Over het christendom dat onder vuur ligt

ver het christendom dat onder vuur ligt

Herbloggen van Makow. Google translate gebruikt en niet aangepast.

Nb. ik herblog Makow regelmatig. Hij is zelf jood en is daarom “kenner” van binnen uit. Dit kan weggezet worden als antisemitisch maar dat is hij niet. Kritiek wordt tegenwoordig zo wel genoemd maar hij wil vrij de geschiedenis onderzoeken. Dat is bijna niet mogelijk. Hij gelooft in God maar is geen christen.

“Anti-Joods” Dresden Manifest (1882) toegegeven nederlaag 29 oktober 2020

Adolf Stoecker (1835-1909) was de hofpredikant van keizer Wilhelm II, een politicus,

en een Duitse lutherse theoloog die de Christelijke Sociale Partij oprichtte en dat probeerde de Joodse controle terugdraaien. Hij hielp bij het organiseren van de “Anti-Joodse Conferentie” van 1882.)

Is dit de reden waarom Dresden in 1944 zo kwaadwillig werd verwoest?

De huidige COVID-list om Communisme binnen te halen is het resultaat van werkelijkheden die in dit manifest worden geïdentificeerd.

Een conferentie in Dresden laat zien hoe joodse hegemonie 138 jaar geleden een voldongen feit was en legt uit waarom de raciale cohesie van het Westen en het christelijk erfgoed staat onder vuur. Lees dit en vraag uzelf af: “Zou Hitler aan demachtzijn gekomen zonder de vrijmetselaars-joodse medeplichtigheid?”

(Opmerking – dit is een belangrijk artikel dat ik elk jaar opnieuw post omdat ik veel nieuwe lezers heb.)

De Geheime Vrijmetselarij is bezig met het opzetten van ‘onze eigen, naar alle schijn, off-positie die in ten minste een van zijn organen [nazi’s] wat lijkt op de antipoden voor ons zal presenteren. Onze echte tegenstanders in hart en nieren zullen deze gesimuleerde oppositie als hun bezit en zal ons hun kaarten laten zien. ” ( Protocollen van Zion, 12.11 )

Maar niemand zei openlijk iets over hem [Jezus] uit vrees voor de Joden. (Johannes 7:13)

“Een nieuwe oorlog ter verdediging van de democratie en van de vermeende wet wordt in alle haast voorbereid. Een alliantie van alle joodse groepen is al compleet; het draagt de officiële titel van de alliantie van de drie grote democratieën, de Engelsen, de Amerikanen, en de Fransen … Israël eist een wereldoorlog en binnenkort! … Israël is positief van mening dat de tijd tekort komt. Naar hun mening is hun wereldoorlog een noodzaak om, in naam van de ondeelbare vrede, heel dat deel van de mensheid dat het joodse juk wil afwerpen, kan neergelegd worden. “

– Revue Internationale des sociétés secrétes, april 1937

(Licht herzien vanaf 6 januari 2016)

door Henry Makow Ph.D.

De laatste belangrijke poging om de christelijke nationale waarden te verdedigen was de ‘Eerste Internationale Anti-Joodse Conferentie’ die in september 1882 in Dresden werd gehouden.

De conferentie trok 300 vooraanstaande zakenlieden, aristocraten, politici, geestelijken, advocaten, artsen, boeren en intellectuelen uit Duitsland, Oostenrijk. , Hongerije en Rusland. Ze produceerden een manifest gericht aan “de regeringen en volkeren van christelijke naties die door het jodendom worden bedreigd”, dat laat zien hoe joodse hegemonie 138 jaar geleden een voldongen feit was, en dat verklaart waarom de raciale cohesie en het christelijke erfgoed van het Westen ernstig in de war zijn.

FINANCIËLE EN CULTURELE INVASIE

Het Manifest begint met te zeggen dat Europa is binnengevallen door een buitenlands ras dat in het verleden gevaarlijker en verraderlijker was dan Arabieren, Tartaren of Turken vanwege “zijn middelen en doelstellingen”.

