20210108 Over de gebeurtenissen wereldwijd

Over openbaringen 18 nog een keer:

De focus van openbaringen 17 lag bij het oordeel van het religieuze hoerensysteem dat op het Beest reed. De belangrijkste focus van openbaringen 18 ligt bij het oordeel van het Babylonische nagemaakte koninkrijk van God genaamd “Babylon de Grote”. Babylon vertegenwoordigt alle wereldregeringen en religieuze systemen onder satan. Ze zijn sinds hun ontstaan in georganiseerde rebellie tegen God. Deze rebellie zal haar hoogtepunt bereiken met de eindtijd van de wereldregering en wereldreligie. ( zie mijn blogs over openbaringen)

In de hoofdstukken 17 en 18 wordt Johannes meegenomen om veel meer details te zien over het leven, de daden en het lot van de religieuze en politieke systemen die de wereld onder controle hadden sinds de opstand tegen God in Babylon.

Het bovennatuurlijke wezen achter deze opstand tegen God is de namaakgod ( lucifer) van dit wereldsysteem ( SV: 2 Kor 4. 2-6: Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods.

Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan;

In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij uw dienaars zijn om Jezus’ wil.

Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.)

De belangrijkste wereldwijde gebeurtenissen zijn de corona plandemie en de pogingen van een wereldwijde communistische coup.

Jezus had Johannes al laten zien dat er een lauwe kerk in de eindtijd zou zij en dat zien we om ons heen. Veel denominaties zijn misleid en ondermijnd. Maar er zijn ook christenen die niet meer bij een gevestigde denominatie horen en één ervan die ik regelmatig volg is in de V.S. Chuck Baldwin

Ik deel hier een link van een tekst van een preek met de titel: Wat we hebben geleerd in 2020

Zij preken worden ook opgenomen en die kun je eventueel downloaden bij zijn link.

Gepubliceerd: donderdag 7 januari 2021 (google translate)

Het gaat over corona en de “lauwe kerk”

Uit zijn preek:

…We hebben veel geleerd in 2020. Ik kom er meteen op aan.

1. In 2020 leerden we dat de gevestigde kerk graag aan Caesar de dingen geeft die van God zijn.

( NB: je hoort aan de keizer te geven wat van de keizer is en je geeft niet wat van God is)

Ik zal het ronduit zeggen: die pastors en kerken die weigerden zich te verzetten tegen de opsluitingen, sluitingen en beperkingen van Covid in 2020 gaven zich over aan de geest van de antichrist en werden onderdeel van het Babylonische beestachtige systeem van Openbaring 18 .

Echt, het zout heeft zijn smaak verloren, en zoals Jezus ons vertelde, “is het voortaan nergens meer goed voor.” (Mattheüs 5:13)

…Misschien personifieert niemand de beestachtige onderwerping van de preekstoel zoals de president van het Southern Baptist Theological Seminary (Louisville, Kentucky), Albert Mohler.

Een prominente leider binnen de grootste niet-katholieke religieuze denominatie in de Verenigde Staten dringt er bij christenen overal op aan zich te laten vaccineren tegen het Wuhan coronavirus (COVID-19), omdat dit zogenaamd is wat Jezus wil dat ze doen om ‘je naaste lief te hebben’.

Albert Mohler, hoofd van The Southern Baptist Theological Seminary in Louisville, Ky., Schreef een lang artikel voor zijn The Briefing- nieuwsbrief waarin de warpsnelheid van COVID-19-vaccins van president Donald Trump wordt vergeleken met de maanlanding, en noemt de jabs een ‘succesvol’ voorbeeld van de door God ingestelde ‘heerschappij’ van de mensheid over de aarde.

Omdat tientallen miljoenen christenen vermoedelijk van plan zijn af te zien van het schot ( NB.: injectie) , probeert Mohler hen te manipuleren om de Bijbel na te leven als een pro-farmaceutisch wapen. Mohler presenteert “zeven aandachtspunten”, zogenaamd uit de Bijbel, die demonstreren – volgens hem in ieder geval – hoe God wil dat alle gelovigen prikken met de experimentele injecties.

…Mohler spreekt ook de bezorgdheid uit onder christenen over COVID-19-vaccins die ingrediënten bevatten die zijn gemaakt van geaborteerde menselijke baby’s, en wijst de ernst hiervan af door in wezen te beweren dat “niemand die deze COVID-19-vaccins produceert, rechtstreeks betrokken was bij het tot stand brengen van de abortus ”, waardoor de prikken moreel in overeenstemming zijn met de christelijke overtuigingen.

“Sommige mensen benaderen de kwestie van vaccinatie misschien met zelfgedefinieerde termen”, schrijft Mohler, wat suggereert dat degenen die het COVID-19-vaccin afwijzen, egoïstisch zijn.

…In 2020 bewees de gevestigde kerk dat ze machteloos, onbekwaam, onwettig, onverdedigbaar, onoprecht, onverantwoordelijk en irrelevant was. Geen echte christen kan in zo’n “kerk” blijven, en geen echte christen zal dat ook doen. Hoe eerder deze ellendige gemaskerde gemeenten opdrogen en wegkwijnen, hoe beter! Ze leiden het land in de slaafse ketenen van de antichrist.

Miljoenen echte christenen zouden hun eigen 95 stellingen aan de deuren van hun afvallige kerken moeten nagelen en weglopen, net zoals Maarten Luther deed. En hoe eerder hoe beter!

…2. In 2020 leerden we dat het medische establishment meer geeft om zijn eigen winst dan om de gezondheid van zijn patiënten.

