Over openbaringen 6

“De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. Zo begint dit bijbelboek, het laatste. Johannes geeft door wat Jezus hem over de toekomst verteld heeft.”

Het boek, in het Grieks Apocalyps genaamd (=ontsluiering), bestaat na de aanhef in hoofdstuk 1 uit zeven brieven aan christelijke gemeenten in Klein-Azië (hoofdstuk. 2 en 3) en een aantal visioenen. Het is in ca. 95 n. C. geschreven door een zekere Johannes – wellicht de apostel – tijdens zijn ballingschap op het eiland Padmos.

https://www.statenvertaling.net/bijbel/openbaring.html

Na de 7 brieven wordt Johannes de hemel getoond.

Er wordt beschreven hoe de hemel er uit ziet en er wordt verteld over de 7 geesten van God.

En nu in hoofdstuk 6 wordt de boekrol geopend.

Het Lam ( Jezus) zal nu één voor één de zeven zegels van de boekrol openen en Johannes zal ons vertellen wat hij ziet. Over de periode die Johannes in Openbaring zal observeren, wordt ook gesproken in de profetieën van Daniël en door Jezus in Mt hoofdstukken 24-25.

1En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie!

2En ik zag en zie een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.

Een van de vier wezens vertelt Johannes dat hij moet gaan kijken wat het verbreken van het eerste zegel zal brengen. Omdat Johannes in de hemel was, moest hij kijken naar de gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden. Hij hoort een dondergeluid; wat Johannes op het punt staat te zien, zal de aandacht van de wereld trekken.

Johannes ziet een wit paard met een ruiter die een boog heeft. De rol van deze ruiter is om te veroveren. Sommigen denken dat de ruiter op dit witte paard Jezus Christus is, omdat hij een kroon heeft en op een wit paard rijdt. Ze zeggen dat dit een beeld is van de wereld die tot Christus wordt geleid. Deze opvatting is om een aantal redenen problematisch. We zullen later in dit boek zien dat Jezus eigenlijk veel gouden kronen van koningschap draagt en niet alleen een eenvoudige overwinnaarskrans zoals het woord kroon hier zou kunnen worden vertaald.

Als dit Jezus is, rijdt Hij in gezelschap van drie slechte rijders die spoedig volgen. Veel veroveraars uit het verleden hebben op witte paarden gereden, dus het feit dat de ruiter op een wit paard zit, bewijst niets over wie hij is. Het wapen dat Jezus in andere passages in de Schrift gebruikt, is een tweesnijdend zwaard, dus een boog is helemaal niet karaktervol voor Hem.

Als dat niet genoeg is om te bewijzen dat het niet Jezus is, overwint het christendom, zelfs als identiteit, de wereld niet. Het christendom verliest eigenlijk terrein in percentages van de wereldbevolking. Bovendien zijn degenen die echt christen zijn een zeer kleine minderheid van degenen die er een culturele identiteit mee claimen. Een andere logische reden waarom Jezus niet kan zijn, is dat Jezus in de hemel was met Johannes die het zegel opende op het moment dat Johannes deze ruiter op aarde werd getoond.

Het is duidelijk dat dit niet Jezus is. Deze rijder is een toekomstige wereldleider. De boog is een symbool van zijn controle over oorlogswapens. Aangezien de ruiter geen pijlen laat zien, kan dit betekenen dat hij overwint door de dreiging van de kracht die hij vertoont en wanneer deze ruiter rijdt, overwint hij niet met daadwerkelijk militair geweld. Daniel vertelt ons dat er iemand komt die “door vrede velen zal vernietigen”.