De Joodse “emancipatie” na de Franse Revolutie (“Gelijkheid, Broederschap, Vrijheid”) verwijderde de bescherming tegen “een ras waarvan de eerste en belangrijkste gedachten en energie overal gericht zijn op het plaatsen van andere naties in de morele en materiële ketenen van slaven …”

“Volgens de religieuze en nationale tradities van de Joden werden al deze volkeren alleen maar geschapen om hen te dienen. Het gelijkheidsbeginsel werd ook toegepast op een ras dat niet gelijk wil zijn aan ons, dat zichzelf beschouwt als een door God bevoorrecht volk. en [beschouwt] de rest van de mensheid als lagere wezens, onreine dieren. Het principe van broederschap werd ook toegepast op een ras dat niet-joden zelfs niet erkent als buren en medemensen en volgens wiens Talmoed niet-joden vijanden zijn. voor uitroeiing. “

‘Bovendien is bedriegen, van hen stelen, ze uitdrogen, hun ondergang bezorgen, meineed, onterend en zelfs doden, een activiteit is die hun God behaagt. Geen wonder dus dat het moderne liberalisme, dat zich steeds meer identificeert met de opklimmende joden, heeft de vorm aangenomen van pseudo-liberalisme. In de handen van de joden is het een handig hulpmiddel geworden om hun plannen voor wereldheerschappij te realiseren en de Europese volkeren te strijken. ‘

Als gevolg van het joodse monopolie op overheid en financiën, ‘zijn de boer, de grootgrondbezitter, de industrieel, de ambachtsman, de koopman, enz. allemaal verstrikt geraakt in materiële afhankelijkheid van joden … ze werden gedwongen om te veranderen in hun gehoorzame dienaren, hun slippendragers. Bovendien huren de joden invloedrijke mannen in die actief zijn in het openbare leven om goedbetaalde functies te vervullen bij banken, spoorwegen, verzekeringsmaatschappijen, enz. Deze personen worden dus praktisch gehouden als joodse vazallen en zijn de meest ijverige en invloedrijke aanhangers van de Joodse macht in de wetgevende macht en regeringen. “

Als resultaat van door Illuminati door de Joodse “De regeringen van sommige landen met schulden zijn niets meer geworden dan Joodse instellingen, Joodse incassobureaus. Dit verklaart de totale inactiviteit van deze regeringen met betrekking tot de Joodse kwestie en ook hun vijandige gedrag jegens hun eigen bevolking ten gunste van het Jodendom.”

DE MASSA MEDIA

Vanwege media-eigendom “zou tot voor kort geen enkele krant in Midden-Europa de waarheid hebben durven spreken over het jodendom. Zo zijn de joden absolute meesters geworden, makers van de publieke opinie. Elke klacht die tegen hen werd ingediend, , gerechtvaardigd kan zijn, wordt onderdrukt. Elk artikel dat het onderwerp van Joodse dominantie in de minste mate behandelt, wordt afgeschaft. “

Politieke vooruitgang “hangt af van de gunstige positie van de joodse pers … Als gevolg daarvan zijn intellectuele slavernij en morele lafheid jegens het jodendom een van de meest karakteristieke kenmerken van onze tijd.”

Ambitieuze christenen ‘worden slippendragers van joodse macht; ze worden verraders van hun eigen natie en ras en dus van hun eigen bloedverwanten. In veel landen hebben de joden het systeem van [vrijmetselaars] loges vervalst, het van zijn essentie ontdaan, en degradeerde het tot een van de gevaarlijkste en meest effectieve instrumenten van de Joodse macht. “

“ Vooral door middel van de pers ondermijnt het Jodendom in toenemende mate de christelijke religie, die … tijdens de Romeinse tijd … het Europese Arische ras redde van enerzijds moreel bankroet en anderzijds semi-beschaafde barbaarsheid. en regenereerde het ook. Het deed dit door de beschaving en cultuur van het Europese Arische ras op stevige religieuze, morele en sociale grondslagen te plaatsen. ‘

“Christelijke religie is de krachtigste reactie tegen Joodse neigingen om wereldheerschappij te bereiken. Het is een onoverkomelijk protest tegen de verhevenheid van de Semitische boven het Arische ras, en het is dus niet meer dan normaal dat de Joodse clan een gezworen doodsvijand is van zowel de stichter van deze religie en de christelijke religie zelf. ( Nb. Christus heeft geen religie getsicht. Christus werd nagevolgd) (Nb 2 andersom: de clan heeft een doodsvijand en dat is het Christendom)

