Over de antichrist

herbloggen zie link onderaan

Zal de Antichrist een Jood zijn of een niet-Jood?

Auteur: Walter Scott, in De Morgenster, 24ste jaargang, oktober 1968 – september 1969, p. 21-22

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Voetnoten door M.V.

De komende Antichrist is noch een systeem, noch een beginsel, maar een persoon. Hij kan geen

niet-Jood zijn, want dat zou onmiddellijk zijn eis, als de Messias in Judea te worden aangenomen,

ongeldig maken.

Daniël 11:37 bewijst dat hij een Jood is: “En hij zal niet letten op de goden [KJV: God] van zijn

vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar

zichzelf boven alles groot maken”.“Van zijn vaderen”: van alle volken van het aardrijk hadden alleen de Joden een traditionele godsdienst (Romeinen 9:3-5)1 : de volken niet, van hen wordt heel anders gesproken (Efeziërs 2:12)2.

“Ook niet op het verlangen van de vrouwen”. Het grote doel waar de vrome vrouwen in Judea naar

verlangden was de moeder van de Messias te worden. Daarom werd het voor elke vrouw in Israël

als een smaad en een schande gezien als ze geen moeder werd. De Antichrist zal dus een Jood zijn.

In Openbaring 13 hebben we twee beesten, twee grote machten. De nauwe verbinding maar ook de

apartheid van beide worden in het hoofdstuk nauwkeurig aangegeven. Het eerste beest stijgt op uit

de zee, het tweede uit de aarde.

Het beest uit de zee (vs. 1-8) beschouw ik als identiek met de “kleine hoorn”3 van Daniël 8:9. Dit

lasterende beest is de volkomen uitdrukking van de satanische boosheid en macht. De overste van

deze wereld4 zal iemand vinden die bereid is de koninkrijken van het aardrijk – die Christus weigerde (Lukas 4:5-8) – uit zijn handen aan te nemen. De niet-Joodse vertegenwoordiger van het herstelde Romeinse Rijk zal alles uit de handen van Satan en op zijn vreselijke voorwaarden, ontvangen.

Maar alhoewel de macht in handen van het eerste beest zal zijn, zal die volledig uitgeoefend worden

door het tweede beest. Het zal dit tweede beest, of de Antichrist, zijn dat de koninklijke en priesterlijke waardigheden van Christus zal imiteren en werkelijk tekenen en grote wonderen zal doen, om de hele wereld ertoe te brengen het eerste beest of de lasterende keizerlijke macht te vergoddelijken.

Terwijl er dus een niet-Jood zal zitten op de troon van de wereld, in bezit van al de macht van Satan, zal de kracht van die macht tentoongespreid worden door het tweede beest, volgens de woorden: “het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit” (Openbaring 13:12). Dit tweede

beest heeft men terecht “de plaatsvervanger van het eerste beest” genoemd.

Daar ze samen in boosheid verenigd zijn (Openbaring 13), zal hun een gemeenschappelijk oordeel

treffen: “En het beest [= het eerste beest] werd gegrepen, en met hem de valse profeet [= het tweede

beest, de Antichrist], die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid

had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze

twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt” (Openbaring 19:20)

1 “Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!”.2 “Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld”.

3 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Koninkrijken-Daniel-Openbaring.pdf

4 Satan, zie Efeziërs 2:2.

Lees verder:

o Wie is in Openb. 13 de Antichrist?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf

o Namen of titels van de Antichrist: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/antichrist-namen.pdf

o Bespreking van het boek Openbaring: http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm

o Bespreking van het boek Daniël: http://www.verhoevenmarc.be/daniel.htm

verhoevenmarc@skynet.be – www.verhoevenmarc.be – www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

1 Met welke namen of titels wordt de Antichrist in de Schrift aangeduid? Auteur: Walter Scott, in De Morgenster, 24ste jaargang, oktober 1968 – september 1969, p. 20-21 Alle Schriftaanhalingen werden aangepast aan de Herziene Statenvertaling. 1. “De Antichrist” is een uitdrukking die alleen in de Brieven van Johannes wordt gevonden en die gebruikt wordt om zijn anti-christelijke karakter aan te geven in de loochening van de Vader en de Zoon (1 Johannes 2:18, 22; 4:3; 2 Johannes 1:7). 2. “De mens van de wetteloosheid” [Gr. hamartia]” (2 Thessalonicenzen 2:3a). Iedere vorm van ongerechtigheid zal ten volle ontvouwd worden in een mens; de wetteloosheid zal om zo te zeggen geconcentreerd worden in één individu, hier “de mens van de wetteloosheid” genoemd. De oude Statenvertaling en de King James Version gebruiken de uitdrukking “de mens der zonde”; zo kan het ook vertaald worden. 3. “De zoon van het verderf” (2 Thessalonicenzen 2:3b), als betekenisvolle uitdrukking voor zijn vreselijke oorsprong en verschrikkelijk einde. 4. “De wetteloze” (2 Thessalonicenzen 2:8), de echte personificatie van de eigen wil, en zo in schrille tegenstelling geplaatst met Hem die nooit Zijn eigen wil zocht, maar altijd deed wat de Vader behaagde. 5. “Een ander beest” (Openbaring 13:11-16). Het is een imitatie van Christus in kracht en karakter, het heeft “twee horens, als die van het Lam”, maar zijn uitspraken zijn de uitingen van de invloed van Satan, want “het sprak als de draak” (vers 11). 6. “De valse profeet” (Openbaring 16:13; 19:20; 20:10). De uitdrukking van zijn boze invloed doordat hij zich ten onrechte voordoet als Gods woordvoerder bij het afvallige Israël. 7. “Een dwaze herder … de herder van niets” (Zacharia 11:15, 17). Inplaats van voor de kudde te zorgen zal deze herder – die in rechtmatige vergelding verwekt is wegens Israël’s verwerping van de ware Herder en Koning van Jahweh – de kudde met wreedheid behandelen. Het zwaard (het oordeel) zal komen over zijn kracht en inzicht waarop hij zich beroemt: zijn “arm” en “rechteroog”. 8. “Een vorst” (Daniël 9:26). Dit is zijn koninklijk karakter in Palestina. 9. “De man van bloed en bedrog” (Psalm 5:7). Deze en andere namen worden in de Psalmen voor de “Antichrist” gebruikt, maar in het algemeen ligt de betekenis ervan in de namen zelf opgesloten. “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen” (Johannes 5:43). Hier waarschuwt de Heer Jezus voor de valse Christus, de Antichrist, die komen zal voor de ongelovige Joden! Deze zullen zij aannemen. “Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent” (1 Johannes 2:22). Lees verder: o Wie is in Openb. 13 de Antichrist?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf o Bespreking van het boek Openbaring: http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm o Zal de Antichrist een Jood zijn?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/antichrist-jood.pdf verhoevenmarc@skynet.be – www.verhoevenmarc.be – www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/antichrist-jood.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/antichrist-namen.pdf