Over een duivels vaccinatieplan

A Century Ago Rudolf Steiner Warned of a Diabolical Plan to Vaccinate Humanity

By wmw_admin on July 27, 2020

More than a hundred years ago, Rudolf Steiner wrote the following:

“In the future, we will eliminate the soul with medicine.

Under the pretext of a ‘healthy point of view’, there will be a vaccine by which the human body will be treated as soon as possible directly at birth:

So that the human being cannot develop the thought of the existence of soul and Spirit.

To materialistic doctors, will be entrusted with the task of removing the soul of humanity. As today, people are vaccinated against this disease or that disease, so in the future:

Children will be vaccinated with a substance that can be produced precisely in such a way that people, thanks to this vaccination, will be immune to being subjected to the “madness” of spiritual life.

He would be extremely smart, but he would not develop a conscience, and that is the true goal of some materialistic circles.

With such a vaccine, you can easily make the etheric (spiritual) body loose in the physical body. Once the etheric body is detached, the relationship between the universe and the etheric body would become extremely unstable, and man would become an automaton, for the physical body of man must be polished on this Earth by spiritual will.

So, the vaccine becomes a kind of arymanique force; man can no longer get rid of a given materialistic feeling. He becomes materialistic of constitution and can no longer rise to the spiritual “.

RudolfSteiner (1861-1925);

Comment – July 26, 2020

In his reference to an “arymanique force” Steiner is referring to Ahriman, a diabolical entity from ancient Persian mythology who was seen as Lord of the material world. Steiner warned that Ahriman would incarnate in human form in the latter part of the twentieth century; when he would be very active in the realm of modern banking and science.

Today Christians would see Ahriman as Satan.

Ahriman would be the antithesis of Christ, Steiner warned, insofar as he wanted to lock man entirely in the physical realm. In contrast to Christ who sought to liberate mankind spiritually.

That’s why Ahriman would be especially active in the fields of banking and scientific materialism, two areas of human activity where his influence is particularly strong. Through his influence in these fields Ahriman would be able to deny humanity its spiritual birthright on the pretext of “health” and “science”.

Quote source https://threadreaderapp.com/thread/1275071582579290116.html

wmw_admin

2 responses to “A Century Ago Rudolf Steiner Warned of a Diabolical Plan to Vaccinate Humanity”

Alan Donelson July 27, 2020 at 8:40 am | Permalink

I wonder first about how the assertion attributed to R. Steiner is formulated. To wit:

In the future, WE will eliminate the soul with medicine. Under the pretext of a ‘healthy point of view’, there will be a vaccine by which the human body will be treated as soon as possible directly at birth: So that the human being cannot develop the thought of the existence of soul and Spirit.”

WE — WE??!?? — Kemo Sabe?

What R. Steiner speaks to is the denigration of the human body as a highly evolved vehicle for the Divine, a way in which GOD experiences his CREATION from within. We dwell in GOD, GOD dwells in each of us.

PURE EVIL, I say. I wonder what role in that Rudolf Steiner played.

Michael McNulty July 27, 2020 at 9:23 am | Permalink

I hope Bill and Melinda get their karma while poisoning people in Africa–chopped to pieces by angry tribesmen with pangas.

Google translate:

Browse: Home / A Century Ago Rudolf Steiner gewaarschuwd voor een duivels plan om de mensheid te vaccineren

Een eeuw geleden Rudolf Steiner waarschuwde voor een duivels plan om de mensheid te vaccineren

Door wmw_admin op 27 juli 2020

Thread reader – 22 juni 2020

Meer dan honderd jaar geleden schreef Rudolf Steiner het volgende:

‘In de toekomst zullen we de ziel met medicijnen elimineren.

Onder het voorwendsel van een ‘gezond standpunt’ zal er een vaccin zijn waarmee het menselijk lichaam zo snel mogelijk direct bij de geboorte wordt behandeld:

Zodat de mens de gedachte aan het bestaan van ziel en Geest niet kan ontwikkelen.

Aan materialistische artsen zal de taak worden toevertrouwd om de ziel van de mensheid te verwijderen. Net als vandaag worden mensen ingeënt tegen deze ziekte of die ziekte, dus in de toekomst: kinderen worden gevaccineerd met een stof die precies zo kan worden geproduceerd dat mensen dankzij deze vaccinatie immuun worden voor de ‘waanzin’ van het spirituele leven.

Hij zou buitengewoon slim zijn, maar hij zou geen geweten ontwikkelen, en dat is het echte doel van sommige materialistische kringen.

Met zo’n vaccin kun je het etherische (spirituele) lichaam gemakkelijk losmaken in het fysieke lichaam. Als het etherische lichaam eenmaal is losgemaakt, wordt de relatie tussen het universum en het etherische lichaam buitengewoon onstabiel en wordt de mens een automaat, want het fysieke lichaam van de mens moet op deze aarde worden gepolijst door spirituele wil.