Dienovereenkomstig kan het Jodendom de superioriteit en heerschappij van het Semitische ras alleen stevig bevestigen als het erin geslaagd is de natuurlijke reactie ertegen te verslaan en het instituut van het christendom te vernietigen. ‘

GEVOLGTREKKING

Het Manifest van 1882 beschrijft behendig de onmacht van christelijk leiderschap, die vandaag de dag net zo duidelijk is. Er was geen “Tweede Internationale Anti-Joodse Conferentie”. De deelnemers erkenden dat ze vochten voor een verloren zaak. Ze stelden geen maatregelen voor omdat ” deze natie van parasieten veel te diep geworteld is geraakt in het lichaam van ons maatschappelijk en staatsleven om dit eerste congres te laten opereren onder de waan dat zijn potentieel gedetailleerde voorstellen vandaag zouden kunnen worden uitgevoerd”.

Dit was ondanks het feit dat Eugen Duhring , vertrokken, een gedetailleerd programma het voorgaande jaar (1881) uiteenzette in zijn boek “Over de Joden”. Ironisch genoeg waren de door de Illuminati door joden gesponsorde nazi’s nodig om veel van Duhring’s voorstellen uit te voeren, die vergelijkbaar waren met het raciale beleid dat vandaag in Israël van kracht is.

De opkomst van de nazi’s leidde tot de genocide van ongeveer zes miljoen Duitse antisemieten (dwz nazi’s) in WO II en ongeveer 50 miljoen andere niet-joden. Denk je, gezien de beoordeling van 1882, dat de nazi’s de macht hadden kunnen verwerven zonder Illuminati Joodse sponsoring? Net als bij schaken offer je vaak een speler (dwz niet-zionistische joden) op om het spel te winnen.

Over het algemeen wordt de toon van het Manifest bekrompender en racistischer, waarbij alle Joden met hetzelfde penseel worden geteisterd, waarbij wordt gezegd dat alle Joden kosmopolieten zijn zonder loyaliteit aan het land of gehecht aan land, niet in staat tot eerlijkheid, hard werken of wetenschappelijke en creatieve originaliteit, boeren drijven tot armoede met hun woeker.

Hoewel ik het eens ben met de beschrijving in het Manifest van het georganiseerde jodendom en zijn doelstellingen, waren veel, zo niet de meeste, joden patriottisch, hardwerkend en wilden ze assimileren. Naar schatting 100.000 Joden dienden in het Duitse leger in WW1 , en 18.000 winnen het IJzeren Kruis. 12.000 stierven in actie. In de jaren dertig was 60% van alle Duits-Joodse huwelijken interraciaal. De Illuminati moesten Hitler creëren om hen te dwingen naar Israël te gaan.

Christelijke leiders hadden het proces van Joodse assimilatie dat al aan de gang was, moeten aanmoedigen. In plaats daarvan concludeerde de Conferentie van 1882 dat de enige oplossing hun uitzetting was.

” Europa behoort toe aan de christelijke volkeren en mag daarom niet de proeftuin zijn voor de machtshonger van welk vijandig, dominant, niet-christelijk nationaal element dan ook. De geschiedenis van de afgelopen eeuwen bewijst ruimschoots dat wettelijke decreten die het Joodse ras beperken – hoe dan ook streng zijn ze – bereik niet het gewenste resultaat. “

Wat we ook van dit Manifest denken, het biedt een uniek historisch perspectief op onze wereld van vandaag. We leven in de schemering van de christelijke beschaving die een reeks kolossale mislukkingen en nederlagen heeft ondergaan die zich hebben vermomd als oorlogen, burgerrechten, diversiteit, seksuele bevrijding, feminisme, homorechten, migratie, enz. Maar dit perspectief kan ons versterken. besluit om de verdere degradatie van de samenleving door de satanistische Illuminati tegen te gaan.

