Over openbaringen 17

In de eerdere uitspraken van de fiolen van de toorn werd het wereldsysteem van het Beest vernietigd. In de hoofdstukken 17 en 18 wordt Johannes meegenomen om veel meer details te zien over het leven, de daden en het lot van de religieuze en politieke systemen die de wereld onder controle hadden sinds de opstand tegen God in Babylon.

1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;

Een van de zeven engelen die het flesje of de flesjes / de fiolen heeft, vertelt Johannes dat hij moet komen en hij zal hem het oordeel tonen van de grote hoer die op vele wateren zit. De uitdrukking “zittend op vele wateren” betekent dat de hoer over vele naties of volkeren van de aarde zit. Dit is speciaal voor ons gedefinieerd in vers 15: En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen.

2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.

De koningen van de aarde bedrijven hoererij met deze hoer. Daarom is het niet waarschijnlijk dat de hoer zelf een van de naties onder de koningen is. Degenen die de aarde bewonen raken bedwelmd door het overspel dat deze hoer pleegt omdat ze graag drinken wat ze aanbiedt.

3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.

Johannes werd in de geest weggevoerd naar de wildernis waar hij de beschreven dingen zag.. Het woord voor wildernis in het Hebreeuws betekent meestal een groot weiland of stuk land en het Griekse woord betekent vrijwel hetzelfde.

Johannes ziet een vrouw in de wildernis die op een scharlaken gekleurd beest zit. Deze vrouw op het beest is duidelijk de hoer waarvan de engel zei dat hij Johannes meenam om te zien. De vrouw rijdt op een scharlaken gekleurd beest dat de namen van godslastering heeft en het beest dat ze berijdt heeft zeven koppen en tien horens. We hebben in hoofdstuk twaalf al gezien dat de Draak (die Satan is) aan deze beschrijving voldoet. Daarom kunnen we er zeker van zijn dat de vrouw op het scharlakenrode beest door Satan wordt gedragen.

Er zijn zeven wereldregeringen geweest die de bekende beschaafde wereld hebben gecontroleerd. Ze stonden allemaal onder de controle van Satan. Toen ze aan Jezus door Satan werden getoond en Hem alle koninkrijken van de wereld werd aangeboden en Hem werd verteld dat hij, satan, de autoriteit of macht had om ze aan Hem te geven, sprak Jezus zijn bewering niet tegen (Mt 4, 8 e.v.: Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid; En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.)

De zeven wereldregeringen zijn de zeven hoofden van het beest, maar we zullen ook zien dat de zeven hoofden ook zeven heuvels vertegenwoordigen waar het hoofdkwartier van het Beest in de eindtijd fysiek is gelegen. De tien hoorns vertegenwoordigen de leiders die hun macht aan het Beest geven in het laatste wereldrijk dat opkomt vlak voordat Jezus komt om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Over dezelfde tien hoorns wordt ook gesproken in Daniël Hoofdstuk 7.

Er wordt ons verteld dat de hoervrouw dit zevenkoppige beest berijdt, wat betekent dat ze enige controle heeft over de richting van alle zeven wereldregeringen. Er is maar één entiteit die aan die beschrijving voldoet en die entiteit is “wereldreligie”. De mens kwam in opstand tegen de God van de hemel toen hij geschapen wezens begon te aanbidden in plaats van de schepper (Satan is lucifer is het hoofd van geschapen wezens) Dit heidendom werd een formele mysteriegodsdienst van Babel. Het grootste deel van de mensheid blijft onder de invloed van Babylonische heidense praktijken die tot op de dag van vandaag voortduren.

4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.

5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.

De vrouw heeft de naam Verborgenheid, het grote Babylon . Verborgen Babylon is niet hetzelfde als de fysieke plaats van Babylon in Irak. Verborgen Babylon is de moeder van hoeren en gruwelen van de aarde. Ze wordt gezien als een hoer omdat ze een relatie heeft met iemand anders dan God, nl. met de satan.

Ze is de moeder van alle gruwelen omdat ze de hoer speelt met satan die de voornaamste bron is van alle kwaad op aarde. De kleding die de vrouw draagt ​​en de rijkdom die ze toont, weerspiegelt het denken dat ze een koningin is in plaats van een hoer. De priesters van formele religies dragen tegenwoordig vaak soortgelijke kleuren. Velen van hen gebruiken ook gouden bekers om hun religieuze rituelen te beoefenen. In haar hand is een beker vol gruwelen die voortkomt uit haar hoererij met Satan.

