20210104 Over samenzweringen 3

In de samenzweerderige geschiedenis geloven we dat gebeurtenissen, zoals oorlogen en revoluties, het resultaat zijn van geplande gebeurtenissen. Aangezien de planning voor de meeste van deze evenementen in het geheim werd gedaan, gebruiken we de term samenzweerderige geschiedenis . Dat is: deze geschiedenis is het resultaat van plannen die in het geheim zijn opgesteld, wat per definitie een samenzwering is.

Interessant genoeg is de samenzwerende kijk op geschiedenis ook de bijbelse kijk op geschiedenis. Kijk bijvoorbeeld naar Psalmen 2:

Psalm 2

1. Wat willen al die wereldleiders toch

met al hun plannen en hun dwaze dromen?

Ze voeren overleg om door bedrog

van God en zijn gezalfde los te komen.

Dan lacht de HEER vanuit zijn hemelwoning;

Hij spreekt tot hen met goddelijke spot:

‘Ik ben de HEER en mijn gezalfde koning

regeert in Sion, op de berg van God.’

Complottheorieën gaan niet altijd over dingen die niet voldoende bewezen zijn om voor wáár door te gaan. Soms is dat zo maar gaandeweg is de mens gaan begrijpen dat de “bovenonsgesteden”het niet altijd goed met ons voor hebben. Dat complottheorieën of samenzweringstheorieën vandaag de dag erg populair zijn, niet in het minst onder christenen is niet omdat mensen zo graag bezig zijn met deze “denkbeelden” maar omdat zij meer en meer in een spagaat moeten leven en dat hou je niet vol als je geestelijk gezond wilt blijven.

Kijk nog eens even terug naar cognitieve dissonantie ( zie mijn nadenkertjes)

Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. In zijn boek A Theory of Cognitive Dissonance uit 1957 stelde Leon Festinger dat mensen streven naar het verkleinen van dissonantie en daarvoor hun opvattingen of gedrag aanpassen. Maar je kunt je gedarag niet blijvend “aanpassen” als je ziet dat dingen gewoon niet kloppen, niet geoznd zijn.

Een groot deel van de wereld zou zich nu in deze spagaat moeten bevinden.

Wat ons verteld wordt, komt niet overeen met wat we zien.

Als we niet gaan begrijpen wat de “Elite” ons aandoet, lopen we het risico dat ons wantrouwen geen uitweg meer vindt en we geestelijk ziek worden. Het is niet voor niets dat zoveel mensen ziek, overbelast, overspannen zijn. Wat van de gewone mens gevraagd wordt, gaat zijn draagkracht vaak ver te boven. Het begint vaak met de gedachte: “ik ben toch niet gek”.

We zien onze wijken, ons land verloederen. We zien dat huizen niet beschikbaar zijn, dat onze gezondheidszorg onbetaalbaar wordt maar we moeten nog steeds geloven dat we in een “gaaf’” land wonen. Zo groeit een wantrouwen in de politiek, in de overheid. Zou dit opzettelijk kunnen zijn?

We zien de strijd tussen goed en kwaad. Dit is een kosmische strijd, een spirituele strijd. Ontwaken komt als je je bewust bent van deze dissonantie in je waarneming. Wat we zien is onverenigbaar met wat we horen en moeten geloven.

Naast bovengenoemde voorbeelden zien we nu de spanningen rond “corona”.

Mensen die vraagtekens plaatsen worden ontkenners genoemd of wappie of wat er maar verzonnen wordt. Het gaat er op social media vaak hard aan toe. Je kunt er maar beter ver weg van blijven. Wat er gebeurt dat ook hier kwaad vermengd wordt met goed, dat ook hier geïnfiltreerd wordt en dat er veel trollen bezig zijn mensen op een verkeerd been te zetten. Ga niet mee in deze discussies. Kijk wat klopt en niet klopt, kijk naar integere artsen die vraagtekens plaatsen en laat je leiden door je eigen gezond verstand. Blijf zelf nadenken en blij zelf verantwoordelijkheid dragen.

Sites die integer op zoek zijn naar waarheid ( ik deel wel eens iets van bijvoorbeeld Xandernieuws.punt.nl) worden in verkeerd daglicht geplaatst. Mensen worden complotkraaiers genoemd. Dat zijn ze niet. Uiteraard zijn er altijd mensen die zomaar wat roepen, maar er is in de academische wereld genoeg tegengas bij het hele corona gebeuren. Mensen raken banen kwijt door het vertellen van de waarheid. Dat doen ze niet voor de lol.

