20210125 Over een geestelijke oorlog

Uit het artikel: Dit is een Oorlogsbriefing door Tom A. McMahon,

…Het is noodzakelijk dat ieder die Jezus Christus volgt zou begrijpen dat wij ons in een oorlogssituatie bevinden. Het is een geestelijke oorlog, maar hij kan fysische consequenties hebben. Als u zich hiervan niet bewust bent, dan bent u blijkbaar reeds gevangen genomen. Als u in deze oorlog een pacifist bent, dan bent u op zijn minst effectief geneutraliseerd. Neutraliteit is capitulatie. Men kan geen bankzitter zijn terwijl de strijdt woedt. Jezus zei “Wie niet met Mij is, die is tegen Mij” (Mattheüs 12:30).
Nu, als we dan in een oorlog zitten, waar gaat die dan over? Het is een oorlog voor de harten van de
mensheid – en de tegenstanders zijn God en Satan.

Ik weet dat God Satan ogenblikkelijk kan uitvagen. De oorlog van Gods kant gaat niet over het verslaan van Zijn tegenstander. Het is een strijd om de prijs. Het gaat over het winnen van de harten van de mensheid. “Mijn zoon, geef mij je hart” (Spreuken 23:26).
Dit is een thema dat de hele Bijbel doorloopt. Het begint met het “eerste en het grote gebod” (Mattheüs 22:37-38). Wij horen God lief te hebben met
geheel ons hart. Dat is het waar hemel en eeuwig leven over gaan. Zij die het evangelie geloofd en hun hart aan Jezus gegeven hebben, zullen de eeuwigheid met Hem doorbrengen. Dit is wat God verlangt, en dat is de crux van de strijd.
Er zijn er die zeggen dat er geen vrije wil is – dat er van onze kant geen keuze is – en dat God alles
gepredestineerd heeft. Uiteraard weet God alles van tevoren, maar als Hij van tevoren
alles al heeft
vastgelegd wat te gebeuren staat, dan
geven wij Hem niet echt onze harten – dan zijn wij geprogrammeerd om dat te doen, of dat niet te doen. Als dat het geval is, dan is Hij het die dat doet. Het gebod om Hem lief te hebben met geheel ons hart zou dan afhangen van Zijn houden van dat gebod.

…Als God alles heeft gepredestineerd, wat is dan de betekenis van de verzen die ons
aansporen “de goede strijd van het geloof” te strijden, of de “hele wapenrusting” aan te doen, of de
verzen die termen gebruiken als “de wapens van onze strijd”, of dat wij “goede soldaten van Jezus
Christus” moeten zijn? Als alles zou gepredestineerd zijn, en zouden we deze verzen ernstig nemen,
dan zou op zijn best onze strijd neerkomen op schaduwboksen of doen alsof. Nee! Wij zitten in een
echte oorlog – de strijd van de eeuwen. Het is een oorlog tussen God en Satan, en de prijs is de
mensheid. Dikwijls, voordat soldaten zich in de strijd begeven, wonen zij een briefing bij waar strategieën, kritische informatie en bepaalde objectieven worden voorgesteld. Soms worden zij herinnerd aan het algemene strijdplan van de oorlog. Dat is de benadering die ik gebruik in deze “oorlogsbriefing”, te beginnen met een overzicht van Gods strijdplan.

…Gods doelstelling, volgens de Schrift, is de harten te winnen van mannen en vrouwen met wie Hij
verlangt de eeuwigheid door te brengen: “Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze
Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen” (1 Timotheüs 2:3-4). “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9). “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven …” (Johannes 3:36). Deze en vele andere verzen verkondigen Gods wonderlijke doelstelling. Gods voornaamste middelen voor het bereiken van Zijn doel zijn enerzijds Zijn verlangen te communiceren, door Zijn Woord, maar ook de onthulling van wat Hij voor hen heeft gedaan opdat zij de eeuwigheid met Hem zouden kunnen doorbrengen. Zonder Gods openbaring aan ons van Zijn ondoorgrondelijke daad van liefde voor ons, zouden we die niet kunnen kennen. Maar Hij heeft gecommuniceerd via Zijn Woord over alles wat Hij voor ons heeft gedaan en over wat Hij van ons verlangt om met Hem verzoend te worden en de gave van eeuwig leven te ontvangen: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God …” (Efeziers 2:8).