GERELATEERD – Duitse joden zouden Hitler gesteund hebben https://www.henrymakow.com/2018/04/german-jews-would-have.html

25% van de Duitsers, 42% van de kinderen zijn van migrantenachtergronden

https://www.breitbart.com/europe/2019/08/22/one-quarter-of-germans-now-come-from-migrant-backgrounds/

Makow – Antisemitisme heeft een respectabele stamboom

https://www.henrymakow.com/2016/09/Anti-Semitism-has-Respectable-Pedigree.html

Eerste Wereldoorlog – Eerste christelijke holocaust

https://www.henrymakow.com/downton_abbey.html?_ga=2.57343208.399511470.1603998550-1463404707.1595924566

Hitler was een uitkomst voor Israël https://www.henrymakow.com/hitler_was_a_godsend_for_israe.html

Details van de samenwerking tussen zionisten en nazi’s

https://rense.com/general96/The-SecretContacts-Zionism-And-Nazi-Germany-1933-1941.pdf

MacDonald – antisemiet toegegeven joodse hegemonie in 1879

Eerste opmerking van Tony B:

Niet alleen is de bloedige Talmoedische heerschappij tenminste een herinnering in de Russische Federatie, maar het christendom is teruggekeerd naar die landen met een ongehoorde snelheid en macht, het is zuiverder teruggekomen dan toen het verloren was gegaan, gezuiverd door de smeltkroes van hellevuur, lijden , en opoffering. Er is geen zelfzuchtige misleiding in deze terugkeer van het christendom, zoals nu gebruikelijk is in de meeste andere dingen die vroeger de christelijke wereld waren.

Of het ‘westen’ nu wijs genoeg is of niet om bang te zijn voor de stalen kracht van dit christendom dat uit de dood is herrezen, je kunt er zeker van zijn dat de duivel overrompeld is van wat hij als een duidelijke overwinning beschouwde om over op te scheppen tegen de rest. van de wereld.

Het is waar, materieel gezien is de federatie ongeveer 50/50 verdeeld, waarbij de ‘Atlanticisten’ (westerse satanische prostituee factie) de controle hebben over het grootste deel van het bedrijf en de centrale bank nog steeds onder Rothschild-controle staat, maar de echte kracht in Rusland is tegenwoordig spiritueel zonder vrees en de kennis van de mensen dat ze gelijk hebben met God terwijl het snel in verval geraakte westen zijn ziel aan de duivel heeft verkocht. Zolang deze kracht puur blijft, verliest het Talmudisme zijn opschepperij en toont het zich geestelijk als een papieren tijger, terwijl het moreel veroverde westen afbrokkelt onder de waanideeën van het Talmoed / satanische ‘exceptionisme’.

Interessant is dat, hoewel Talmudisten uit de macht zijn geduwd in de nieuwe regering, Joden in het algemeen vrij zijn om Russen te zijn in welke hoedanigheid ze maar willen. Ook is het christendom slechts de belangrijkste Russische religie, alle religies van Rusland zijn veilig op hun plaats. Dit roept vragen op voor westerlingen, aangezien weinigen van ons in het westen een goed begrip hebben van wat het is om Russisch te zijn. Hun concept van nationaliteit lijkt meer spiritueel dan werelds.

U kunt dit artikel permanent vinden op https://www.henrymakow.com/2020/10/1882-Manifesto-Puts-NWO-in-Perspective.html

Zie ook: https://www.henrymakow.com/lucifers_chosen_people.html

Zelfs joden vragen: is het judaïsme een satanische sekte? 27 maart 2019

De meeste joden geven het niet graag toe, maar onze god is Lucifer – dus ik loog niet – en wij zijn zijn uitverkoren volk. Lucifer is springlevend. ” Harold Rosenthal

De meeste joden en christenen weten dit niet:

De reden voor antisemitisme is dat het jodendom wordt gedefinieerd door het kabbalisme, een satanische sekte die tot doel heeft de mensheid te bezitten . Gebruikmakend van centrale banken en vrijmetselarij als hun instrumenten, hebben kabbalistische joden de controle over de wereld overgenomen .

Communisme, socialisme, liberalisme, feminisme en zionisme zijn slechts maskers voor deze agenda. De vraag is zo urgent dat ik dit artikel uit 2010 herhaal: Is Lucifer de God van het judaïsme? door Will Newman, een mede-jood die de satanische symbolen en rituelen van het jodendom beschrijft.