(NB. er zijn er nu die beweren dat de man op het paard de occulte elite is die door dreiging met corona (kroon) de macht grijpt en de massa onderwerpt zonder dat er een wapen aan te pas komt)

3 En toen hij het tweede zegel had geopend, hoorde ik het tweede beest zeggen: Kom en zie.

4 En er ging een ander paard uit dat rood was; en hem werd gegeven die daarop zat om vrede van de aarde weg te nemen, en om elkaar te doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

Na wat lijkt op een korte periode van valse vrede op aarde, wordt onder het tweede zegel een leider onthuld die op een rood paard rijdt en vrede van de aarde wegneemt. Deze wereldleider krijgt de macht om grote militaire kracht te gebruiken. ( rood kan wijzen op wereld communisme. Daar zijn we naar toe op weg)

5 En toen hij het derde zegel had geopend, hoorde ik het derde beest zeggen: Kom en zie. En ik zag, en zie een zwart paard; en hij die op hem zat had een weegschaal in zijn hand. ( Zwart is geassocieerd met kracht, elegantie, formaliteit, dood, kwaad en mysterie. Zwart is een mysterieuze kleur die verband houdt met angst en het onbekende. Het heeft meestal een negatief effect. Zwart geeft kracht en gezag aan.)

6 En ik hoorde een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maatje tarwe voor een cent, en drie maatjes gerst voor een cent; en zie, gij doet de olie en de wijn geen pijn.

Nadat het derde zegel is geopend, vertelt het derde schepsel Johannes om te gaan kijken. Johannes ziet een zwart paard en de persoon die erop rijdt, heeft een weegschaal in zijn hand; eten wordt voor geld verzwaard. Dit is een beeld van hongersnood en rantsoenering van ’s werelds voedselvoorraden. Wat wordt beschreven is net genoeg voedsel voor één persoon om een dag van te leven en de cent geeft het dagloon weer. Het kost een dagloon om net genoeg voedsel te krijgen om te overleven. ( Er zijn er die beweren dat de occulte elite nu een hongersnood aan het scheppen is door de boeren al het werk moeilijk hebben gemaakt voor corona en nu met corona moeten boeren oogsten al doordraaien. Ze adviseren nu deze boeren te stoppen met hun bedrijf)

Voedsel wordt erg duur voor de dagelijkse kostwinner, maar de rijken doen het misschien beter. Olie en wijn zijn voorverpakte luxe voedingsmiddelen die blijkbaar niet onder het voedselrantsoeneringsprogramma vallen. In oorlog worden de bederfelijke gewassen verstoord. Voorverpakte voedingsmiddelen zoals olie en wijn zullen waarschijnlijk beschikbaar zijn voor degenen die het kunnen betalen. Rantsoenering van basisbehoeften komt vaak voor in tijden van oorlog, samen met verstoringen van de oogst en dit is wat hier op een groot deel van de aarde wordt afgebeeld. Door voedselrantsoennering kan de overheid bijna volledige controle over de bevolking krijgen. Op dit moment zal elke echte democratie in de wereld dood zijn. ( Er zijn er die beweren dat dit nu aan de gang. Ook door de grote sprinkhaanplagen in Afrika die nauwelijks bestreden kunnen of mogen worden)

7 En toen hij het vierde zegel had geopend, hoorde ik de stem van het vierde beest zeggen: Kom en zie.

8 En ik keek, en zie, een vaal paard: en zijn naam die op hem zat was de dood, en de hel volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met zwaard en met honger en met de dood en met de dieren van de aarde.

Wanneer het vierde zegel wordt geopend, vertelt het vierde schepsel dat rond de troon is, Johannes om te gaan kijken. Johannes ziet een ziekelijk bleekgroen paard. (Het Griekse woord clwrov ( chloros) wordt gebruikt en het is waarschijnlijker dat het wordt vertaald als bleekgroen) . De berijder op hem bracht de dood en Hades volgt hem. De passage impliceert dat wanneer deze ruiter rijdt, er een hel op aarde zal zijn en dat deze ruiter mogelijk enige controle heeft over de onderwereld. De passage zegt dat er macht werd gegeven om te doden met wapens, gebrek aan voedsel, dood (pest) en met wilde dieren van de aarde. God staat toe dat zwaard, hongersnood, wilde dieren en pestilentie de naties kastijden. ( pest, pestilentie wordt nu vergeleken met corona)

( zie in het O.T.: 2Sa 24,13: Dus Gad kwam tot David, en vertelde hem en zei tot hem: Zullen er zeven jaren van hongersnood tot u komen in uw land? Of vlucht je drie maanden voor je vijanden, terwijl ze je achtervolgen? of dat er drie dagen pestilentie is in uw land? adviseer nu en kijk welk antwoord ik zal teruggeven aan hem die mij heeft gestuurd.)