…Vermits het begrijpen van Gods communicatie de sleutel is naar Zijn doel om de harten te winnen
van de mensheid, is het niet verrassend dat Zijn Woord het belangrijkste mikpunt is voor Zijn vijanden. Het stilleggen, of tenminste het ontwrichten van de communicatie is de meest effectieve tactiek voor het verslaan van een vijand. Als de troepen geen orders kunnen ontvangen van hun leiders, zijn ze erg kwetsbaar. Dit brengt ons naar Gods belangrijkste tegenstander, Satan, en zijn strategieën. De Schrift zegt ons in 2 Korinthiërs 2:10-11: “opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend”. We moeten ons altijd bewust zijn van Satans misleidingen.

…Aan de andere kant, kunnen we kijken naar God en Zijn strategie voor ons: “Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen (Gr. Methodeias) van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden” (Efeziërs 6:11-13). Dit klinkt als een oorlogsbriefing voor mij! Satan (wat “tegenstander” betekent) en zijn troepen zijn hier de opponenten. En wij horen niet onwetend te zijn van zijn “listige verleidingen”. In het Grieks staat hier één woord: methodeias, met de betekenis: bedotterijen, streken, listen, op de loer liggen.

Dit maakt allemaal deel uit van zijn methodes – de strategieën die de “vader van de leugen” (Johannes 8:44) heeft uitgewerkt in de oorlog tegen God voor onze harten.

… Satans hoofdstrategie is dezelfde als die welke toegepast werd van bij de aanvang van de mensheid, en doorheen de eeuwen heeft hij daar veel gebruik van gemaakt: “De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof …?” (Genesis 3:1).
Sommige mensen hebben een probleem met een sprekende slang. Zij kunnen dat niet letterlijk nemen, waarschijnlijk omdat zij nooit een sprekende slang hebben gezien die communiceert met een mens. Maar, vermits niemand van ons daar was, kunnen we niet zeker weten of communicatie met dieren een normale toestand was voordat de mensheid in zonde viel. De Bijbel vertelt het ons niet. Niettemin, voor hen die blijven opwerpen dat zoiets absurd is, vraag ik me af waarom zij niet protesteren tegen onze overheden, omdat die multi-miljoenen dollars hebben gespendeerd aan het
communicatie met dieren zoals gorilla’s, chimpansees en dolfijnen. Als een iemand beweert een gelovige te zijn, maar er moeite mee heeft te geloven dat Satan letterlijk door een slang sprak, en meer zekerheid wil, hier een paar verzen: “Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is” (2 Korinthiërs 11:3). Bovendien bevestigt Petrus, onder de leiding van de Heilige Geest, een ander incident waarbij een ezel letterlijk sprak: “het stomme lastdier, dat met een mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet [Bileam] verhinderd” (2 Petrus
2:16). Voor hen die het Genesisverslag van de slang als een mythe van het Judaïsme en Christendom beschouwen, zal zelfs een vluchtig onderzoek van heidense religies een verbluffende benadrukking van de slang onthullen. India heeft de Cobra van het hindoeïsme; Scandinavië heeft de Midgardslang; de Grieken hebben de god Python; de Egyptenaren hebben Uraeus; de Azteken hebben hun redder-god Quetzalcoatl, de geveerde slang; Haïtianen aanbidden de Grote Slang; Amerikaanse Hopi-indianen hebben de ceremonie van de slangendans, en er zijn talloze andere.