Van de dagen van Spartacus-Weishaupt tot die van Karl Marx, en tot Trotski (Rusland), Bela Kun (Hongarije), Rosa Luxemburg (Duitsland) en Emma Goldman (Verenigde Staten), deze wereldwijde samenzwering voor de omverwerping van beschaving en voor de wederopbouw van de samenleving op basis van gestopte ontwikkeling, afgunstige boosaardigheid en onmogelijke gelijkheid, is gestaag gegroeid. Winston Churchill, 1920

” Sabbateanisme [satanisme, kabbala] is de matrix van elke belangrijke beweging die in de achttiende en negentiende eeuw is ontstaan, van chassidisme tot hervorming van het jodendom, tot de vroegste maçonnieke kringen en revolutionair idealisme. De sabbatiaanse ‘gelovigen’ voelden dat ze kampioenen waren van een nieuwe wereld die gesticht zou worden door de waarden van alle positieve religies omver te werpen. ‘ – Gershom Scholem (Gerespecteerde Joodse geleerde) DIT IS DE OORSPRONG VAN DE ILLUMINATI EN HET COMMUNISME

WILL NEWMAN, heeft een BA in religie, bezocht de joodse synagoge en heeft familieleden die betrokken zijn bij het talmoedisme, kabbala, B’nai Brith en vrijmetselarij.

van 8 augustus 2015

DOOR WILL NEWMAN

(voor henrymakow.com)

In 1976 hield Walter White, Jr., ‘een bezorgde patriot’, een interview met een jonge jood genaamd Harold Rosenthal, die assistent was van senator Jacob Javits uit New York.

In het interview, later gepubliceerd als “De verborgen tirannie” , pocht de arrogante Rosenthal strijdlustig (op band) dat het Joodse volk bepaalde “onwaarheden heeft verzonnen die hun aard verbergen en hun status en macht beschermen”.

Rosenthal ontkracht de algemeen aanvaarde leugen dat “de Joden Israëlieten zijn, en dus Gods uitverkoren volk”.

Rosenthal zei gedeeltelijk: ‘De meeste joden geven het niet graag toe, maar onze god is Lucifer – dus ik loog niet – en wij zijn zijn uitverkoren volk. Lucifer is springlevend. ”

Het doel van Lucifer is om “te zijn als de Allerhoogste” (Jes. 14:14) en om zich de aanbidding van God toe te eigenen (Mat 4: 9).

Het doel van Lucifer is om de hele wereld te misleiden (Openbaring 12: 9) door zichzelf te transformeren in een engel des lichts (2 Co 11: 4). Dit wordt het best geïllustreerd door de vrijmetselaars. Hun motto ‘goede mannen beter maken’ levert een veel gunstiger publiek beeld op dan het meer accurate alternatief: ‘hoe je in 33 eenvoudige stappen door demonen bezeten kunt worden’. De joodse en maçonnieke religies aanbidden beide dezelfde god: Lucifer.

HELDER LICHT

In de meeste joodse synagogen vertegenwoordigt een helder brandende vlam hun god. Het Hebreeuwse woord voor Lucifer is “Hillel” (Strong’s Concordance H1966) wat “helder licht” betekent. Vreemd genoeg is dit de naam die is gekozen voor de Joodse studentenorganisatie. Een centrale tekst in het kabbalisme is getiteld “de Zohar”, wat zich vertaalt naar het boek van helderheid of pracht.

De joodse zespuntige ster is het hoogste symbool in het occulte en heeft verschillende namen: de ster van Moloch / Saturnus / Chiun / Remphan. Het is een symbool van de vereniging van man en vrouw en heeft dezelfde betekenis als het vrijmetselaarsvierkant en het kompas, dat ook een zespuntig symbool is rond de letter “G” die de generatieve seksuele handeling voorstelt. In plaats van de “G” vinden we יהוה te midden van vele Joodse sterren.

Het Hebreeuwse symbool חי dat om de nek van veel Joden wordt gedragen, symboliseert zogenaamd ‘leven’ (lachaim). Het woord vertaalt zich letterlijk naar een “levend wezen” of “beest” (H2416); dit symbool is een idool voor The Beast.