Sommigen denken dat de dood van de dieren pestilenties zullen zijn die van dier op mens overgaan. De passage geeft ook aan dat deze gebeurtenissen zich zullen voordoen op een kwart van het landoppervlak van de aarde. Ziekte gaat vaak gepaard met oorlog, maar hier is waarschijnlijk ook een grondslag voor een oorlog bij betrokken. Deze gebeurtenissen beschrijven mogelijk een wereldoorlog samen met een burgeroorlog die plaatsvindt tussen neo-christelijke westerse landen en islamitische landen die zo erg wordt dat de overlevenden op zoek gaan naar een leider die absolute controle over de wereld voorstelt via een wereldregering en een all-inclusieve wereldgodsdienst.

9 En toen hij het vijfde zegel had geopend, zag ik onder het altaar de zielen van hen die waren gedood voor het woord van God en voor het getuigenis dat zij hadden:

10 En zij riepen met luide stem en zeiden: Hoelang, o Heer, heilig en waar, oordeelt en wreken wij ons bloed niet op hen die op aarde wonen?

11 En ieder van hen werd een wit kleed gegeven; en er werd tot hen gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden zoals zij waren, vervuld zouden worden.

De boodschap bij de opening van dit vijfde zegel vertelt over de vervolging en moord op gelovigen voor hun getuigenis. Deze vervolging begon niet bij de opening van het vijfde zegel, omdat de passage aangeeft dat het begon toen de eerste martelaren in de oudheid werden gedood. Deze passage spreekt van alle martelaren die zijn gedood onder hoerreligie en onder satans bestuur op aarde. Wat in het verleden is gebeurd, vervult slechts gedeeltelijk het aantal zielen die zullen worden gemarteld omdat er nu een grote vervolging begint, ten tijde van dit vijfde zegel. Deze laatste vervolging zal maar een klein seizoen duren, maar zal zeer ernstig zijn. De gebeden van de martelaren zullen spoedig worden beantwoord door de oordelen die komen vanwege de toorn van het Lam (hoofdstuk 8). Aangezien er nog geen oordeel van de Heer komt bij dit vijfde zegel,

( hoerreligie is vervalste religie is alle religie beïnvloed door satan)

De focus van deze vervolging van de heiligen die na de oorlog van de vier ruiters worden geplaatst, is belangrijk. Na de religieuze oorlogen die op zichzelf veel ware christenen doden, zal de oplossing van de wereld zijn om een allesomvattende hoerenwereldgodsdienst te vormen die zal beweren dat alle paden naar God leiden. Degenen die zeggen dat Jezus de enige weg naar God is, zullen worden verboden als onverdraagzame, subversieve en gevaarlijke mensen en een bedreiging voor de wereldvrede. ( NB. dit is nu gaande. Er zijn er al velen die preken dat allerlei wegen naar God leiden. De huidige paus Franciscus doet dat ook. Hij heeft ook letterlijk gezegd dat de kruisdood en boodschap van Jezus mislukt zijn. Deze paus is een groot dwaallicht en een valse leraar, die uit is op één wereldgodsdienst)

Zelfs vandaag de dag worden christenen die de ware bewering doen dat b.v. de islam slecht en satanisch is, door wereldleiders bestempeld als een bedreiging voor de wereldvrede. Deze verklaring werd zelfs gezegd door George Bush Junior, die beweert een christen te zijn en echt beter zou moeten weten. Het beleid van verzoening met satanische krachten in de wereld door westerse regeringen is hypocriet en op lange termijn een veel grotere bedreiging voor de wereldvrede dan het omgaan met de waarheid. Waardoor, omdat we het probleem zullen sussen en er niet mee omgaan totdat de dingen volledig uit de hand lopen, er een wereldoorlog zal ontstaan.

