Over de woorden van Jezus 2

Mensen die in God geloven worden vaak beschimpt. Bovendien worden alle geloven nu op een hoop gegooid. Omdat de één kwaadaardig is, hoeft de ander dat niet te zijn. Omdat er slechte inwoners in de V.S. zijn, is de hele V.S. nog niet slecht. Mensen die iets afkeuren, gooien het liefst alles op een hoop en denken dan ook in stereotype. Maken gelovigen belachelijk: “die geloven in een man op een wolk”.

Jezus zei: wordt als kinderen en “hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u: zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is.”Word als kind want als kind erken je de Vader. En je weet dat er een vaderhuis is. Hij zei ook: “Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Mt 11,25)

Als je als kind bent en je geborgen weet in de Vader en het Vaderhuis word je behoed voor dwaling. Want dat ligt altijd op de loer: de misleiding van de satan. De hoogmoed verleidt je tot daden die “het kind”in je niet zou doen. Eerder schreef ik over popsterren enz. Velen eindigen als verslaafden en veel plegen zelfmoord. Wat te denken van de hoogmoed van een ster als Madonna:

“ik wil beroemder worden dan god” Ze wil choqueren en seks en religie verweeft ze al haar hele leven in haar werk. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Madonna_(zangeres) Haaroptreden in de superbowl in 2012 was satanisch. Deze mensen zijn in de macht van satanische elementen op aarde. Hun muziek is miljardenbusiness. Het houdt op als de cabal geen verdienmodel meer heeft. Als er geen misbruik meer kan plaatsvinden. Jezus zegt: als je groot wilt worden moet je dienaar zijn. Jezus kwam als dienaar: “wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, moet slaaf van u wezen, zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.” (Mt 20, 21/Lc 22,25)

We weten wie God is door Jezus en we weten welke weg we moeten gaan:

“Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?” Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.” (Joh, 14,6). En: Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga. En wat gij ook zult vragen in mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam, zal Ik het doen. En: Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. (Joh 14, 16) En: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden, mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; het woord dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft. (Joh, 14, 24) En: Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij heb Mij horen zeggen: Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt zult geloven. Veel zal Ik niet meer met u spreken, want de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen Mij, maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb en dat Ik handel zoals Hij Mij bevolen heeft.”( Joh 14, 25).

De vorst van de wereld: de satan. Jezus weet van de enorme onderdrukking die nog komen gaat. En na eeuwen van geweld zitten we er nog steeds midden in. Na 2 wereldoorlogen was het de satan nog niet genoeg. Hij probeert nog steeds een nieuwe wereldorde te scheppen met een nieuwe wereldreligie waarbij hij aanbeden zal worden als god. (NWO) Jezus weet dat er vals profeten zullen komen. In het boek Openbaringen ( Apocalyps) wordt daar op in gegaan. Daar schrijf ik nog een keer over.