De joodse naam voor god wordt vertegenwoordigd door het Tetragrammaton יהוה (YHVH) kan worden uitgesproken als Jahweh of Jehova. De betekenis van Gods naam wordt herhaaldelijk benadrukt in de Schriften.

Wanneer ontleed in het Hebreeuws, wordt de ware definitie van Jehova (Yah-Hovah) onthuld. “Yah” ( H3050) betekent “god”. “Hovah” ( H1942) vertaalt naar “gretig begeren, vallen, verlangen, ondergang, rampspoed, ongerechtigheid, onheil, ondeugendheid, kwaadaardig, pervers, zeer slechtheid.”

Jehovah is synoniem met Baäl: “Baali ( H1180) Van ba’al met voornaamwoord Suff .; mijn meester; Baali, een symbolische naam voor Jehovah – Baäl.”

De Joodse Encyclopedie (“Adonai en Ba’al”) onthult: “De naam Ba’al, blijkbaar als een equivalent voor Yhwh.”

Sinds de dagen van Jeremia zijn de Joden de naam van hun god vergeten en vervangen door de titel “Baäl” of “YHVH”: de liegende profeten “die denken dat mijn volk mijn [Gods] naam vergeet … als hun vaderen ben mijn naam voor Baäl vergeten. ” (Jer 23:27).

YHVH en Ba’al vertegenwoordigen beide de god van seksuele perversie en goddeloosheid, Satan. De Joodse Encyclopedie vervolgt:

‘Het grootste kwaad kwam voort uit het feit dat de Ba’als meer waren dan louter religieuze fantasieën. Ze werden tot symbolen gemaakt van de reproductieve krachten van de natuur, en dus diende hun aanbidding in seksuele aflaten, die het tegelijkertijd legaliseerde en aanmoedigde Verder werd er naast de Ba’al een overeenkomstig vrouwelijk symbool geplaatst, de Ashtoreth (Babyl. “Ashtar”) en werd de relatie tussen de twee goden uiteengezet als het voorbeeld en het motief van ongebreidelde sensualiteit. werd nog erger toen in de populaire opvatting Yhwh zelf werd beschouwd als een van de Ba’als en de belangrijkste van hen (Hosea ii. 16). ” Baal and Baal Worship,” The Jewish Encyclopedia, p.380 (zie ook,Makow- kabbala-How Sex B ecame onze godsdienst)

Joden beweren echter dat deze naam (YHVH) niet hardop mag worden uitgesproken, ondanks Gods bevel om Zijn naam overal op aarde bekend te maken (Ex 9:16). Waarom zou u dit gebod negeren?

GODS NAAM VERVULLEN

Het judaïsme beweert de autoriteit te zijn over het Oude Testament; ze doen echter niet wat ze prediken. Ze kleden zich in het zwart, de kleur van de dood, ondanks het schriftuurlijke voorschrift om wit te dragen (Pred 9: 8), verwerpen Christus als de Messias (die door het hele Oude Testament wordt geprofeteerd) en weigeren ‘Gods naam’ te spreken in strijd met de geschriften.

Door te verwijzen naar hun naam van God (YHVH) door deze niet uit te spreken, creëren Joden een sfeer van mysterie en heiligheid rond de naam, terwijl ze de nieuwsgierigheid rond de uitspraak en kracht vergroten. Wanneer zowel nieuwsgierige joden als niet-joden zien dat het ‘heilige’ tetragrammaton in de occulte praktijk wordt gebruikt, raken ze geïntrigeerd door het perspectief dat deze tovenaars de mystieke krachten van de naam hebben aangewend.

Wicca, satanisme, tarot, occult katholicisme, vrijmetselarij en cabalisme gebruiken hun kennis van de “heilige naam van god” als lokaas om sekteleden te rekruteren. Als de naam niet verborgen was, zouden deze sekten een essentieel instrument missen in hun rekruteringsproces. Ze konden deze verboden kennis niet aanbieden als de joden, de zelfverklaarde autoriteit over God, deze naam openlijk spraken.