( om nog maar te zwijgen om te durven praten over het zionisme en over het zionistische christendom. Dit is een grote misleiding. Om nog maar te zwijgen over het satanische jodendom)

De oplossing om de oorlog te beëindigen zal zijn om zondebokken te vinden om de oorlog de schuld te geven en dit zal iedereen omvatten die beweert dat er maar één ware weg naar God is. Daarom is er na de oorlogen van de vier ruiters vervolging van fundamentele christenen door de allesomvattende tolerante hoerenwereldkerk die onverdraagzaam is voor degenen die zich niet bij hen voegen in hun oecumenische poging om de wereld te “ redden”.

Velen die zich met het ware christendom identificeren, zullen een keuze moeten maken om de Jezus van de Schrift te volgen en vervolgd te worden, of om te volgen wat de hoer van die ene wereldgodsdienst dicteert met zijn allesomvattende theologie van tolerantie en geen bekering . Na het vijfde zegel zullen de heiligen van deze religieuze hoer die het beest berijdt, worden vervolgd, maar een paar jaar later zal deze hoer zelf worden vernietigd door het beest dat ze berijdt (hoofdstuk 17).

Bij het vijfde zegel komt het oordeel niet onmiddellijk van Jezus aan de mensen op aarde, omdat hun wordt verteld een korte tijd te rusten totdat hun broeders worden gedood. Dit kleine seizoen duurt slechts enkele jaren tot het einde van de grote verdrukking voor de kerk op aarde.

12 En ik zag hoe hij het zesde zegel had geopend, en zie, er was een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed;

13 En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom haar voortijdige vijgen werpt, wanneer ze wordt geschud door een machtige wind.

14 En de hemel ging weg als een boekrol, wanneer het samengerold wordt; en elke berg en elk eiland werd van hun plaats verwijderd.

15 En de koningen van de aarde, en de grote mannen, en de rijke mannen, en de opperbevelhebbers, en de machtige mannen, en elke slaaf en elke vrije man, verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen;

16 En zeide tot de bergen en rotsen: Val op ons, en verberg ons voor het aangezicht van den zittende op de troon, en voor de toorn van het Lam:

17 Want de grote dag van zijn toorn is gekomen; en wie zal stand kunnen houden?

Als Jezus het zesde zegel opent, is de grote dag van de toorn van Gods Lam aangebroken. Om deze dag aan te kondigen, zal er een aardbeving zijn die zo groot is dat elk eiland van zijn plaats zal worden gehaald. De zon wordt donker, de maan wordt bloedrood en meteorieten vallen uit de lucht. Dit kan een gebeurtenis zijn die even wereldschokkend is als de aarde een grote komeet tegenkomt of een zwaartekrachtontmoeting heeft met de hemelse stad zelf (de stad is 1500 mijl lang, breed en hoog zie Openbaringen 21:16). Dit soort omwentelingen zou verantwoordelijk zijn voor de vallende sterren en voor alle mensen die zich in grotten en gaten in de grond verbergen voor bescherming. Dit zal deze passage in Joël vervullen: Joe 2,31: De zon zal in duisternis worden veranderd en de maan in bloed, voordat de grote en de verschrikkelijke dag des Heren komt .

Merk op dat de passage zegt dat het plaatsvindt vóór de vreselijke dag van de Heer, dus dit is slechts de aankondiging dat het op het punt staat aan te komen. Het is pas na de opening van het zevende zegel dat de toorn van het Lam werkelijk begint. De wereld zal zich terdege bewust zijn dat de tijd voor dit oordeel is aangebroken, maar vóór het oordeel zendt God Zijn profeten om de wereld toe te staan zich te bekeren. De wereld mist misschien zelfs dat punt wanneer ze waarschijnlijk worden misleid om te geloven dat de twee profeten van God het bijbelse beest en zijn valse profeet zijn. Deze aankondiging van de dag van de Heer gaat over de onvervulde week van jaren die volgens Daniël plaatsvindt nadat de Messias is afgesneden (nadat Jezus werd gekruisigd). Na deze laatste week van jaren wordt het koninkrijk hersteld in Israël. ( Het huidige Israël is met Rome en met de V.S. eigenlijk de hoer van babylon. Het is een kartel van de khazaren maffia die de wereld in zijn greep houdt. Met aan het hoofd het huis van Rothschild die de algehele leiding heeft De familie Rothschild bezit het net zoveel als de rest van de wereld 7,5 miljard mensen bij elkaar gezet, zo niet meer)

