Over waarom kerstmis wordt aangevallen

Zelfs de koning doet er aan mee: nergens een teken van kerstversiering tijdens en na zijn kersttoespraak.

Van Makow : ( google translate gebruikt en hier en daar aangepast)

0ver het uitwissen van kerstmis

…Elk jaar wordt Kerstmis een vervagende weerspiegeling van het verleden van Kerstmis. Wat hebben de satanisten tegen Jezus?

…Hij is de antithese van de omgekeerde wereld die ze creëren. Jezus leerde dat God liefde is, en hij houdt evenveel van iedereen . Hij leerde dat God een morele kracht is.

…Ze verwerpen God en haten Jezus. De covidscam is een oorlog tegen God, Liefde en de mensheid, en het zal erger worden . De “grote reset” is het communisme. Agenda 2030 is letterlijk Agenda 1984. Ze zijn vastbesloten ons te degraderen, onteigenen en tot slaaf te maken.

Hij post een oud artikel: uit 2005 opnieuw om te laten zien dat satanisten Kerstmis al heel lang afzeggen( / blokkeren/ wegwerken/ boycotten / uitwissen) . De scamdemic heeft ze een voorwendsel gegeven.

…De westerse samenleving is sociaal ontwikkeld door kabbalistische (satanistische) joodse centrale bankiers en hun vrijmetselaars (onze ‘leiders’). Deze mensen haten Christus. Ze haten God. Ze haten de mensheid maar beschuldigen ons van haat. Ze haten het evangelie van de liefde van Christus. Heb je naaste lief als jezelf. We staan onder satanistische controle. Het wordt satanisch bezit genoemd.

Het vieren van de centrale christelijke feestdag en zelfs het zeggen van “Vrolijk kerstfeest” is een politieke daad geworden.

Waarom is dit gebeurd? Het antwoord is niet mooi. De financiële elite van de wereld ( NB. : begonnen bij de farizeeën en sindsdien door “hen” opgevolgd en voortgezet. Dwz. door de luciferianen) wil het christendom uitroeien. Hun voorlopers ( NB. De farizeeën en die lieten het over aan “derden”, dwz. Pontius Pilatus, die zijn handen weer in onschuld waste) kruisigden Christus. Het christendom geeft iedereen een stukje van de taart en elitairen willen het allemaal voor zichzelf.

Volgens het christendom zijn alle mensen naar Gods beeld geschapen, dat wil zeggen dat de goddelijke waarheid in elke ziel aanwezig is. Dienovereenkomstig houdt God evenveel van iedereen en is het menselijk leven heilig. Ons geboorterecht is om God te kennen door de leringen van Christus te volgen.

Aan de andere kant wil de New World Order de mensheid corrumperen en vernederen en elke vonk van goddelijkheid uitdoven. Ze willen ons ‘mensenrechten’ toekennen (die zij bepalen) in plaats van onze door God gegeven rechten te erkennen. Zie je, dieren zijn beter te hoeden en ruimen.

Diversiteit” is een (s) linkse truc om de christelijke meerderheid te onderwerpen. Christenen moeten op de achtergrond staan.

Om de mensheid te degraderen, moet de elite de vier pijlers van de menselijke identiteit dynamiseren ( beter: “opblazen) : ras, religie, natie en familie. Net zoals het homoseksualiteit en fe-manisme promoot om het gezin te ondermijnen, gebruikt het Joodse feestdagen om het christendom te vernietigen.

De waarheid is dat de meeste joden en andere niet-christenen graag van Kerstmis een officiële nationale feestdag maken. Sommige joden en moslims begonnen zelfs groepen om Freedome de authentieke viering van Kerstmis te promoten ( NB. : wij zouden zeggen om in vrijheid en ongebondheid kerstmis voor iedereen tot feestdag te maken) . Niemand kan bezwaar maken tegen de geest van goddelijke liefde en menselijke broederschap die Christus vertegenwoordigt. Het is het hart en de ziel van Kerstmis.

Niemand heeft er bezwaar tegen behalve de in het buitenland gevestigde centrale bankiers en het monolithische occulte (dwz maçonnieke) politieke en culturele establishment dat ze in dienst hebben.

…Vrijmetselaars zitten achter de onechte scheiding van religie en staat.