… Maar voor hen die de Bijbel geloven, is dit zeker consistent met degene die “de god van deze wereld” wordt genoemd, “de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt” (2 Korinthiërs 4:4 en Openbaring 12:9). Maar slangenaanbidding is niet Satans ultieme doel, noch zijn hoofdstrategie voor het bedriegen van de wereld. Hij is uit op het vernietigen van de communicatie tussen God en Zijn geschapen wezens. Deze strategie begon door het zaaien van twijfel in de geest van Eva: “Is het echt zo dat God gezegd heeft …?” (Genesis 3:1). God gaf een absoluut gebod aan Adam. Hij zei hem dat hij van alle bomen mocht eten, behalve één – en als hij daarvan at zou hij sterven. Het was een test op gehoorzaamheid, om te zien of hij en Eva God liefhadden. Jezus zei in Johannes 14:15 dat als een mens van Hem (Jezus) houdt, hij zal doen wat Hij vraagt. De consequentie van Gods absolute gebod ongehoorzaam te zijn was de dood – fysische dood en afscheiding van God, voor altijd. Eeuwige afscheiding van God is Satans einddoel; hij is gedreven om de mensheid samen met hem naar beneden te halen. Zijn strategie om dit te verwezenlijken is duidelijk in Genesis 3:1-5. Hij dialogeert met Eva met het doel haar verplichting jegens Gods bevel te verbreken: “Is het echt zo dat God gezegd heeft …? … U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend”. Het was een subtiele ondervraging. Eva werd iets gegeven om over na te denken, verpakt, uiteraard, in een erg verlokkende verpakking en op een gladde toon. Satan wilde haar ertoe brengen te denken dat God door Zijn verbod, om van die ene boom te eten, haar iets belangrijks achterhield, waardoor ze zich zou afvragen wat aan of in die vrucht zo speciaal was – iets wat haar situatie zou kunnen verbeteren en haar eigenschappen zou geven die enkel God had. Dat is de strategie van de dialoog van de tegenstander. Maar men dialogeert niet over absoluutheden. Wanneer dat gebeurt wordt er iets toegevoegd aan of afgenomen van dit absolute. En deze toevoeging of afneming, of die nu van Satan is of van de mens, is een “weg” die aantrekkelijk lijkt, zelfs correct, maar die zal onvermijdelijk naar de verwoesting voeren (Spreuken 14:12). De strategie is ontworpen voor het ontwrichten van Gods communicatie – voor het ondermijnen van het gezag van Gods Woord. Wanneer wij in een dialoog gaan over iets wat wij geloven absolute waarheid te zijn, dan is het doel van een tegenstander gewoon ons van onze positie weg te duwen, naar elke wenselijke richting toe. Dit leidt tot het ontkennen van de absolute karakteristiek van Gods waarheid of gebod. Eens dat we van onze standvastige positie weggeduwd zijn, begint het afglijden dat uiteindelijk naar de verwoesting leidt. Deze tactiek, die begon in de Hof van Eden, werd door de hele geschiedenis heen toegepast om mensen hun zienswijzen te doen veranderen – in het bijzonder vaste zienswijzen. Het werd effectief gebruikt door Marxisten om miljoenen tot het communisme te bekeren, en dit wordt vandaag extensief aangewend in overheden, ondernemingen en de opleidingssystemen. Het doel ervan is het neerhalen van absoluutheden, dogma’s, vaste ideeën, traditionele zienswijzen, enz., ten gunste van meer maatschappelijke zienswijzen, gebaseerd op consensus of wat de meeste mensen denken. Het is een techniek om mensen conform te maken aan wat de meerderheid zegt wat best is, en dit wordt uitgestraald op “non-conformisten” zoals … wel, bijbelse christenen zouden in die definitie passen.

,,, Je kan de leugen van de slang van Genesis 3 doorheen de hele geschiedenis van de mensheid traceren en ze terugvinden in bijna alle religies, in de psychologie, in opleidingen, overal in entertainment, en ze zien verspreiden met een intensiteit die exponentieel toeneemt in onze dagen. Het proces van Satans grote strategie voor het elimineren van Gods communicatie met de mensheid, omvat drie D’s: Doubt (Twijfel), Denial (Ontkenning) en Deceit (Bedrog). Het zaaien van Twijfel is het begin van het proces: “en hij [Satan] zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft …?” (vers 1). Dan komt er een Ontkenning: “Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven…” (vers 4), wat gevolgd wordt door Bedrog: “Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend” (vers 5). Uiteraard kunnen we hier nog eens drie D’s aan toevoegen om de consequenties te beschrijven voor ieder die bedrogen werd door de Tegenstander: Delusion (Zinsbegoocheling), Destruction (Vernieling), en uiteindelijk Death (Dood), en dat is eeuwige afscheiding van God.
Petrus, in zijn eerste brief, geeft aan degenen van ons die “de goede strijd van het geloof” willen
strijden, volgende marsorders: “Wees NUCHTER en WAAKZAAM; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. BIED WEERSTAND aan hem, VAST IN HET GELOOF, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt” (1 Petrus 5:8-9). Wij horen “nuchter en waakzaam” te zijn, om tegen de duivel weerstand te bieden, “vast in het geloof”. Efeziërs 6:13 vertelt ons dat wij het “zwaard van de Geest” (Gods Woord) moeten opnemen.

