Over openbaringen 3

Er waren dus 7 kerken in klein Azië waarnaar 7 brieven werden gestuurd.

Deze kerken / gemeenten stonden symbool voor een soort gemeente in zijn tijd en voor een kerkgemeente / stroming in de eeuwen daarna en ze kwamen overeen met een parabel / gelijkenis in Mattheüs 13.

En verder wezen ze terug naar een periode in de geschiedenis van Israël met God in het O.T. ( zie over openbaringen 2 over Izebel)

De 7 kerken:

Efeze – De begeerlijke gemeente die de liefde van weleer had opgegeven (Openbaring 2:1-7).

Smyrna – De vervolgde gemeente die onder armoede en martelaarschap leed (Openbaring 2:8-11).

Pergamum – De wereldse gemeente die de Christelijke leer verwaterde en tot inkeer moest komen (Openbaring 2:12-17).

Tyatira – De valse gemeente die een verleidelijke profetes volgde (Openbaring 2:18-29).

Sardes – De “dode” gemeente die in slaap was gevallen (Openbaring 3:1-6).

Filadelfia – De gemeente van broederlijke liefde die geduldig volhardt (Openbaring 3:7-13).

Laodicea – De “lauwe” gemeente met een lauw geloof (Openbaring 3:14-22).

De 7 gelijkenissen in Mattheüs 13:

1. De gelijkenis van de Zaaier – 13:1-23

2. Het onkruid op de akker – 13:24-30

3. De gelijkenis van het mosterdzaad – 13:31-32

4. De gelijkenis aan het zuurdeeg – 13:33-43

5. De schat in de akker – 13:44

6. De éne parel van grote waarde – 13:45-46

7. De gelijkenis van het visnet – 13:47-58

Vervolg kerken:

5. Sardis: de geestelijk dode vleselijke kerk. Sardis was ook een van de oudste steden in Klein-Azië. Sardis was een handelsstad die bekend stond om zijn tapijtindustrie en een zeer welvarende stad. De eerste gouden munten ter wereld kwamen daar vandaan rond 600 voor Christus. De beschermgod was de godin Cybele, die een zoon had die Midas heette, wiens aanraking alles in goud zou veranderen. Sardis lag op een heuvel 1000 voet boven een brede vallei. Dit gaf de mensen een vals zelfvertrouwen over hun veiligheid en mensen leefden in de glorie van hun verleden.

De profetische toepassing van deze kerk op aarde is van 1517 n. Chr. Tot de kerk in de verdrukking is voltooid . Dit is de kerk van de reformatie die begon toen Martin Luther zich losmaakte van de rooms-katholieke kerk. Het omvat de meeste van de oude protestantse kerken van onze tijd.

1 En schrijf aan de engel van de kerk in Sardis; Deze dingen zegt hij die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft; Ik ken uw werken, dat u een naam heeft die u leeft en dood bent.

Jezus vertelt deze kerk dat ze een naam hebben waarvan ze leven, maar dat ze echt dood zijn. Hij zegt dat ze beweren christen te zijn, maar ze zijn echt nooit uit de Geest geboren. Ze hebben een vals gevoel van veiligheid, net als de mensen van het oude Sardis.

Velen van deze kerk denken dat ze gered zijn omdat ze als kind in het christendom zijn gedoopt en omdat ze zichzelf christen noemen. De kerken die voor het grootste deel uit de reformatie kwamen, zijn in grote geestelijke achteruitgang. In Europa zochten deze kerken de goedkeuring van politieke leiders en werden door de staat gesteunde kerken . Vandaag kunnen we de resultaten van die fusie in veel delen van het oude Europa zien. Er zijn grote kerkgebouwen met door de staat gesteunde geestelijken die weinig regelmatige bezoekers hebben. Minder dan vijf procent van de niet-katholieke Europeanen gaat naar de reguliere kerkdiensten. De boodschap die van de meeste kansels in Europa wordt gehoord, leert eerder socialistisch humanisme dan christendom.

