Over Pasen 1

“Wetenschap zonder religie is zwak, religie zonder wetenschap is blind.” Albert Einstein (1879-1955)

1 Timoteüs 6:20: O Timoteüs, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; (HSV)

( Het Griekse woord voor opposities / tegenstellingen in 1 Timoteüs 6:20 is antithese en betekent conflict (d.w.z. een tegenstrijdige theorie). Het woord wetenschap is het Griekse woord gnosis en betekent weten (d.w.z. kennis). Daarom waarschuwt de bijbel ons om te voorkomen dat theorieën in strijd zijn met feitelijke wetenschap. Wil iets ware wetenschap zijn (dat wil zeggen: de studie van), dan moet het eerst waarneembaar, toetsbaar en documenteerbaar zijn. Evolutie is geen van deze)

Zeker, de neptheorie van evolutie is in strijd met alle gevestigde wetten en principes van legitieme wetenschap. Evolutie is valse wetenschap!

Bovendien is de bewering dat dinosauriërs onder de mensen leefden en aan boord gingen van de ark van Noachs tijd ook een grove oppositie van legitieme wetenschap! Pas op voor iedereen die leert dat dinosauriërs aan boord van de ark van Noach zijn gegaan! Ook leefden dinosauriërs niet tegelijk met mensen. De wetenschap bewijst dat de aarde erg oud is, net zoals de bijbel leert in Psalm 102: 25: “ Van oudsher hebt u het fundament van de aarde gelegd: en de hemel is het werk van uw handen.”

Prediker 11: 5 en 12: 4: Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, of hoedanig de beenderen zijn in den buik van een zwangere vrouw, alzo weet gij het werk Gods niet, Die het alles maakt.

. … want God zal elk werk met al het verborgene in het oordeel brengen, of het nu goed is of slecht.

Voorstanders van een opvatting van de oude aarde geloven in feite dat de aarde door God is geschapen – niet is geëvolueerd – al miljoenen (zo niet miljarden) jaren bestaat – en dat deze mensheid jong is en pas 6000 jaar bestaat ( sinds 4000 voor Christus)

( Dit wordt vaak het “gap-principe” genoemd, dat wil zeggen een tijdsverschil tussen Genesis 1: 1 en 1: 2).

De vloed van Noachs tijd is naar schatting rond 2348 voor Christus gebeurd. Zeer weinig christenen weten hoe ze de realiteit van dinosauriërs en wetenschap kunnen verzoenen met het scheppingsverslag van Genesis in de bijbel.

De aarde is inderdaad erg oud; maar deze mensheid is hier pas sinds ongeveer 4.000 v.Chr.

De wetenschap heeft herhaaldelijk bewezen door tests op echte dinosaurusbotten te gebruiken, dat dinosauriërs tientallen miljoenen jaren geleden leefden …

Er wordt algemeen aangenomen dat een massale uitsterving van de dinosauriërs plaatsvond tussen 65,5 en 66 miljoen jaar geleden. Algemeen wordt aangenomen dat puin van een gigantische inslag van een meteoriet de zon blokkeerde, wat extreme klimaatomstandigheden veroorzaakte en wereldwijd de vegetatie doodde.

De wetenschap leert duidelijk dat een gebeurtenis de dinosauriërs heeft weggevaagd. Jeremia 4: 23-28 leert ons duidelijk dat God Zelf boos werd en de aarde zonder vorm en nietig maakte.

God maakte in zijn woede de aarde zonder vorm en leegte.

Ezechiël 28: 13-19 leert dat lucifer van zijn hemelse positie, autoriteit en heerlijkheid werd beroofd toen hij tegen God in opstand kwam in het zoeken naar gelijkheid. De aarde werd satans nieuwe thuis.

In feite vernietigde God de aarde in Zijn eigen woede. God had de aarde in Genesis 1,1 vernietigd.