De mysteriereligies en hekserijcovens zijn het judaïsme veel verschuldigd voor het conditioneren van de hoofdstroom om het belang en de geheimhouding van deze naam te accepteren. De vocale lof van de naam YHVH is gereserveerd voor de “uitverkorenen” die de Cabala leren (en daarvoor geld betalen) en wordt verboden door de “niet-ingewijden”. Judaïsche leer is fundamenteel om het occulte als een rechtvaardige praktijk te verkopen.

Satan veroorzaakt verwarring en kent vele namen. Veel van de oude heidense godheden waren Satan en zijn engelen in andere vormen ( “The Two Babylons”, door A. Hislop). De Joden gebruiken een aantal valse namen voor god in hun rituelen, die ook alternatieve titels zijn voor Satan en andere machtige demonen.

Op dezelfde manier roept de zwarte magiër en satanist demonen bij naam op. In de Satanische Bijbel geeft Anton LaVey (Joods) een uitgebreide lijst van ‘helse namen’ die, wanneer ze worden opgeroepen, de beoefenaar bovenmenselijke vermogens verschaffen, namelijk intelligentie, macht, vaardigheid in manipulatie, verbeterde creativiteit, materiële rijkdom en de bevrediging van diverse lusten.

GEBED

Joodse gebeden worden uitgevoerd in het Jiddisch, een samengestelde taal die ver verwijderd is van de bedoelde uitspraak van het oorspronkelijke Hebreeuws (AC Hitchcock, “The Synagogue of Satan”, 1). De gebeden in moderne synagogen zijn niets meer dan verkapte demonische bezweringen. Het zijn hypnotische spreuken, vergelijkbaar met de Enochiaanse taal van de Kerk van Satan.

Jonge joden besteden talloze uren aan het voorbereiden van hun bar mitswa, die bestaat uit het onthouden van lange gezangen en de juiste cadans en toon. De meesten die de bar mitswa voltooien, zullen niet meer dan een handvol woorden kunnen vertalen. Deze jonge mannen en vrouwen hebben geen idee wat ze zeggen of tot wie ze bidden. Joden roepen in hun rituelen demonen op die adonai, elohim, el shaddai, zeba’ot, diyenu (Diana) et al. Heten.

Vergeefse herhalingen en hoofdbewegingen tijdens Joodse gebeden helpen de toegang tot een trancestaat. Grote aantallen atheïstische joden houden zich bezig met de pseudo-religieuze verering van status en kennis.

Zoals Bill Cooper schrijft: “De AANBIDDING (heel anders dan STUDIE) van kennis, wetenschap of technologie is satanisme in zijn puurste vorm, en zijn god is Lucifer” ( “Behold A Pale Horse “, 70). Het judaïsme vult zijn leden met dezelfde satanische krachten als de Kerk van Satan en Vrijmetselarij.

CABALISME

Het fundament van het kabbalisme is identiek aan het satanisme: de omkering van de rollen van God en Satan. Het is het nastreven van verborgen (occulte) kennis die iemand in staat stelt goddelijke vermogens te verwerven door de zogenaamde namen van god aan te roepen. Dit zijn de namen van gevallen engelen / demonen / geestengidsen die de poortwachters zijn van occulte kennis (Gen 6: 4, Jubileeën, Henoch). Hoewel niet alle Joden actief Cabala beoefenen, aanvaarden ze allemaal de hoogste kabbalistische naam als hun god – YHVH.

De beruchte kabbalist en satanist Aleister Crowley schrijft: “Er zijn dus 72 ‘engelen’ … deze [namen] zijn afgeleid van de” grote naam van God “… De” naam “is Tetragrammaton: IHVH, gewoonlijk Jehovah genoemd. Hij is de Allerhoogste Heer van … het hele Universum ( ‘ The Book of Thoth’,43). Naast Jahweh en Jehova worden in het occulte een aantal andere geheime uitspraken van YHVH gebruikt. “Van de 54 heilige namen in de joodse kabbala, is de primaire YHWH” (R. Hathaway “Heilige Naam van God? Of Godslastering”, remnantradio.org/Archives/artikelen / sacred_name.htm ).

De joodse geloofsbelijdenis, het sjema, stelt: “onze Heer is één”, dus waarom deze andere namen aanroepen?

