Over toenemende macht

Herbloggen zie link onderaan

Toenemende macht van de overheid in het kielzog van de EU en de VN

Geplaatst op 27 juli 2020door E.J. Bron

Door: Catherine A. Boon-Langedijk

De laatste decennia is vooral onder de kabinetten Balkenende en Rutte de macht van de overheid sterk toegenomen. Omdat de Nederlandse regering zich onderhorig maakt aan de EU en de VN, hebben de burgers steeds meer individuele rechten via nieuwe wetgeving moeten afstaan. Het Nederlandse volk stemde in 2005 tegen de EU-grondwet, maar de regering tekende twee jaar later na enkele kleine aanpassingen het Verdrag van Lissabon. Inspraakprocedures werden via de Crisis- en herstelwet (2010) versneld met als gevolg dat er tegen de wil van omwonenden allerlei ruimtelijke projecten gerealiseerd konden worden. Hoewel de wet aanvankelijk als tijdelijke maatregel was beoogd, werd zij in 2013 permanent. Na een afwijzend referendum (2016) over het handelsverdrag met Oekraïne werd het van een nietszeggend inlegvelletje voorzien. In 2018 volgde de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de zogeheten Sleepwet, en werd het referendum afgeschaft. Ambtenaren zijn sinds het Pikmeerarrest uit 1998 niet meer persoonlijk verantwoordelijk voor hun doen en laten. Zodoende is er macht verplaatst richting ambtenaren. Macht wordt gecentraliseerd en de bevolking wordt steeds meer onder controle geplaatst.

Op de wenslijst van de overheid staat het onder controle brengen van de digitale media die “nepnieuws” zouden verspreiden. Intussen is de overheid zelf de grootste verspreider ervan. Kritisch twitteren (hate-speech) zal ook niet lang meer mogelijk zijn. De overheid tracht de vrijheid van meningsuiting zoveel mogelijk in te perken. Het demonstratierecht staat op de tocht, zeker als een demonstratie niet in lijn is met het beleid. Meten met twee maten is meer regel dan uitzondering; rechts wordt gedwarsboomd.

Nadat een eerste versie van de coronanoodwet werd afgewezen, heeft het kabinet op 13 juli 2020 een nieuwe versie naar de Tweede Kamer gestuurd, maar ook met deze krijgt minister De Jonge van Volksgezondheid dictatoriale bevoegdheden. De ingediende wet is bedoeld om hem te machtigen ingrijpende maatregelen af te kondigen om een mogelijke tweede corona-golf in te dammen. In de wet is overigens geen sprake meer van een pandemie, maar van een epidemie. De politie mag niet meer binnenkomen om je bezoek te verstoren en van een boete te voorzien. Ook zal een boete niet meer leiden tot het weigeren van een “verklaring omtrent het gedrag”, maar een strafblad blijft. De nieuwe wet zal niet een jaar gelden, maar een half jaar met mogelijkheid tot eindeloze verlenging. Het grootste probleem blijft echter dat het parlement de vrijheidsbeperkende maatregelen niet hoeft goed te keuren; De Jonge kan volstaan met een inlegvelletje aan de Tweede Kamer. De contactapp is van de baan, maar daar komt dan weer een aparte wet voor. De regering wordt steeds dictatorialer en gebruikt het virus om de rechtsstaat af te schaffen en de burgers hun grondrechten te ontnemen.

Er wordt te veel toegegeven aan allerlei eisen van een kleine groep radicale activisten zonder ze kritische vragen te stellen. Elke vorm van redelijkheid dreigt daardoor plaats te maken voor een collectieve waanzin, waarin enerzijds tradities op de schroothoop gegooid moeten worden en er anderzijds een collectieve verkramping ontstaat waarin mensen in toenemende mate bang zijn om zich uit te spreken tegen de eisen van de radicalen.