Dit is een defensieve houding “opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles
gedaan te hebben, stand kunt houden” (Efeziërs 6:13).
Zoals we hebben gezien is Satans eerste objectief Gods communicatie met de mens te op te heffen
door verschillende middelen: zijn listen vallen het Woord aan, ondermijnen het, counteren het, verstoren het, bespotten het, roeien het uit, vervalsen het, schaffen het af, denigreren het, enz. Wanneer hij daarin effectief slaagt in onze levens, heeft hij, de vader van de leugen, ons tot op zekere hoogte afgesneden van Gods Waarheid. Als we Gods Woord niet voldoende kennen, zijn we niet in staat te onderscheiden wat van Hem is en wat niet. Bijvoorbeeld, als we een buitenlandse munt niet goed kennen, kunnen we niet nagaan of wel het juiste wisselgeld terugkrijgen. Op dezelfde manier moeten we een goede kennis hebben van Gods marsorders. In een oorlog moeten we in staat zijn te onderscheiden wanneer de orders al dan niet werden vervalst door de vijand. Het is tragisch dat een gebrek aan paraatheid in deze geestelijke oorlog zovelen in de kerk vandaag kwetsbaar gemaakt heeft. De oorlog zal enkel nog toenemen.

Lees de rubriek “Duivel en Demonen: of

zie bij Makow:

De mensheid is satanisch bezeten

Uit zijn artikel:

…Als je je signalen uit de samenleving overneemt (onderwijs, massamedia), word je disfunctioneel of krankzinnig. Dit is hoe een satanische sekte zijn leden controleert en uitbuit – door ze ziek te maken (terwijl ze hen ervan overtuigen dat hun ziekte normaal is).

Als je wilt weten hoe je moet leven en waarom, zou je geen antwoorden zoeken in een psychiatrische inrichting. Je zou toespraken, boeken en films geschreven door gevangenen niet verslinden. Dit is het geval met een failliete cultuur.

Als u aan de verwoestingen van het moderne leven wilt ontsnappen, moet u begrijpen dat de mensheid satanisch bezeten is. We zijn opgenomen in de laagste rangen van een satanische sekte gebaseerd op het joodse kabbalisme, de Illuminati (dwz de vrijmetselarij).

…In wezen gaat het kabbalisme over het op zijn kop zetten van de natuurlijke en morele orde (dwz “revolutie”), zodat het kwaad goed is, leugens waarheid zijn , ziek zijn gezond en onnatuurlijk natuurlijk. Het doel is om God (het ontwerp van de Schepper) te vervangen door lucifer die de belangen en perversiteiten van kabbalisten vertegenwoordigt.

De belangrijkste prioriteit van de kabbalisten was het verkrijgen van een monopolie op onze manier van waarnemen, de massamedia. Kabbalisten geloven niet in objectieve realiteit. Ze geloven dat de realiteit is wat ze denken dat het is. Ze vinden de werkelijkheid uit (“nepnieuws”) en gaan zo ver om nep-terreurgebeurtenissen te creëren die ze als echt presenteren. Ze kunnen geen onderscheid maken tussen waarheid en fictie. Daarom is ‘verbeelding’ een sterk overschatte en onbetrouwbare bron van waarheid, en een slechte vervanging voor mystieke ervaring.

…Satanisten zetten de werkelijkheid op zijn kop. Ze presenteren wat gezond en natuurlijk is (bijv. Huwelijk, gezin, heteroseksualiteit) als ongezond, terwijl wat ziek is (bijv. Homoseksualiteit, transseksuelen) aan schoolkinderen wordt geleerd als natuurlijk en gezond. Seksuele promiscuïteit wordt voorgesteld als ‘bevrijding’. Hollywood heeft vanaf het begin onze perceptie van seks en liefde vervormd.