Hierna zullen we zien dat God opnieuw met de Joden omgaat om de laatste zeven jaar te vervullen. Halverwege deze zeven jaar is Israël door Jezus en Daniël verteld naar de bergen te vluchten om aan het Beest te ontsnappen. Om die reden kan de grote laatste verdrukking van 3 ½ jaar niet plaatsvinden totdat er eerst een toekomstige gebeurtenis plaatsvindt. Deze gebeurtenis is wanneer satan uit de hemel op aarde wordt geworpen.

Satan lijkt aan het einde van het zesde bazuinoordeel te worden uitgeworpen, na het doden van de profeten. De profeten getuigen 1260 dagen voordat ze worden gedood. Dit scenario laat 3,5 jaar toe voor de twee profeten om hun werk te doen en 3,5 jaar voor het Beest om de profetie te vervullen die zegt dat hij de wereld zal beheersen voor een periode van 3,5 jaar. Dit vindt plaats vóór deze laatste zeven jaar daarom is er waarschijnlijk nog een periode van 3,5 jaar vanaf de opening van het eerste zegel tot het begin van het getuigenis van de profeten.

Op de grote dag van de Heer hebben de twee profeten de eerste 3,5 jaar de tijd om de wereld de waarheid te vertellen en de lichtzonen die aan Jezus zijn gegeven, te overtuigen om de juiste keuze te maken. Daarna is er 3,5 jaar voor de namaak-messias die satan bezit om de vaten van toorn te leiden om de verkeerde keuzes te maken die de wereld tot totale vernietiging zouden brengen. Alleen de tweede komst van Jezus redt enig vlees op aarde en dat wordt gedaan omwille van de uitverkorenen (Marcus13:20).

Aan het begin van deze periode van zeven jaar verzegelt Jezus zijn 144.000 Israëlitische getuigen. Ze zullen de opdracht krijgen om de waarheid van het evangelie van het komende koninkrijk van Jezus te prediken als getuige voor de hele wereld. Dat staat in het volgende hoofdstuk.

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op4-5.pdf
https://www.thepropheticyears.com/
https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20chapter%206.HTM
https://christenzijn.nl/wat-zegt-de-bijbel-de-hoer-openbaring-17
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Book_of_Revelation
http://user1252122.sites.myregisteredsite.com/id29.html
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Occult_symbolism_VII#Lucifer
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Occult_symbolism_XVII
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Occultists
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Black_Magic

één op één overgenomen van de onlangs overleden Texe Marrs:

Naakte man op een wit paard

“En hij zal een wilde man zijn; zijn hand zal tegen iedereen zijn, en de hand van iedereen tegen hem …” Genesis 16:12

“Laat de ruiter uit de geheime plaats tevoorschijn komen …”The Great Invocation, The Lucis Trust

Is een klein logo, gedrukt op de cover van elk nummer van het gezaghebbende tijdschrift Foreign Affairs , de sleutel tot de toekomst van Amerika en, inderdaad, van de hele wereld? Zou ditzelfde merkteken of symbool de wijzen bovendien de mysterieuze kracht kunnen onthullen die de dodelijke mondiale cultus die de Heilige Bijbel noemt, die de laatste dag van de laatste dagen van satan, stimuleert en motiveert ?

Openbaring 6 schetst voor ons een onheilspellend, grimmig beeld van de laatste dagen. Het beschrijft vier paarden en ruiters, in de volksmond bekend als de vier ruiters van de Apocalyps, om op het wereldtoneel te verschijnen. Eerst komt de Ruiter van het Witte Paard. Hij heeft een boog in zijn hand, het middel om oorlog te voeren; hij krijgt een kroon en gaat eropuit om de hele wereld te veroveren en te onderwerpen. De overwinnende held op het witte paard wordt snel gevolgd door de angstaanjagende ruiters van de rode, de zwarte en de bleke paarden. Elk brengt op zijn beurt op grote schaal bloedvergieten, hongersnood, rampen, ziekte en dood met zich mee. Door deze catastrofes wordt de hele aarde geteisterd en weinigen overleven.