Het vaccin wordt dus een soort arymanique kracht; de mens kan een bepaald materialistisch gevoel niet meer kwijtraken. Hij wordt materialistisch van constitutie en kan niet langer opstijgen naar het spirituele ‘.

RudolfSteiner (1861-1925);

Commentaar – 26 juli 2020

In zijn verwijzing naar een “arymanique kracht” verwijst Steiner naar Ahriman, een duivelse entiteit uit de oude Perzische mythologie die werd gezien als de Heer van de materiële wereld. Steiner waarschuwde dat Ahriman in de tweede helft van de twintigste eeuw in menselijke vorm zou incarneren; wanneer hij zeer actief zou zijn op het gebied van modern bankieren en wetenschap.

Tegenwoordig zouden christenen Ahriman als Satan zien.

Ahriman zou de antithese van Christus zijn, waarschuwde Steiner, voor zover hij de mens volledig in het fysieke rijk wilde opsluiten. In tegenstelling tot Christus die de mensheid geestelijk wilde bevrijden.

Daarom zou Ahriman vooral actief zijn op het gebied van bankieren en wetenschappelijk materialisme, twee gebieden van menselijke activiteit waar zijn invloed bijzonder sterk is. Door zijn invloed op deze gebieden zou Ahriman de mensheid haar spirituele geboorterecht kunnen ontkennen onder het voorwendsel van “gezondheid” en “wetenschap”.

Citaatbron https://threadreaderapp.com/thread/1275071582579290116.html

2 reacties

wmw_admin

2 reacties op “Een eeuw geleden Rudolf Steiner gewaarschuwd voor een duivels plan om de mensheid te vaccineren”

Alan Donelson 27 juli 2020 om 08:40 | Permalink

Ik vraag me eerst af hoe de bewering die aan R. Steiner wordt toegeschreven, is geformuleerd. Te weten: in de toekomst zullen WIJ de ziel met medicijnen elimineren. Onder het voorwendsel van een ‘gezond standpunt’ zal er een vaccin zijn waarmee het menselijk lichaam zo snel mogelijk direct bij de geboorte wordt behandeld: zodat de mens de gedachte aan het bestaan van ziel en geest niet kan ontwikkelen. “

WIJ WIJ??!?? Kemo Sabe?

Waar R. Steiner tegen spreekt is de denigratie van het menselijk lichaam als een hoog ontwikkeld voertuig voor het Goddelijke, een manier waarop GOD zijn CREATIE van binnenuit ervaart. We wonen in GOD, GOD woont in ieder van ons.

PURE EVIL, zeg ik. Ik vraag me af welke rol daarin speelde Rudolf Steiner.

Michael McNulty 27 juli 2020 om 9:23 uur | Permalink

Ik hoop dat Bill en Melinda hun karma krijgen terwijl ze mensen in Afrika vergiftigen – in stukken gehakt door boze stamleden met panga’s.

NB. als ik iets herblog ben ik het niet overal mee eens en zeker ook niet met alle woordgebruik. Ik herblog om mensen aan het denken te zetten en wakker te maken. De laatste opmerking hier hoeft niet. God heeft het oordeel en zal ook oordelen over de Gatesfamilie. Wij moeten bestrijden waar we kunnen en verder in en met God leven.

Ook bij het vorige stuk over toenemende woede van Coen de Jong was ik het niet met alles eens. Hij verbond kwaad en goed en dat gebeurt vaak. In zijn uitleg verbond hij bv identiteitstpolitiek met Bannon maar “vergat” de verderfelijke invloed van Soros. Je moet altijd oppassen hoe goed en kwaad verbonden worden en wat “gecontroleerde oppositie” zou kunnen zijn. Waarom ik dit laat zien is om duidelijk te maken dat we leven in een tijd van het boek openbaringen en om mensen te waarschuwen.

Ik heb veel gelezen van en over Steiner en waar ik hem eerst interessant vond moest ik hem later afwijzen omdat hij God en Zijn wijsheid niet centraal stelt maar de zich geestelijk ontwikkelde mens.

En waarom hij dit wist van vaccins, is omdat hij “ingewijde” was net zoals Orwell en Huxley dat waren. Hij wist hoe men er in Theosofische kringen over dacht. De theosofie wijs ik ook af. Het waren esotorici ( “ingewijden”) en Steiner hing bv Goethe aan die vrijmetselaar was. Ik weet niet of Steiner dat ook was. (Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden, geïnitieerden toegankelijk is, dit in tegenstelling tot exoterie, waarvan de kennis voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is.)