20210118 Over de dwazen

Het lied der dwaze bijen van Martinus Nijhoff

Dit gedicht zit nog altijd in mijn hoofd. Ik vond het vroeger op de HBS al mooi.

Ik vind dat er nu veel dwaze bijen zijn. En wie de schoen past, die trekke hem aan. Je kunt ook dwaze bij geweest zijn en nu niet meer. Maar ik vond het aansluiten bij de cyclus hieronder beschreven.

Het lied der dwaze bijen

Een geur van hoger honing

verbitterde de bloemen,

een geur van hoger honing

verdreef ons uit de woning.

Die geur en een zacht zoemen

in het azuur bevrozen,

die geur en een zacht zoemen,

een steeds herhaald niet-noemen,

ried ons, ach roekelozen,

de tuinen op te geven,

riep ons, ach roekelozen,

naar raadselige rozen.

Ver van ons volk en leven

zijn wij naar avonturen

ver van ons volk en leven

jubelend voortgedreven.

Niemand kan van nature

zijn hartstocht onderbreken,

niemand kan van nature

in lijve de dood verduren.

Steeds heviger bezweken,

steeds helderder doorschenen,

steeds heviger bezweken

naar het ontwijkend teken,

stegen wij en verdwenen,

ontvoerd, ontlijfd, ontzworven,

stegen wij en verdwenen

als glinsteringen henen. –

Het sneeuwt, wij zijn gestorven,

huiswaarts omlaag gedwereld,

het sneeuwt, wij zijn gestorven,

het sneeuwt tussen de korven.

Onderstaand artikel beschrijft de cyclus die de mensheid doormaakt. Ik vind het gedicht ontroerend en het artikel ook. Dit zijn de pareltjes die we nodig hebben.

lepantoin.org

Op aarde zoals het in de hemel is

Uit het artikel:

‘En de vrijgekochte des Heren zullen terugkeren en met gezang naar Zion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn; zij zullen vreugde en blijdschap verkrijgen, en verdriet en zuchten zullen wegvluchten. ” (Jesaja 35:10)

De koninkrijken van de mens, mondiaal of plaatselijk, zijn gewoon slechte kopieën van Gods koninkrijk. Politici en wanna-be-koningen doen een beroep op de mensen door grandioze voordelen te beloven. Zeer zelden belooft een leider “zwoegen, bloed, zweet en tranen”. Nu weten we dat die woorden meestal het kenmerk zijn van een oprechte man, hoewel er uitzonderingen zijn. Het patroon herhaalt zich door de geschiedenis heen: goede mannen bouwen koninkrijken met grote opoffering, alleen om nieuwe generaties op te voeden die zwak opgroeien en orde en welvaart als vanzelfsprekend beschouwen. Aangezien wijsheid niet wordt bevorderd door zwakheid, verschijnt vroeg of laat de oude slang, die de dwazen verleidt met toekomstige verrukkingen, al was het maar – als het maar! Wat volgt is ellende en strijd, het verlies van vrede en vrijheid totdat dwazen in ketenen sterven. De kinderen van die dwazen worden gedwongen een leven van ontbering te leiden en dat doet hen groeien in wijsheid en moed. Toekomstige generaties brengen uiteindelijk leiders voort die in staat zijn om alles opnieuw op te bouwen door zwoegen en opoffering. En zo begint de cyclus opnieuw.

Ik ben er vrij zeker van dat de cyclus zich zal blijven herhalen totdat we de les leren. De opkomst en ondergang van koninkrijken is een van de grote thema’s van de mensheid. Als de geschiedenis iets leert, is dat alle menselijke inspanningen een grote oefening in nutteloosheid zijn. Onze gelukkigste en duurzamere prestaties zijn altijd klein; God verwacht niet van ons dat we de wereld veroveren, maar dat we onszelf overwinnen. Maar we lijden nu aan een nieuwe en gevaarlijkere groep dwazen die de wereld willen veroveren. Ze zijn goed op weg om het te doen door gebruik te maken van een krachtige cocktail van bewapende financiële en technologische hulpmiddelen, microben, politiek en informatie. De wereld was niet voorbereid op dit soort aanvallen. De aanval vloog over de nationale verdediging zoals de Wehrmacht de Maginotlinie passeerde. macrobe, een intelligent wezen van buiten deze wereld wiens identiteit zeker op het punt staat aan de wereld onthuld te worden.