De overheid heeft steeds meer macht naar zich toegetrokken, iedereen is afhankelijk van de staat; de overheid geeft migranten voorrang boven autochtonen en islamieten een gunstige uitzonderingspositie. Nederland is doorgeslagen in het faciliteren van “kwetsbaren”. Bij demonstraties worden linkse demonstranten niet aangepakt, rechtse des te harder. Iedereen moet met één stem spreken (17 Sustainable Development Goals, op weg naar de Orwelliaanse bureaucratie van de VN) en dwarsliggen is niet toegestaan. Het doel is een communistische wereldregering met één wereldreligie en herverdeling van de welvaart op de wereld. De elite zal daarbij buiten schot blijven. De overheid conformeert zich al jaren aan de eisen van de EU en de VN en werkt volgens de technocratische VN-Agenda 2030.

Qua stemgedrag zijn de burgers ruwweg te verdelen in twee blokken: rechts, mensen die individuele verantwoordelijkheid, zelfbeschikking en vrijheid voorstaan, tegenover globalistisch links, dat het collectief boven het individu stelt, en repressie en uitzuiging van de burgers beoogt, terwijl de machthebbers er wel bij varen. Het linkse blok, inclusief de islamitische partijen, is dictatoriaal en sluit rechts, met name FvD en PVV, uit. Het is de vraag of de kiezers van de partijen, die op grond van hun naam vrijheid, democratie of het christendom voorstaan, beseffen dat zij in werkelijkheid de weg naar het communisme steunen. Christenen mogen zich wel realiseren dat de EU zich antichristelijk opstelt. Zeker is dat de kiezers door de media, die naar voren brengen wat de overheid wil, onwetend worden gehouden over wat er werkelijk aan de hand is en eigenlijk willen zij dat ook niet weten; de meesten willen niet met andersdenkenden discussiëren en steken liever de kop in het zand.

Coronacrisis

De coronacrisis komt de politiek goed uit, wat blijkt uit een artikel “Versneld op de goede weg dankzij Corona”, waarin Hugo von Meijenfeldt, Senior Sustainability Advisor, het versneld doorzetten van al vóór de crisis aanwezige goede trends als realistisch ziet. Von Meijenfeldt is Coördinator Nationale Implementatie Global Goals voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en vanuit zijn publieke functie coördineert hij alle acties vanuit het bedrijfsleven, de financiële sector, maatschappelijke organisaties en de overheid als het gaat om de werelddoelen. Eerder zag António Guterres, secretaris-generaal van de VN, de coronacrisis al als een uitgelezen kans om een wereldwijde communistische dictatuur onder de vlag van de VN te realiseren. De genomen maatregelen tegen de coronacrisis zijn buitenproportioneel, zelfs fysiek menselijk contact werd verboden. Het is een aanval op de vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van burgers.

De overheid, miljardairs, NGO´s als Milieudefensie, Natuurmonumenten, met Jeroen Dijsselbloem als voorzitter (vroeger een onafhankelijke niet gesubsidieerde milieuorganisatie), Vogelbescherming, WNF, Urgenda, MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Nederland, die door de Postcodeloterij gesubsidieerd worden, vormen de macht samen met multinationals en internationale lobbyclubs, gelieerd aan het bankwezen en de Trilaterale Commissie. Samen dicteren ze de politieke agenda.

Uitoefening van macht

Adam Weishaupt (1748-1830) sloot zich als hoogleraar in de rechten aan de universiteit van Ingolstadt in Duitsland aan bij de vrijmetselaarsbeweging. Hij verdiepte zich in het fenomeen macht en ontwikkelde een systeem van macht achter de schermen, waarvan het volk het bestaan niet zou weten. In dat systeem ontbrak het ethisch denken en diefstal en moord werden een wezenlijk onderdeel ervan. Hij richtte een organisatie op, waarvan de leden zijn denktrant moesten delen en onderwerping, spionage, dwang en verklikkerij niet schuwden. Hij kwam in contact met het gezelschap van Mayer Amschel Rothschild, geldwisselaar in Frankfurt aan de Main, en kreeg de opdracht in het geheim een eenwereldstaat te ontwerpen die aan Rothschild c.s. onderhorig zou zijn. Weishaupt presenteerde zijn communistische programma op 1 mei 1776, en richtte daarbij de eerder verboden Orde van Illuminati opnieuw op. Hij werd lid van vrijmetselaarsloges in München en Parijs en met hem infiltreerden veel illuminati in de loges. De wens om een Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen dateert dus al uit 1776 en sindsdien wordt de geschiedenis grotendeels bepaald door (hoge) vrijmetselaars/illuminati. Ook de geschriften van Marx en Engels kwamen uit die koker. Karl Marx was lid van de illuminati en werd gesteund door Nathan Rothschild.