Paars was de kleur van het Romeinse imperialisme en scharlaken is de belangrijkste kleur die het rooms-katholicisme heeft aangenomen. Het vaticaan is de belangrijkste entiteit die op aarde voor de grootste religie spreekt en gezaghebbend lijkt. En dat is niet zomaar toeval. Het vaticaan is de enige religieuze staat en het heeft ambassades in de meeste landen van de wereld en heeft ook een niet-stemgerechtigde zetel bij de VN als adviseur van dit wereldorgaan. In de eindtijd zal ze het hoofd zijn van de hoerwereldgodsdienst wanneer zij en vele andere religies opgaan in een eenwereldreligie met haar hoofdkantoor in het vaticaan in Rome. Deze paus werkt daarvoor. daarom heeft hij contacten in de wereld van de islam en werkt hij nu voor een soort “chrislam”. Ook verkondigt hij de valse boodschap dat je ook zonder Jezus wel tot god kunt komen. Verder verkondigt hij dat alle religies gelijkwaardig zijn. Hij is een valse profeet.

6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.

De vrouw is dronken van het bloed van de heiligen en van de martelaren van Jezus. De heiligen zijn mensen uit het Oude Testament die door de religieuze hoer ter dood werden gebracht. Ze omvatten alle profeten en oudtestamentische gelovigen die werden vervolgd en gedood door het religiesysteem (jodendom (de farizeeën)) dat overspel pleegde met babylonische demonische goden. Ik heb het vaker aangehaald dat het oude testament gaat over de strijd tussen de aantrekkelijkheid van de babylonische goden en de keuze voor God zoals die kenbaar werd gemaakt door profeten.

De meeste leden van de leiding van het religieuze systeem van Israël werden volgens Jezus gecontroleerd door “hun vader de duivel” (Joh 8:44 ev: Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet.). Dit bewijst dat de hoer bestond en zelfs in die tijd een gevestigde waarde was in het jodendom. Deze satanische leiders van Israël doodden de landmannen van de wijngaard (de profeten) en zelfs de Zoon van de eigenaar van de wijngaard (Jezus), zodat God niets uit Zijn veld zou halen (Lukas 20:13).

De martelaren van Jezus zijn de volgelingen van Jezus die stierven vanwege hun geloof in Hem. Het martelaarschap van de ware volgelingen van Jezus zal onder de hand van de hoer blijven plaatsvinden tot de dag dat de grote hoer wordt verslonden door het beest dat ze berijdt. Na het jodendom was het grootste deel van het martelaarschap in handen van satanische leiders die naar de top van de christelijke en later de islamitische religie stegen. In de toekomst zal het martelaarschap in handen zijn van de Wereldkerk. Uiteindelijk zal de hoer zelf worden verslonden en met vuur worden verbrand door het Babylonische heidense beest waarmee ze zich prostitueerde.

Johannes was verbaasd, want totdat de engel het hem uitlegt, is de vrouw en het beest waarop ze rijdt een verborgen mysterie. Misschien verwonderde Johannes zich ook omdat Gods plan dat de satan toestaat om god door de religies van de wereld te spelen, gewoonweg verbazingwekkend is. Johannes moet hebben beseft dat deze martelaren door de dood de overwinning op de duivel hebben behaald en het eeuwige leven en de heerlijkheid hebben verkregen. Dus het satanisch geïnspireerde verlangen van de hoer om de kinderen van de belofte te doden, bracht de uitverkoren kinderen in feite tot eeuwige redding en beloningen. Het plan van God is een mysterie dat het menselijk begrip te boven gaat

7 En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.

De engel zelf zal Johannes en ons het mysterie van de vrouw en het satanische beest dat ze berijdt duidelijk uitleggen.

8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.

9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.

10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.

11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve.

Bedenk dat in dit visioen de vrouw niet het beest is dat Johannes zag dat de vrouw op het beest zat (reed). De engel legt uit dat dit beest een entiteit is die uit de bodemloze put opstijgt en uiteindelijk naar de eeuwige verdoemenis gaat.

