Over overpeinzingen tijdens de stille dagen 2

Gen.3, 4-5:

4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.

Satan maakte Eva wijs dat ze door te eten van de boom die in het midden van de Hof stond net zo wijs zou worden als God, kennende goed en kwaad. Ze zou dus net als God worden.

In het boek Genesis wordt naar aanleiding van de zondeval van Adam en Eva door God

aangekondigd, dat “het zaad van de vrouw” de kop van de slang zou vermorzelen, ook al zou

het “zaad van de slang” dit de hiel van “het zaad” aandoen.

Gen.3:15

Hieruit blijkt al dat de verlossing uit de macht van Satan (waar de mens door de zonde in

terecht gekomen was met als gevolg de verwijdering uit de relatie met God en de dood) niet meteen plaatsvond, maar ergens in de toekomst een feit zou worden.

Ook zou deze overwinning niet zonder lijden tot stand komen.

Gen.3:19-24

Op oudejaarsdag is terugkijken op 2020 bedroevend en tegelijkertijd ook hoopvol.

Ik had nooit kunnen bevroeden in mijn jonge jaren van opgroeien en volwassen worden in de zestiger en zeventiger jaren dat ik nog een wereldwijde communistische coup zou meemaken en dat we het kwaad in volle zicht aan het werk zouden zien.

Nu we dat zien gebeuren, zien we ook de lelijkheid in volle kracht. De mensen die hun ziel verkochten, kunnen je buurman zijn, je huisarts, je volksvertegenwoordiger, je journalist die je vertrouwde zijn enz. Je ziet de lelijkheid in daden en op gezichten en het is alom vertegenwoordigd. Als jij het wel ziet en je gezinsleden niet, heb dan geduld. Alles manifesteert zich op een tijd die nodig is voor ieder individu. Iedereen loopt zijn eigen individuele weg en het is aan iedereen of hij het kwaad wil zien en wie dat kwaad in de wereld bracht. Maar ook wie dat kwaad overwonnen heeft.

In de Bijbel wordt ons duidelijk Wie deze Persoon is. Het door God gegeven Offerlam dat de zonde der wereld wegneemt, is niemand minder dan de de Schepper Zelf, de Logos, de Zoon die het Woord was en als Jezus de Messias het grote offer van verzoening bracht.

Mattheüs 11, 29: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

Jezus Christus Zelf onthult ons de relatie in de Godheid van God de Vader, en Hij Zelf als de Zoon van God die gekomen is om te redden wat verloren was en de Heilige Geest als de Trooster die in ons een woning maakt.

Tussen Zijn eerste komst en Zijn terugkomst bouwt Hij Zijn Gemeente, een geheim dat in het

oude testament niet was geopenbaard, maar als gevolg van Israëls afwijzing van Hem als Messias, door God als Zijn nieuwe plan werd ingezet. De Gemeente wordt Zijn “hemelse bruid”, in de

tijd dat Zijn “aardse vrouw”, Israël, door Hem verworpen is.

Wie oren heeft die hore.

Marcus 12, 30-31: En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.

De elite misleidt de massa en onderwerpt ze aan steeds strengere regels. Het kwaad grijnst naar ons. Wat me hoopvol maakt, is dat het zo zichtbaar wordt dat steeds meer mensen het zien en wakker worden.

Ik kijk bedroefd terug op 2020 en verwacht niet veel goeds van 2021. Ik kan wel van alles van de daken schreeuwen zoals bijvoorbeeld : neem geen vaccin maar er zijn betere mensen die dat doen:

Bij Wim Jongman een artikel van arts Jan Vingerhoets gelezen over de vraag of het ethisch verantwoord is om te vaccineren:

Is vaccineren onder de huidige omstandigheden ethisch verantwoord? Zorgen van een huisarts.

Uit het artikel: Mijn zorgen zijn de volgende:

het vaccin bestaat nog maar kort, het aantal beschikbare gegevens is relatief beperkt.

aan jonge vrouwen wordt aangeraden om minimaal 2 maanden na vaccinatie niet zwanger te worden

zwangerschap dient te worden uitgesloten voorafgaand aan vaccinatie

het vaccin wordt al volop gepromoot, waarbij deze gegevens niet of nauwelijks worden genoemd. Zij blijken zelfs bij veel artsen onbekend.

toch wordt personeel van verzorgings- en verpleeghuizen als eerste gevaccineerd. Daarin bevinden zich veel vrouwen in de reproductieve levensfase.

in de haast om te vaccineren lijkt eerlijke en volledige voorlichten van het publiek minder prioriteit te hebben. Voordelen worden benadrukt, nadelen of beperkte kennis worden nauwelijks genoemd. Dit baart mij grote zorg.

er komt druk op zorgmedewerkers om zich te laten vaccineren. Ongevaccineerden kunnen straks geweigerd worden bij vliegreizen, in restaurants, op festivals. Hoe vrijwillig is het vaccin?

