de goddelijke voorzienigheid. Als vrome mannen het spelplan zouden kunnen raden, zou Gods eeuwige vijand, de duivel, dat ook kunnen.

“Daarom, weest verheugd, gij hemelen, en gij die daarin woont. Wee de aarde en de zee, want de duivel is met grote woede tot u neergedaald, wetende dat hij maar weinig tijd heeft. “ (Openbaring 12, 12)

De oorlog van 1914-1918 was een complete nederlaag voor marxisten omdat de arbeiders van de wereld geen aandacht schonken aan deze nieuwe ideeën van de communisten en zij besloten om oorlog te voeren ter verdediging van hun tradities, vorsten, kerken, enz.. Zonder aandacht voor de vage abstracties van Karl Marx. Het marxistische voorstel was voor dovemansoren. En dat kan het weer zijn.

Het communisme na die oorlog was het werk van politieke opportunisten die erin slaagden de chaotische omstandigheden in Moskou te manipuleren om de macht te grijpen. Er was geen mars van het proletariaat.

Het feit dat de arbeiders van de wereld er geen enkel belang bij hadden om zich te verenigen, maar bereid waren om oorlog te voeren voor de traditionele nationale orde, was een ernstige nederlaag voor het internationale marxisme, maar ze gaven niet op. Het was duidelijk dat de arbeiders zich niet zouden verenigen om de marxisten de controle over de wereld en een klassenloze samenleving te geven.

Maar ene Antonio Gramsci schreef een boek met de titel “Quaderni del Carcere” waarin de auteur zijn idee presenteert van “de lange mars door de instellingen / instituties”.

Die “lange mars” was niets meer dan de communistische infiltratie van hele instellingen, vooral die welke belangrijk zijn bij de vorming van de publieke opinie of de opvoeding van jonge geesten. Nu weten we dat zelfs de katholieke kerk een doelwit was.

Andere belangrijke doelen van de communistische infiltratie waren (Amerikaanse) hogescholen en universiteiten, nieuwsmedia en de bureaucratieën op federaal en staatsniveau.

Gedurende de laatste vijf eeuwen hebben de leiders van de westerse wereld de doctrines van het Illuminisme gevolgd. Ze beweren het “licht van de rede” te dragen, terwijl ze de christelijke orde die hen voorafging, valselijk beschuldigen als “obscurantistisch, die duisternis en religieus bijgeloof bevordert”. Net als in het oude Egypte, zullen de Drie Dagen van Duisternis van onze tijd een valse ideologie vernederen die doet alsof ze het licht van de mensheid is, terwijl ze precies het tegenovergestelde is. De duisternis zal totaal zijn terwijl de vijanden van God grondig worden uitgeroeid. Wat zal er in de tussentijd met het volk van God gebeuren? Niemand weet het precies, maar de Heer heeft bescherming beloofd. ( Openbaring 6, 12-17)

Er heerst verwarring in onze dagen. De beloofde duivelse desoriëntatie van de wereld en de kerk is duidelijk hier en zal erger worden voordat de dingen beter worden.

“Ga, mijn mensen, ga uw kamers binnen en sluit uw deuren achter u . Verberg jezelf een tijdje totdat de toorn voorbij is. Want zie, de HERE komt uit Zijn woning om de bewoners van de aarde te straffen voor hun ongerechtigheid. De aarde zal haar bloedvergieten onthullen en haar verslagenen niet langer verbergen. “ (Jesaja 26, 20-21)

“Ik richt een dringende oproep tot de aarde: ik roep de ware discipelen van de God aan die in de hemelen leven en regeren; Ik roep de ware navolgers van de mens geworden Christus aan, de enige ware Redder van mensen; Ik roep mijn kinderen aan, mijn ware toegewijden , degenen die zich aan mij hebben overgegeven, zodat ik hen naar mijn goddelijke Zoon kan leiden, degenen die ik als het ware in mijn armen draag, degenen die in mijn geest hebben geleefd; tot slot roep ik de apostelen van de laatste tijden aan, de getrouwe discipelen van Jezus Christus die hebben geleefd in minachting voor de wereld en voor zichzelf, in armoede en nederigheid, in minachting en stilte, in gebed en versterving, in kuisheid en in eenheid. met God, in lijden, en onbekend voor de wereld. Het is tijd dat ze tevoorschijn komen en de aarde komen verlichten. Ga, laat zien dat u mijn lieve kinderen bent; Ik ben met jou en in jou, op voorwaarde dat je geloof het licht is dat je verlicht in deze slechte tijden. Moge uw ijver u uithongeren tot eer en glorie van Jezus Christus. Strijd, kinderen van het licht , jullie, de weinigen die daardoor zien; want de tijd der tijden, het einde van de einden, is nabij . “

Bron en bron en bron