Jeremia 4: 23-28: “Ik zag het land aan, en ziet, het was woest en ledig; ook naar den hemel, en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen aan, en ziet, zij beefden; en al de heuvelen schudden. Ik zag, en ziet, er was geen mens; en alle vogelen des hemels waren weggevlogen. Ik zag, en ziet, het vruchtbare land was een woestijn, en al zijn steden waren afgebroken, vanwege den HEERE, vanwege de hittigheid Zijns toorns. Want zo zegt de HEERE: Dit ganse land zal een woestijn zijn (doch Ik zal geen voleinding maken); Hierom zal de aarde treuren, en de hemel daarboven zwart zijn; omdat Ik het heb gesproken, Ik heb het voorgenomen en het zal Mij niet rouwen, en Ik zal Mij daarvan niet afkeren.

Merk op dat lucifer vóór zijn rebellie op aarde woonde. Jesaja 14:14: “Ik zal opstijgen boven de hoogten van de wolken; Ik zal de allerhoogste zijn. Lucifers zonde was gelijkheid met God willen.

Toen lucifer zondigde, werd hij niet meteen door God gestraft. Satan verschijnt voor God in Job 1: 6-7.

Satan zal worden geroordeeld, veroordeeld en gestraft bij De Grote Witte Troon van Oordeel met de rest van de goddelozen (Openbaring 20: 11-15)

De zonde van Adam veroorzaakte niet dat lucifer en een derde van de engelen vielen. De zonde bestond vóór Adam. We lezen dat lucifer de satan werd door zijn eigen vrije wil, toen hij in Jesaja 14:14 probeerde gelijk te zijn met God.

Het feit dat satan (Openbaring 20: 2) de slang in de Hof van Eden was, bewijst dat hij al bestond vóór Genesis 1: 2 toen God de aarde begon te herstellen.

Lucifer zondigde. De engelen die hem volgden kwamen in opstand en zondigden daarbij. Wat satan met Eva deed, was een zonde, want hij bedroog haar om haar kwaad te doen. Eva leidde Adam toen tot zonde. Vervolgens werd het hele menselijke ras ondergedompeld in zonde en dood.

En hier begint eigenlijk het Paasverhaal.

Want weer zou God optreden en Hij zou dat nu anders doen. Hij staat niet toe dat de aarde nog een keer vernietigt moet worden en Hij staat niet toe dat lucifer nog langer God uitdaagt. Hij laat Zijn Zoon het ultieme offer brengen en geeft lucifer beperkte tijd om op zijn schreden terug te keren.

Wie het offer van Jezus begrijpt, begrijpt Pasen en begrijpt in welke tijd we nu leven. Daarom was ik begonnen over de openbaringen te schrijven. Aan een nieuwe 6000 jarige periode komt een einde. Maar eerst Pasen.

https://nl.sott.net/article/5006-Evolutie-Een-Modern-Sprookje
https://creation.com/god-created-not-quantum-fluctuation
https://creation.com/10-answers-from-creationists-1
http://www.jesusisprecious.org/evolution_hoax/charles_darwin.htm
http://www.jesusisprecious.org/evolution_hoax/old_earth-young_mankind.htm
https://www.henrymakow.com/2018/12/Freemasons-have-hijacked-science.html
https://www.henrymakow.com/002046.html
https://www.henrymakow.com/000504.html
https://www.henrymakow.com/2014/04/inherit-the-wind.html
https://www.henrymakow.com/2014/04/one-world-relgion.html
https://www.henrymakow.com/2013/08/Darwinism-is-an-Illuminati-Scam.html
https://www.henrymakow.com/2013/05/charles-darwin-stock-picker.html
https://www.henrymakow.com/the_march_of_the_malthusians.html
https://www.henrymakow.com/why_science_wants_us_to_be_chi.html
https://www.henrymakow.com/was_darwin_an_instrument_of_th.html
https://www.henrymakow.com/expelled.html
https://www.henrymakow.com/forbidden_archeology.html