Velen zijn van mening dat de huidige wereldgebeurtenissen niet simpelweg indirect zijn, maar het resultaat zijn van een georganiseerde campagne door een elitegroep van ongeziene en algemeen onbekende wereldleiders. Hun doel is om absolute dictatoriale controle over de wereld uit te oefenen, een nieuwe wereldorde te vestigen .

Oorlogen beginnen wanneer de ene natie het grondgebied van een andere intrekt; depressies treden op wanneer markten onverwachte neergangen ondergaan; inflatie ontstaat wanneer de prijzen worden opgedreven door tekorten; revoluties beginnen wanneer de mensen, altijd spontaan, opstaan ​​om de bestaande regering omver te werpen.

Dit zijn de traditionele verklaringen van historische gebeurtenissen. Gebeurtenissen gebeuren per ongeluk; er lijken geen oorzaken te zijn.

Maar deze uitleg van de geschiedenis laat knagende vragen achter bij serieuze studenten. Is het mogelijk dat regeringsleiders en anderen deze evenementen hebben gepland en ze vervolgens tot hun gewenste conclusies hebben georkestreerd? Is het mogelijk dat zelfs de grote rampen van de geschiedenis deel uitmaakten van dit plan?

Er is een verklaring voor historische gebeurtenissen die deze vragen bevestigend beantwoordt. Het heet de Conspiratorial View of History en het is het alternatief voor de Accidental View, de visie die tegenwoordig algemeen wordt ingenomen. Het is daarom mogelijk om de belangrijkste historische gebeurtenissen samen te vatten in twee alternatieve stromingen:

De toevallige kijk ( Accidental View) op geschiedenis:

Historische gebeurtenissen vinden per ongeluk plaats, zonder aanwijsbare reden.

The Conspiratorial View of History:

Historische gebeurtenissen vinden plaats door ontwerp om redenen die niet algemeen bekend zijn gemaakt bij het publiek, maar wel bekend zijn bij de machthebbers op dat moment.

Franklin D. Roosevelt, die zeker veel monumentale gebeurtenissen heeft zien gebeuren tijdens zijn opeenvolgende administraties, wordt als volgt geciteerd: “In de politiek gebeurt niets per ongeluk. Als het gebeurt, was het zo gepland.”

Als er schadelijke gebeurtenissen zijn gepland, volgt hieruit dat de mensen die op het punt stonden te lijden onder de geplande gebeurtenis, zouden optreden om te voorkomen dat de gebeurtenis zou plaatsvinden als ze hiervan op de hoogte waren. De mensen verwachten dat de overheid hen beschermt tegen schadelijke gebeurtenissen.

Maar als de gebeurtenissen zich nog steeds voordoen nadat van de overheidsfunctionarissen werd verwacht dat ze ze zouden voorkomen, dan zijn de overheidsfunctionarissen hun toegewezen taken niet nagekomen. Er zijn slechts twee verklaringen waarom ze zijn mislukt:

De gebeurtenissen waren overweldigend en konden niet worden voorkomen; of

De gebeurtenissen mochten plaatsvinden omdat de ambtenaren wilden dat ze plaatsvonden.

Als een geplande en ongewenste gebeurtenis mocht plaatsvinden, zouden degenen die de gebeurtenis hadden gepland in het geheim moeten hebben gehandeld om te voorkomen dat hun plannen zouden worden ontdekt door degenen die nadelig zouden worden beïnvloed.

Planners die in het geheim werken om een evenement te plannen dat de mensen niet willen laten plaatsvinden, zijn per definitie leden van een samenzwering. Webster’s definieert samenzwering als een ‘combinatie van mensen, die in het geheim werken, voor een slecht of onwettig doel’.

De samenzweerders moeten niet alleen in het geheim werken, ze moeten er ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat hun plannen niet openbaar worden gemaakt. De eerste taak van een samenzwering wordt dan die van het overtuigen van de mensen dat de samenzwering zelf niet bestaat. Dit maakt het moeilijker om de machinaties van de samenzwering bloot te leggen. Er zijn drie manieren om een samenzwering bloot te leggen:

Een daarvan is dat een van de deelnemers aan de samenzwering ermee breekt en zijn of haar betrokkenheid blootlegt. Hiervoor is een buitengewoon moedig persoon nodig en dat soort blootstelling is inderdaad zeldzaam.