Wanneer Satan uit de hemel wordt geworpen, zal hij het Beest bewonen dat uit de bodemloze put komt. De bodemloze put is waarschijnlijk het middelpunt van de aarde waar de demonen en vijanden van God worden vastgehouden voor deze tijd van oordeel. In zekere zin is de bodemloze put een andere dimensie waar we weinig van weten. Zoals we eerder hebben gelezen, is het Beest zowel een man als een wereldrijk.

De mensen op aarde zullen zich na het zien van het Beest afvragen wat hij is. Ze zullen denken dat hij God is. Allen die de ware God niet kennen, zullen werkelijk verbaasd zijn door het Beest. Degenen die God kozen, zullen niet worden misleid, maar de rest van de wereld zal worden misleid. Iedereen die denkt dat de Antichrist een gewone man is met een paar goocheltrucs, leest niet goed. Satan zal komen in het lichaam van een man met bovennatuurlijke krachten en hij zal komen met al zijn engelen ( de 1/3 de met hem meegingen in zijn wil om boven God uit te komen). Hij zal beweren God te zijn en de wereld zal hem geloven vanwege de kracht die hij toont.

Het Beest dat was en niet is, gaat waarschijnlijk over de opstanding van een gestorven man en waarschijnlijk ook over een koninkrijk dat een dodelijke wond had. Een wereldleider zal worden gedood en uit de dood opstaan ​​door de macht die God toestaat dat satan dit bedrog moet verrichten. Het bedrog is voor iedereen die de waarheid van de twee profeten heeft verworpen. Het zal zijn voor degenen die een leugen willen geloven. Deze passage spreekt zowel over een wereldleider als over zijn koninkrijk, net als enkele andere profetieën in de Schrift. Dezelfde goddeloze geestelijke krachten beheersen beide. Het koninkrijk van het Beest dat was en niet is en toch is, kan waarschijnlijk alleen een heropleving zijn van het Romeinse rijk dat later satans namaakkoninkrijk van God wordt.

Het boek Daniël hoofdstuk twee maakt duidelijk dat er slechts vier heidense wereldrijken zouden zijn vanaf de tijd van Daniël tot het moment waarop Jezus Zijn koninkrijk over de hele wereld vestigt. Deze vier rijken waren het Babylonische, het Medo-Perzische, het Griekse en het Romeinse rijk.

Het Romeinse rijk zal in deze laatste dagen weer opstaan ​​om de profetie van de voeten met tien tenen op het beeld van Nebukadnezar te vervullen (Da 2:42). Dit beeld vertegenwoordigt alle overgebleven heidense wereldregeringen totdat God Zijn eigen koninkrijk opricht. De wereldregeringen zijn van kop tot teen opeenvolgend. De twee door Daniël beschreven ijzeren poten vertegenwoordigden de oostelijke en westelijke indeling van het Romeinse rijk. De laatste heidense regering wordt vertegenwoordigd door de voeten met tien tenen van ijzer en klei. Ze vertegenwoordigen sterke en zwakke entiteiten die in hetzelfde gebied als de twee benen zullen samenkomen om dit herleefde Romeinse rijk te vormen.

De opstanding van het Romeinse rijk is vandaag aan de gang. Het begon met de EEG- en EU-experimenten en zal overgaan in het gebied van de gewenste Mediterrane Unie. Het Romeinse rijk was het zevende wereldrijk op aarde, maar het vierde van Daniël omdat er vóór de tijd van Daniëls profetie ook drie heidense wereldregeringen waren. De Beestregering die komt wanneer satan uit de hemel op aarde wordt geworpen, zal de achtste wereldregering zijn. Het is de achtste omdat het beest dat uit de put komt de controle over dit herleefde Romeinse rijk zal overnemen, de wereldregering en de religieuze hoofdstad naar Babylon zal verplaatsen en het het “koninkrijk van God” zal noemen.

Misschien zal het zal evolueren uit het gebied van het oude Romeinse rijk. En zal dit nieuw leven ingeblazen Romeinse rijk zal een dodelijke hoofdwond oplopen tijdens een interne revolutie en zullen er drie regio’s en zijn heersers misschien niet meer bestaan. Het “rijk” met de dodelijke hoofdwond zal weer opstaan ​​als het beest in de eindtijd, wanneer de mens van het beest uit de dood opstaat, beweert dat hij een vleesgeworden god is, en het hoofdkwartier van Europa naar Babylon verplaatst en vervolgens de autoriteit van zijn koninkrijk van het overneemt.

