Over openbaringen 10

Samenvatting: Johannes krijgt uitleg en opdrachten van Jezus in het boek Openbaringen.

Het gaat over 7 kerken in klein Azië waarnaar 7 brieven werden gestuurd.

Deze kerken / gemeenten stonden symbool voor een soort gemeente in zijn tijd en voor een kerkgemeente / stroming in de eeuwen daarna en ze kwamen overeen met een parabel / gelijkenis in Mattheüs 13. En verder wezen ze terug naar een periode in de geschiedenis van Israël met God in het O.T.. Na de 7 brieven wordt Johannes de hemel getoond. Er wordt beschreven hoe de hemel er uit ziet en er wordt verteld over de 7 geesten van God. Na de 7 brieven, de 7 geesten ( De zeven lampen zijn de zeven Geesten van God. God heeft niet zeven verschillende geesten, maar Zijn Heilige Geest heeft zeven verschillende kenmerken: de Geest van oordeel, de Geest van Goddelijke genade en gebeden, de Geest van Zijn Zoon (de Trooster), de Geest van Zijn Zoon tot vernieuwing, de Geest van Zijn Zoon tot deelgave aan Zijn (aardse) zalving, de Geest van Zijn Zoon tot heiligmaking (van ons persoonlijk leven), de Geest van de Vader Die ons Goddelijke heerlijkheid en volmaaktheid in Hem geeft.) (Wij horen te weten dat wij Gods tempel zouden moeten zijn en dat de Geest in ons kan wonen: Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen) gaat het over de 7 zegels.

Bij het verbreken van de zegels ziet Johannes wat er gaat gebeuren op aarde .

Er werden engelen met bazuinen gezien. En engelen met een wierookvat. De engelen met de bazuinen bereiden zich voor om te klinken na het legen van het wierookvat op aarde. Telkens als er een bazuin klinkt, gebeurt wat op aarde.

Er zouden na het klinken van de bazuinen nog 3 ernstige gebeurtenissen komen.

Uiteindelijk blijft er één “wee” over.

Omdat de wereld de waarheid niet wilde geloven, zullen ze nu een leugen krijgen en zullen ze satans namaakverlosser en zijn namaakkoninkrijk accepteren (2Th 2:11). Dit bedrog vindt plaats omdat ze van het kwaad houden en daarom zullen ze de waarheid niet ontvangen en gered worden.

2Thess 2,11 : En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,

12opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Voor de laatste wee, neemt een engel de aarde in bezit in de naam van de Heer en dan krijgt Johannes aanvullende achtergrondinformatie over de gebeurtenissen die Johannes heeft gezien en gehoord.

1 En ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen, bekleed met een wolk: en een regenboog was op zijn hoofd, en zijn gezicht was als het ware de zon, en zijn voeten als vuurpijlers:

Net na het blazen van de zesde bazuin die een leger ontketende dat een derde van de mannen op aarde doodt, ziet Johannes een machtige engel uit de hemel neerdalen. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten als vuurpijlers. Dit is niet Jezus, zoals sommigen beweren dit wordt duidelijk in vers zes.

2 En hij had in zijn hand een klein boek open; en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en zijn linkervoet op de aarde,

Het boekje bevat meer informatie over profetische gebeurtenissen in de eindtijd. De engel zet een voet op de zee en de andere op het land. Dit kan betekenen dat de engel de controle had over alles.

De engel claimt klaarblijkelijk gezag over de hele aarde in de naam van Jezus.

3 En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen.

4 En toen de zeven donderslagen hun stem hadden uitgesproken, stond ik op het punt te schrijven; en ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei: Verzegel de dingen die de zeven donderslagen uitten, en schrijf ze niet op.

De engel spreekt en geeft zeven donderslagen waarvan Johannes werd gezegd dat hij ze moest verzegelen en niet moest opschrijven. Aangezien de donderslagen niet worden verteld en verzegeld, is het niet aan de kerk om dit op dit moment te weten. De zeven donderslagen zijn een of andere proclamatie die de wereld de waarheid vertelt over het bedrog waar ze onder stonden.