het vaccin is qua werking het eerste in zijn soort. Dit vormt een risico, zoals de minister in zijn kamerbrief van 16 november ook toegeeft. Worden mensen, in de haast om te vaccineren, hier voldoende op gewezen?

voor het voorkomen van 1 ziektegeval moeten 256 mensen worden gevaccineerd. Voor het voorkomen van 1 sterfgeval zijn zelfs meer dan 100.000 vaccinaties nodig, aldus een berekening in een vooraanstaand medisch vakblad. Alle anderen staan wel bloot aan evt. risico’s van het vaccin. Als we dit geven aan jonge gezonde mensen die weinig van het virus te vrezen hebben, gaan ook kleine risico’s naar verhouding voor die groep zwaar wegen.

-als arts hebben wij een eed gezworen waarin we beloven dat we nooit schade mogen doen aan de patiënt en in geval van twijfel terughoudend moeten zijn. Als we nu gaan vaccineren, zijn we dan echt voldoende overtuigd dat we ons aan deze eed houden?

De patiënt vertrouwt er op dat de arts goed heeft nagedacht en het goede voor hem of haar doet. We hebben een grote verantwoordelijkheid en een dure plicht om dat vertrouwen ook echt waar te maken.

Professionals krijgen nu al informatie over het organiseren van de vaccinatie. Maar de vraag die daaraan vooraf moet gaan is: is het goed om (nu al) te vaccineren, is de patiënt voldoende voorgelicht en gebeurt dit echt wel vrijwillig? Die vraag mis ik. Ik ben beslist niet tegen vaccineren, maar wil dat niet doen zonder dat de patiënt goed is voorgelicht over wat we wel en niet weten en altijd op basis van vrijwilligheid. Op dit moment vraag ik mij oprecht af of wel aan die voorwaarden is voldaan.

Zie verder het artikel.

Xandernieuws besteedt hier ook veel aandacht aan. Verder is daar een interessant artikel over de uitleg van een kerkgebouw van de nieuwe wereldorde.

Flashback: Pilaren kathedraal New York laten vernietiging stad door vloedgolf zien – St.John the Divine kathedraal aangewezen als centrum voor komende één-wereld religie

Uit het artikel: In 2009 en 2012 besteedden we al eens aandacht aan de bijzondere pilaren in de St. John the Divine Cathedral in New York, waarop de vernietiging van de stad door een enorme tsunami wordt uitgebeeld. De in steen gehouwen afbeeldingen kwamen pas in 1997 gereed, en laten zien hoe New York -toen natuurlijk nog inclusief de Twin Towers- ‘omvalt’ als gevolg van gigantische vloedgolven:

Lees verder en kijk naar de foto’s bij dit stuk.

Bij de The Balkans Chronicles nogmaals een stuk over de corona pandemie die gebruikt wordt door de elite voor de nieuwe wereldorde:

Corona is door de “elite” in de wereld gebracht om een Nieuwe Wereldorde te kunnen scheppen

Uit het artikel: “Ieder wetenschapper of dat nou in Nederland is of in Amerika, ervan overtuigd dat je IEDERE VORM VAN KANKER in een muis KAN GENEZEN! Alleen bij de patienten is dat helaas nog niet het geval, want de farmeutische industire laat dat niet toe”, zegt Casper van Eijck, hoogleraar chirurgie, die gespecialiseerd is in behandeling van kanker. Dus,medicijnen voor kanker bestaan,maar wij gewone mensen kunnen dat niet krijgen,alleen de elite. Hebt u ooit gehoord dat iemand van het koninklijke familie of de rijke elite daaraan is gestorven of ziek is geweest? Ik niet, jullie wel?Het belangrijkste doel van de farmaceutische industrie is niet om de gezondheid van de bevolking te bevorderen, maar om winst te maken. Aan gezonde mensen kunnen deze chemische bedrijven niets verdienen, dus hun doel is om mensen ziek te maken en te houden…

…Wie had dat begin 2020 gedacht: een superrijke zakenman vermomd als filantroop traumatiseert de wereld in naam van de gezondheid in overleg met virus- en statistiekmythologen vermomd als wetenschappers en farmaceutisch lobbyisten vermomd als politici en paniekzaaiers vermomd als journalisten. Corona maatregelen, die met behulp van propaganda, massale beïnvloeding en lobbyen worden afgedwongen, vergelijken met de politiek in China. De bewegingsvrijheid wordt sterk ingeperkt, mobieltjes worden gebruikt om burgers te volgen, op straat patrouilleren militairen of politieagenten met machinegeweren, menige regering regeert per decreet, parlementen zijn uitgeschakeld of werken op minder dan halve kracht, verkiezingen zijn opgeschort, verkiezingsbijeenkomsten verboden. De negatieve gevolgen van de lockdown zijn omvangrijk. Hele sectoren vallen weg, miljoenen werknemers zitten plotseling zonder baan. De huizenmarkt staat op inzakken, de schulden stapelen zich op en de economie in de meeste delen van de wereld is stil komen te liggen. Dit is nooit geweest om de bevolking te beschermen tegen een epidemie, die binnen het bereik van normale griepepidemieën ligt. De meerderheid van de deskundigen is het mee eens dat het sterftecijfer van het coronavirus aanzienlijk hoger ligt dan dat van de griep. In Italië werden ook de officiële corona sterftecijfers in het parlement als misleidend bestempeld, in de USA doen Donald Trump’s huiskanaal Fox News en het nieuwsmagazine Newsweek al enkele dagen uitvoerig verslag van de soms dubieuze machinaties van de artsen die mede verantwoordelijk zijn voor de lockdown…

