Over openbaringen 9

Samenvatting: Johannes krijgt uitleg en opdrachten van Jezus in het boek Openbaringen.

Het gaat dus over 7 kerken in klein Azië waarnaar 7 brieven werden gestuurd.

Deze kerken / gemeenten stonden symbool voor een soort gemeente in zijn tijd en voor een kerkgemeente / stroming in de eeuwen daarna en ze kwamen overeen met een parabel / gelijkenis in Mattheüs 13. En verder wezen ze terug naar een periode in de geschiedenis van Israël met God in het O.T.. Na de 7 brieven wordt Johannes de hemel getoond. Er wordt beschreven hoe de hemel er uit ziet en er wordt verteld over de 7 geesten van God. Na de 7 brieven, de 7 geesten gaat het over de 7 zegels. Bij het verbreken van de zegels ziet Johannes wat er gaat gebeuren op aarde . Hij ziet ruiters op een wit, rood, zwart, bleekgroen paard. Dit beeldt uit wat er de aarde te wachten staat.

Het is pas na de opening van het zevende zegel dat de toorn van het Lam werkelijk begint. De wereld zal zich terdege bewust zijn dat de tijd voor dit oordeel is aangebroken, maar vóór het oordeel zendt God Zijn profeten om de wereld toe te staan zich te bekeren.

Johannes: En toen hij het zevende zegel had geopend, was er ongeveer een half uur stilte in de hemel. Jezus heeft zojuist het laatste zegel van de zeven verzegelde boekrol geopend. Nadat het is geopend, is het in de hemel ongeveer een half uur stil. Er werden engelen met bazuinen gezien. En engelen met een wierookvat. De engelen met de bazuinen bereiden zich voor om te klinken na het legen van het wierookvat op aarde. Telkens als er een bazuin klinkt, gebeurt wat op aarde.

Voordat de vijfde engel op de bazuin blaast, ziet Johannes een engel in de atmosfeer vliegen die de mensen op aarde vertelt dat er nog drie keer ellende moeten komen. Deze zullen worden aangekondigd door de laatste drie trompetten.

En de vijfde engel klonk en ik zag een ster uit de hemel op aarde vallen; en hem werd de sleutel van de bodemloze put gegeven.

2 En hij opende de bodemloze put; en er kwam rook uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd vanwege de rook van de put.

De vijfde engel laat zijn bazuin klinken en er valt een ster uit de hemel. Deze ster heeft de sleutel tot de bodemloze put. Sterren hebben soms een dubbele verwijzing naar engelachtige wezens in de Schriften. Deze ster wordt “hem” genoemd, dus het is een engel. De engel kreeg de sleutel om de plaats onder de aarde te openen waar gevallen engelen gebonden zijn (2 Petr: 2 1-10)

Deze engel heeft nog steeds de sleutel wanneer hij satan duizend jaar opsluit in de bodemloze put nadat de verdrukking voorbij is (Openbaringen 20, 1-2).

De opening van de bodemloze put biedt een uitweg voor duivels of demonen die in de put zijn gebonden.

3 En er kwamen uit de rooksprinkhanen op de aarde; en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.

De bodemloze put wordt geopend en er komen kwelgeesten op aarde. Hun satanische rol is waarschijnlijk om het leven op aarde zo ondraaglijk te maken dat een nagemaakte redder wordt geaccepteerd. Uit de rook van de put komt een vreemd soort sprinkhaan op de aarde. Deze sprinkhanen hebben kracht als schorpioenen.

4 En hun werd geboden dat ze het gras van de aarde niet zouden beschadigen, noch enig groen, noch enige boom; maar alleen die mannen die niet het zegel van God op hun voorhoofd hebben.

5 En hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, maar dat zij vijf maanden lang zouden worden gekweld; en hun kwelling was als de kwelling van een schorpioen, wanneer hij een man slaat.

Deze sprinkhanen kregen van God de opdracht niets groens te beschadigen, dus dit zijn geen normale sprinkhanen of enige natuurlijke mutatie. Ze steken alleen degenen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben. De 144.000 zijn waarschijnlijk niet de enige die zijn verzegeld. Degenen die Jezus geloven en volgen, kunnen ook verzegeld worden omdat ze ook dienstknechten van God zijn. De Schrift zegt ons niet dat gelovigen verzegeld zullen worden.

