Over vrijheid 2

“De Black Lives Matter-beweging gaat de wereld rond en schudt velen wakker over het institutioneel racisme en de uitsluiting die nog in verschillende gelederen van de samenleving bestaan en die mensen van kleur achterstelt”.

Maar witte levens doen er niet meer toe want schuldig. Je mag niet zeggen dat dit omgekeerd racisme is. Alles wat wit is, is schuldig zelf witte auto’s krijgen er van langs.

De gekte heeft definitief gewonnen en daarmee bedoel ik de hersenspoeling. De beïnvloeding is nu totaal. Een “Pakistaanse”universiteitssleraar in het V.K. mag zeggen dat witte levens er niet toe doen en krijgt promotie. Een blanke dit het zegt verliest zijn baan.

De ondertekenaars van het nieuwe manifest ( zie Over vrijheid) eisen concrete veranderingen en pleiten voor een Meldpunt Media Racisme & Discriminatie. Ze zeggen er niet bij dat zij het hebben over een zeer eenzijdige “discriminatie” en over zeer eenzijdige racisme. Het gaat over kritiek die je niet meer mag hebben. Over debat dat je niet meer mag voeren. Kritiek wordt steevast afgedaan als “discriminatie”. In een debat tellen feiten niet maar emoties en gekwetstheid. Zo sla je alle discussie dood en dat is de bedoeling. Geen discussies, geen verantwoordelijkheden. Geen denkkracht, geen verandering en groei.

Er moet een zondebok zijn en als die zondebok nu maar uit beeld is, wordt de wereld vanzelf goed.

Men ziet vaak wel de onderdrukking van het een maar het andere wat niet goed uitkomt ziet men niet of wil men niet zien want gehersenspoelde mensen moeten een agenda afwerken. Zij zijn het voetvolk van de machten achter de beweging. De beweging die een doel heeft en die zij niet overzien omdat zij bespeeld worden. Of er wordt ze een aantrekkelijk doel voorgehouden.

Je mag wel iets zeggen over het een maar niet over het ander. We zijn op weg naar een communistische wereldregering die gecontroleerde slaven wil met een gecontroleerde wereldreligie.

Het gaat niet over het echte lijden in de wereld ( zie over een monopolie op lijden) en over nog bestaande slavernij want de machten achter de schermen, de Sorossen van deze wereld, de psychopaten van deze wereld hebben er baat bij om dit in stand te houden.

De geschiedenis is vervalst en de feiten doen er niet toe. Met een bril van vandaag wordt de keuze van vroeger beoordeeld. Een keuze die nog niet eens eerlijk in de geschiedenisboeken staat.

Steeds weer moet de ware onderdrukker buiten beeld blijven. De khazarenmaffia / de zgn. elite trekt aan de touwtjes en de marionetten dansen. Totdat ze niet meer nodig zijn.

Wat we van de geschiedenis maken wordt nu bepaald door gemanipuleerde geschiedenis, door gemanipuleerde gedachten. Wat ons doel in het leven is, wordt niet meer geleerd en lege hulzen zijn makkelijk te vullen met namaakdoelen en gemanipuleerde doelen.

De wereld achter de massa, die gehersenspoeld is en wordt, is de wereld van de macht en geld. Jezus maakte dit duidelijk door de tempelreiniging:

15 En zij kwamen te Jeruzalem; en Jezus, in den tempel gegaan zijnde, begon degenen, die in den tempel verkochten en kochten, uit te drijven; en de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten, keerde Hij om;

16 En liet niet toe, dat iemand enig vat door den tempel droeg.

17 En Hij leerde, zeggende tot hen: Is er niet geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden allen volken? Maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt.

18 En de Schriftgeleerden en de overpriesters hoorden dat, en zochten, hoe zij Hem doden zouden; want zij vreesden Hem, omdat de ganse schare ontzet was over Zijn leer. (Mc. 11, 15-18)

De schriftgeleerden ( de Farizeeën ) en de overpriester hadden hun taak niet uitgevoerd en Jezus verjoeg ze en legde bloot hoe de wereldse wereld van baäl God uit het leven van de mens haalde. Dit openbaar maken van hun falen en werkelijke bedoelingen zinde ze niet en ze zochten Hem te doden.

De wereld van macht en geld, van hen die zich joden noemen en het niet zijn, beheerst onze levens en houdt ons weg bij God. En bij Jezus die de Messias is. Zij zijn aanbidders van lucifer en Jezus is de grote vijand. Daarom zijn christenen tot op de dag van vandaag de meest vervolgde mensen op aarde.

De macht heeft baat bij onderdrukking. De islam is een onderdrukkende religie maar dat mag je niet zeggen want dan ben je een islamofoob. Bij deze religie wordt de mens klein gehouden met zoveel regels dat hij constant moet falen. Binnen het jodendom is dat ook zo. Jezus kwam om die regels af te schaffen en alleen de 10 geboden te benadrukken en te leren wat de voornaamste geboden zijn: Meester, wat is het grote gebod in de wet?

Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel

en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is:

Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

( Mt. 22, 36-40) . De islam is een construct uit de toverhoed van de jezuïeten. Bedoeld om mensen te onderdrukken en bedoeld om tegen het christendom te strijden.

Veel christelijke denominaties waren / zijn al even onderdrukkend want ze dien(d) en de macht. Net zoals het vaticaan dat nu doet. Vergis je niet in zgn. kleinere en grotere denominaties. Geld maakt veel goed en velen verkopen hun ziel aan de duivel.