De man die schrijlings op het witte paard zit, is een indrukwekkende figuur. De mensen eren hem als leider en krijger. Hoewel hij in staat is oorlog te voeren, komt hij aanvankelijk als een man van vrede. Zo rijdt hij op een wit paard, het symbool van vrede. Hij zal, concludeert de wereldbevolking, een ongekend tijdperk van wereldwijde harmonie en rust inluiden.

Maar deze conclusie is onjuist. In plaats daarvan voorspelt zijn komst op het wereldtoneel de meest verwoestende periode in de annalen van de menselijke geschiedenis. De Dood, de Vernietiger, is de metgezel van de ruiter op het witte paard, en een wolk van ellende omhult al snel de hele mensheid.

Van Caesar tot Lenin , helden worden geprezen.

Eeuwenlang hebben mannen reikhalzend uitgekeken naar de opkomst van deze heroïsche figuur bovenop het witte paard. Julius Caesar, Karel de Grote, Napoleon, Hitler, Lenin en vele anderen werden ooit geprezen als wereldhelden. Elk bereikte slechts een gedeeltelijke mate van glorie voordat het vuur van hun prestaties flikkerde en werd gedoofd.

Tegenwoordig verlangen naties en mensen overal hongerig naar de komst van een Grote, een figuurlijke held die op een wit paard rijdt, om de zaken recht te zetten. Ze geloven dat hij en hij alleen vrede kan brengen in een door oorlog verscheurde, onrustige wereld.

In Rio de Janeiro, Brazilië, kwamen in 1992 wereldleiders uit 120 landen bijeen voor de eerste Earth Summit. Uit angst voor een dreigende milieuramp zoals de opwarming van de aarde , begonnen ze hun wereldwijde conclaaf met een gebed. Dat gebed, The Great Invocation , werd door de Lucis Trust, een in New York en Genève gevestigde occulte organisatie met nauwe banden met de Verenigde Naties, voor de aanwezigen gehouden. De Grote Aanroep roept letterlijk de heldhaftige Ruiter van het Witte Paard aan, of nodigt hem uit, om naar voren te komen om de teugels van de wereldregering over te nemen, de naties te verenigen en de Nieuwe Wereldorde te leiden. Eenstemmig stonden wereldleiders uit de Verenigde Staten, Duitsland, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk, China en tientallen andere naties plechtig op en riepen uit: ‘Laat de ruiter uit de geheime plaats tevoorschijn komen …’

De Council on Foreign Relations en het bijbehorende logo

Dit brengt ons weer terug bij dat merkwaardige logo of merkteken op de cover van het tijdschrift Foreign Affairs , de officiële publicatie van de machtige elitaire cultgroep, de Council on Foreign Relations (CFR). De CFR is echt de binnenste cirkel van de Illuminati-samenzwering. De 3.300 leden zijn overwegend joods en zijn de crème de la crème van de Amerikaanse politiek, bedrijven, bankwezen en financiën. De voorzitter van de Federal Reserve, de minister van Financiën, de minister van Buitenlandse Zaken en de CEO’s van vrijwel de hele Fortune 500 – ze zijn er allemaal, ze dienen allemaal als een gehoorzame vazal voor de Joodse elite die de regering van de CFR bekleedt raad.

Het elite lidmaatschap van de CFR omvat de top van de Amerikaanse politiek en geldwereld, waaronder Ben Bernanke, voorzitter van het Federal Reserve System; Henry Paulson, minister van Financiën; Condalica Rice, voormalig staatssecretaris; David Rockefeller, bankier in New York City; en Bill Clinton, voormalig president van de Verenigde Staten.