De gereformeerde kerken zijn ook nooit klaar met het opruimen van de ketterijen die ze van de Roomse Kerk hebben geërfd, en velen hebben het rooms-katholieke ritueel vervangen door hun eigen soort ritueel. Vandaag verliezen in de Verenigde Staten de kerken die uit de reformatie voortkwamen leden. Om leden aan te trekken of te houden, sluiten ze nu een compromis met degenen die met zondige levensstijlen pronken en zelfs deze mensen in leidinggevende posities plaatsen.

Veel van degenen die nog steeds deze liberale hoofdlijn van protestantse kerken bezoeken, doen dit alleen om culturele of sociale redenen. Er is weinig echte christelijke gemeenschap in deze kerken buiten de zondagsdienst en het kerkgebouw, en de levensstijlen en humanistische overtuigingen van de leden weerspiegelen onverschilligheid of zelfs vijandigheid tegenover bijbelse waarheden. Veel van de ketterijen van onze moderne tijd zijn bedacht in hun liberale seminaries.

Het leiderschap in Sardis heeft een geschiedenis van wijzen op de tekortkomingen van de katholieken, maar de katholieken hebben tenminste werken waar Jezus hen voor prees. Jezus heeft weinig vriendelijke woorden voor wat er in deze kerk gebeurt.

2 Wees waakzaam en versterk de dingen die blijven, die gereed zijn om te sterven; want Ik heb niet gevonden dat uw werken volmaakt zijn voor God .

Wat in de meeste van deze kerken nog over is, is de juiste leer van redding door geloof alleen in het voltooide werk van Jezus Christus alleen en het geloof in sommigen dat de bijbel de enige onfeilbare regel is voor christenen om naar te leven.

De dingen die overblijven, zijn klaar om te sterven omdat veel van de fundamenten van het geloof nu worden aangevallen in hun eigen seminaries en door veel van hun leiders die door deze seminaries zijn gecorrumpeerd. Sommige leiders die met deze kerk kunnen worden geïdentificeerd, vertellen nu zelfs aan de mensen welke passages in de bijbel als geïnspireerd worden aangemerkt en welke niet. Steeds meer leert men dat de bijbel slechts een gids is om te leven, net als heilige boeken van heidense religies. Sommigen geloven niet langer dat de bijbel Gods onfeilbare woord is en ze ontkennen zelfs dat Jezus de enige manier tot redding is.

Jezus zei dat hun werken niet perfect zijn voor God. Hij verwijst waarschijnlijk naar het werk binnen deze kerk dat de christelijke waarheden actief verdraait en negeert en hun gebrek aan geloof en / of dienstbaarheid om de grote opdracht uit te voeren.

3 Bedenk dan hoe u hebt ontvangen en gehoord, en vasthoudt en u bekeert. Als u daarom niet waakt, zal ik als een dief op u komen en u zult niet weten welk uur ik over u zal komen.

Jezus vertelt deze kerk duidelijk dat ze moeten vasthouden aan de essentie van het geloof dat van hun vaderen is doorgegeven. Hij vertelt hen ook dat als ze niet kijken naar en de dingen die overblijven versterken, ze zich niet bewust zullen zijn van de algemene tijd van Zijn komst of klaar zullen zijn wanneer Hij komt.

De komst van Jezus als dief verwijst naar wat algemeen bekend staat als de opname. Het is wanneer Jezus komt als een dief voor een wereld die nog steeds onder het bestuur van satan staat. Hij komt zodat Zijn gelovigen satans vrije heerschappij op aarde als namaakgod niet zullen doorstaan.

God zal toestaan dat deze misleiding komt zodat de hele wereld de keuze zal moeten maken die eeuwige gevolgen heeft. Die keuze is om Zijn Zoon als Heer te aanvaarden of satan als heer te aanvaarden. Aangezien de met de Geest vervulde kerk Jezus al als Heer heeft aanvaard, is er eenvoudigweg geen reden voor hen om deze beproeving te doorstaan, maar de meeste die met Sardis kunnen worden geïdentificeerd, zo wordt ons verteld, zullen worden achtergelaten om door deze periode van beproeving en verdrukking te gaan .