Het ware christendom ziet het kruis als een teken van verlossing, namelijk van de opstanding, vanwege God die Zijn zoon, Jezus die de Christus was, offerde als de ultieme zondebok waardoor hij stierf aan het kruis maar weer opstond om ons iets duidelijk te maken. Hij deed dit niet voor zichzelf, maar voor ons, zodat we het eeuwige leven kunnen ontvangen.

Het goede nieuws van de Bijbel is na bijna 2000 jaar aan het verdwijnen en velen hebben het nog steeds niet begrepen of ze hebben geen serieuze poging gedaan om zichzelf in vraag te stellen en God te zoeken. Net als de kerk heeft het kruis als voorwendsel veel leed gebracht, maar dit wordt ook in de islam gedaan door manipulatie. Religies zijn er niet voor de mens maar voor de machthebbers. Daarom wordt er nu naar één goedgekeurde wereldreligie toegewerkt, naar één soort

onderwijs waarbij mensen makkelijk tot slaven worden gemaakt die niet zelf nadenken. Mensen die zelf nadenken moeten worden uitgeroeid. Het begin is: beelden en boeken verbranden, dan meningen verbieden, dan discussies en dan debatten verbieden en het verbieden van kritiek.

Als je niet met je hart de ware achtergrond zoekt van de bijbel en de betekenis van het ware christendom, als je niet God zoekt zul je niet het ware Koninkrijk vinden. En dat proberen zij dus ook te verhinderen. We kunnen bijna niet meer over God praten en Jezus moet uit het openbare leven verdwijnen zodat steeds minder mensen zich nog bezig houden met de ware boodschap. Dit alles is voorzegd in profetieën en het staat in het boek Openbaring.

De massa zal mislukken omdat ze zich laat verleiden door verkeerde religies en gemanipuleerde agenda’s. Velen willen geen echte verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen. Dus worden ze gemanipuleerd als slapende schapen en hun leven wordt vaak door anderen bepaald. Ze snappen niet dat de liefde van God, die Jezus zond om ons te verlossen ons niet tot slaaf maakt, maar ons vrijmaakt. Mensen die die boodschap wel begrijpen kennen geen angst meer voor de wereld want ze zijn niet meer van de wereld en dit is een doorn in het oog van Gods vijand: lucifer die op veel regeringen, religies, instituten enz. zijn stempel drukt. Hij heeft de wereld in zijn greep en weet dat zijn tijd kort is en wordt hij steeds doldriester.

De wereld leeft tegenwoordig meer dan ooit in onwetendheid en krijgt veel desinformatie

Het gemeenschappelijke doel is om anarchie en onrust te creëren tot de ‘vijandige overname’ d.w.z. communistische regeringen die uiteindelijk overgaan in een wereldregering. We zijn allang in “1984” van Orwell beland en we zien dat terug in gemanipuleerd taalgebruik en gemanipuleerde journalistiek. De MSM vertoont alleen nog propaganda,

Ik kijk allang bijna geen tv meer, lees geen MSM en kijk met verbazing naar wat er gebeurt omdat ik dat mee krijg via social media. Ik kan het iedereen aanbevelen te stoppen met tv kijken en het abonnement op de krant op te zeggen. Op social media kijk je nog wel voor de informatie over de wereld om je heen maar je hoeft er niets meer. Behalve je eigen Waarheid zoeken.

Die Waarheid staat in de bijbel. Die lezen geeft meer voldoening dan kijken naar de zoveelste talkshow met altijd weer dezelfde gasten met dezelfde meninkjes want als je een afwijkende mening hebt, word je afgebrand en staat de gedachtenpolitie op de stoep.

Vrijheid bestaat in jezelf, gekregen van God, door genade en door niets anders. Ieder mens komt daarvoor in aanmerking. Dat is de parabel van de goede herder:

Lc. 15, 3-6

3 En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende:

4 Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en een van die verliezende, verlaat niet de negen en negentig in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vinde?

5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde.

6 En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: Weest blijde met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.

https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_nlNL905NL905&ei=eNX5XoebN9KZsAfPpaOoCA&q=doublespeak+examples&oq=Orwellian+doublespeak&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGDCR2gAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab

https://examples.yourdictionary.com/examples-of-doublespeak.html

double speak:

het tegenovergestelde van duidelijke en simpele waarheid. Het vervormt woorden en zinnen om de waarheid te verbergen. Als een farmaceutisch bedrijf bijvoorbeeld iets zegt als ‘Er zijn enkele kleine bijwerkingen’, terwijl ze duidelijk zouden moeten zeggen: ‘Dit medicijn kan een hartaanval veroorzaken’, gebruiken ze dubbelspraak en handelen ze op een bedrieglijke manier.

Heb je ooit iemand horen zeggen “Ze is overleden” in plaats van “Ze is dood”? Is dat een dubbelspraak? Niet noodzakelijk. Het verbergt niet de waarheid dat deze persoon stierf. Het is meer eufemisme.

https://www.scholieren.com/verslag/boekverslag-engels-nineteen-eighty-four-door-george-orwell-47031

https://nl.wikipedia.org/wiki/1984_(boek)

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jh10_ZV.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evangelieSatan.pdf

René Girard: De zondebok, Kok / Agora

https://www.bol.com/nl/f/de-zondebok/33723143/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Girard_(menswetenschapper)