20210116 Over de gebeurtenissen in de V.S.

De enige alternatieve site die goed bericht over de V.S. is Veren Of Lood (VoL)

Ik heb regelmatig stukken gedeeld. Dat deed ik ook wel eens op facebook en toen werd ik ontvriend. Mensen kunnen niet tegen de waarheid. Ik deel maar dat wil niet zeggen dat ik het met alles eens ben. Maar dat mag. Ze zijn gewoon goed en doen wat de MSM zou moeten doen.

Vandaag en goed stuk:

USA2020 epiloog – The Art of the Steal

DOOR RAYMOND PEIL

Uit te stuk:

...Na het eerste Navarro rapport ligt er nu – het eveneens door de MSM genegeerde – deel II, ‘The Art of the Steal’. Het beschrijft USA2020, met details hoe de Democraten de afgelopen vier jaar het kiesstelsel in de VS naar hun hand zetten.

Rond de Kerstdagen produceerde Peter Navarro, directeur van het Office of Trade and Manufacturing Policy, sinds 2016 een belangrijk economisch adviseur van Trump, zijn eerste brisante rapport getiteld “The Immaculate Deception, Six Key Dimensions of Election Irregularities”. Dit rapport schetst gedetailleerd talrijke voorbeelden van onregelmatigheden bij de stemming die “meer dan voldoende” zijn om de uitkomst van de verkiezing in het nadeel van president Trump om te buigen. Dat klinkt menigeen overigens meer in de oren als een staatsgreep.

In zijn tweede rapport schetst Navarro hoe de Democraten, met name in de swing states, jarenlang bezig zijn geweest met wijzigingen van de kieswetten in deze staten om vervolgens dankzij een knap staaltje diefstal de uitslag van de presidentsverkiezingen in hun voordeel om te buigen. De titel van het rapport is een verwijzing naar het boek ‘Trump: The Art of the Deal’ uit 1987 van Trump en journalist Tony Schwartz. Dit bevatte deels memoires en zakelijk advies en stond 13 weken aan top in de New York Times Best Seller lijst.

…Het tweede Navarro-rapport ‘The Art of the Steal’ is echter verre van satirisch. Het beschrijft het tweeledige, cynische strategie van de Democraten die hun macht misbruikten en de presidentsverkiezingen stalen.

…Een tweede deel van de strategie van de Demoratten – en minstens even belangrijk – behelsde het het drastisch terugschroeven van de controle op de geldigheid van de uitgebrachte stemmen. Met de verplichte legitimatie werd de hand gelicht evenals met de controle op de echtheid van handtekeningen van de kiezer. Blanco stembiljetten werden illegaal aan Biden toegewezen en de controle op de geldigheid van de stemmen – door één Democraat en één Republikeinse controleur – werd gesaboteerd. Het aantal afgekeurde stemmen op Biden daalde tot een historisch en statistisch onwaarschijnlijk minimum.

…Navarro documenteert op overtuigende wijze hoe George Soros en de door hem gesteunde Democracy Alliance, een collectief van extreem-linkse donoren dat sinds 2004 actief is in het orkestreren van ‘de activiteiten van een permanente linkse infrastructuur ’, de verkiezingen verder ondermijnden. Zij financierden een gezamenlijk gecoördineerde campagne en referenda, ‘The Secretary of State Project’ om een ‘Democrat Firewall’ te bouwen in belangrijk swingstaten door progressieve extremisten in gezagsposities te plaatsen waar ze wetten en regels zouden ombuigen dan wel aan hun laars lappen, zoals hierboven ook geschetst met betrekking tot een aantal staten.

…Door democraten gesteunde en gefinancierde groepen spanden ook rechtszaken aan of organiseerden campagnes en petities om overheidsfunctionarissen en rechters van de staat te dwingen mee te werken aan bijsturing van de kieswet naar een voor links gunstige koers. De oligarch George Soros gaf bijvoorbeeld meer dan 28 miljoen dollar uit aan dergelijk operaties.

…Behalve Soros – die de manipuleerbare stemmachines voor jan en alleman betaalde – was ook vriend Zuckerberg actief aan de Democratische zijde. Mark Zuckerberg’s Center for Tech and Civic Life (CTCL) spendeerde honderden miljoenen dollars aan projecten in de lokale democratie om in verschillende staten en gemeenten het aantal stemmen voor Biden op te schroeven.

…Opvallend feit is verder de Installatie van stemmachines waar eenvoudig mee geknoeid kan worden. Ondanks eerder uitgesproken zorgen en waarschuwingen werden apparaten van Dominion en ES&S in alle zes swing states tussen 2017 en 2020 aangeschaft. In maart 2020 haastte Georgia zich bijvoorbeeld 30.000 nieuwe elektronische stemmachines van Dominion te installeren, hoewel de toezichthouder hadden gewaarschuwd voor ICT-kwetsbaarheden in de apparaten.

U ziet het, er zijn voldoende aanwijzingen voor een frauduleus verloop. Ondanks vele tientallen rechtszaken – ook tegen de wijzigingen van de kieswetten en de omstreden statelijke richtlijnen – kregen de klagers geen poot aan de grond. In vrijwel alle gevallen speelden deze zaken zich af in door Democraten bestuurde staten met door Democraten benoemde magistraten over door Democraten ingevoerde ‘onconstitutionele’ wetten en regels. Gek hè?

…Opvallend is ook de toonwijziging in de commentaren van de Democraten op verwijten van stembusfraude. Eerst beweerde men ‘er is niet gefraudeerd’, later werd het ‘eventuele fraude heeft de uitslag niet veranderd’. Nu blazen ze met een enorme misthoorn alle geluid weg uit de MSM en de social media – geholpen door de Big Tech Overlords – dat hun uitbundige feestje verstoort over de aankomende benoeming van hun seniele, kinderen betastende held en zijn huisheks Kamala Harris. Plus dat er een ongekend giftige McCarthyistische tsunami op gang is gekomen jegens alles wat naar Republikeins riekt en geestverwanten daarvan.

Zie verder pdf te downloaden

Nog een artikel bij VoL

Dan is er nog een Amerikaanse site waar je alles kunt lezen wat Sidney Powell heeft vrijgegeven.

En ook interessant is De lelijke waarheid

Verklaring van president Donald J. Trump

Uit het stuk:

‘Ik zal me altijd inzetten om de eindeloze oorlogen te stoppen.’

Kijk verder daar.

Dit nog een keer opnieuw:

2 Petrus 2:1-3:18:

…en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft

want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden –

dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen,

Deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt.

Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerten van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren.

Zij beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden.

Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste.

Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was.

Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder.

En:

Romeinen 1, 18-32

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,

omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt,maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.

Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden,

en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens,. op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.

Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.

Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.

En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.

En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.

Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid.

Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig.

Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.