Deze macrobe is de oude slang, de duivel. Zijn volgelingen hebben deze onverwachte aanval op de wereld losgelaten. Hun doel is om de komst van het Koninkrijk van God te belemmeren en om een ​​eigen mondiaal koninkrijk te vestigen, de aap van het echte koninkrijk, en tegelijkertijd het tegengestelde. Het koninkrijk van Christus zal komen om ons leven in overvloed te geven, maar de wereldwijde nachtmerrie van de duivel komt om zoveel mensen te doden als nodig is om Gods koninkrijk af te breken. Het plan van de oude slang is eenvoudig: dood iedereen, zelfs die “nuttige idioten” die het plan voor hem uitvoeren.

Er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw gekleed in de zon, met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Ze was zwanger en schreeuwde het uit van barensweeën, in de pijn van de bevalling. Toen verscheen er een ander voorteken in de hemel: een grote rode draak, met zeven koppen en tien horens, en zeven diademen op zijn koppen. Zijn staart veegde een derde van de sterren van de hemel neer en wierp ze op de aarde. Toen stond de draak voor de vrouw die op het punt stond een kind te baren, zodat hij haar kind zou kunnen verslinden zodra het geboren was. ” (Openbaring 12: 1-4)

Ik geloof dat we nu een wanhopige laatste poging zien om het nep-globalistische koninkrijk te vestigen, zoveel mogelijk mensen te doden en de naties voor te bereiden op de laatste strijd tegen God en zijn Koning. De inspanningen van de strijdkrachten van de duivel zullen op niets uitlopen, maar er zal veel kwaad zijn voordat we het einde van de strijd zien.

‘Dus toen de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij achter de vrouw aan die het mannelijke kind had gebaard. Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote arend, zodat ze van de slang de woestijn in kon vliegen, naar haar plaats waar ze een tijd en tijden en een halve tijd wordt gevoed. Toen goot de slang uit zijn mond water als een rivier achter de vrouw aan om haar met de vloed weg te vagen. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp; het opende zijn mond en slikte de rivier op die de draak uit zijn mond had gestroomd. ” (Openbaring 12: 13-16)

De vrouw is de kerk. Dit tijdperk van de Kerk werd gekenmerkt door de vlucht van de Heilige Familie naar Egypte. Het begint allemaal met het bezoek van de drie mysterieuze magiërs uit Orient. U kunt het hele verhaal lezen in het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 2 .

Het verhaal in Mattheüs 2 is een opeenvolging van profetische modellen die men gemakkelijk kan ontcijferen:

De oosterlingen komen aan in Jeruzalem en bezoeken koning Herodes. Ze informeren Herodes over de tekenen in de hemelen, die de geboorte van de Messias aangeven. De tekenen die ze hadden waargenomen, zijn een reeks astronomische verschijnselen die betrekking hebben op een conjunctie van de ster Regulus (wat ‘kleine koning’ betekent), de planeet Jupiter (koning van de planeten die in de oudheid bekend waren), de planeet Venus (de Maagd) en een hele symbolische show met ook de sterrenbeelden van Maagd en Leeuw. Het drama dat zich afspeelde in de nachtelijke hemel van die tijd was duidelijk: de Almachtige God had ervoor gezorgd dat de Maagd een Kleine Koning had gebaard, de Leeuw van Juda. Voor wie het verschil niet kent : dit is geen astrologie maar astronomie. De magiërs wisten van de profetieën over een koning van Juda die op een dag de wereld zou regeren. Ze wisten ook dat God kennis doorgeeft door middel van hemelse tekenen, zoals uitgedrukt in Psalm 19 .

De hemelen vertellen de heerlijkheid van God;

en het firmament verkondigt zijn handwerk.