…De westerse cultuur is een gebroken record dat tot het einde der tijden ‘sex-money-power’ speelt. Voeg occultisme, discriminatie en seksueel misbruik toe voor een beetje pit en je hebt een recept voor de eeuwigheid. We hebben geen echte creativiteit of vrijheid (van meningsuiting). We hebben de facto communisme.

Politieke correctheid is een communistische term. Satanisten haten de waarheid, dwz de werkelijkheid. De massa leeft in een fantasiewereld.

…Ik spreek niet vanuit een christelijk of bijbels perspectief. Ik heb een seculiere achtergrond . Het verschil is dat ik in seculiere termen erken dat God de prachtige morele en natuurlijke orde is die het universum regeert. God is de ultieme werkelijkheid. Vervulling ligt in het onderscheiden van de Goddelijke Wil en het niet negeren ervan. De Illuministische ontkenning van God is een rebellie die niet kan worden gewonnen, maar ze zullen bij het proberen chaos veroorzaken.

De Illuminati voeren al honderden jaren oorlog tegen de mensheid, maar omdat ze de waarneming beheersen, weten de goyim niet wat hen heeft geraakt.

…Aanhoudende oorlogen hebben geen ander doel dan de rijkdom en macht van de Illuminati te vergroten en natiestaten te ondermijnen. Alle oorlogen zijn bedacht door de Illuminati om natuurlijke leiders te doden en de mensheid te demoraliseren, te verlagen en te vernietigen. Ironisch genoeg worden ze gebruikt als een excuus waarom we de “wereldregering” van Illuminati nodig hebben.

…Naturalisme . De grens tussen geest en stof wissen door te doen alsof de goddelijke geest van de mens niet bestaat. Mensen strikt karakteriseren in termen van fysieke lusten en behoeften met een beperkende focus op vleselijk verlangen en lichaamsfuncties.

…Het doordringende idee dat waarheid relatief is en niet gekend kan worden . God is de waarheid. God kennen en gehoorzamen is de essentie van religie.

…Kabbalisten geloven dat ze de samenleving moeten vernietigen en chaos moeten creëren om hegemonie te bereiken, dwz de “terugkeer van de Messias.” ( hun messias, de antichrist)

Corruptie, seksueel misbruik, satanisch ritueel misbruik is er in overvloed, maar niemand noemt de oorzaak – Vrijmetselarij (cabalisme voor de gojim.) Alle sociale instellingen zijn ondermijnd: regering, media, bedrijven, onderwijs, kerk, leger. Het rechtssysteem en de politie zijn gecompromitteerd. We zijn getuige van het opleggen van het communisme en de ontmenselijking van de samenleving.

…Er is geen hoop tenzij de westerse samenleving het kabbalistische judaïsme (vrijmetselarij) uitdaagt en terugkeert naar haar Europese christelijke grondslagen. We zijn geschapen naar het beeld van God. Ware cultuur is toegewijd aan het manifesteren van dit ideaal, dat is wat ons ‘mens’ maakt.

We worden wat we aanbidden. Dit is de reden waarom de westerse samenleving giftig wordt.

Zie ook Afwijzing van het vrouwelijke is geworteld in het occulte

uit het artikel:

Op een dag zullen onze opvoeders en politici verantwoordelijk worden gehouden voor het veranderen van beïnvloedbare meisjes in lesbiennes en het ruïneren van hun leven. Ze leren hen een met haat vervuld feministisch dogma dat heteroseksualiteit een ‘sociale constructie’ is, dat mannen gewelddadige roofdieren zijn en dat seks met een man verkrachting is.

Miljoenen goedgelovige meisjes lopen in een duivelse val die bedoeld is om hen een carrière te laten nastreven in plaats van gezinnen. Zoals ik al zei, het doel is de samenleving te ontvolken en te destabiliseren door haar fundamentele bouwsteen, het gezin, te vernietigen.

en 9-11 Opnieuw – Behalve dat WE ZIJN opgesloten op de 94e verdieping

uit het artikel:

We leven in een samenleving waar je baan (en levensonderhoud) afhangt van het verraden van je medeburgers, je cultuur en, hopelijk, je waarden. De essentie van het communisme is het uitbreiden van het Rothschild-monopolie op krediet tot een monopolie over alles. Dit betekent dat alles wat je hebt of doet, je partner, je kinderen, je overtuigingen, je vrijheid onder hun duim ligt. Deze pandemie maskeert een communistische machtsgreep.

