Over Pasen 2

Deze mensheid is slechts 6000 jaar oud en de vooruitgang van beschavingen (talen, uitvindingen, medische vooruitgang, de industrie, enzovoort) bewijst dit. De aarde is echter erg oud. Wetenschappers schatten dat het universum 12 miljard jaar oud is. Dat is het nu voor zover we weten. Genesis 1: 2 laat zien dat de aarde die God schiep, zonder vorm, leeg en donker werd; en duisternis was op de afgrond.

Jesaja 55:11: Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.

Alles wat God ooit heeft geschapen, is goed. Alleen de zonde vernietigt het goede. God heeft nooit een duivel geschapen. God heeft nooit een gevallen mens geschapen. God heeft nooit een aarde geschapen die leeg is.

Hebreeën 11: 3: Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.

Lucifer die de aarde had moeten beheren verzaakte zijn taak en God vernietigde wat lucifer teweeg had gebracht. Na een hernieuwde schepping van de nieuwe aarde kreeg lucifer nog één kans. Met het misleiden van de eerste nieuwe mensen heeft hij zijn hand overspeeld. Hij zette de mens naar zijn hand en blokkeerde zo de weg naar het koninkrijk zoals God dat bedoeld had.

Lucifer schiep de nieuwe religie van baäl, de religie van de duisternis. De aanhangers gaat het goed zolang zij de wereld misleiden en lucifer volgen. En lucifer eist. Hij eist voortdurend. Ik heb daarover regelmatig geschreven. Moloch is nooit tevreden. Veel religies zijn geïndoctrineerd en geïnfiltreerd door luciferianen / satanisten.

Om de prins van de duisternis te doen verdwijnen zond God Zijn Zoon als ultiem offer. Dit zoenoffer werd door lucifer na Zijn 40 daagse vasten in de woestijn ultiem uitgedaagd, lucifer bood Jezus de heerschappij over de aarde aan. Jezus verjoeg satan en wist dat Zijn Lot het kruis zou zijn.

Dit kruisoffer herdenken wij met Pasen. Het was de ultieme nederlaag voor lucifer toen Jezus opstond uit de dood en hij wist dat er aan zijn heerschappij een einde zou komen.

Lucifer en zijn volgelingen hebben een beperkte tijd gekregen om op hun schreden terug te keren en vrijwillig voor God te kiezen. Net zoals de mens de keuze heeft in God te geloven, in de verlossing van Zijn Zoon te geloven en mee te willen doen in het nieuwe koninkrijk. Dat wordt een hernieuwde schepping zoals die er al eerder is geweest. Dit wordt de apocalyps genoemd. Maar die zal niet zo zijn zoals mensen denken. Deze keer zal God de aarde en zijn Zijn Schepping niet meer helemaal vernietigen. Hij zal vernietigen wat Hij nodig acht zodat mensen nog steeds kunnen kiezen. Deze Pasen komt dit alles samen nu we de dood van Jezus herdenken en Zijn redding voor ons en de laatste ultieme poging van de occulte elite die een oorlog tegen de mensheid voert voor lucifer.

Helaas weten veel mensen niet hoe misleid ze zijn. De herders hebben hun schapen niet beschermd.

Maar Jezus zal als de goede herder op zoek gaan tot en met het laatste schaap.

En wie niet wil die zal de gevolgen van zijn keuze en levenswijze ondervinden. God heeft ook nu alles in Zijn Hand.

Je weet misschien nooit dat Jezus alles is wat je nodig hebt, totdat Jezus alles is wat je hebt. Corrie Ten Boom

Jesaja 53: 3 “Hij werd veracht en verworpen door mensen, een man van smarten en vertrouwd met lijden. Als iemand voor wie mannen hun gezichten verbergen, werd hij veracht en wij achtten hem niet.”

Jesaja 53: 7 “Hij werd onderdrukt en verdrukt, maar hij opende zijn mond niet; hij werd als een lam ter slachting geleid, en als een schaap voor haar scheerders zwijgt, zodat hij zijn mond niet opende.”

Jesaja 53: 4-5 “Zeker nam hij onze zwakheden op en droeg onze smarten, toch beschouwden wij hem getroffen door God, geslagen door hem en geteisterd. Maar hij werd doorboord voor onze overtredingen, hij werd verpletterd voor onze ongerechtigheden; de straf dat ons vrede bracht was op hem, en door zijn wonden zijn we genezen.”

De profeet Jesaja schreef over de dood van de komende Messias. Zijn woorden klinken als iets uit het Nieuwe Testament. Maar hij schreef ze 700 jaar voor de geboorte van Christus. “Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.” (Jesaja 53:3-6 HSV).

1 Korintiërs 15 noemt de dood de laatste vijand, en vertelt ons dan over de nederlaag van de dood. Toen Jezus uit de dood opstond, was Hij de eerste van een opstanding die op een dag iedereen zal omvatten die op Hem vertrouwt. Onze huidige, door de dood geïnfecteerde lichamen zullen opstaan als eeuwige, verheerlijkte lichamen.

Omdat Jezus uit de dood is opgestaan, hoeven zij die Hem hebben ontvangen niet langer bang te zijn voor de dood… of zelfs voor een extreem moeilijke tijd.

Openbaring 1: 7 “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, zelfs zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen van de aarde zullen naar Hem staren en hun borsten slaan en treuren en treuren over Hem. Zelfs zo [moet het zijn]. Amen (het zij zo). ”

Het christendom begon met geboorte van Jezus Christus. Toen het naar Athene ging, werd het een filosofie. Toen het naar Rome ging, werd het een organisatie. Toen het zich door heel Europa verspreidde, werd het een cultuur. En helaas, toen het christendom naar Amerika kwam, werd het een bedrijf!

En deze honden zijn sterk van begeerte, zij kunnen niet verzadigd worden, ja, het zijn herders, die niet verstaan kunnen; zij allen keren zich naar hun weg, elkeen naar zijn gewin, wiens einde zal zijn naar hun werken. (Jesaja 56:11).

“En door hebzucht zullen zij met geveinsde woorden koopwaar van u maken ; wiens oordeel nu al lange tijd niet blijft hangen, en hun verdoemenis sluimert niet.” (2 Petrus 2: 3)

‘Want zo zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zichzelf transformeren in de apostelen van Christus. En geen wonder; want Satan zelf wordt veranderd in een engel van licht. Daarom is het niet groot als zijn dienaren ook worden veranderd als dienaren van rechtvaardigheid; wiens einde zal zijn naar hun werken. ” —2e Korinthiërs 11: 13-15

Gezegend Paasfeest

http://www.jesus-is-savior.com/Books,%20Tracts%20&%20Preaching/Printed%20Books/satan_prince_of_this_world.pdf
http://www.jesusisprecious.org/nwo/signs_of_satan_01.htm
http://www.jesusisprecious.org/wolves/sheeps_clothing.htm
http://www.jesus-is-savior.com/salvation_webpages/08-importance_of_the_blood.htm
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:THE_CHRIST
http://home.kpn.nl/roord111/VS/941/index.html