Er zijn slechts zeven heidense wereldrijken op aarde totdat Jezus komt, maar er zijn er acht, want de achtste is slechts fase twee van de zevende wanneer de leider bovennatuurlijk wordt, de hoofdstad verplaatst en zijn koninkrijk uitbreidt naar de grenzen van het oude Romeinse rijk en zijn macht wereldwijd.

Nu de engel uitlegde wie het Beest is, vertelt hij ons over het mysterie van de “vrouw die het Beest berijdt”. De engel vertelt Johannes dat de vrouw die het Beest berijdt, op zeven bergen ( of heuvels) zal zitten. Rome ligt op zeven heuvels . Net zoals Jeruzalem. De hoervrouw die de Wereldkerk wordt, zal vanuit het vaticaan ( of Jeruzalem?) regeren.

Het is niet moeilijk te zien hoe de hele wereldreligie zich op een centraal thema zal verenigen zodra de invloeden van de ware christenen na de Opname zijn verwijderd. (Er zijn ook ware christenen in de rooms-katholieke kerk en die zullen op de een of andere manier deze hoer verlaten.)

Alle religie is in de kern vrijwel hetzelfde. Religies zijn methodologieën om de massa tot slaaf te maken, om af te dwingen wat volgens de zgn. leiders Gods vereisten voor de mens zijn.

Andere religie dan het “ware christendom” (dat in werkelijkheid geen religie is maar door geloof en vertrouwen in God in een nieuwe schepping geboren worden), is altijd een redding door de eigen “werktheologie” van de mens en ontkent altijd dat redding kan worden verkregen door te vertrouwen op het werk van Jezus alleen. ( je moet iets doen, je moet iets laten, je moet je aan allerlei leefregels houden, je moet je aan allerlei religieuze wetten houden enz. Dat is niet zo in het Christendom dat gaat alleen over het geloof in de redding van Jezus en niet over allerlei voorwaarden.)

Jezus had weinig goeds te zeggen over het religieuze leiderschap over Israël en Hij zal weinig goeds te zeggen hebben over het religieuze leiderschap over niet-Joodse religies in deze laatste dagen. Dit omvat het grootste deel van het leiderschap dat zich identificeert met het christendom.

De Schrift zegt dat er maar één manier is om door Zijn Zoon Jezus Christus tot God te komen en dat Hij de prijs voor de hele mensheid aan het kruis heeft betaald. Om gered te worden, moet je erop vertrouwen dat God de mensheid voldoende liefhad om een ​​heilsplan te hebben opgesteld en dat Hij de kracht heeft om het uit te voeren. Dit plan voor de verlossing van de mens is waar de Bijbel over gaat.

Het grote verschil tussen de bruid van Christus en de hoer is dat de bruid weet dat ze zuiver is gemaakt door het bloed van Jezus, maar de hoer gelooft dat ze door haar eigen inspanning voor God aanvaardbaar moet worden. Ze probeert altijd manieren te vinden om God te sussen en te behagen. Omdat ze de ware aard van God afwijst, hoereert ze met elke smerige geest in haar eigen poging om te worden zoals de God die volgens haar bestaat, maar de God waarvan ze denkt dat die bestaat, is eigenlijk haar vader de duivel. Diegene die zeggen dat ze God aanbidden en die Zijn Zoon niet aanbidden of accepteren, zijn misleid of leugenaars omdat Jezus het uitdrukkelijke beeld van God is.

Heb, 1 ev.:

1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;

3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;

4 Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.

5 Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?

12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.

De tien hoorns zijn de tien wereldleiders die een koninkrijk met het Beest zullen ontvangen. Of ze nu leiders zullen zijn van tien naties op aarde, of 10 zones in het gebied van het Oude Romeinse Rijk, of tien zones van de wereld staat ​​open voor speculatie. Zowel tien regionale zones in het gebied van het oude Romeinse rijk als tien regionale regionale zones zijn voorgesteld door mondiale denktanks zoals de “Club van Rome”. Beide zonescenario’s zijn mogelijk waar. Het zou kunnen beginnen met tien zones in het gebied van het oude Romeinse rijk en dan zal het herleefde Romeinse rijk het hoofd worden van tien regionale wereldzones.