Tegenwoordig zijn de liberale duizendjarige kerken van onze tijd, in tegenstelling tot de meeste fundamentele en sommige evangelische kerken, totaal onwetend van de tekenen dat Jezus zeer binnenkort komt en velen spreken zelfs tegen de theologie van Zijn spoedige terugkeer. De woorden van Jezus geven aan dat als ze niet vastgehouden hebben aan de essentie van het geloof en zich bekeerd hebben van hun ketterijen, ze het niet zullen weten of klaar zullen zijn bij Zijn komst. Ze zullen het vuur van de grote verdrukking te verwerken krijgen.

4 U hebt zelfs een paar namen in Sardis die hun kleding niet hebben verontreinigd; en zij zullen met mij in het wit wandelen; want zij zijn het waard.

5 Die overwint, die zal gekleed gaan in witte kleding; en ik zal zijn naam niet uit het boek des levens uitwissen, maar ik zal zijn naam voor mijn Vader en voor zijn engelen belijden.

6 Wie een oor heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.

De passage zegt dat de meesten die zich met deze kerk identificeren, hun kleding hebben verontreinigd. De verklaring kan betekenen dat degenen die zich met deze kerk in het algemeen identificeren, verontreinigd zijn omdat ze nooit tot Christus zijn gekomen om hun “kleding” te laten “wassen”. Als dat juist is, zou de passage aangeven dat sommigen in haar, hun vuil overwinnen door zich in het bloed van het Lam te wassen. Als witte kledingstukken inderdaad verontreinigd raken, zoals sommige denominaties leren, kunnen ze alleen worden verontreinigd door ongeloof in Jezus.

Velen in Sardis proberen zichzelf te redden door hun eigen verdiensten. Ze hebben Jezus nooit tot Heer van hun leven gemaakt. De meeste van degenen die met deze vergadering zijn geïdentificeerd, staan in het doopboek van de kerk en ze noemen zichzelf christen, maar hoeveel hebben enig bewijs dat ze uit de Geest zijn geboren met werken van de Geest die door hen zijn gedaan? Hoevelen zijn er dan eigenlijk uit de Geest geboren? Jezus zegt dat er in deze groep maar een paar zijn!

( uit de Geest geboren wil zeggen: wedergeboren.) Jezus maakt ook duidelijk dat Hij zelf een doopboek heeft; het wordt het levensboek van het Lam genoemd. Wat velen in deze kerk niet begrijpen, is dat Jezus de doper is. Geestelijke doop wordt niet gedaan door de kerk, priester of pastoor. Evenmin wordt de ware doop bereikt door te dompelen of te besprenkelen en enkele rituele woorden te zeggen. De ware doop is de doop in een nieuwe schepping die door de Heilige Geest het lichaam van Christus wordt genoemd en dit gebeurt allemaal met de autoriteit die de Vader Jezus heeft gegeven wanneer iemand Jezus echt vertrouwt voor zijn of haar redding.

In de ene ware doop in het lichaam van Christus door te vertrouwen op het voltooide werk dat Jezus aan het kruis deed, sterft de oude vleesmens met Jezus en wordt met Jezus opgevoed tot een nieuwe schepping samen met vele andere leden die het Lichaam van Christus worden genoemd. De doop is geen gehoorzaamheidsritueel dat redding brengt, zoals sommige denominaties leren. Wat redding brengt, is geboren worden in een nieuwe schepping door geloof in de Schepper. Velen verwarren de uiterlijke symboliek van identificatie met Jezus die gelovigen tonen wanneer ze worden ondergedompeld of besprenkeld met de spirituele schepping die plaatsvindt binnenin wanneer men gelooft.

Mt 3,11: Ik doop u inderdaad met water tot bekering; maar wie na mij komt, is machtiger dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen; hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur:

Er wordt waarschijnlijk beweerd dat er in deze bijna dode gemeente sommigen zijn die zullen overwinnen en verlossing zullen vinden, maar de rest van de vergadering heeft in de eerste plaats nooit redding gehad.

Een van de redenen waarom deze probleempassages bestaan, is dat de Heiland niet wil dat degenen die zich met de kerk identificeren, zelfgenoegzaam zij over hun redding. Hij wil dat ze ervoor zorgen dat ze werkelijk echte redding hebben gevonden. Degenen die ware gelovigen zijn, weten zeker dat ze ware gelovigen zijn. Ze zullen zeker worden gered, dus de kwestie van het verlies van je redding door ongeloof is geen probleem voor degenen die hoe dan ook geloven.

