Over het kwaad 2

Jesaja 5:20-21

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.

Matteüs 7,15-20

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen. Plukt men soms druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen noch een zieke boom goede vruchten. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Aan hun vruchten dus zult ge ze kennen.”

Matteüs 7,15-20

De grootste moeilijkheid voor de mens is, te zien wie er een valse profeet is. Maar de valse profeet is toch makkelijk te herkennen. Zodra goed met kwaad verbonden wordt, weet je al dat het mis is. Ook als de Drie-eenheid wordt ontkend. Het goed en het kwade vermengen kan op subtiele manieren maar altijd ontdek je het. Mensen raken in verwarring als ze horen dat bv. moslims Abraham kennen. Die komt ook in de bijbel voor dus moet het wel goed zijn. Maar hier wordt juist heel veel kwaad met goed vermengd. Dit is de tactiek van de satan. Je steeds weer op het verkeerde been zetten.

Je leest een boek van een bekende soefi mysticus over het doel van het leven maar al gauw merk je toch dat het niet klopt wat hij schrijft Bij de doelen van de zoekende ziel schrijft hij: Er zijn vijf aspecten die iemand er toe brengen aan vervulling van het innerlijk doel te werken: het verlangen naar leven, het verlangen naar kennis, het verlangen naar macht, het verlangen naar geluk, en het verlangen naar vrede. Deze vijf zijn, bewust of onbewust, werkzaam in de diepste diepte van iedere ziel. Hun werking in hem dwingt de mens om het kwade dan wel het goede te doen, en toch maken deze vijf aspecten deel uit van het éne doe, en in het bereiken daarvan wordt de bestemming van de gehele schepping vervuld.

En verder schrijft hij: oorlog en vrede spruiten voort uit verlangen naar leven..

Zie hoeveel misleiding in korte stukjes. Goed en kwaad in een paar zinnen vermengen en doen voorkomen alsof dit het normale is.

Onze maatschappij is inmiddels vergiftigd met dit soort verdraaiingen en misleidingen. Je leest iets en denkt: “ ja goed, waar” en bij de rest denk je: “ o, nee, toch niet”.

De twee voornaamste geboden waren: “De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.” (Mc 12, 28b-34).

Dit is zo strijdig met het verlangen naar macht, zo strijdig met het goed praten van oorlog. En dat de mens gedwongen wordt het kwade dan wel het goede te doen…Zo weet je dus dat je bij de verkeerde zoekt. Dat hier ook de satan aan het werk is. Hoewel deze mysticus bij veel mensen in hoog aanzien staat…