In ieder geval geven de tien leiders hun macht aan het Beest. Er wordt ons ook verteld dat drie van de wereldleiders zullen worden geëlimineerd nadat het Beest / de Antichrist aan de macht is gekomen.

13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.

De tien heersers zullen hetzelfde denken. Al hun kracht zal worden gebruikt om de wensen van de Beest / de Antichrist uit te voeren. Het is redelijk veilig om door deze verklaring aan te nemen dat deze tien leiders demonische bezeten zullen zijn

14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.

Het Beest en de tien wereldleiders zullen oorlog voeren tegen Jezus. Wat een complete misleiding moet er plaatsvinden voor de koningen en de mensen van de naties om te denken dat ze oorlog kunnen voeren tegen dezelfde persoon die ze heeft geschapen!

15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen.

De engel legt uit dat de wateren waar de hoer zit eigenlijk de mensen vertegenwoordigen die ze heeft beïnvloed en die uit vele naties en talen komen. Alleen religie vervult die rol.

16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.

Wanneer de Satanische man verschijnt, zal de wereld geloven dat hij God is en zal zijn regering geen andere aanbidding tolereren dan hem te aanbidden. Ze zullen beweren dat het Beest God is en verklaren dat het “Koninkrijk van God” nu op aarde is. Ze zullen alle bezittingen en alle autoriteit wegnemen van alle wereldreligieuze organisaties die hem niet zullen aanbidden.

Velen in het religieuze systeem zullen het Beest niet accepteren als zijnde de “Almachtige God” velen zullen de dwalingen van hun wegen zien. Uiteindelijk zal het de meeste mensen die het Beest niet zullen aanbidden, hun fysieke leven kosten. Door echter te geloven dat Jezus de echte Redder is, zullen hun zielen worden gered. De tien wereldpolitieke leiders zullen hun macht gebruiken om alles te vernietigen wat een andere entiteit dan het Beest aanbidt.

Vers 16 beschrijft hoe en waarom de vrouw die het beest berijdt, zal worden beoordeeld. Ze zal worden opgegeten door het beest waarop ze rijdt en haar gebouwen zullen worden verbrand. Ze zal hetzelfde lot ondergaan als Izebel in het Oude Testament, wier botten werden opgegeten door honden.

17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.

Net zoals God de Farao verhardde door het oordeel van Egypte tot stand te brengen, worden de harten van deze tien koningen verhard door God verhard om tegen Jezus te strijden en hun koninkrijken aan het Beest te geven totdat deze profetie is vervuld.

18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.

Dit is een belangrijke passage die ons de identiteit vertelt van de “vrouw die het beest berijdt. “Verborgen Babylon” is de grote stad die over de aarde heerst. Rome regeerde over de aarde in de tijd van Johannes en past precies, maar Mystery / Verborgen Babylon kon niet de stad Rome of het Romeinse rijk zijn. ” De vrouw berijdt het beest”, dus de vrouw kon niet tegelijkertijd “het beest zijn” . De vrouw kon ten tijde van Johannes niet de kerk in Rome zijn, omdat de kerk op dat moment niet over de aarde regeerde. Het religieuze systeem dat over de aarde regeerde in de tijd dat Johannes schreef, is dit Babylonische heidendom met o.a. Caesar-aanbidding.

Het is de babylonische religie / de luciferianische religie die tot op de dag van vandaag verweven zit in de aardse religies zonder dat de meeste aanhangers van de religies dit weten.

De stad in deze passage is een stad die over de aarde regeert. Ten tijde van Johannes was die stad Rome. De stad kan ook een stad zijn die over de aarde regeert in het eindtijdoordeel van de “vrouw”. Dat zal waarschijnlijk ook door Rome worden vervuld. Om deze redenen kan de vrouw in deze profetie alleen worden geïdentificeerd als een wereldreligie die ook is geïnfiltreerd door het Babylonische heidendom en die zich in Rome bevindt.

Er wordt ons verteld dat de vrouw in een zevende stad (Rome) zit en dronken is van het bloed van de gemartelde heiligen en dat we kunnen vaststellen dat “Mystery Babylon” / Verborgen babylon een religieus systeem is dat beweert God te aanbidden maar Babylonische religieuze praktijken heeft opgenomen (daarom wordt ze omschreven als een hoer).