Deze Joodse elite die de CFR-agenda regeert, kan met zekerheid worden geïdentificeerd als de geprofeteerde Synagogue of Satan (Openbaring 2: 9), een sinistere groep die heimelijk wordt geleid door duivels uit de put van de hel die zich overal inzet tegen de vernietiging van christenen en het einde van vrijheid en vrijheid.

Het logo van een groep, organisatie of bedrijf typeert en vat de doelen en doelen van die groep samen. Dit is gemakkelijk te zien in het logo van de CFR, dat bestaat uit een zwart gemaakte cirkel, en binnen de cirkel een naakte man die op een wit paard rijdt. De naaktheid van de man bewijst dat hij een ‘wilde man’ is, een rebel; maar door zijn gedrag en houding is de Ruiter van het Witte Paard duidelijk een vastberaden krijger die vertrouwen heeft in zijn missie.

De ruiter op het witte paard afgebeeld op het officiële logo van de CFR heeft dat nog niet

Het grote zegel van de Verenigde Staten, gedrukt op het biljet van één dollar, toont een adelaar die zijn klauwpijlen vasthoudt om oorlog te voeren. Boven het hoofd van de adelaar zijn op mysterieuze wijze sterren gerangschikt om een ​​zespuntige joodse Davidster te vormen – teken van de geprofeteerde synagoge van Satan.

de kroon die hem gegeven moet worden. Maar sinds 1921 heeft de CFR zich ingespannen om de wereld te manipuleren en te misleiden en heeft nu de omstandigheden in het Midden-Oosten verzonnen voor een climax van de derde wereldoorlog die dit zal bereiken. Ondertussen hebben de Verenigde Staten, in hun Grote Zegel , de machtige adelaar die de pijlen in zijn klauw of klauw vasthoudt, die al worden gebruikt als bewapening van een wereldwijde oorlog. De opkomende leider van de Synagogue of Satan, deze naakte man op een wit paard, bezit dan de ontzagwekkende militaire macht van ’s werelds enige overgebleven supermacht, de VS. Alles staat klaar voor een laatste, bloedige strijd. ( NB. het is een kartel van de hoer van babylon)

Je kunt niet aan de naakte man ontsnappen

Op het CFR-logo, onder de naakte ruiter op het witte paard, staat een motto, een inscriptie in het Latijn, Ubique . De betekenis is “Overal” of “We zijn overal”. Impliciet in dit Latijnse woord is de connotatie van “Big Brother kijkt naar jou!” Zijn alziend oog is doordringend. Hij regeert over alles. Hij ziet, hij regeert en je kunt niet ontsnappen aan zijn wereldwijde heerschappij.

De naakte wilde man steekt zijn rechterarm en hand in een rechtopstaande positie uit, een saluut naar de hemel, de vingers geworpen in het herkenbare vrijmetselaarsgebaar dat wordt gedemonstreerd door ingewijden van de 6e graad van de vrijmetselarij. In de ceremonie en het ritueel voor de 6e graad, vertoont de ingewijde hand- en lichaamsborden die rekenen tot 6-6-6, het geprofeteerde nummer van het beest (Openbaring 13). Dit wordt goed uitgelegd in zijn boek Codex Magica .

De hand / arm-groet van de naakte man van de CFR bovenop het witte paard, in vrijmetselaarsboeken, wordt het “teken van bewondering” genoemd. De uitleg ervan is verbonden met de oude heidense tempelrituelen van de afvallige koning Salomo van Israël. In werkelijkheid is dit teken de occulte groet van degenen die tot de synagoge van satan behoren. De groet wordt gedaan ter ere van hun leider en koning, lucifer, die de Schrift de “Prins van de kracht van de lucht” noemt.

Op en beroemde schilderij in Egypte geeft de veroveraar Napoleon, een vrijmetselaar en verlichter, het teken van bewondering van de zesde graad van de vrijmetselaarsloge. Napoleon

CFR-logo: Het officiële logo van de Council on Foreign Relations toont een wilde, naakte man op een wit paard die de 6-6-6 occulte groet van de zesde graad van de vrijmetselarij flitst.