Wie binnen de politiek de top wil bereiken, moet lid zijn van een achter de schermen werkende, transnationale superloge onder toezicht van de Rothschilds. Zo´n politieke leider heeft een dubbele agenda, één voor het volk dat hem gekozen heeft, de andere voor de onzichtbare macht (deep state), die aan de touwtjes trekt. Zo liet Mark Rutte in Den Haag steeds opnieuw eurosceptische geluiden horen, terwijl hij in Brussel vervolgens tekende bij het kruisje. Het volk kreeg deze week weer zo´n toneelstuk voorgeschoteld: Rutte “vocht” voor de Nederlandse belangen door de zuidelijke landen, met name Italië, niet hun zin te willen geven, maar toen het erop aankwam, maakte hij geen gebruik van zijn vetorecht en tekende hij ervoor dat de schulden van de Europese landen zouden worden gedeeld. Nederland maakt nu deel uit van een EU-schuldenunie. De vraag is wanneer er een structurele transferunie zal komen. Geld, opgebracht door Nederlandse belastingbetalers, gaat dus via het “Herverdelingscoronafonds” van 750 miljard euro naar noodlijdende Italiaanse banken om slechte leningen weg te werken. Dit onder het mom van solidariteit. Ook ging Rutte akkoord met invoering van belastingen door de EU, waarmee Nederland dus ook zijn financiële soevereiniteit prijs gegeven heeft na eerdere inlevering van de eigen munt en opheffing van een groot deel van de grensbewaking. Bovendien geldt Europees recht boven dat van Nederland. Zelf wist Rutte de uitkomst van de laatste onderhandelingen in Brussel als succesvol aan het volk te presenteren, daarbij geholpen door de media. Nog steeds staat zijn partij dan ook zeer hoog in de peilingen!

Rutte´s voorganger, Jan Peter Balkenende, was niet alleen lid van een superloge, maar nam bovendien in 1985 deel aan een “International Visitors Leadership program” in Amerika bij het “Bureau of Educational and Cultural Affairs”, een organisatie aan de wieg waarvan Nelson Rockefeller stond en waarvan de deelnemers werden klaargestoomd om de elite van de wereld te dienen. Hij deed dit gelijktijdig met Nicolas Sarkozy. Andere onderzoekers naar het fenomeen “macht” dan Weishaupt kwamen tot de conclusie dat machthebbers doorgaans geen empathie kennen, geen zelfreflectie, geen geweten en geen schuldgevoelens, dat zij meesters zijn in geheimhouding, dat zij liegen en een minachting voor mensenlevens hebben.

Om de macht zoveel mogelijk te centraliseren, is Nederland verdeeld in 25 veiligheidsregio´s, die allen worden voorgezeten door de burgemeester van de grootste stad. Burgemeester Bruls van Nijmegen, die in 2013 achter de aangiften tegen de minder-minder-Marokkanenuitspraak van Wilders stond, is de voorzitter ervan. Benoemd door de Kroon zijn ze absoluut gehoorzaam aan Den Haag. Hun agenda is even gewetenloos als die van Mark Rutte en andere leden van het kabinet. Macht corrumpeert; de overheid wordt dan ook steeds corrupter, de bureaucratie steeds omvangrijker.

Groene transitie en demonstraties

Talrijke demonstraties worden er gehouden, maar de overheid heeft de politie opdracht gegeven om deze met harde hand in toom te houden, ook als ze vredelievend verlopen. Boeren hebben te maken met toenemende regeldruk, toenemende lastendruk, zien hun familiebedrijven kapot gaan en zijn gaan demonstreren, nu steeds meer politici veel boerenbedrijven willen doen verdwijnen in het kader van “de Groene Transitie”, waarbij boeren dus hun zelfbeschikking als ondernemer verliezen. Nederland dreigt te veranderen in een land zonder boeren met een zee zonder vissers en een economie zonder MKB en volgebouwd te worden met zonnepanelen en windmolens. Er zal veel nieuwbouw moeten komen om immigranten te kunnen huisvesten.