“Vrijmetselarij is historisch gezien een revolutionaire wereldwijde beweging die is georganiseerd om het kabbalistische gnosticisme te bevorderen; om het christendom te ondermijnen en … te vernietigen; om vrijmetselaarsfilosofie in belangrijke overheidsstructuren te brengen; en om elke regering te ondermijnen die niet strookt met de principes van de vrijmetselaars.” ( Paul Fisher in “Behind the Lodge Door” Blz.16)

…De vernietiging van het christendom is een hoofddoel van het communisme, een spawn ( een voortbrengsel / gebroed / uitbroedsel b.v. a spawn of evil een uitbroedsel van kwaad) van de bankelite via haar maçonnieke arm. Communistische / vrijmetselaarsregeringen vervolgden en vermoordden christenen in Rusland, China, Spanje, Mexico, Frankrijk enz.

Als joden aan deze vervolging zouden worden onderworpen, zou er gekrijs van “antisemitisme” klinken, maar christenen aanvaarden het gedwee.

Gebruikmakend van schuldgevoelens die door de joodse holocaust zijn gegenereerd, conditioneren de elitairen christenen om zich aan joden te hechten en gedwee hun overtuigingen en instellingen op te geven. Dit veroorzaakt natuurlijk antisemitisme.

…Niet alle joden maken deel uit van deze heersende kaste, maar alleen die joden (en niet-joden) die voor de centrale bankiers werken via het web van bedrijven, stichtingen, mediabedrijven, universiteiten enz. dat het ( Amerikaanse) establishment vormt.

…De meerderheid van de Joden zoals ik (is H.Makow) wil geen deel uitmaken van de Nieuwe Wereldorde, die eigenlijk van plan is om het ware jodendom (en joden) uit te roeien, samen met het christendom en de christenen.

Maar de bankiers zouden graag vijandigheid jegens alle joden afwenden, niet alleen degenen die voor hen werken. Op deze manier kan verzet tegen hun kwaadaardige plan worden afgedaan als haat en vooroordelen.

…Christus zei: ” Dus een ieder die mij erkent voor de mensen, zal ik erkennen voor mijn Vader die in de hemel is; maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is.” (Mattheüs 10: 32-33)

Toen zei hij: “Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen; ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar een zwaard.”

…We kunnen evenmin religie uit het nationale leven halen als we licht uit een kamer kunnen halen zonder in duisternis te worden achtergelaten.

Uit reacties: …De reden waarom de geldwisselaars en farizeeën een hekel hebben aan Kerstmis, is dat het verhaal van Jezus en dus het christendom ALLES is: dat God je enige meester is. Mensen zijn vergeten dat het doel van Jezus was om de “Joden” vrij te maken van de Farizeeën en Geldwisselaars, de tradities van mensen.

Zolang God alleen boven u staat, bent u vrij en kan niemand boven u staan. Dit is het ergste dat mogelijk is voor de slavenhandelaren, en dat zijn de geldwisselaars en farizeeën.

Alleen Jezus kan je bevrijden, en dit wordt gedaan door God je enige meester te maken. Christendom en vrijheid zijn een en hetzelfde.

…Ik vraag me al een tijdje af waarom het christendom door het establishment wordt aangevallen. Gezien het feit dat de islam Jezus ook erkent als de messias en een groot deel van de moslims is voorbereid op oorlog en martelaarschap, was het tot nu toe nooit echt logisch voor mij met al dit gepraat over vaccinpaspoorten die een vereiste werden om toegang te krijgen tot basisdiensten en zelfs om te werken. Het lijkt te veel op het merkteken van het beest, zoals beschreven in het boek Openbaring, om een eenvoudig toeval te zijn, en het christendom is de enige religie die Openbaring in zijn geschriften opneemt.

Hoe minder mensen dit serieus nemen, hoe meer mensen bereid zullen zijn om experimentele vaccins te nemen in ruil voor versoepeling van de beperkingen op onze fundamentele vrijheid.

…Ja, de haat is intens.

Maar ze zullen niet winnen, want Jezus Christus is de Heer der Heren en Koning der Koningen.

En zoals het Oude Testament herhaaldelijk aantoont, kiest God er altijd voor om te vechten met een klein, schijnbaar volledig overweldigd menselijk leger omdat het Zijn goddelijke glorie laat zien.

Hoe volkomen dwaas is het voor de sterfelijke mens om tegen zijn maker te vechten.

…Moet zeggen dat uw site de beste op internet is! Je geeft zowel feitelijke informatie als filosofische waarheden.

Ga zo door broer!

Zie ook bij Jon Christian Ryter HET CHRISTENDOM WISSEN DEEL 1 van 3

zie ook Waarom het jodendom Christus haat – Leon de Poncins:

zie ook: Maria lasteren en de geboorte van Jezus in de talmoed van Michael Hoffman www.RevisionistHistory.org