20210127 Over het vallen van het doek

Nu het theater op zijn laatste benen loopt en de spelers op de planken wanhopig proberen de geest in de fles terug te krijgen, zien we hoe de slang zijn laatste vuile trucs gebruikt. Het zal niet mooi zijn. Hij doet dat vanaf het begin want hij is jaloers.

Het Oude Testament staat vol met verhalen over oorlog, broedertwist en broedermoord en God die ingrijpt en mensen die dat niet willen begrijpen.

Terwijl God op het toneel van de geschiedenis het script verdeelde en mensen voor Hem liet werken die onbewust aan belangrijke delen van zijn plan voor de mensheid bijdroegen, was er een andere partij, de partij van de duisternis die een manier probeerde te vinden om Gods plan te dwarsbomen. Dat is natuurlijk een dwaas. Niemand kan God te slim af zijn. Maar jaloerse zielen hebben vanaf het begin van de mensheid de wijzen willen frustreren. De duivel, de oorspronkelijke slang uit Genesis, met zijn vele spirituele nakomelingen zullen tegen God strijden in de laatste strijd tussen goed en kwaad. De geschiedenis is niets meer dan het verslag van vele schermutselingen tussen deze twee krachten. Degenen die geloof hebben, weten wie er uiteindelijk zal zegevieren. Degenen die geen geloof hebben, zijn blind voor hun eigen verderf tot de laatste onvermijdelijke nederlaag.

Het hele Oude Testament is het verhaal van Israël dat God steeds maar weer niet gehoorzamen wil.

Dat verhaal is het verhaal van de mensheid.

Aangezien de duivel in zijn waanzin zichzelf op de Allerhoogste wil laten lijken, moet hij zijn volgelingen een soort van “schepping” aanbieden. Het probleem is dat hij een engel is, en bovendien een gevallen engel. Engelen hebben slechts een beperkte intelligentie, precies de hoeveelheid intelligentie die nodig is om de missie te bereiken waarvoor God hen heeft geschapen. Ze werden geschapen als dienstknechten, terwijl mensen werden geschapen om “een koninkrijk van priesters” te zijn. ( Exodus 19: 6: U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken en Openbaring 1: 6: en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.)

‘Ik ben de Alfa en de Omega’, zegt de Here God, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. (Openbaring 1, 8 / Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.)

Sinds de dagen dat God begon met het vormgeven van de wereld waarin we leven, deed de vijand, zijn best om Gods plannen te vernietigen, af te wijken, te besmetten, te infiltreren en te frustreren. God is de grote kunstenaar, maar de duivel is slechts een criticus. Hij heeft kritiek op God en weet het beter. Hij heeft als doel God te verbeteren, in te grijpen in het werk van God. Het is niet verrassend dat een van de moderne dienaren van de duivel , Karl Marx, de “meedogenloze kritiek op al het bestaande” of”meedogenloze kritiek op de bestaande orde ” vorm gaf. En we weten wat zijn krtitiek teweeg heeft gebracht. We weten waartoe zijn volgelingen in staat waren en zijn.

Het is een rare gedachte dat Marx Gods schepping zou kunnen verbeteren. Het is duidelijk dat de geschiedenis van het marxisme bewijst dat Marx ongelijk heeft. (eigenlijk komt hierin alles samen. En dit zien we nu opkomen in de nieuwe vorm van het Build Back Better. Dit is sluwe slang aan het werk)

Alle werken van de duivel hebben een definitieve vervaldatum. Sommige duren langer, andere minder, maar ze komen allemaal tot een smadelijk einde. De laatste zwendel betrof een verkiezing in de VS. De omvang van de overval is een goede indicatie van de wanhoop die de gelederen van de duivel doordringt. Het toneel is inmiddels bevolkt met veel afgrijselijke en lelijke figuren.Het zou een teken van hoop moeten zijn voor degenen die op God wachten.