Ziedend met Luciferiaanse Energieën

Wijlen Manly P. Hall, 33 °, door de internationale vrijmetselarij officieel uitgeroepen tot de grootste “geleerde van de 20e eeuw” van de Schotse ritus, onthulde zijn vrijmetselaars de ware, verborgen betekenis van Degene die het Witte Paard berijdt. Volgens Hall kunnen de werken van de vrijmetselaar, als ze voorbeeldig en uitzonderlijk zijn, hem misschien wel de status van goddelijkheid opleveren. Dergelijke mannen worden door de Grote Architect van het Universum (lucifer) beloond met bovenmenselijke wijsheid en krachten. Aldus begiftigd, zingt de verheven, goddelijke vrijmetselaar met “Luciferiaanse energie”; Hall zegt dat hij een “dynamo” van actie is, een “Warrior on the block”.

De dynamische leider is begiftigd (bezeten?) Met deze krachtige luciferiaanse energie antwoordt alleen op degene die de profeet Daniël identificeerde als de “God van Krachten”. Hij is inderdaad een wilde man, een krijger, en de bijbelprofetieën beschrijven hem als zodanig (Genesis 16: 1-12; Genesis 21: 1-21; Galaten 4:29). Hij is bovendien een soldaat, een soort hoofdman, in het Legioen van satan. Zijn religie is ondertussen het apostolisch jodendom, de religie die wordt beoefend door allen die de synagoge van satan vormen. Het zijn deze “wilde mannen”van de Synagogue of Satan die het aandurven oorlog te voeren met de heiligen, sommigen in de gevangenis te werpen en anderen te doden.

Jezus – koning der koningen en heer der heren

Maar uiteindelijk zal er een Grotere komen en Hem kunnen ze niet weerstaan. De naam van deze Grotere is Jezus. Ook hij berijdt symbolisch een wit paard (Openbaring 19: 11-16), en hij heeft een naam geschreven: “Koning der koningen en Heer der heren”. Hij heeft ook een leger, een leger dat niet verslagen kan worden. Het bestaat uit de overwinnaars. En met Hem, met hun Koning en Heer op de troon, zullen zij voor eeuwig regeren. Het Koninkrijk dat hun leider opricht, zal nooit vallen. Het is voor altijd.

Maar wat de vijand betreft, de onrechtvaardige en verdomde naakte man op het witte paard, hij en zijn volgelingen zullen voor altijd vernederd worden. Verslagen zullen zij worden neergeworpen in de eeuwige vuurpoel ( d.w.z. de tweede dood). Dit is de tweede dood en het is buiten onze verbeelding in zijn horror.

Dag van de beslissing

De krijgsheer, de door satan geleide naakte man op het witte paard, staat voor de deur. Hij eist dat je hem dient, zijn CFR-elite en de synagoge van Satan. Hij liegt en biedt je schatten en beloningen hier op aarde als je belooft hem te dienen en hem te helpen zijn aardse koninkrijk op te bouwen.

De ware en eervolle Koning uit de hemel smeekt u ook: “Neem uw kruis op, volg mij. Ik ben het Licht van de Wereld, het Lam geslacht vanaf de grondlegging van de wereld; toch leef ik voor altijd.”

https://www.texemarrs.com/042007/naked_man_on_white_horse.htm

NB. de “opwarming van de aarde” is door hen bedacht om de mensheid te onderwerpen. Ik heb daar eerder over geschreven. Zie ook de club van Rome en de Bilderberg groep

De vernietiging van de christenen houdt ook de vernietiging van het “blanke” ras. Ze zijn begonnen met het gezin en via gendermisleiding en seksuele misleiding vernietigen ze een deel van de blanke mensheid. Omvolking wordt door Soros gefinancierd. En dat moet het laatste zetje geven aan de westerse wereld met westerse waarden. Zodat er alleen willige slaven overblijven. Dan zal de communistische wereld een feit zijn. Voor de slaaf, want de elite heeft gewoon een kapitalistische wereld. Communisme is alleen bedoeld als “vrijwillige gevangenschap” voor de slaaf. Zie 1984 van Orwell.