De tweede groep exposanten zijn degenen die zonder het te weten hebben deelgenomen aan een samenzweerderige planning van een evenement, maar die het pas later beseften. Deze individuen, en er zijn er niet veel in de geschiedenis van de wereld, hebben ook de innerlijke werking van de samenzwering met groot gevaar aan zichzelf blootgelegd.

De derde methode om een samenzwering bloot te leggen, is dat onderzoekers samenzweerderige ontwerpen in de gebeurtenissen uit het verleden ontdekken.

Veel mensen zijn inmiddels van mening dat er inderdaad een samenzwering bestaat en dat deze extreem groot, diepgeworteld en daarom buitengewoon krachtig is. Het werkt aan het bereiken van een absolute en meedogenloze heerschappij over de hele mensheid door oorlogen, depressies, inflaties en revoluties te gebruiken om zijn doelen te bereiken. Het enige onveranderlijke doel van de samenzwering was het vernietigen van alle religie, alle bestaande regeringen en alle traditionele menselijke instellingen, en het bouwen van een nieuwe wereldorde uit het wrak dat ze hebben gecreëerd.

Merk op dat als de samenzwering bestaat, deze er alles aan zal doen om de beschuldigingen te ontkennen van zowel degenen die het willen ontmaskeren als degenen die beweren er deel van uit te maken.

De NWO heersers hebben hun plan van wereldwijde overheersing afgerond en Covid19 / corona was de katalysator die het afmaakte.

Dit had natuurlijk niet kunnen worden bewerkstelligd zonder de volledige onwetendheid van de mensheid, d.w.z. van de mensen die niet wakker zijn.

De niet wakkeren die alleen geloven wat op het journaal is en wat er in de krant staat. Die hun wereldbeeld laten bepalen door nuttige idioten op tv, uit de wereld van het entertainment en die niet kunnen of durven of willen geloven dat er gewoon slechte mensen zijn die alleen het goede voor hebben voor zich zelf. Voor wie die anderen gewoon slaven zijn.

Een paar machtigen bepalen wat er gebeurt in de wereld. Zij rollen hun satanische agenda uit en de “nuttige idioten” zijn hun pionnen. Begrijp me goed: in deze vreselijke wereld zijn er ook die heel hard werken en proberen het goede te doen en het goede te dienen. Zij weten niet beter, zijn ook niet wakker maar weten hun morele wereld in tact te houden. In tegenstelling tot hen die te koop zijn. Vergis je niet: veel mensen zijn te koop of chanteerbaar. Vooral die mensen die chanteerbaar zijn kunnen willige pionnen zijn.

( ik heb diverse keren het boek Pawns in the game genoemd en aangehaald).

Terwijl de “slapenden” gebruikt worden om te vechten tegen de zgn. “racisten” de zgn. “homofoben”, de zgn. “‘blanke supremacisten” en de zgn. “antisemieten”, hebben de “oligarchen” hun nieuwe wereldorde geïnstalleerd.

Al die mensen die zich zo druk maken voor een of nader vermeend onrecht worden gebruikt in het spel en tegen elkaar opgezet zoals nu weer hevig in de V.S. gebeurt. En wereldwijd in de strijd rondom corona. Ze hopen op burgerlijke onlusten / burgeroorlogen zodat zij “ongezien” hun “slaven” steeds meer kunnen knechten.

Kritisch denken is: kunnen ontcijferen wat de consequenties zijn van elke actie. En helaas is de overgrote meerderheid van de mensen totaal niet in staat dit te begrijpen. Er wordt op emoties ingespeeld en op de “goede moraal” van de “deugmens”. Die emoties bepalen de actie en niet het verstand. Zo kan een emotionele handeling tegen de eigen belangen ingaan, zodat de niet wakkere slapend zijn ondergang tegemoet loopt.

De CIA bracht eerst de term samenzwering in het spel, en dreef er daarna de spot mee nadat ze John F. Kennedy met succes hadden vermoord. Ze programmeerden het publiek om het kritische denken van die bekwame individuen, die zich niet bij alle punten van onderzoek hadden aangesloten en niet accepteerden zodat het publiek niet kon zien dat het de CIA was die achter de moord zat. Vanaf die tijd hebben ze dat steeds weer gedaan. Of het nu over 9 / 11 gaat of nu over de pandemie. Mensen die nu vraagtekens zetten bij het hele gebeuren worden al snel belachelijk gemaakt. Daarom is de enkele huisarts die zijn nek uitsteekt ontzettend moedig.