Ze moet zich op een fysieke locatie bevinden die niet alleen Babylonische praktijken had in de tijd van Johannes, maar het religieuze systeem “moet alle heiligen martelen”(vers 6). Het Romeinse rijk doodde wel heiligen, maar al het bloed van de heiligen en martelaren kan niet worden toegeschreven aan de handen van de politieke en religieuze machten van het oude Romeinse rijk. De hoer werd duidelijk geboren vóór Rome (in Babylon) en ze stierf ook niet in Rome in 312 na Christus toen de kerk zich aansloot bij het politieke systeem van het Romeinse rijk. Nadat de vervolging in het Joodse en het Romeinse Rijk was beëindigd, kon alleen de religie die zich identificeerde met het christendom de schuld krijgen van het martelaarschap van ware christenen (bijv. De inquisities). Dat bleef zo ​​totdat de islam de leidende rol overnam van de afslachting van ware christenen

Er is maar één locatie en religieuze entiteit op aarde die deze profetie en haar grotere vervulling in de laatste dagen zinvol maakt. De hoerige vrouw van de laatste dagen moet een georganiseerde religie zijn, die bij de vervulling van deze profetie in Rome haar hoofdkwartier zal hebben. Het moge duidelijk zijn dat dat de huidige rooms-katholieke kerk kan zijn die de eindtijdrol van de vrouw vervult. Maar het is ook zo dat de Babylonische invloeden van de wereld deze vrouw op het Beest beïnvloeden. De wereldgodsdienst die in het vaticaan het hoofd zal krijgen, kan de laatste dagen een geheel andere naam aannemen dan het rooms-katholicisme .Het lijdt echter geen twijfel dat deze vrouw die op het Antichrist-beest rijdt, een heidens Babylonische, geïnfiltreerde hoer zal zijn, met kwartieren op de locatie die nu het vaticaan in Rome wordt genoemd.

De Babylonische hoer werd geboren in de tijd van Nimrod in Babylon en bedierf uiteindelijk het jodendom. De heidense Babylonische religieuze praktijken verhuisden eigenlijk van Babylon naar Pergamos. (waar Satans troon is: Op 2:13). Nadat de kerk in 312 na Christus was opgegaan in de staat, vestigde de hoer zich in de hoogste gelederen van de christelijke kerk. Op dit punt had het Babylonische priestersysteem zich al bij het Romeinse systeem aangesloten. Rond 600 na Christus werd het de christelijke institutionele kerk wat we nu kennen als de rooms-katholieke kerk.

Tijdens deze periode van christendom vermengd met heidense praktijken vonden de inquisities plaats en doodden veel meer ware christenen dan enige eerdere vervolging van Gods volk. Na de inquisities is de vrouw te zien in de protestantse kerken die hun eigen vervolgingen en heksenjachten hadden waarbij velen deelnamen aan hun eigen holocausts tegen Gods volk. Tegenwoordig worden de eigenschappen van de vrouw in de islam gezien als de belangrijkste moordenaar van Gods volk.

In de eindtijd zal de vrouw een religieus systeem van één wereld berijden. De vrouw verlaat eigenlijk nooit het jodendom, het katholicisme, het protestantisme of de islam omdat de vrouw in feite alle hoerreligie is van alle tijdperken . De vrouw berijdt het Beest echter als de religie die de meeste invloed heeft op het regeringsrijk dat de aarde controleert.

Tegenwoordig vertegenwoordigt het vaticaan de religie die de meeste invloed op aarde heeft, maar het protestantisme heeft ook wereldinvloed en de islam komt snel op de voorgrond. Alle hoerreligie zal een rol spelen en de vervulling van de profetie over de vrouw die het beest berijdt, voltooien.

Wanneer de opname van de ware Kerk van Jezus Christus plaatsvindt, zullen ware christenen uit veel verschillende denominaties, waaronder getrouwe katholieken, worden meegenomen om bij Jezus te zijn. De afvallige christenen die in alle denominaties zijn achtergebleven, zullen zich met andere religieuzen verenigen om een ​​pluralistische wereldreligie te vormen die wordt geleid op het hoofdkantoor van de grootste christelijke denominatie.

