20210119 Over parallelen

Bij lepantoin lees ik diverse artikelen die gaan over het einde van koninkrijken in de bijbel met verwijzingen naar deze tijd en de Amerikaanse geschiedenis, die voor een deel de onze is.

In “roepend naar het vlammende zwaard” wordt verwezen naar de strijd van aartsengel Michaël met lucifer en de hoogmoed van de duivel en de verleiding van de mens.

Uit het artikel:

De trotse opstand van de duivel komt altijd terug op één punt: de duivel was niet tevreden met de natuur die God hem gaf, die de grootste van alle engelen zou zijn, dus maakte hij een of andere uitdrukking van zijn verlangen om ‘zoals de meesten’ te zijn. Hoog. ” Volgens de traditie is Michael de aartsengel die de duivel uit de hemel wierp, wiens naam een vraag is: “Wie is als God?” Het lijkt erop dat dit bescheiden antwoord retorisch was, maar engelen debatteren niet. Engelenkennis is compleet en intact, dus de vraag kwam met een antwoord, en het antwoord wordt gevonden in het eerste hoofdstuk van Genesis waar God zegt: “Laten we de mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis.” Dus als de duivel zegt dat hij “als de Allerhoogste” zal zijn, antwoordt Michael door te vragen “wie is als God?” En daarmee wijst hij naar de mens. Twee hoofdstukken later verleidt de duivel Eva door te suggereren dat als ze de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad zou eten, ze dan “als goden” (zoals engelen) zou worden, ook al was ze al gemaakt naar Gods gelijkenis. Moderne mensen lijken te zijn vergeten dat we het beeld en de gelijkenis van God bezitten en hebben in plaats daarvan het vreemde idee aangenomen dat de natuur kneedbaar is. In de oudheid geloofden mannen dat de elementen veranderlijk waren en probeerden ze lood in goud om te zetten door middel van alchemie. Tegenwoordig geloven mannen dat de ene diersoort een andere soort kan worden door mutaties en genetische veranderingen. Deze evolutionaire wereldbeschouwing heeft ons besef van geschiedenis en doel verwrongen en de mens gedegradeerd tot niets anders dan een stap in de keten van eencellig organisme naar wat de ketterse priester Teilhard de Chardin ‘de Kosmische Christus’ noemde. ‘En omdat de moderne mens de oorsprong van de kosmos nu ziet als het toevallige resultaat van een of andere universele en chaotische explosie, in plaats van de weloverwogen en ordelijke harmonie van Gods’ Fiat lux ‘, de rationele stoornissen van transgenderisme, transhumanisme, transracisme, en zelfs transspeciësisme zijn alle onvruchtbare vruchten waarmee we overblijven. (Michael Hichborn , van The Lepanto Institute, geciteerd uit Your Catholic Week in Review )”

…’Toen zei de Here God:’ Zie, de man is geworden als een van ons, die goed en kwaad kent; en nu zou hij zijn hand kunnen uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten en voor eeuwig leven ‘- daarom zond de Here God hem uit de hof van Eden om de grond te bebouwen waaruit hij was weggenomen. Hij verdreef de man; en ten oosten van de hof van Eden plaatste hij de cherubs en een vlammend en draaiend zwaard om de weg naar de boom des levens te bewaken. “

…In de komende ‘globale reset’ zijn de doelstellingen:

Landbouw en veeteelt belemmeren om te ‘profiteren’ van de terugkeer van het milieu naar zijn wilde staat.

Om natuurlijke geboorten van mensen ernstig te beperken.

Om te experimenteren met het DNA van menselijke populaties. “We zullen beter worden in het manipuleren van onze eigen genen, en die van onze kinderen.” ( Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution door Klaus Schwab, uitgegeven door The Crown Publishing Group, 2018)

Ik denk dat deze acties precies het tegenovergestelde zijn van Gods bedoelingen zoals beschreven in Genesis.

…Naar mijn mening zijn deze aanmatigende mannen van plan de engelbewaker te omzeilen en de boom des levens te bereiken. Het lijkt duidelijk dat er kwaad zal zijn. Ik durf te wedden dat er engelachtige interventie zal zijn. Iets interesseert me in deze interpretatie: het kan een verborgen teken zijn van een snel naderende buitengewone goddelijke actie.