Dag tot dag stroomt spraak uit,

en nacht tot nacht verkondigt kennis.

Er is geen spraak, noch zijn er woorden;

hun stem wordt niet gehoord;

toch gaat hun stem uit over de hele aarde

en hun woorden tot aan het einde van de wereld.

De magiërs kenden waarschijnlijk de oude spreuk van Salomo: „Het is de heerlijkheid van God een zaak te verbergen; een zaak uitzoeken is de heerlijkheid van koningen. ” (Spreuken 25: 2) Het koninkrijk van God kwam op een nederige manier de wereld binnen “Het koninkrijk des hemels is als een mosterdzaadje dat iemand nam en in zijn akker zaaide. . . ” (Mattheüs 13:31) Het profetische complot ontvouwt zich. . . dit is een weergave van de gebeurtenissen die we voor onze ogen hebben:

Tekenen onthullen degenen die erop letten dat het Koninkrijk der Hemelen nabij is. Dat koninkrijk zal komen van de kerk gesymboliseerd door Maria, de moeder van Jezus. Zij is de Moeder van de Christus, de Messias, de baby die voorbestemd is om de wereld voor altijd te regeren!

Herodes probeert de nieuwe koning te doden door de tijd en plaats van geboorte van de Messias vast te stellen. Hij beveelt de moord op de Kleine Koning, maar Maria, Jozef en de Koninklijke Babe worden gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Dat symboliseert de laatste vervolging van de Kerk en de vlucht naar de woestijnachtige toestand waarin de Kerk nu of op het punt staat binnen te treden. De demonische machten die de wereld regeerden, probeerden de geboorte van het Koninkrijk te voorkomen door velen te doden, vooral de ongeborenen die voorbestemd zijn om de komst van Christus de Koning te zien.

De wijzen uit het Oosten aanbidden de koning en geven hem geschenken, kostbare geschenken die het gezin in de woestijn zullen onderhouden. In het mysterie van het leven van de kerk zijn die geschenken de leerstellingen die de apostelen, die andere ‘mannen van het Oosten’ achterlieten bij de gelovigen om hen in de komende eeuwen te steunen. Nu de kerk wordt aangevallen, kunnen we leven van het geloof dat ons is toevertrouwd. Dat zal ons schragen totdat we uit ballingschap kunnen terugkeren. We zullen “via een andere weg terugkeren” naar Nazareth, de stad van Maria. Voordat Christus als koning naar Jeruzalem terugkeert (denk aan Palmzondag), moet hij groeien in Nazareth. Dat is een kostbaar beeld, Nazareth symboliseerde misschien een Maria-voorbereiding van de Kerk vóór de glorieuze komst van Christus. Zeker een rijk beeld om over te mediteren.

De Heilige Familie keert terug uit Egypte, geïnstrueerd door de engel van God, die hun zegt: “de vijanden van het kind zijn dood.” Naar mijn mening is dat een treffende illustratie van wat er gaat gebeuren met de toekomstige veroveraars van de wereld. Woorden van Jezus in een soortgelijke gelijkenis: “Maar wat betreft deze vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd – breng ze hier en slacht ze in mijn bijzijn.” (Lukas 19:27) Het einde van de moderne navolgers van Herodes zal niet prettig zijn. Christus zal hen de scherpte van het zwaard laten voelen dat ze zo edelmoedig gebruikten tegen de armen en onschuldigen. Bevolkingsvermindering gedaan op Gods manier.

We staan ​​voor moeilijke tijden. De vijanden van het geloof zijn, net als Herodes, meedogenloos en wreed. Dat mag ons niet intimideren, maar juist prikkelen. Dit is een geweldige kans, misschien wel een van de laatste kansen om ons geloof te verkondigen en te getuigen van Onze Koning. De tijd komt dat we de woorden van het oude gebed zullen veranderen in “Uw koninkrijk is gekomen, uw wil is geschied”, maar we moeten een tijdje blijven bidden:

Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zowel op aarde als in de hemel. ” (Mattheüs 6: 9-10)

Het komt. Zelfs zijn vijanden weten het.