Als kerken de hoeren zijn van Big Government – en dat zijn de meeste ook – dan is het medische establishment een hoer van Big Pharma.

Het corona-verhaal is de grootste hoax in de menselijke geschiedenis. Het heeft echter geen zin om zelfs maar te proberen rationeel met de meeste mensen te praten, aangezien ze totaal bezweken zijn voor de massale leugens en hysterie van Anthony “Heil Hitler!” Fauci.

…Het coronavirus heeft miljarden dollars in de medische wereld gestoken – vooral Big Pharma – terwijl ECHTE gezondheidszorg in dit land nu vooral een schertsvertoning is. Het behandelen van iemand die NIET positief test op Covid heeft zo’n lage prioriteit dat het nauwelijks een prioriteit verdient. Het redden van levens en het genezen van mensen is op de achtergrond geraakt bij het scheppen van de rijkdom aan stimuleringsgeld van de overheid en steekpenningen van de farmaceutische industrie.

En laat staan dat de PCR Covid-test een GROTE, VETTE GRAP is. Een ervaren arts uit Montana schreef terecht:

De PCR-test is, zoals u weet, de bouwsteen, de hoeksteen van de huidige ‘pandemie’-poppenkast. Het is de basis voor lockdown, economische en sociale verwoesting, de dood, dokters die patiënten in de steek laten en gezonde medische praktijken, massale overdracht van rijkdom en macht, en de ontwikkeling van vaccins.

…Er zijn meerdere rechtszaken die zijn gebaseerd op de tekortkomingen van PCR-testen, waaronder een internationale rechtszaak uit Duitsland die wijst op de nadelen van beperkingen op basis van PCR-testen. De belangrijkste advocaat in de zaak is van plan de leveranciers van deze misdaad tegen de menselijkheid strafrechtelijk te vervolgen en te vervolgen voor civiele schade. Nu het PCR-bouwwerk van deze dodelijke schertsvertoning afbrokkelt, lijkt het erop dat dit kaartenhuis zou kunnen vallen.

3. In 2020 leerden we hoe Big Business graag afstand doet van het vrije ondernemingssysteem om de speen van de overheidstransactie aan te zuigen.

…Is het je opgevallen hoe snel bedrijven bereid waren trotse leveranciers van onze slavernij te worden? Maskers zijn niets meer dan symbolen van slavernij. Als de overheid besluit om kettingen aan onze modeartikelen toe te voegen, kijk dan hoe bedrijven helemaal over zichzelf vallen om als eersten ons onze eerste set ‘designer’-ketens te verkopen.

Geen wonder dat Thomas Jefferson zei: ‘Handelaren hebben geen land. Alleen al de plek waarop ze staan vormt niet zo’n sterke gehechtheid als die waaruit ze hun voordeel halen. “

Als je echt denkt dat deze maskermandaten, sociale afstandsverordeningen en lockdowns tijdelijke ongemakken zijn, zit je onder een “sterke misleiding”. (2 Thessalonicenzen 2:11)

…4. In 2020 leerden we hoe onze burgerlijke magistraten maar al te graag onze grondwet en Bill of Rights vernielden omwille van de partijpolitiek.

…Door hun groteske kruiperigheid voor Trump hebben evangelische christenen en pastors voor altijd de morele hoge grond verbeurd en hebben ze een verrotte smet van schaamte op de reputatie van de kerk gezet die misschien nooit zal worden schoongewassen in de harten en geesten van eerlijke mensen die niet zullen vergeten zulk een verschrikkelijk verraad van moreel en ethisch fatsoen.

5. In 2020 leerden we dat vrijheid niet in elk Amerikaans hart dood is.

…Vergis je er niet over: 2020 was het begin van Orwell’s 1984 en Huxley’s Brave New World . De Bijbel noemt het mystiek Babylon – de regering van de antichrist. U bent op dit moment getuige van het seizoensgebonden bewind van de antichrist.

…Zo zeker als er een God in de hemel is, maken deze helse maskers – samen met de Covid-vaccins en dreigende digitale ID-volg- / controlesystemen – deel uit van het antichristelijke teken van het beest . We zullen ons ofwel onderwerpen aan het gezag van de antichrist, ofwel we zullen de antichrist weerstaan en ons onderwerpen aan het gezag van DE CHRISTUS.

DAT is de beslissing die jij en ik NU nemen.

2020 heeft ons laten zien dat een meerderheid van de gevestigde kerken, de medische industrie, bedrijven en politici in beide grote partijen dienaren zijn van de antichrist.

Nu weten we wat Jezus bedoelde toen Hij zei: ‘Ga binnen door de enge poort, want wijd is de poort, en breed is de weg, die naar de vernietiging leidt, en velen zijn er die erin gaan: Want eng is de poort en smal is de weg die tot leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. ” (Mattheüs 7:13, 14)

En ja, 2020 heeft ons ook veel over onszelf geleerd.

…Waarom ik dit deel: ook bij ons hebben de meeste kerken zich aangepast en zijn er geen vieringen meer geweest. Die het wel deden werden beschimpt, zelfs als ze zich aan de “regels” hielden. Zodra men in Nederland schimpen kan, krijgen “Staphorst” of “The Bible Belt” het te verduren. Mensen met een eigen standpunt worden al snel bespottelijk gemaakt.

Het grootste bewijs van “gehoorzaamheid” is wel het massaal afgelasten van kerstdiensten.

“De waarheid is niet door iedereen te vinden, alleen door mensen die er echt naar op zoek gaan.” Any Rand. ( Nb.: zoek er naar, zoek er naar alsof je leven ervan hangt.)