Ik moet één ding duidelijk maken: door het vaticaan te noemen als het toekomstige hoofdkwartier van de wereldhoer, wil ik geen katholieken bashen. Ik ben zelf katholiek gedoopt. Heb een katholieke opvoeding gehad. Er zijn veel goede dingen door katholieken (vooral aan de gewone basis) tot stand gebracht. Als er aan het hoofd iets stinkt, hoeft dat aan de basis niet zo te zijn.Er zijn veel praktijken in de katholieke kerk die naar mijn mening ketterijen zijn, maar er zijn net zoveel of meer ketterijen in de meeste protestantse kerken van tegenwoordig. Duizend jaar lang was er maar één kerkbestuur op aarde en dat was de katholieke kerk. De katholieke kerk is nog steeds verreweg de grootste christelijke denominatie ter wereld. Daarom, als er in de loop van de geschiedenis hoererij zal zijn sinds Babylon en de hoererij behoort tot degenen die beweren de God van de schepping te kennen, moet het een van de enige georganiseerde christelijke kerken zijn die in deze periode bestaat.

De hoervrouw behoorde tot dit georganiseerde lichaam dat katholieken werd genoemd, maar dat gold ook voor ware christenen als tarwe onder het onkruid. Tegenwoordig heeft de islam de rol overgenomen van de belangrijkste hoerengodsdienst die de heiligen vervolgt. De islam is gebaseerd op heidendom en heeft in onze tijd miljoenen christenen actief gemarteld. Het eindtijd hoer religieuze systeem dat Johannes ziet, staat de laatste dagen in Rome aan het hoofd en werd gesticht in Babylon, maar alle grote georganiseerde wereldreligies in de laatste dagen die het ware christendom verwerpen, maken deel uit van de hoer. Zelfs de islam zal zich uiteindelijk bij dit wereldleiderschap in Rome voegen, hoewel het eerst demonische misleidingen of een grote religieuze oorlog kan vergen.

De nieuwe verbondsbelofte aan Israël en de kerk is voor gelovigen, maar een groot deel van de kerk zoals Israël heeft ongeloof. In de ogen van God heeft ze hoererij gepleegd met de wereld van het heidendom.

Het verhaal van twee naties of twee vrouwen. De strijd tussen de vrouw van het vlees (hoerenvrouw) en de vrouw van de belofte (degenen die God geloven en vertrouwen) kan in de volgende tijdlijn worden gevolgd:

De Babylonische rebellie tegen God door Nimrod : de mysteriereligie en het Babylonische priesterschap is gevestigd in Babylon.  

Abraham wordt eruit gehaald om de vader te zijn van allen die in geloof in de ware Schepper leven. Hij gelooft in Gods belofte.  

Ismaël is geboren uit het vlees van Abrahams slavin – Ismaël vermengt zich met de heidenen van Babylon.  

Isaak is geboren uit de belofte en volgt de God van zijn vader (Abraham).  

Esau is de eerste zoon van Isaak, maar Esau hecht geen waarde aan de belofte van zijn geboorterecht en verkoopt het aan Jacob voor een maaltijd.  

Jacob wordt Israël en wordt een natie die de orakels en de belofte van God moet houden ten behoeve van het hele volk van de belofte.  

Israëls zoon Joseph spreekt over het visioen dat God hem gaf voor het beloofde volk.  

Jozef wordt door jaloerse halfbroers als slaaf aan Egypte verkocht.  

Jozef wordt premier van Egypte met de hulp van God en redt de nakomelingen van Israël van fysieke hongersnood

De Egyptische wereldregering vergeet Jozef, raakt totaal verdorven door Babylonische heidense praktijken, en maakt de nakomelingen van Israël tot slaaf.

God wekt Mozes op om Israël uit Egypte te bevrijden en de wet wordt aan Israël gegeven om hen naar het beloofde land en de Heiland te leiden.

Het jodendom wordt corrupt door hoererij met heidense goden.  

Het wereldrijk Babylon maakt Israël tot slaaf.  

Het Mysterie Babylonische broederschap verplaatst zich naar Pergamos na de val van Babylon.

Sommige Joden keren terug naar Israël en herbouwen Gods tempel.  

Het Babylonische priesterschap wordt door de wil van Attalus, de koning van Pergamos, naar Rome verplaatst.

Julius Caesar wordt opperbevelhebber (hogepriester) van de Babylonische Orde in 63 v.Chr.  