Zonder boeren zal de burger wellicht aangewezen zijn op het mogelijk genetisch gemanipuleerde voedsel dat “duurzaam” gemaakt zal worden door één van de multinationals. Behalve door de boeren wordt er veel gedemonstreerd door “Viruswaanzin”, dat zich niet alleen verzet tegen de lockdown, maar ook tegen verplichte vaccinaties. Geweld werd uitgelokt door “hooligans”, die schielijk in een politiebusje verdwenen. De demonstraties staan onder leiding van Willem Engel, biochemicus, die veel kennis over aerosolen en daarmee over de verspreiding van het virus heeft en kritisch is over de maatregelen van het kabinet en het functioneren van het RIVM. Hij wordt bijgestaan door de jurist Jeroen Pols; helaas werden bij de rechter neergelegde eisen tot nu toe niet gehonoreerd.

Er wordt “Viruswaanzin” wel eens verweten een “gecontroleerde” vorm van oppositie te zijn, maar dat is van afstand moeilijk te beoordelen. Het uitnodigen van BLM-aanhangers is uit den boze!

Door:

Catherine A. Boon-Langedijk

(voor www.ejbron.wordpress.com)

www.ejbron.wordpress.com

Een reactie op Toenemende macht van de overheid in het kielzog van de EU en de VN

Julia zegt:

27 juli 2020 om 09:16

Elke realist weet waar overheden al jaren mee bezig zijn. Inderdaad het coronavirus wordt gebruikt om volkeren nog meer angst in te zaaien en te onderdrukken met als hoofddoel het volk totaal afhankelijk te maken van de overheid. Het is bekend dat politici er een zeer achterbaks achterdeur politiek op nahouden en goed zijn getraind in manipuleren en het verkondigen van onwaarheden. Het belangrijkste is op dit moment onder de leugen van verspreidingen van het dodelijke coronavirus meer en meer angst in te zaaien, tweedeling verder bevorderen, veel banen bewust verloren te laten gaan, heel veel bedrijven bewust failliet te laten gaan, pensioenen te korten en straks uiteraard de miljarden die uitgegeven moeten worden aan uitkeringen in te dammen en een ieder te voorzien van een basis inkomen met minimale besteding voor levensbehoeften en deze besteding verplicht te besteden in een vorm van staatswinkels, contant geld te verbannen zodat de overheid exacte controle heeft hoe en waaraan het minimaal bestedingspatroon wordt besteed. Gemanipuleerd voedsel zal doorgedrukt worden en gezond voedsel niet meer te betalen, mondkapjes en sociale verarming zal veel mensen ziek maken zowel fysiek als psychisch, een maximale leeftijdsgrens wordt vastgelegd in de Wet wanneer men nog wel of geen recht meer heeft op medische hulp. Tevens zullen de schadelijke testen door staafjes te diep in de neusholte te duwen en het verplicht gif vaccin ook de nodige slachtoffers brengen . Op deze smerige manier wordt dit spel na jaren binnenkort afgerond en zal eventueel enige hoop een verloren zaak zijn. Velen beseffen nog niet dat het uiteindelijke doel is miljardairs te verrijken, volk te onderdrukken en het hoofddoel de wereldbevolking sterk te reduceren. Het blijkt dat het bij velen helaas nog niet is door gedrongen dat overheden, elitaire machtswellustelingen zoals Gates, Soros en de rest van het elitaire tuig het meest gevaarlijke virus is wat er rond dwaalt. Het cornonavirus is sterk over trokken en er zullen helaas mensen door sterven net als voorgaande jaren bij griepvirussen het geval was maar nimmer dergelijke vernietigende maatregelen hiervoor zijn getroffen. Dit zegt meer dan genoeg. Het is uiteindelijk 2020 en de NWO agenda 21/2030 dient volgend jaar in volle gang te worden ingezet.