Geloof bestaat uit kalm observeren hoe God werkt. Hij zal geen draad kwijtraken, hij zal geen knoop overslaan. Al zijn werk is erop gericht ons eeuwige geluk te bereiken. Hij wil ons een kans geven voor Zijn Koninkrijk. Dus wees niet bang. Hij heeft de volledige controle. Ons deel is om Hem te vertrouwen, zelfs als alles verloren lijkt.

Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. Lucas12, 35-40:

En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen.

Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.

En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven.

Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.

U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

“Er is vaak gezegd dat “in een tijd van universeel bedrog, het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad is”. Dat citaat wordt vaak toegeschreven aan George Orwell, maar er is eigenlijk geen bewijs dat hij het ooit gezegd heeft. Maar door vele jaren heen zullen mensen dat citaat aan Orwell blijven toeschrijven. Het klinkt zeker als iets dat hij gezegd zou kunnen hebben, maar het is zo belangrijk om bij de feiten te blijven. Helaas is zo ongeveer onze hele samenleving de afgelopen jaren van de werkelijkheid vervreemd geraakt, en dat is de afgelopen maanden duidelijk te zien geweest. We zijn getuige geweest van een constante stroom van leugens van links, en helaas zijn we ook getuige geweest van een constante stroom van leugens van rechts. Als kinderen werd ons verteld dat “woorden ons nooit pijn kunnen doen”, maar de waarheid is dat miljoenen en miljoenen mensen zijn gekwetst door al deze leugens. Als we ooit hopen onze samenleving te genezen, moeten we ons ertoe verplichten terug te keren naar de waarheid, en dat zal niet gemakkelijk zijn.”

Michael Snyder

In De kwelling van bedrog bij w.jongman haalt Michael Snyder een lied aan van Steve Camp. Het is getiteld “The Agony Of Deceit (De kwelling / pijn van bedrog) , en dit is de tekst van het refrein…

Dit is de kwelling van bedrog

Waarheid belovend voor de leugens die ze onderwijzen

Ze komen in Jezus’ naam

Maar het zijn zonen van Hades

Dit is de kwelling van bedrog

In het stuk benoemt hij de pijn die veel Amerikanen nu voelen bij het bedrog achter de verkiezingen

De weg terug begint met de waarheid. We moeten alle onwaarheden verwerpen en afzweren, en we moeten ons gaan richten op wat echt belangrijk is.

Ondanks alles wat er gebeurd is, bestaat de waarheid nog steeds, en de waarheid zal je bevrijden.

Bron: The Agony Of Deceit | End Of The American Dream

Zoals de bijbel vol staat met oorlog en broedertwist zo staat de bijbel ook vol met afwijzen van God en van Jezus. Keer op keer wordt de mens verleid om God en Zijn Zoon af te wijzen. Wij doen het nog iedere dag. En keer op keer worden we aangespoord terug te gaan naar de bron.

De geschiedenis van Israël uit de bijbel is onze geschiedenis. We moeten niet denken dat het Israël van toen, de poltieke entiteit is van nu, ook al willen velen ons dat doen geloven. En ook al denken zionistische christenen dat. Zij zullen nog een zware crisis moeten doorstaan.

Maar wij zijn het die die geschiedenis op ons zelf moeten toepassen.

Ik moet steeds denken aan:

Hij droeg onze smarten

T’en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,

Noch die verraderlijk u togen voor ’t gericht,

Noch die versmadelijk u spogen in ’t gesicht,

Noch die u knevelden, en stieten u vol puisten,

T’en zijn de krijgslui niet die met hun felle vuisten

De rietstok hebben of de hamer opgelicht,

Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,

Of over uwe rok saam dobbelden en tuisten –

Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die u dit heb gedaan,

Ik ben de zware boom die u had overlaân,

Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden,

De nagel en de speer, de gesel die u sloeg,

De bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg,

Want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden.

Uit: Jacobus Revius, Over-Ysselsche sangen en dichten (Deventer 1630).