Het is alsof een kudde wolven door een kudde schapen loopt waarbij de wolven zeggen: wij bewaken jullie en daarna gaat het slecht met de kudde.

Zo doet de deep state dat met de wereld en denk niet dat die deep state alleen in de V.S. is. Die is overal en heeft zijn handlangers tot in je gemeente en kerkgenootschap aan toe. Overal is die geïnfiltreerd. En de handlangers zijn actief op social media.

Zowel de complottheoretici (waarheidzoekers) als de oligarchen / elites / leden van de deep state kunnen kritisch denken. Het is alleen dat de eersten het proberen te gebruiken om goed te doen, terwijl de laatsten het gebruiken om kwaad te doen.

Dit is de eindstrijd waar het boek openbaringen over gaat. Veel mensen vinden het niet fijn om te horen over een satanische wereld en over de boodschap van de bijbel. Ze beschouwen de bijbel als een verzonnen boek en willen niets weten over een boodschap van God of Zijn Zoon Jezus. Ze denken dat hun leven maakbaar is en dat zij wel kunnen terugvechten tegen de machten. Maar je vecht uiteindelijk niet tegen wereldse machten maar tegen de satanische krachten. ( “Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” (Efeze 6:12))

Misschien vind je de boodschap of de boodschapper niet leuk, maar je zou er goed aan doen om op de boodschap te letten. Er is geen andere manier om het pure kwaad uit te leggen.

Omdat de pandemie in feite zo zorgvuldig was gepland op een wereldwijde basis, waren alle spelers, zodra de bug was losgelaten, feitelijk opgesloten, in de verwachting dat er meer doden en ernstigere ziekten zouden zijn als dekking voor hun draconische sociale en economische veranderingen die ze ons nu opleggen.

De “operatie”, en niet alleen het “kleine virus”, dat eenmaal was losgelaten, was te groot om halverwege te stoppen of te veranderen, ondanks de “schamele oogst van sterfgevallen”. Dit is de enige kans van het monster om zijn lang gezochte Nieuwe Wereldorde uit te rollen en niemand kan afwijken van het script, dus we zien keizers overal verstoken van hun geloofwaardigheid, ze zijn naakt. De keizer loopt zonder kleren maar behalve “het jongetje” willen velen het niet zien.

Iets of iemand moet satan vertegenwoordigen op deze planeet. En velen zijn bereidwillig dat te doen.

Maar God zal ook dit gebruiken en als je het boek Openbaringen leest, weet je hoe Hij dat zal doen.

In werkelijkheid zijn het de personen met hun hebzucht, machtshonger en satanistische lust die andere mensen manipuleren en zij zullen eens de rekening betalen. Maar God zal ze uiteindelijk ook een kans bieden. Het gaat uiteindelijk om je ziel. Satan wil zoveel mogelijk zielen van zoveel mogelijk mensen in zijn definitieve val meesleuren. Ook dat staat in Openbaringen.

Kunnen christenen geen vrede en rust behouden als ze begrijpen dat er een complot gaande is? Mij dunkt van wel. Je kunt de wereld beter begrijpen. Je bent niet van de wereld maar wel in de wereld. Je weet dat God Zijn plan heeft en uitvoert zo leer je dat beter begrijpen waardoor je altijd alert blijft en je “lamp” op orde houdt.

In de bijbel gaat het over feiten en daar gaat het ook over bij de kennis over de samenzweerders en hun plannen.

Je hoeft je niet in te laten met speculaties en halve waarheden maar er zijn genoeg integere christenen die de waarheid boven tafel brengen, als God het wil.

Je hoeft als christen niet een overheid te eren die zijn onderdanen in de kou laat staan ( denk aan de toeslagenaffaire) Je hoeft iemand die liegt niet te erkennen als jouw vertegenwoordiger.

Je geeft eer wie ere toekomt maar wie dat beschaamt mag je ontdoen van zijn macht via de legale weg. Ontzag voor gezag is daar waar het verdiend is.

Zie o.a.: Ralph Epperson, auteur van The Unseen Hand, An Introduction to the Conspiratorial View of History.

Zie uitleg

Zie mijn nadenkertje 11 en nadenkertje 17

Zie ook mijn eerder stuk over vermengen van goed en kwaad: Over het vermengen van goed en kwaad van eind oktober 2020

zie ook de streep in het zand van Robert Kennedy e.a.