Johannes de Doper wordt geboren om Israël te herstellen, zodat ze klaar zijn om hun belofte te ontvangen.

Jezus “is de belofte” en komt om de hele mensheid te redden.  

Het door Babyloniërs beïnvloede joodse priesterschap en het Romeinse wereldsysteem doden Jezus. De priesters verwierpen de belofte in ruil voor overspel met Rome.  

Jezus staat op uit de dood en de belofte wordt gegeven aan allen die door geloof op deze opgestane Heiland vertrouwen .  

Er is een afscheiding van hogepriesters van Julius Caesar tot het jaar waarin de Babylonische Orde de heerser wordt van de Roomse Kerk in 378 AD.

De tarwe groeit in hetzelfde veld (de institutionele kerk) als het hoer onkruid en groeit er mee op.

De islam is geboren en leert de zonen van Ismaël en Esau om een ​​enkele heidense God te aanbidden die de mensen geboren uit de belofte vervolgt.  

Het onkruid in de institutionele kerk verstikt veel van de mensen van de belofte in de inquisities.

De protestantse reformatie wordt geboren door degenen die onderwijzen dat redding voortkomt uit vertrouwen op de belofte van Jezus alleen.  

Het grootste deel van het protestantisme speelt de hoer met filosofie, psychologie, new age heidendom, humanisme, pragmatisme en materialisme.  

De mensen van de belofte zijn nu de tarwe onder het onkruid in de katholieke en protestantse kerken.     

De gedrukte bijbel wordt beschikbaar voor het publiek. Kleinere velden laten zoveel tarwe groeien dat het onkruid weinig ruimte vindt.

Hoger kritisch denken en filosofieën voeren oorlog tegen degenen die de belofte in Gods woord geloven.

De mensen van de belofte worden verwijderd in de opname en alle tarwe die niet verstrikt is in het onkruid (hoer) wordt verwijderd van de aarde.  

Alle godsdiensten van de wereld verenigen zich na een grote wereldoorlog om een ​​wereldreligie te vormen onder leiding van het vaticaan in Rome. Deze vrouw zal het Beest in haar eindtijdrol berijden.  

Het Beest verslindt de vrouw die op zijn rug reed (wereldreligieuze instellingen en leiders). Het onkruid wordt verbrand.  

Satan stelt zich door de leugenachtige wonderen van Zijn Beest en Valse Profeet op als God, verklaart dat het Koninkrijk van God is gekomen en hij verplaatst de politieke en religieuze hoofdstad van de wereld naar Babylon, waar hij voor zichzelf een gouden stad bouwt.  

Het met heidendom verbonden graan wordt gedorst tijdens de grote verdrukking die het Beest op aarde brengt .  

Alle mensen met de belofte die overspel pleegden, keren terug naar haar echtgenoot – de ware God van de hemel – en worden verzameld in zijn schuur.  

God wreekt alle mensen van de beloften door het Beest te vernietigen en door het echte koninkrijk van God op aarde te vestigen, geregeerd door Jezus.  

De vrouw die op het Beest rijdt, bestaat eigenlijk al sinds de dagen van Babylon, maar ze zal haar hoofdrol de laatste dagen spelen. Uiteindelijk zal ze worden opgegeten door het Beest dat ze berijdt, omdat hij zal beweren God te zijn en de aanbidding van iemand of iets anders dan hijzelf niet zal tolereren. Velen die in hoererij waren, zullen in die dagen de waarheid gaan begrijpen door de leer en de oordelen die in deze tijd van beproeving voor de hele wereld plaatsvinden. Degenen die uit Babylon komen, zullen het Beest niet aanbidden en deze zullen samen met een overblijfsel in Israël terugkeren naar de ware God van de hemel, maar het zal velen van hen hun sterfelijke leven kosten. In die dagen zullen allen die hun leven proberen te redden door het Beest te aanbidden, hun ziel verliezen en degenen die hun leven verliezen omwille van Jezus, zullen het eeuwige leven verkrijgen.

Mt 16:25: Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen; en wie zijn leven om Mij wil verliezen, zal het vinden.

boek ” A Woman Rides the Beast ” van Dave Hunt

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20Chapter%2017.htm http://www.jesus-is-savior.com/Books,%20Tracts%20&%20Preaching/Printed%20Books/FBOM/fbom-intro.htm