…Als Israël dat in de woestijn ronddwaalt, een model is van de Kerk tussen Golgotha en de Eindtijd, kunnen deze parallellismen suggereren dat we dicht bij de “oversteek van de Jordaan” zijn naar een nieuwe wereld die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. De renovatio mundi , het herstel van de wereld volgens de wil van God, is misschien veel dichterbij dan iemand zich kan voorstellen. Degenen die zich een “nieuwe wereldorde” voorstellen, staan precies op het pad van Gods soevereine herstel van de wereld. Door te proberen controle te krijgen over de Tree of Life, roepen ze het vlammende zwaard over zichzelf.

Zie ook het artikel over Jacob en zijn droom over de Jacobs ladder: De vaste poorten van de hemel

Uit het artikel:

We zien dat het verhaal van het Koninkrijk van God begon met een droom, in een plaats die Jacob later Bet-El, huis van God , noemde . In zijn droom zag hij een ladder die helemaal naar de hemel reikte, dat is de tweerichtingsladder van genade. God zorgt voor de ladder, maar we moeten klimmen. Na verloop van tijd kreeg St. Joseph weer een droom. Een engel vertelde hem over Maria’s zwangerschap: “Het komt van God” en hij trouwde met Maria om voor de baby te zorgen en haar te beschermen. Het koninkrijk werd geboren zonder tamtam.

…We zullen binnenkort in het Koninkrijk van God leven, maar eerst moeten we die nacht al fresco doorbrengen , net als Jacob, dromen van goddelijke genade, onze hoofden rustend op de rots van de barre omstandigheden van deze wereld. We zijn, net als Jacob, langzaam aan het stijgen naar het land waar onze bruiloft zal plaatsvinden. (Zie Openbaring 19: 6-10 )

Over het Lepanto Instituut

Het Lepanto Instituut voor het herstel van alle dingen in Christus is een onderzoeks- en onderwijsorganisatie die zich inzet voor de verdediging van de katholieke kerk tegen aanvallen van buitenaf en van binnenuit. Of het nu in de vorm van legers, ketters of verraders was, de Kerk heeft altijd met vijanden te maken gehad die Haar vernietiging zochten. Tegenwoordig staat de kerk tegenover alle drie.

In 1571, tijdens de beroemde Slag bij Lepanto, redde een beroep op de rozenkrans de kerk tegen een machtige macht. Soldaten en matrozen moesten nog steeds vertrouwen op hun verstand, kracht en bloed in de strijd, maar het was Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans die uiteindelijk de overwinning behaalde. Tegenwoordig valt een sterke kracht opnieuw de Heilige Moederkerk aan, maar op een veel subtielere manier.

Het Lepanto-instituut is opgericht om de feiten te presenteren over organisaties die de naam katholiek of zelfs christelijk claimen, maar die in strijd zijn met de leringen van onze gezegende Heer en zijn heilige en onbevlekte kerk. Helaas geven organisaties als Catholic Relief Services, de Catholic Campaign for Human Development, de Catholic Health Association en vele anderen hulp en troost aan de vijanden van Christus. Erger nog, dissidente en afvallige katholieken in de politiek en andere prominente arena’s geven een vals getuigenis van het geloof door te beweren katholiek te zijn en tegelijkertijd abortus, anticonceptie en homoseksualiteit te promoten. Als remedie voor deze ernstige situatie is het doel van het Lepanto Instituut om het gebruik van de Heilige Rozenkrans aan te moedigen, in het bijzonder aangeboden aan bisschoppen en priesters,

(NB: ik hoor bij geen enkele denominatie (oorspronkelijk r.katholiek opgevoed maar uit de kerk gestapt omdat ik “pauselijk gedrag” niet begrijpen kon) maar toch kan ik dit delen. Net zoals ik schrijvers van andere christelijke denominaties kan delen. Ik hoef het niet met alles eens te zijn en ik heb geen zin in haarkloverijen. Ik denk dat Jezus dat ook niet wilde.)