5 En de engel die ik zag, stond op de zee en op de aarde hief zijn hand op naar de hemel,

6 En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn;

Aangezien deze engel zweert bij Hem die de hemel heeft geschapen, is het zeker dat deze engel niet degene is die hem heeft geschapen; daarom is de engel niet Jezus.

Sommigen denken dat er geen tijd meer mag zijn, dat dit betekent dat de tijd nu ophoudt.

Wat het eigenlijk inhoudt, is dat er geen vertraging meer zal zijn . De laatste toorn van God zal nu worden uitgestort tegen alle vijanden van God en het is nu tijd dat het Koninkrijk van God naar de aarde komt.

7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij zal beginnen te klinken, zou het mysterie van God voltooid moeten zijn, zoals Hij aan zijn dienstknechten de profeten heeft bekendgemaakt .

8 En de stem die ik uit de hemel hoorde, sprak opnieuw tot mij en zei: Ga en neem het boekje dat open is in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat.

9 En ik ging naar de engel en zei tegen hem: Geef mij het boekje. En hij zei tot mij: Neem het en eet het op; en het zal uw buik bitter maken, maar het zal zoet als honing in uw mond zijn.

10 En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op; en het was in mijn mond zoet als honing; en zodra ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.

11 En hij zei tot mij: U moet opnieuw profeteren voor vele volken en naties, talen en koningen.

Johannes moet het boekje opeten. Bij het eten van het boek zal hij de informatie binnenin verwerken en ons vanuit verschillende perspectieven veel meer vertellen over deze eindtijdgebeurtenissen.

NB

Veel mensen geloven dat er niets over het tijdstip van de wederkomst van de Heer kan worden geweten, omdat Jezus zei dat Hij zou terugkomen als een dief in de nacht (Matteüs 24:42-44).

Maar Paulus maakt het in 1 Tessalonicenzen 5:1-6 duidelijk dat Jezus verklaring niet op gelovigen van toepassing is: “Maar gij, broeders zijt niet in de duisternis zodat die dag u als een dief overvallen zou…” Hij gaat vervolgens uitleggen waarom: “Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen doch wakker en nuchter zijn.” Paulus verwijst natuurlijk naar het licht van de Heilige Geest welke in iedere ware gelovige woont en die ons verlichten kan door onze studie van de Bijbel om de tijd te kennen van de wederkomst van de Heer(1 Johannes 2:27).

Feitelijk is God door Zijn karakter ( zie hierboven bij de 7 geesten) verplicht om de wereld te waarschuwen voor de ophanden zijnde wederkomst van Zijn Zoon. De reden is dat Jezus in grote toorn komt om “te oordelen en oorlog te voeren” (Openbaring 19:11), en God giet nooit Zijn toorn uit zonder te waarschuwen.

God wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9). Daarom waarschuwt God altijd voordat Hij zijn toorn uitvoert. Hij waarschuwde de wereld 120 jaar door Noach. Hij waarschuwde Sodom en Gomorra door Abraham.

Hij stuurde Jona om de heidense stad Ninevé te waarschuwen en Hij zond 150 jaar later Nahum naar dezelfde stad.

God waarschuwt eveneens vandaag de wereld dat Zijn Zoon op het punt staat terug te keren. Hij roept de wereld op tot berouw. De boodschap van het ogenblik voor ongelovigen komt neer op de volgende woorden: “Vlucht van de toorn die komt door nu in de liefdevolle armen van Jezus te vluchten.”Jezus kwam de eerste keer als een uitdrukking van Gods liefde; ( zie boven) Hij kwam om voor de zonden van de mensheid te sterven, maar als Hij terugkeert, zal Hij met wraak komen om de toorn van God uit te gieten over degenen die Gods liefde en genade hebben verworpen.

De spoedige wederkomst van Jezus draagt ook een boodschap met zich mee voor gelovigen. Lauwe en wereldse christenen worden opgeroepen om een heilig leven te leiden.

De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts! Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd! Maar doet de Here Jezus Christus aan, en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Romeinen 13:12-14

De Methode van God om te Waarschuwen.

God alarmeert gelovigen voor de spoedige wederkomst van Zijn Zoon door wat wordt genoemd “De Tekenen der Tijden” Dit zijn profetieën met betrekking tot wereldgebeurtenissen, waarvan gezegd wordt dat we ze in de gaten moeten houden. Profetieën die de tijd zal aangeven van de wederkomst van de Heer.

De Bijbel staat vol van deze tekenen. Er zijn ongeveer 500 profetieën in het Oude Testament welke betrekking hebben op de Tweede Komst van de Messias. In het Nieuwe Testament houdt één op de 25 verzen zich bezig met de wederkomst van Jezus.

E wordt gezegd op te letten op de natuur. Er wordt ons gezegd om te letten op aardbevingen, hongersnoden, epidemieën, en tekenen aan de hemel (zie Matteüs 24:7 en Lucas 21:11).

Om verschillende redenen is dit de minst gerespecteerde categorie tekenen. Immers, veel mensen halen hun schouders op en zeggen, “Er zijn altijd al natuurrampen geweest, dus wat is er nieuw?” Merk op dat Jezus zegt dat deze tekenen als geboorte weeën zullen zijn. (Matteüs 24:8) dat wil zeggen dat ze zullen toenemen in frequentie en kracht naarmate de tijd nadert van Zijn wederkomst. Met andere woorden, er zullen meer krachtige en meer frequent aardbevingen zijn. Dat is precies wat er vandaag gebeurt.

Een andere reden waarom er weinig acht wordt geslagen op deze tekenen is omdat de meeste christenen zo rationeel zijn dat ze niet echt in het bovennatuurlijke geloven, en vinden het daarom moeilijk te geloven dat God aan de wereld spreekt door de tekenen van de natuur. Toch leert de Bijbel dit principe van begin tot het eind.

God rekende met de zonden van de wereld af door de zondvloed in de dagen van Noach (Genesis 6). Hij riep het volk van Juda op tot berouw door een verschrikkelijke invasie van sprinkhanen (Joël 1). Op soortgelijke wijze riep Hij het volk van Israël op tot berouw door het sturen van droogte, stormen, schimmel, sprinkhanen, hongersnood en epidemieën. (Amos 4:6-10). De profeet Haggai wees op een droogte als bewijs dat God de mensen opriep om hun prioriteiten op orde te stellen. (Haggai 1:10-11)

Het Nieuwe Testament begint met een speciaal licht aan de hemel om de geboorte van de Messias aan te kondigen (Matteüs 2:2). Op de dag dat Jezus werd gekruisigd was er drie uur duisternis en een aardbeving (Matteüs 27:45-51). En als Jezus terugkomt, zal de aarde de grootste aardbeving in haar geschiedenis meemaken als elke berg naar beneden komt en elk dal omhoog en elk eiland wordt verplaatst. (Openbaring 16:17-21)

Er wordt gezegd te letten op “De Tekenen van de Maatschappij”. Jezus zei dat de maatschappij steeds meer wetteloos en immoreel zal worden naarmate de tijd nadert van Zijn wederkomst. In feite zei Hij dat het net zo kwaadaardig zou worden zoals het was in de dagen van Noach (Matteüs 24:12, 37-39).

Paulus schetst een kil plaatje van de maatschappij in de eindtijd in 2 Timoteüs 3:1-5: zegt hij dat het gekarakteriseerd zal worden door drie liefdes: liefde voor zichzelf, de liefde voor geld (materialisme) en de liefde voor genot (hedonisme). Hij wijst er vervolgens op dat het resultaat van deze wereldse levensstijl zal worden wat de filosofen nihilisme noemen, dat is een maatschappij op weg naar wanhoop. De geesten van mensen zullen bedorven worden (Romeinen 1:28) en de mensen zullen kwaad goed noemen en goed kwaad. (Jesaja 5:20) ( Ik heb hier vaak over geschreven. Dit alles is volop aan de gang in onze maatschappij)

Wij zien vandaag deze profetieën voor onze ogen vervuld worden als we er op letten dat onze maatschappij zijn christelijk erfgoed verwerpt en afdaalt in een helse poel van wetteloosheid, immoraliteit en wanhoop. Erger nog, “zij” exporteren het nihilisme over de wereld en “hun” immorele en gewelddadige films en tv programma’s worden overal gezien. En worden erdoor beïnvloed en gehersenspoeld. Via Hollywood is er een krachtige oorlog aan de gang tegen gewone menselijke liefde, tegen het gezin, tegen de familie en tegen de soevereine naties.

We moeten opletten op de Geestelijke tekenen. Er zijn zowel positieve als negatieve geestelijke tekenen waar we op moeten letten. De negatieve houdt in de verschijning van valse profeten / goeroes / dominees enz. en hun sekten. (Matteüs 24:5,11,24). De afvalligheid van de belijdende kerk (2 Tessalonicenzen 2:3), een uitbarsting van satanisme (1 Timoteüs 4:1), en de vervolging van trouwe christenen (Matteüs 24:9).

Deze negatieve geestelijke tekenen begonnen in het midden van de negentiende eeuw te verschijnen toen christelijke sekten zich begonnen te vormen. Eerst kwamen de Mormonen, toen de Jehovah’s getuigen en vervolgens verschillende spirituele groeperingen zoals de “Church of Christ Scientists”en de “Unity Church”. ( zie de zeven soorten kerken. Kerk 5 en 7)

Gedurende de zestiger jaren vond er een explosie van satanisme plaats in Amerika en is sindsdien wereldwijd geëxporteerd door middel van Amerikaanse films, boeken en tv programma’s. Bemoeienissen in het occulte is gewoongoed geworden in de vorm van astrologie, numerologie, voorspellen m.b.v. kristallen bollen, transcendente meditatie en channeling. De hele trend is voltooid in de verschijning van de New Age Beweging met haar lering dat de mens God is. ( ik heb uitvoerig geschreven over “hun” invloed via alle MSM en muziek en film.)

De christelijke waarden, eens het fundament van de westerse beschaving, worden nu openlijk bespot en degenen die hieraan nog trouw blijven worden door de media bespot als intolerante fundamentalisten.

De positieve geestelijke tekenen omvatten de verkondiging van het Evangelie aan de hele wereld (Matteüs 24:14), een geweldige uitstorting van de Heilige Geest (Joël 2:28-32), en geestelijke verlichting om de profetieën te begrijpen welke “verzegeld” zijn tot de eindtijd (Daniël 12:4,9).

Net zoals het geval is met de negatieve tekenen, zien we deze positieve tekenen in onze dagen in vervulling gaan. Door middel van het gebruik van moderne technologie is, in deze eeuw het Evangelie verkondigd over de gehele wereld, en is de Bijbel vertaald in alle voornaamste talen.

De geweldige eindtijd uitstorting van de Heilige Geest die werd geprofeteerd door de profeet Joël is ook begonnen. Joël noemde het “de late regen” Joël 2:23: En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.

Het begrijpen van bijbelse profetieën kwam in 1970 in een stroomversnelling met de publicatie van Hal Lindseys boek “De Planeet die Aarde heette”. Het scheen vele profetieën op een populaire manier toegankelijk te maken welke “verzegeld” waren tot de eindtijd (Daniël 12:4,9). Opmerkelijk was dat het een wereldwijde nummer 1 bestseller was gedurende tien jaar, met als enige uitzondering de Bijbel!

We moeten letten op de Tekenen van de Technologie. Het boek Daniël zegt dat er een explosie van kennis zal zijn in de eindtijd en dat mensen snel heen en weer zullen reizen. (Daniël 12:4)

We moeten letten op de Tekenen van de Wereldpolitiek. De Bijbel profeteert dat er een zeker patroon van wereldpolitiek zal zijn dat de geopolitieke kaart in de eindtijd zal karakteriseren. Daar zitten we nu middenin.

Andere internationale politieke tekenen omvatten oorlogen en geruchten van oorlogen (Mattheüs 24:6), burgeroorlogen (Matteüs 24:7), en algemeen internationaal terrorisme en wetteloosheid (Matteüs 24;12).

De meest veelvuldig herhaalde profetie in het Oude Testament is de voorspelling dat de Joden in de eindtijd vergaderd zullen worden uit de “vier hoeken der aarde” (Jesaja 11:10-12). De Bijbel vermeldt dat een gevolg van deze vergadering het herstel van de staat Israel zal zijn (Jesaja 66:7-8). De Bijbel zegt dat als eenmaal de Joden weer in hun land terug zijn het land zelf het wonder van ontginning zal ervaren. Jesaja 35. De woestijn zal bloeien en mensen zullen roepen: “Dit verwoestte land is geworden als de Hof van Eden.” (Ezechiël 36:35}

Jezus zegt in Lucas 21:28 dat wanneer deze dingen beginnen te geschieden, we ons op moeten richten en onze hoofden omhoog moeten heffen omdat “onze verlossing genaakt”

De eerste is het herstel van de staat Israël welke geschiedde op 14 mei 1948. Jezus koos deze gebeurtenis uit als het teken dat Zijn spoedige wederkomst zal aankondigen.

Zijn profetie zit verwerkt in de parabel van de olijfboom (Matteüs 24:32-35) welke Hij in Zijn Rede op de Olijfberg presenteerde. De dag voordat Hij deze toespraak hield, had Hij een vloek gelegd op een dorre vijgeboom met als resultaat dat het verwelkte (Matteüs 21:18-19). Dit was een symbolische profetie dat God spoedig Zijn toorn over het joodse volk zou doen komen vanwege hun geestelijke verdorring in het verwerpen van Zijn Zoon.

De volgende dag herinnerde Jezus Zijn discipelen aan de vijgeboom. Hij zei te letten op het weer bloeien ervan. Met andere woorden zei Hij te letten op de wedergeboorte van Israël. Hij gaf aan dat als de vijgeboom weer bloeit Hij aan de poorten van de Hemel zou staan, klaar om terug te keren. (Matteüs 24:33)

Eveneens belangrijk voegde Hij er een interessante waarneming aan toe: “Voorwaar Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiedt” (Matteüs 24:34.) Welke generatie? De generatie die de vijgeboom ziet bloeien. Deze generatie.

De tweede voornaamste gebeurtenis werd door Jezus in dezelfde rede geprofeteerd zoals opgeschreven door Lucas: “en zij (de Joden) zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden totdat de tijden der heidenen zullen zijn vervuld.” (Lucas 21:24)

De Bijbel maakt duidelijk waarom God in de eindtijd een sterke waan uitzendt: “Ze vergaan omdat ze weigerden de waarheid lief te hebben en dus gered te worden. Om deze reden stuurt God hun een krachtige misleiding, zodat zij de leugen zullen geloven en zodat allen zullen worden veroordeeld die de waarheid niet hebben geloofd maar zich in goddeloosheid hebben verrukt”

( 2 Thessalonicenzen 2: 10-12 ). Simpel gezegd, God zendt een sterke misleiding naar degenen die ervoor kozen het evangelie van Christus niet te geloven. Degenen die er plezier in hebben om Hem te bespotten en af te wijzen, zal Hij veroordelen.

Het is de keuze van de mens om de waarheid van Jezus Christus te aanvaarden en te geloven zoals die in de Schrift wordt gepresenteerd. Het ontvangen van de waarheid en de liefde die God biedt, is in overeenstemming met haar leer: “Dit is liefde voor God: zijn geboden gehoorzamen” ( 1 Johannes 5: 3 ). Omgekeerd, de waarheid kennen en niet gehoorzamen, is de toorn van God onder ogen zien: “De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel tegen alle goddeloosheid en goddeloosheid van mensen die de waarheid onderdrukken door hun goddeloosheid” ( Romeinen 1:18 ) . Eerlijk gezegd is er geen gevaarlijker toestand voor een mens dan de waarheid kennen en weigeren eraan te gehoorzamen. Dit te doen is het hart verharden en Gods veroordeling zeker maken.

Wanneer iemand de waarheid kent en weigert eraan te gehoorzamen, is hij onderworpen aan elke leugen, elke misleiding, elke onwaarheid die de mens kan oproepen. “Want hoewel zij God kenden, verheerlijkten zij Hem noch bedankten zij Hem, maar hun denken werd zinloos en hun dwaze harten werden verduisterd. Hoewel ze beweerden wijs te zijn, werden ze dwazen “( Romeinen 1: 21-22 ). Paulus gaat in de volgende verzen verder met het beschrijven van de denkwijze en het gedrag van degenen die niet geloven (zie Romeinen 1: 29-31 ). Als gevolg van de dwaasheid van de mens en zijn arrogante minachting voor de dingen van God, “gaf God ze over aan een verdorven geest, om te doen wat niet moest worden gedaan” ( Romeinen 1:28). En dienovereenkomstig: “Hoewel zij Gods rechtvaardig besluit kennen dat degenen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, blijven zij niet alleen deze dingen doen, maar keuren zij ook degenen goed die hen praktiseren” ( Romeinen 1:32 ).

Timothy 3: 2-8 2 Ziet u, de wereld zal worden gevuld met narcistische, geldhoge, pretentieuze, arrogante en beledigende mensen. Ze zullen rebelleren tegen hun ouders en ondankbaar, onheilig, 3 onverschillig, koelhartig, beschuldigend, zonder terughoudendheid, wreed en haters van iets goeds. 4 Verwacht dat ze verraderlijk, roekeloos, gezwollen van eigenbelang en meer liefdevol genot zijn dan zij God liefhebben.

Misleiding is het misleiden van iemand door opzettelijk valse verklaringen of acties. Het is de duivel, niet God, die de oorzaak is van misleiding.

In Johannes 8:44 zegt Jezus het volgende van de duivel: “Hij was vanaf het begin een moordenaar en staat niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Als hij liegt, spreekt hij uit zijn eigen karakter, want hij is een leugenaar en de vader van leugens. ”Niet alleen bedriegt de duivel, maar hij is ook de vader van de misleiding.

NB 2 De Rothschild-zionistische staat Israël is NIET de vervulling van bijbelse profetieën; het is GEEN ontluikende vervulling van de verbonden die God met Abraham en David heeft gesloten; Netanyahu en zijn mede-zionisten zijn NIET Gods “uitverkoren volk”; en Gods belofte aan Abraham: “Ik zal zegenen die u zegenen en hem vervloeken die u vervloekt”, is NIET op afstand van toepassing op de Rothschild-staat die in 1948 is gecreëerd.

Deze natie is de natie die juist vervloekt is en dat kun je ook duidelijk overal terug vinden. Het is het kartel van de hoer van babylon: Jeruzalem, Washington, Rome en Jeruzalem beheerst in feite de wereld.

NB 3 Er is een oud gezegde dat zegt “dingen die anders zijn, zijn niet hetzelfde”.Als christenen hebben we de neiging om alles van Matteüs tot Openbaring te lezen en proberen het allemaal toe te passen op de kerk. Dit zal niet werken, omdat niet het hele Nieuwe Testament aan de christelijke kerk is geschreven. De kerk is er maar een onderdeel van. Veel van het Nieuwe Testament is geschreven aan de Joden van die tijd en aan de Joden die zullen leven in de tijd van “Jacobs Moeilijkheid”, ook wel bekend als de Grote Verdrukking. En een deel ervan is geschreven aan de ongelovige heidenen. Dit is de reden waarom Paulus Timoteüs de opdracht geeft om mensen te leren hoe ze hun bijbel “op de juiste manier kunnen verdelen” om te weten tot welke van de drie groepen God op een bepaald moment spreekt.

https://www.thepropheticyears.com/
https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20chapter%2010.HTM
http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm
http://www.jesusisprecious.org/prophecy/main_page.htm
https://www.flight777.com/
http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#Profetie