…Satan jaagt op zijn eigen aanhangers. De kabbalist probeert de mensheid in zijn cultus te brengen om haar te vernietigen of tot slaaf te maken. Dit virus maakt deel uit van een meedogenloze millennia-oude oorlog tegen de mensheid die vandaag de dag wordt gezien in de seksualisering van vrouwen en kinderen, en de bevordering van genderdysforie, migratie, satanisme en globalisme in het algemeen. Onder het masker van ‘progressief’ ondermijnen ze de vier benen van de menselijke identiteit: ras, religie (God), patriottisme en familie (geslacht) om ons opnieuw te construeren om hun slaven te zijn.

…Het echte virus is het cabalisme (satanisme). We hebben het opgevangen omdat het in onze maatschappelijke bloedbaan zit: het banksysteem.

Onze hachelijke situatie is nijpend. Op dit moment zitten we vast in onze huizen op de 94e verdieping van het World Trade Center.

Maar tenzij we een ziel, een brein en een ruggengraat krijgen, zullen we verpletterd worden als de torens tot stof afbrokkelen. We hebben de slachtoffers van 11 september niet gewroken. Nu is het onze beurt.

…Juist denken en moed zullen niet in enige kracht terugkeren, tenzij heel veel mensen naar God terugkeren. Zoals Paulus, de ex-Farizeeër, zei (geparafraseerd), dit is niet alleen een wereldse oorlog, het is ook geestelijk. En de duivel was in zijn tijd minder krachtig dan vandaag. We kunnen onze vrije wil gebruiken om Gods regels te gehoorzamen en zowel geestelijke als materiële hulp te ontvangen, of we kunnen God blijven negeren of willens en wetens ongehoorzaam zijn en aan onze rechtvaardige toetjes worden overgelaten.

…En de onontkoombare conclusie is deze, dat we zeker veel meer van de duivel (satanisme) hielden dan van God. Lees maar eens de verhalen over moreel verval van de samenleving (dat wil zeggen een groot aantal individuele mensen) een paar jaar geleden, toen al het geslacht, al het geld, alle winst, al het plezier enzovoort tot vervelens toe onze hele dagelijkse bezigheden in beslag nam. Nu is de duivel gekomen om de fiches te verzilveren zoals hij altijd doet nadat hij je verpest, ik bedoel verleidt je (klinkt beschaafder). Maakt niet uit! De faustiaanse overeenkomst is rond en vreselijk misgegaan. En het is een zeer trieste dag voor onze voorwendselen westerse, christelijke beschaving had moeten zijn. Het enige dat we nog kunnen doen, is eraan toegeven, vergeving vragen en ons diep bekeren.

Zie ook bij Niburu:

Ze willen met vaccinaties verbinding tussen mens en God verbreken

Uit het artikel:

…Maar wat als de machthebbers achter de schermen nu de vaccinaties misbruiken om de verbinding tussen mensen en ziel (Schepper/God) te verbreken?

…Die normen en waarden zijn precies het tegenovergestelde van wat de satanische krachten achter de schermen voor ons in gedachten hebben. Zij zien het liefst de maatschappij aan alle kanten verloederen waarbij de mensheid ieder besef van normen en waarden verliest.

…Rudolf Joseph Lorenz Steiner (Donji Kraljevec, 25 februari 1861 – Dornach, 30 maart 1925) was een Oostenrijkse esotericus, schrijver, architect, filosoof en had een geheel eigen zienswijze op pedagogie. Hij is bekend geworden als grondlegger van de antroposofie en haar praktische toepassingen, zoals de Freie Waldorfschule, de antroposofische geneeswijze, de heilpedagogie, de sociale driegeleding en de biologisch-dynamische landbouw.