Het feit dat hun geboden zijn en degenen die door God verzegeld zijn niet kunnen schaden, zegt dat deze wezens intelligent zijn en geen andere keuze hebben dan de geestelijke autoriteit die aan de engelen van God is gegeven, te gehoorzamen.

Deze sprinkhanen krijgen niet de macht om iemand te doden, maar ze zullen wel de macht hebben om onverzegelde mensen vijf maanden lang te kwellen.

Sommigen zeggen dat het spirituele demonen zijn die de mens mentaal kwellen, maar passages die erop volgen geven aan dat deze wezens een fysieke vorm hebben. De schorpioensteek is de meest pijnlijke van alle steken. Degenen op aarde die niet verzegeld zijn, hebben dit soort pijn vijf lange maanden te verduren.

6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en deze niet vinden; en zij zullen willen sterven, en de dood zal voor hen vluchten.

Dit zal zo erg zijn dat mensen de dood zoeken, maar ze niet vinden. Waarom de mens de dood niet kan vinden, is onbekend, maar God geeft en neemt leven. Misschien, omdat de put van de hel is geopend, kan niemand sterven en daarheen gaan totdat de vijf maanden voorbij zijn.

God staat om Zijn eigen redenen niet toe dat een onverzegelde persoon aan deze kwelling ontsnapt.

Maar God staat demonen toe om mensen van vlees vijf maanden de smaak te geven van de “Poel van Vuur”. Het wordt in liefde gegeven, dus zullen ze ervoor kiezen om daar niet voor eeuwig heen te gaan wanneer ze later een keuze moeten maken tussen het nemen van het merkteken van het Beest en het voor eeuwig naar deze plaats van pijnigingen gaan of Gods Zoon kiezen en hun fysieke leven verliezen, hun ziel zal ervan worden gered. De hele mensheid krijgt nog een kans om tot Jezus te komen en niet te kiezen om naar de plaats van eeuwige kwellingen te gaan.

7 En de gedaanten van de sprinkhanen waren als paarden bereid om te strijden; en op hun hoofd waren als het ware kronen als goud, en hun gezichten waren als gezichten van mensen.

8 En zij hadden haren als haren van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.

9 En zij hadden borstplaten, als het ware borstplaten van ijzer; en het geluid van hun vleugels was als het geluid van strijdwagens van vele paarden die naar de strijd renden.

10 En ze hadden staarten zoals schorpioenen, en er waren steken in hun staarten: en hun kracht was om de mensen vijf maanden pijn te doen.

11 En zij hadden een koning over hen, de engel van de bodemloze put, wiens naam in de Hebreeuwse taal Abaddon is, maar in de Griekse taal heeft hij zijn naam Apollyon.

Deze passage geeft de daadwerkelijke fysieke beschrijving van deze wezens. Ze zijn niet zoals alles wat we weten.

De koning over deze wezens heet Abaddon. De naam Abaddon betekent eigenlijk de vernietiger. Deze sprinkhanen worden geleid door de vernietigende engel die waarschijnlijk satans bevelhebber is van de dimensie die de onderwereld wordt genoemd. Deze sprinkhanen zijn feitelijke fysieke wezens die opstijgen uit dezelfde kuil die de engel in vers twee opende met zijn sleutel. De vijf maanden van deze kwelling zullen een letterlijke hel op aarde zijn.

12 Eén wee is voorbij; en zie, er komen hierna nog twee weeën.

Na de vijf maanden van kwelling door deze helse wezens, is er één wee voorbij maar er zullen er nog twee over zijn wanneer de zesde en zevende engelen hun bazuinen blazen.

13 En de zesde engel klonk en ik hoorde een stem uit de vier hoorns van het gouden altaar die voor God is,

14 Zeggende tot de zesde engel die de bazuin had: maak de vier engelen los die in de grote rivier de Eufraat zijn gebonden.

15 En de vier engelen werden losgemaakt, die waren voorbereid op een uur, een dag, een maand en een jaar om het derde deel van de mensen te doden.

16 En het leger van de ruiters was tweehonderdduizend duizend; en ik hoorde het aantal van hen.

Na de zesde bazuin worden vier engelen losgelaten die in de Eufraat zijn gebonden. Deze profetie geeft het aantal ruiters (cavalerie-mannen) dat nu naar het oosten van de Eufraat mag gaan om een derde van de mannen te doden.