DEMONOLOGIE

Het geheim van de oude Egyptenaren en hun moderne discipelen, de vrijmetselaars, is de kunst van de demonologie om macht te verwerven – voornamelijk door de duivel, Jehovah.

In de graad van Royal Arch erkent de vrijmetselaar ‘dat de duivel, in de gedaante van Jahbuhlun, zijn heilige Heer is’ – de naam Jahbulun is een ‘samenstelling van Jahweh, Baal en Osiris’. Hij zingt “Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Jah-buh-lun, Je-hov-ah” (Texe Marrs, Codex Magica , hoofdstuk 4). Albert Pike bespreekt de kabbalistische / maçonnieke betekenis van IAHOVAH uitvoerig in Morals & Dogma (66, 213, 401, 467, 519). De naam YHVH werd in de tekst van het Oude Testament geïnjecteerd door de Farizeeën en anderen die Babylonische satanisme beoefenden (de voorloper van het kabbalisme en het talmoedisme). Voor degenen die niet geloven dat de Talmoed Satanisch is, verkondigt het dat Christus in de hel is, kokend in uitwerpselen en sperma (Gittin, 56b, 57a).

Een overeenkomst werd gesmeed tussen de joodse masoreten en de katholieke kerk c. 1000 na Christus om de naam van God in het Hebreeuwse Oude Testament te veranderen in de heidense naam Jahweh / Jehovah via het tetragrammaton ( remnantradio.org/Archives/ Articles / sacred_name.htm ).

Dit verklaart de uitspraak van Rosenthal: “We staan versteld van de domheid van de christenen bij het ontvangen van onze leringen en het verspreiden ervan als hun eigen leringen.”

In de woorden van Henry Ford: “De christen kan zijn bijbel alleen door een joodse bril lezen en leest hem daarom verkeerd.” ( “The International Jew,” Vol. IV, 238).

GODS ECHTE NAAM

De demonische minachting voor de mensheid van de Luciferiaanse Jood, Harold Rosenthal, typeert het eindresultaat van een dodelijke samensmelting: Joods religieus ritueel gecombineerd met de aanbidding van kennis en zelf. Door God te verwerpen en / of Jehovah te aanvaarden, zijn de Joden als volk overgegeven “aan een verworpen geest … Vervuld met alle ongerechtigheid …” (Rom 1: 28-31).

Natuurlijk was de heer Rosenthal lid van een elite, openlijk satanische minderheid onder het Joodse volk. Alledaagse Joden weten niet dat de god van hun geloof in feite Satan is die zich verschuilt achter een mystieke naam. Het is voor Satan niet van belang of hij opzettelijk wordt aanbeden of door subtiele leugens en misleidingen (Gen 3).

De wijze Salomo vraagt: “Wat is [Gods] naam, en wat is de naam van zijn zoon, als je het kunt zeggen?” (Pro 30: 4).אהיה AHAYAH (soms getranslitereerd als Ehyeh) wat IK BEN betekent. Dit is de naam die samen met de wet aan Mozes is gegeven. “En God zei tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN: en hij zei: Zo zult u tegen de kinderen van Israël zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden … dit is mijn gedachtenis tot alle geslachten.” (Ex 3: 14-15). “IK BEN de Here, uw God … gij zult geen andere goden vóór mij hebben” (Ex. 32: 4-5).

Guy Carr – Satan: Prince of this World

Nimoy’s Vulcan Sign is Invocation of Devil

Makow – De mensheid is satanisch bezeten

Ten Sign Western Society is een satanische sekte

Freedman – Keurt de Talmud pedofilie, incest bestialiteit goed?

Gary Demar – Is Satan de God van deze wereld?

Makow Commentaar – Mijn eigen mening, uitgedrukt in mijn inleiding tot Illuminati, is dat het judaïsme geen religie is omdat zijn God niet universeel is, en de kabbala doet geen afstand van wereldse verlangens (lust, hebzucht, macht enz.). Aldus hebben Illuminati-joden altijd op de voorgrond gestaan van de ‘revolutie’, die uiteindelijk gaat over het vervangen van God. De ondertitel van Illuminati3 – “Satanic Possession” verwijst naar de ware betekenis van de “New World Order”.

Zie ook: