Over: wat is een jood?

In de tijd van de bijbelse geschiedenis was er een geografisch gebied dat bekend stond als Judea. Judea was een provincie van het Romeinse Rijk. Een persoon die in Judea woonde, stond bekend als een Judese, en in het Latijn was het Judaeus; in het Grieks was het Judaius. Dat zijn de twee woorden, in het Grieks en het Latijn, voor een Judese.

In het Latijn en Grieks is er niet zo’n letter als ‘j’, en de eerste lettergreep van Judaeus en Judaius begint met ‘ghu’. Toen de Bijbel werd geschreven, werd hij voor het eerst geschreven in het Grieks, Latijn, Syrisch, Aramees, al die talen. Nooit werd het woord Jood in een van hen gebruikt omdat het woord niet bestond. Judea was het land en de mensen waren Judeeërs, en er werd alleen naar Jezus verwezen als een Judese.

In 1345 dacht een man genaamd Wycliffe in Engeland dat het tijd was om de Bijbel in het Engels te vertalen. Er was geen Engelse uitgave van de bijbel. Alleen de ontwikkelde kerkmensen konden Latijn en Grieks, Syrisch, Aramees en de andere talen lezen. Hoe dan ook, Wycliffe vertaalde de Bijbel in het Engels. Maar daarin moest hij rondkijken naar enkele woorden voor Judea en Judaius.

Er was geen Engels woord omdat Judea niet meer bestond. Er was geen Judea. Mensen waren dat allang vergeten. Dus in de eerste vertaling gebruikte hij het woord, in de verwijzing naar Jezus, als ‘gyu’. Destijds was er geen drukpers.

Toen tussen 1345 en de 17e eeuw de drukpers in gebruik werd genomen, onderging dat woord zoveel veranderingen. Dat woord ‘gyu’ dat in de Wycliffe Bijbel stond, werd eerst het ‘gyu’, dan ‘giu’, dan ‘iu’ (omdat de ‘i’ in het Latijn wordt uitgesproken als de ‘j’. Julius Caesar is ‘iui’ omdat er geen ‘j’ in het Latijn is) en daarna ‘ iuw ‘, dan’ ieuu ‘, dan’ ieuy ‘, dan’ iwe ‘, dan’ iow ‘, dan’ iewe ‘, allemaal in Bijbels naarmate de tijd verstreek. Dan ‘ieue’, dan ‘iue’, dan ‘ive’, en dan ‘ivw’, en tenslotte in de 18e eeuw ‘jew’, Jood. Allemaal voor Judaius en Judaeas in het Latijn. Er bestond niet zoiets als ‘Jood’. Er was alleen Judea, en Jezus was een Judese en het eerste Engelse gebruik van een woord in een Engelse bijbel om hem te beschrijven was ‘gyu’. Een verkorte vorm van Judaeus, precies zoals we een laboratorium een ‘lab’ noemen.

Het woord “Jood” ontstond dus pas rond het jaar 1775 na Christus, terwijl de gebeurtenissen in de bijbel plaatsvonden van ongeveer 4000 voor Christus tot 70 na Christus.

De moderne connotatie ( gevoelswaarde van een woord) ervan verwijst naar iemand die een geloof volgt en eraan vasthoudt dat vergelijkbaar is met dat van de Farizeeën van Juda / Judea. Joden zijn mensen uit andere landen dan de 12 Hebreeuwse stammen die een religie beoefenen die bekend staat als het judaïsme / farizeïsme , de leer van de farizeeën.

Het lijkt bijvoorbeeld op degenen die in Christus geloven en christenen worden genoemd, ter ere van Degene die ze volgen, en hun religie staat bekend als het christendom, de leer van Christus. Als iemand zou zeggen dat alle christenen Judaieten zijn omdat Christus van de stam Juda was, zou dat een misvatting zijn. Op vrijwel dezelfde manier zijn Joden geen Judaïeten (of Judeeërs).

In feite is de religie die bekend staat als het judaïsme eigenlijk farizeïsme. Het judaïsme – zoals het betrekking heeft op het farizeïsme – is een verkeerde benaming, aangezien het noch de leer van Juda is, noch de leer die Christus beoefende, en dus geen Abrahamitisch geloof.

Het is de leer van de farizeeën uit de oudheid, een slechte leerstelling die ze uit hun babylonische ballingschap hebben mee teruggebracht. Het volgt niet de waarheid van de Bijbel, noch van het Oude Testament, noch van het Nieuwe. De centrale leerstellingen zijn te vinden in een boek genaamd de Talmud / Talmoed, een boek vol wereldse tradities, leugens en ( occult) bijgeloof.

“De Babylonische Talmoed is gebaseerd op de mystieke religieuze praktijken van de Babyloniërs die werden geassimileerd door de Judaïstische rabbijnen tijdens hun Babylonische gevangenschap rond 600 voor Christus”, schreef Edward Hendrie in Solving the Mystery of Babylon the Great . “De rabbijnen gebruikten toen deze occulte tradities in plaats van het woord van God.”

En daarom berispte Jezus voortdurend de Farizeeën:

44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. (SV Joh. 8, 44)

“Je hebt de geboden van God losgelaten en houdt vast aan menselijke tradities .” Marcus 7: 8

“Want je hebt de sleutel tot kennis weggenomen .” Lucas 11:52

‘Jullie slangen, jullie addergebroed, hoe kun je ontsnappen aan het vonnis van de hel ? ”Mattheüs 23:33

Tijdens de 18e, 19e en 20e eeuw creëerde een goed georganiseerde en goed gefinancierde internationale ‘pressiegroep’ echter een zogenaamde ‘secundaire betekenis’ voor het woord ‘Jood’ onder de Engelssprekende volkeren van de wereld. Deze zogenaamde ‘secundaire betekenis’ voor het woord ‘Jood’ heeft geen enkele relatie met de 18e eeuwse oorspronkelijke connotatie van het woord ‘Jood’. Het is een verkeerde voorstelling van zaken.

De huidige algemeen aanvaarde secundaire betekenis van het woord ‘Jood’ is fundamenteel verantwoordelijk voor de verwarring in de hoofden van christenen met betrekking tot elementaire leerstellingen van het christelijk geloof. Het is in deze tijd eveneens in zeer hoge mate verantwoordelijk voor de verwatering van de toewijding van talloze christenen voor hun christelijk geloof.

Deze groep heeft veel geld uitgegeven om de fictie te vervaardigen dat de ‘Judeeërs’ in de tijd van Jezus ‘Joden’ waren in plaats van ‘Judeeërs’, en dat ‘Jezus een Jood was i.p.v. Judeeër.

Als je zegt: “Jezus was ook een Jood”. Zeg je onbewust: ” Jezus was een Farizeeër.”

Een woord is wat het is volgens de betekenis van zijn tijd. Het woord ‘Jood’ is tegenwoordig zo diepgeworteld in het beschrijven van iemand die Farizeïsme (of Judaïsme) volgt dat het volledig ontdaan is van zijn oorspronkelijke betekenis. Daarom beschrijft het niet langer een Judahiet of Judese.

Daarom moet het uit de vertaalde bijbel worden geschrapt. In alle momenteel gepubliceerde bijbels wordt het woord “Jood” gedrukt.

In de New King James-versie uit 1985, gepubliceerd door Thomas Nelson, Inc., is er echter een opvallende discrepantie:

“… De Judeeërs , die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd; en zij behagen God niet en zijn in strijd met alle mensen … ”1 Thessalonicenzen 2:1

( in de Statenvertaling staat Joden) Het lijkt op beïnvloeding. Waarom daar wel en elders niet? Maar de bijbel is dan ook op veel plaatsen gecorrumpeerd.

Tegenwoordig zijn degenen die bekend staan als Joden in feite de niet-Semitische en niet-Israëlitische Asjkenazim , Sefardim en Samaritanen , die zich in latere tijden bij een klein aantal andere rassen voegden die zich bekeerden tot het judaïsme / farizeïsme : Polen, Russen, Oekraïners, Duitsers enz. Deze laatsten vormen een minderheid die bekend staat als Europese Joden die, in combinatie met de Asjkenazim, een meerderheid vormen tegen de donkerdere Samaritaanse, Sefardische en Afrikaanse Joden. Ontdek wat er met de Hebreeën is gebeurd . (Zie link onderaan)

Soms worden de woorden Israëli en Israëliet verward. Een Israëli is een inwoner van de staat Israël. 25 procent van de inwoners van Israël belijden niet de joodse godsdienst; velen zijn bijvoorbeeld Israëlische moslims of christenen. Met een Israëliet bedoelt men daarentegen iemand van het volk Israël uit de oudheid of iemand van de joodse godsdienst. (Vergelijk: „Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap”). 75 procent van de joden (d.w.z. de aanhangers van de joodse godsdienst) woont niet in de staat Israël.

Heel vaak wordt kritiek op het Zionisme antisemitisme genoemd, iets wat daar absoluut niets mee te maken heeft want het Zionisme is een politieke beweging met de kenmerken van een geheim genootschap en heeft als zodanig niets te maken met joden als bevolkingsgroep. Net zoals kritiek op Israël antisemitisme wordt genoemd en dat mag niet want zij zijn “de enige, echte, eeuwige slachtoffers”,

Je hoeft geen Jood te zijn om een Zionist te kunnen zijn.

Wat wij zelden in het nieuws zullen zien, zijn de protesten van joden zelf en joodse groeperingen tegen het Zionisme.

“Tot het begin van de jaren tachtig geloofde ik, net als miljoenen christenen, dat de raciale zuiverheid van het Joodse volk door de Bijbel werd bevestigd. Ik zag het als een rechtvaardiging van de Bijbelse profetie dat het Joodse volk niet zou ophouden te bestaan. Ik werd gedwongen om dit te heroverwegen door het overtuigende bewijs van Arthur Koestler’s boek The Thirteenth Tribe. De scriptie van Koestler is zeer omstreden, maar vandaag is er nieuw bewijs om dit te ondersteunen.” ( Ted Pike)

Het waren de heidense Khazaren, die net zo bekeerd waren als bv. de Ieren die christen werden, die het “zionisme uitvonden” om een thuisland Israël te krijgen waar ze qua voorouders niets mee te maken hadden. En het is deze Khazaren Maffia die ons leven bepaalt. En het is net zo belachelijk om ze “mensen van het Heilige Land” te noemen als het zou zijn om 54 miljoen Chinese moslims, Arabieren te noemen.

Stel je nu voor, in China, 2000 km verwijderd van Arabië, waar de stad Mekka ligt, waar Mohammed werd geboren. Stel je voor dat de 54 miljoen Chinezen zichzelf ‘Arabieren’ noemden. Stel je voor!Je zou zeggen dat ze gek zijn. Iedereen die gelooft dat die 54 miljoen Chinezen Arabieren zijn, moet gek zijn. Het enige wat ze deden was een religieus geloof aannemen; een geloof dat zijn oorsprong vond in Mekka, in Arabië.

Hetzelfde als bv. de Ieren. Toen de Ieren christen werden, gooide niemand ze in de oceaan en importeerde uit het Heilige Land een nieuwe lichting inwoners die christenen waren. Het waren geen verschillende mensen. Het waren dezelfde mensen, maar ze hadden het christendom als een religieus geloof aanvaard.

Deze heidenen, deze Aziaten, deze Turkse Finnen, waren een Mongoloïde ras dat uit Azië gedwongen werd naar Oost-Europa. Omdat hun koning het Talmoedische geloof had aangenomen, hadden ze geen keus. Precies hetzelfde als in Spanje: als de koning katholiek was, moest iedereen katholiek zijn. Zo niet, dan moest je uit Spanje weg.

Koestler zei dat de Khazaren, een natie die in Centraal Urasia woonden, zich omstreeks de 8e eeuw na Christus bekeerden tot het jodendom. Ze migreerden naar Polen en creëerden de Oost-Europese of “Asjkenazim” tak van het jodendom. Dit zou de grootste instroom van heidense bekeerlingen aller tijden zijn geweest. Koestler concludeerde dat de meeste zionistische joden tegenwoordig, Asjkenazim zijn, geen genetische erfenis van Abraham hebben, het zijn proselieten die land in Palestina veroverden dat nooit tot hun ware voorouders behoorde.

“Uw kerken zullen worden gebruikt om de religie van de Jood te onderwijzen en in minder dan tweehonderd jaar zal de hele natie werken voor een goddelijke wereldregering. “Alle religies zullen doordrongen zijn van het judaïsme zonder zelfs maar opgemerkt te worden door de massa, en ze zullen allemaal onder het onzichtbare, alziende oog staan van de Grote Architect van de Vrijmetselarij.”

Een korte schets van de Amerikaanse religieuze geschiedenis en we hebben vrijmetselarij zien doordringen in bijna elke kerk in Amerika met hun versluierde fallische / babylonische religie.

Darby en de Plymouth Brethren brachten een joods christendom naar Amerika. De vrijmetselaars Rutherford en Russell begonnen het judaïsme van Jehovah Getuigen, dat nu wereldwijd is met hun boodschap van hun goddelijke koninkrijk.

Mason Joseph Smith begon het mormoonse jodendom.

Aan het begin van de twintigste eeuw verscheen de Scofield-bijbel met een Joodse interpretatie van de profetieën. Met het wijdverbreide gebruik van deze “behulpzame” hulp zijn alle Amerikaanse kerken in stilte synagogen geworden. We hebben nu baptistenjoden, methodistische joden, kerk van God-joden, katholieke joden en veel protestantse joden in heel Amerika en de rest van de wereld. We zijn vreemdelingen in ons eigen land vanwege valse religie. Via de V.S. veroverden ze de wereld met zionistisch christendom of evangelisch christendom. De staat Israël toegewijd. De Scofield-bijbel staat centraal daarbij.

Er is geen pistool afgevuurd, maar het onzichtbare en kwaadaardige proces van het veroveren van Amerika en de rest van de wereld met de religie van de “Jood” is onverminderd doorgegaan. Ze hebben de massa gehersenspoeld met misleiding van religies. Dit alles is ‘legaal’, ‘constitutioneel’, ‘vrij’ en volledig binnen ons heiligste vertrouwen in onze kerken geschied. ( veel evangelische zionistische tv dominees hebben ze omgekocht met heel veel geld. Dat werden miljonairs)

Religieus bedrog is een pijnloze inenting tegen de waarheid. Als de mens zich eenmaal aan een valse religie overgeeft, is hij niet langer rationeel omdat hij geen eigen gedachten over God meer heeft voortgebracht. Zijn leven wordt beheerst door degene die zijn religie beheerst. De sluier van valse religies, het zwaard van Damocles en zijn macht om de mensheid te beheersen, tart zelfs de verbeelding van tirannen die het gebruiken.

Zie o.a.: ( maar ik ben het niet met alles eens op deze site)