Er zou zo’n leger uit het Oosten kunnen komen; er zijn nu meer dan drie miljard mensen ten oosten van de rivier de Eufraat. In het CIA-feitenboek van 2004 stond dat China alleen al meer dan tweehonderd miljoen militair fitte mannen heeft.

Abortus en kindermoord op vrouwelijke kinderen in China en India zullen bij deze generatie een wegwerpoverschot creëren van meer dan honderd miljoen volwassen mannen die geen kans zullen maken op een huwelijk en een normaal gezinsleven. Om min of meer dezelfde reden zullen er in mindere mate ook mannenoverschotten zijn in andere landen van het Verre Oosten. Het is alsof deze mannen voor een speciale tijd zijn geboren om deze profetie te vervullen. Dat is precies wat de formulering van deze passage inhoudt. Er zullen bijna genoeg volwassen mannen zijn om dit leger te vormen uit alleen de overtollige mannen van militaire leeftijd die in 2035 na Christus in China en andere landen in het Verre Oosten zullen bestaan. (eigenlijk zijn er nu al onnoemelijk veel)( een leger kan ook een trollenleger zijn op internet. Dat bestaat al uit miljoenen medewerkers)

Dit leger zal de Eufraat oversteken en het Midden-Oosten en het Westen binnenkomen. Dit leger zal een derde van alle mannen doden die de vorige rampen op aarde hebben overleefd . Tegen de tijd dat de eerdere oordelen en dit tweede wee zijn voltooid, zal meer dan de helft van de wereldbevolking dood zijn.

17 En aldus zag ik de paarden in het visioen, en degenen die erop zaten, met borstplaten van vuur, en van jacinth en zwavel: en de koppen van de paarden waren als de koppen van leeuwen; en uit hun mond kwamen vuur en rook en zwavel.

18 Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood, door het vuur, en door de rook, en door de zwavel, die uit hun mond kwam.

19 Want hun macht is in hun mond en in hun staarten; want hun staarten waren als slangen en hadden koppen, en bij hen deden ze pijn.

Het lijkt er op dat Johannes een grote totale wereldoorlog tussen het Westen en het Oosten beschrijft: een totale wereldoorlog met nucleaire, chemische en biologische oorlogsvoering en miljarden zullen sterven. ( uit de handelsoorlog van nu, kan een totale oorlog ontstaan)

20 En de rest van de mannen die niet door deze plagen werden gedood, maar zich niet bekeerden van de werken van hun handen, opdat zij geen duivels zouden aanbidden, en afgoden van goud en zilver en koper en steen en hout, die noch kan zien, noch horen, noch lopen:

21 Noch bekeerden zij zich van hun moorden, noch van hun tovenarij, noch van hun hoererij, noch van hun diefstal.

Zelfs nadat de mensheid alle oorlogswapens die ze met hun eigen handen hebben gemaakt om tegen elkaar te gebruiken, hebben opgebruikt, zullen ze zich nog steeds niet bekeren van de werken van hun handen. In plaats van op God te vertrouwen om hen te redden, vertrouwen en aanbidden ze het geschapene in plaats van de Schepper.

In plaats van tot God te komen om veranderd te worden en een nieuw hart te krijgen, zullen ze doorgaan met hun krankzinnige praktijken. In plaats van de God van de hemel te aanbidden, zullen ze nu het beeld van het beest, bezeten door satan, aanbidden.

Omdat de wereld de waarheid niet wilde geloven, zullen ze nu een leugen krijgen en zullen ze satans namaakverlosser en zijn namaakkoninkrijk accepteren (2Th 2:11). Dit bedrog vindt plaats omdat ze van het kwaad houden en daarom zullen ze de waarheid niet ontvangen en gered worden.

2Thess 2,11 : En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,

12opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20chap%209.HTM
http://www.jesusisprecious.org/prophecy/main_page.htm
https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=15060:covid-19-grote-stap-richting-komende-oorlog-met-china&catid=37:wereld&Itemid=50
https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=15061:de-pandemie-hoax-is-een-oorlog-tegen-onze-samenleving&catid=20:het-complot&Itemid=33