Steiner voorspelde dat er eind 20e en begin 21e eeuw een beweging zou zijn van grote machtige bedrijven die tot doel hadden om de verbinding tussen de mens en de hogere werelden te verbreken en als het ware de menselijke ziel weg te halen.

…En wanneer we het advies van Henry Makow opvolgen en kijken naar de Protocollen kijken dan lezen wij daar onder andere het volgende:

Gij weet zelf zeer goed, dat men – om de massa tot zulke eisen te brengen – ononderbroken in alle lande de betrekkingen tussen volk en regering moet verwarren en de gehele wereld door onenigheid, vijandschap, haat, ja zelfs door kwellende ontberingen, door honger en door ziekten, die wij bij hen veroorzaken door het inenten met bacillen zo moet afmatten, dat men geen anderen uitweg uit de ellende ziet dan zich aan ons geld en aan onze overheersing volkomen te onderwerpen.

Zie ook: CARLOS CASO-ROSENDI

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

BLOG

Het derde gevaar

Uit het artikel:

…Ik geloof dat de VS dezelfde soort agressieve infiltratie heeft ondergaan die andere landen wereldwijd heeft getroffen. Sinds de tijd van de Duitse Reformatie begon een criminele onderneming met duizend gezichten vorm te krijgen. Na verloop van tijd kwam de Franse Revolutie en daarna ook het marxisme. In 1917 was Rusland communistisch en het liberale Europa werd geboren nadat de Reformatie links (en ook rechts) begon te verschuiven naar verschillende vormen van socialisme. Een zelden geciteerde Spaanse intellectueel, Juan Donoso Cortés , een lid van de Spaanse adel, voorspelde in het begin van de 19e eeuw vrij nauwkeurig dat het Europese liberalisme geleidelijk zou overgaan in het socialisme en vervolgens in het communisme om uiteindelijk te eindigen in anarchie.

…Dat kader lijkt goed op weg om de wereld te beheersen. Het is een domme boodschap omdat de wereld onoverwinnelijk is. Als iemand ermee instemt de prijs (iemands ziel) te betalen, kan hij de wereld hebben maar er niet van genieten. Je kunt je cake niet hebben en hem ook opeten. Vraag het Alexander de Grote, Julius Caesar, Attila, Hitler, Stalin en anderen.

“Waar heeft een mens baat bij als hij de hele wereld wint en het verlies van zijn ziel lijdt?” (Markus 8:36)

‘Toen leidde de duivel hem naar boven en toonde hem in een oogwenk alle koninkrijken van de wereld. En de duivel zei tegen hem: ‘Aan jou zal ik hun eer en al deze macht geven; want het is aan mij gegeven en ik geef het aan iedereen die ik wil. Als je me dan wilt aanbidden, zal het allemaal van jou zijn. ‘ (Lucas 4: 6-7)

…Het accepteren van het aanbod van de duivel houdt in dat je je ziel voor eeuwig verliest aan het vuur van de hel. De deal is nogal onaantrekkelijk als je het mij vraagt, maar onze nieuwe klasse van plutocraten en technocraten is meestal niet bekend met de christelijke theologie.

…Donald Trump sprak met de echte Amerikanen op manieren die ze konden begrijpen. Het volk beantwoordde de gunst door massaal op hem te komen stemmen. Ik ben er vast van overtuigd dat een nauwkeurig onderzoek van de stemming het voorzitterschap aan Donald Trump zal opleveren. Het bewijs van fraude is overweldigend. Dit stinkt echt naar de hemel en veroordeelt de politiek, de media, de academische wereld en de duistere financiers van links.

…“Deze verkiezingsfraude van 2020 is de grootste in de geschiedenis van de vrije wereld. Dit is op een heel ander niveau. Ze proberen niet alleen ons geld te stelen, ze proberen ons land, onze toekomst, onze vrijheden en ons constitutionele regeringssysteem te stelen. Dat is per definitie verraad. Het voert oorlog tegen de Verenigde Staten. Er is momenteel een staatsgreep gaande, een staatsgreep … Hun doel is een volledige omverwerping van de Verenigde Staten van Amerika. “

Journalist Alex Newman

…8 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.

Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.

9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.

13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.

14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,

15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.

16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen.

18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

Johannes 10, 8-18 HSV