Hertaald door Enny de Bruijn.

Met ons gedrag, met ons verleid worden dragen we er toe bij dat Jezus gekruisigd wordt.

Wij moeten terug naar de bron en de bron begrijpen en verduidelijken.

Ik moet ook steeds denken aan een gedicht van Henriette Roland Holst-van der Schalk uit de De vrouw in het woud (1912):

“Ook ik ben omstreeks ‘t midden mijner dagen

verdwaald geraakt in levens donker woud,

maar mij heeft geen aardsche wijsheid ontvouwd

den weg uit smart en twijfel, noch gedragen

omhoog, en geen hemelsche oogen zagen

neer op mij, vanwaar hoog’re klaarte blauwt

m’in teed’re zorg omwakend, en met stage

stralen heffend naar waar men waarheid schouwt.

Mij leidt geen gids, als het eigen gemoed,

mij schoort geen steun, dan d’enk’le trouwe handen

die mij opbeuren als de kracht bezwijkt;

mij sterkt geen afgezant uit beet’re landen

dan soms het ruischen, als een vleugel doet,

van zachte hoop die langs mijn wangen strijkt.”

Henriette Roland Holst-van der Schalk (1869 – 1952)

Een ik-persoon is ‘verdwaald’ geraakt in ‘smart en twijfel’. ‘Wijsheid’ biedt hem of haar geen uitweg en hij of zij ervaart ook niet de hulp van hemelse krachten. Niemand wijst de weg, ook geen ‘afgezant’ uit betere landen; de persoon moet het alléén doen, al blijken enkele ‘trouwe handen’ wel te steunen als de eigen kracht het moet laten afweten. Heel soms is er een beetje hoop, maar de somberheid overheerst.

Schrijfster heeft oprecht geloofd in het socialisme maar het heeft haar niet gebracht wat zij hoopte.

Ze voelt toch nog zachte hoop. Het “ruischen als een vleugel” kan metaforisch opgevat worden als de vleugel van een engel, waarmee ze dan verwijst naar een godsdienstig besef dat in haar leeft. Het leek er in eerdere bundels juist op dat ze afstand van het geloof had gedaan, maar De vrouw in het woud opent betekenisvol met de woorden: “‘t Is nu de kentertijd”

Ik heb het altijd een mooi gedicht gevonden omdat het een beschrijving is van het leven van velen van ons. We geloven in bijvoorbeeld een politiek systeem, in wereldse zaken en we vergeten dat alles op dit toneel zal verdwijnen. En dat iedere keer weer bij iedere generatie opnieuw mensen op staan die denken dat zij het beter weten dan God.

Prediker:

Wat er geweest is, dat zal er weer zijn.

Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.

Er is niets nieuws onder de zon.

Is er iets waarvan men kan zeggen:

Kijk eens, dat is nieuw?

In de eeuwen die voor ons geweest zijn,

We denken dat we “origineel” zijn maar voor ons waren er al mensen die dit hebben gedaan en zij hebben gefaald met al hun zwoegen.

Wij hebben ons net zo laten verleiden zoals zij en we hebben nog niets geleerd. Het wordt tijd dat we de schouwburg verlaten, hun toneel niet meer nodig hebben zodat de poppenspelers geen publiek meer hebben omdat die met de voorstelling van God zijn gaan meedoen.

Het toneel met lelijke spelers wordt al jarenlang blootgelegd door de waakzame burger die aan de hand van foto’s laat zien hoe ver de wereld van de satan onze wereld is binnengedrongen. Ouders met kinderen zouden deze site moeten lezen. Iedere maand uitleg aan de hand van de nieuwste foto’s. 21/ En nee, het is niet mooi.

Tot slot de tekst van The Agony of Deceit

The Agony of Deceit – Steve Camp lyrics

They are Wolves, in sheep clothing, they are trying to seduce your souls.

Teaching doctrines of demons, lies are all they know.

They are profits of destruction, these are New Age Heretics

Say they’ll show the way to salvation but they’re cross is a bloodless stick

This is the Agony of Deceit, missing truth from the lies they teach.

Awe, They come in Jesus name, but they are sons of Hades, this is the agony of deceit.

They are clouds without water, they have hearts trained in greed.

They are like wild animals and you are the food they eat.

Depraved in their minds, Deprived of the truth, they promise prosperity.

But the cash they steal from you, though the coffin they still have defeat.

This is the Agony of Deceit, missing truth from the lies they teach.

Awe, They come in Jesus name, but they are sons of Hades, this is the agony of deceit.

Beloved rest in the truth of the Lord, hold fast to the faith Word

Guard the treasure by the Spirit of God, a foundation which stands sure.

They have eyes full of adultery, they never cease from sin, they’re exalted in heresy deception is their friend, speaking out prideful words of vanity, they enticed by fleshly desire, like a dog returns to its vomit you see, like a sow wallows in the mire.

This is the Agony of Deceit, A missing truth from the lies they teach.

Awe, They come in Jesus name, but they are sons of Hades, this is the agony, awe ya the of deceit. For all the missing truths for the lies they teach, awe they come in Jesus name, but their sons of Hades, this is the agony of deceit… oh the agony…

trying to seduce you, lies are all they know, wolves up in sheeps clothing, the agony… trying to seduce you, lies are all they know, wolves up in sheeps clothing, the agony… the agony….

Songtekst The Agony of Deceit – Steve Camp (google translate)

Het zijn wolven, in schaapskleren, ze proberen je ziel te verleiden.

Leerstellingen van demonen onderwijzen, leugens zijn alles wat ze weten.

Het zijn winsten van vernietiging, dit zijn New Age ketters.

Zeggen dat ze de weg naar verlossing zullen tonen, maar ze zijn boos, is een bloedeloze stok.

Dit is de lijdensweg van bedrog, waarbij de waarheid ontbreekt in de leugens die ze onderwijzen.

Ontzag, ze komen in Jezus naam, maar ze zijn zonen van Hades, dit is de pijn van bedrog.

Het zijn wolken zonder water, ze hebben harten geoefend in hebzucht.

Ze zijn als wilde dieren en jij bent het voedsel dat ze eten.

Verdorven in hun gedachten, beroofd van de waarheid, beloven ze voorspoed.

Maar het geld dat ze van je stelen, hoewel de kist ze nog steeds verslagen heeft.

Dit is de lijdensweg van bedrog, waarbij de waarheid ontbreekt in de leugens die ze onderwijzen.

Ontzag, ze komen in Jezus naam, maar ze zijn zonen van Hades, dit is de pijn van bedrog.

Geliefden, rust in de waarheid van de Heer, houd vast aan het geloof Woord

Bewaak de schat door de Geest van God, een fundament dat zeker staat.

Ze hebben ogen vol overspel, ze houden nooit op van zonde, ze zijn verheven in ketterij, bedrog is hun vriend, ze spreken trotse woorden van ijdelheid, ze worden verleid door vleselijk verlangen, zoals een hond terugkeert naar zijn braaksel zie je, als een zeug wentelt zich in het slijk.

Dit is de lijdensweg van bedrog, een ontbrekende waarheid in de leugens die ze onderwijzen.

Ontzag, ze komen in Jezus naam, maar ze zijn zonen van Hades, dit is de lijdensweg, ontzag voor bedrog. Voor alle ontbrekende waarheden voor de leugens die ze onderwijzen, ontzag komen ze in Jezus naam, maar hun zonen van Hades, dit is de lijdensweg van bedrog … oh de lijdensweg … ze

proberen je te verleiden, leugens zijn alles wat ze weten, wolven in schaapskleren, de pijn … proberen je te verleiden, leugens zijn alles wat ze weten, wolven in schaapskleren, de pijn … de pijn