…Een jaar geleden, in oktober 2019, kwamen in New York de rijkste mensen van de wereld samen voor de studiedag Event 201 van de Johns Hopkins University. Ook Bill en Melinda Gates waren hierbij betrokken, evenals het World Economic Forum (WEF). Daar werd gesproken over een „mogelijke pandemie.” De echte heersers van onze wereld willen een gecontroleerde crash veroorzaken van het mondiale economische en financiële systeem en zoveel mogelijk democratische rechten af te schaffen om zo het verzet tegen de opbouw van een nieuw systeem in de kiem te smoren. Het is een feit dat dit zeker sterke fascistische kenmerken zal hebben, waaronder de vernietiging van kleine en middelgrote ondernemingen, het toezicht op burgers door middel van biometrische registratie, de afschaffing van contant geld, verplichte vaccinatie en de invoering van een digitale identiteit…

…In het boek van Robin de Ruiter ‘Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges (In naam van de Nieuwe Wereldorde)’ beschrijft hij hoe de nieuwe wereld orde touwtjes trekt in de wereld. De informatie in dit boek is afkomstig van verschillende hoge politici. Onder anderen Jacques Attali (adviseur van de voormalige Franse presidenten Mitterrand en Hollande) en de Amerikaanse politicus Zbigniew Brzezinski, nationale veiligheidsadviseur van verschillende Amerikaanse presidenten. Onder het oppervlak van de officiële wereldpolitiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af. Alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om een pandemie zoals het coronavirus, vluchtelingen, militaire missie´s, oorlogen, economische programma’s of wat voor crisis dan ook, worden eerst besproken en bepaald binnen besloten samenkomsten van ´ultrageheime´ transnationale vrijmetselaarsloges, waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben. De transnationale superloges staan onder supervisie van een elitaire globale elite die gevormd wordt door zeer exclusieve familie-dynastieën. Hun einddoel is een superstaat ofwel een technocratische werelddictatuur die ´vriendelijk´ de ’Nieuwe Wereldorde´ wordt genoemd. In dat boek beschrijft Robin onder andere het huidige plandemiescenario in detail. De beschreven gebeurtenissen vertonen meer dan een frappante gelijkenis met de situatie waarin zich de wereld sedert 2020 bevindt. Wie in de democratie slaapt, zal in de dictatuur wakker worden.

Corona is geen pandemie,maar een wereldfascistische communistische plandemie.

Lees het hele artikel en vergroot je kennis. Deel kennis maar raak niet gefrustreerd als het niet meteen in vruchtbare bodem valt.

State of the Nation (SOTN) heeft een artikel waarin het uitlegt wat kwaad is en hoe kwaadwillenden ons besturen. PONEROLOGIE ( de leer van het kwaad) : de beste verklaring voor de onverbeterlijke cabal van crimineel gestoorde psychopaten die de wereld besturen

Uit het artikel: Pseudo-realiteiten, die vals en onwerkelijk zijn, zullen altijd tragedie en kwaad genereren op een schaal die op zijn minst evenredig is aan het bereik van hun greep op de macht – wat hun voornaamste belang is – of ze nu sociaal, cultureel, economisch, politiek of (in het bijzonder ) een combinatie van meerdere of al deze. Deze pseudo-realiteiten zijn zo belangrijk voor de ontwikkeling en tragedies van samenlevingen wanneer ze zich voordoen en wortel schieten, dat het de moeite waard is om hun basiseigenschappen en structuur te schetsen, zodat ze kunnen worden geïdentificeerd en op gepaste wijze kunnen worden weerstaan ​​voordat ze resulteren in sociaalpolitieke rampen – tot en met oorlog, genocide en zelfs de ineenstorting van de beschaving, die allemaal vele miljoenen levens kunnen kosten en vele miljoenen meer kunnen ruïneren in de ijdele jacht op een fictie waarvan de gelovigen voldoende onverdraagzaam zijn of worden gemaakt.

Zie ook: The Theory of Positive Disintegration

Political Ponerology: A Science of Evil Applied for Political Purpose

Zie ook: “Grote reset” is opgewarmd communisme, herinnert Rusland zich:

en Alex Newman – Hoe je je kunt voorbereiden op onrust