Van de hele mensheid zijn hun namen opgenomen in het boek des levens wanneer ze door God zijn geschapen, maar alle geboren sinds de val van Adam zullen uit het boek des levens worden gewist omdat we allemaal zondigen en we zullen allemaal sterven in onze zonden tenzij we leven zonder zonde. Aangezien geen enkele natuurlijke mens dat kan, is het enige alternatief het aanbod van de gratis gave van rechtvaardigheid die door het bloed komt van de enige God / mens die geen zonde (Jezus) had.

Degenen die door de Vader zijn aangetrokken om te worden gedoopt in een nieuwe schepping, het Lichaam van Christus genaamd, zullen worden gedoopt in Zijn gerechtigheid en zullen niet uit het boek des levens worden gewist. Allen die niet tot Jezus komen voor redding, zullen het niet waard zijn om hun naam in het boek des levens te laten behouden omdat hun zonde hen blijft scheiden van God.

Hoe iemand echter in de eerste plaats in de kerk wordt gered, verschilt in verschillende denominaties. Als ze geloven dat het belijden van de juiste woorden zonder een veranderd hart, of gedoopt worden in het water, of gedoopt worden als een kind of de leerstellingen van de kerk gehoorzamen, enz., redding brengt, leven ze zeker op een plateau van valse veiligheid, net zoals het oude volk van Sardis. In ieder geval zullen mensen met spirituele oren horen wat de Geest tegen de kerken zegt en de anderen niet.

6. Philadelphia: de kerk van broederlijke liefde. Philadelphia was de jongste stad van de zeven in de brieven genoemde. De stad werd gesticht in 189 voor Christus en is vernoemd naar twee broers die over het gebied regeerden en grote liefde voor elkaar toonden. In het gebied zijn munten gevonden met daarop de afbeeldingen van deze twee broers. De naam Philadelphia betekent eigenlijk “iemand die van zijn broer houdt”. Dit gebied had veel uitstekende wijngaarden en de overvloedige wijn maakte dronkenschap het grootste sociale probleem. Philadelphia was een zendingscentrum voor het verspreiden van de Griekse taal en cultuur naar vele andere gebieden. De stad heeft veel aardbevingen ondergaan, dus ze is nooit een grote stad geworden. De kerk in Philadelphia leed onder de handen van een grote joodse gemeenschap, maar veel joden vonden hun Messias echt in het christendom.

De profetische toepassing van deze kerk op aarde is vanaf ongeveer 1730 n. Chr., tot de opname.

Deze missionaire en evangelische kerk begon met de grote westerse opwekkingen. De bijbel werd in deze periode algemeen gebruikt in gewone talen en mensen begonnen te lezen en te gehoorzamen wat de bijbel leerde. De grote missionaire bewegingen en opwekkingen begonnen toen overwinnaars in Sardis de waarheden in de Schrift geloofden en onderwezen die waren vergeten of die waren vervangen door de theologieën van confessionele theologen. Gedurende deze periode werd het goede nieuws van Gods genade aan alle naties gebracht en werd de lering uit de Schrift over zijn aanstaande terugkeer en zijn tweede komst om een fysiek koninkrijk op aarde op te richten, hersteld. Velen in deze kerk wandelden met God zoals Henoch, en net als Henoch kunnen de gelovigen ook worden verwijderd zonder de dood te zien 300 jaar nadat de wandeling was begonnen.

7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:

De enige die in aanmerking komt, is onze opgestane Heer. De sleutel van David is de sleutel die Eliakim uit het Oude Testament droeg als het hoofd van het gezin van David. Alleen Eliakim had de autoriteit om audiëntie bij koning David toe te staan of te weigeren. Jezus als hogepriester opent de deur voor toegang tot de Vader en niemand anders dan Jezus kan die deur openen of die deur sluiten.

8 Ik ken uw werken: zie, ik heb u een open deur voorgehouden, en niemand kan hem sluiten; want u hebt een beetje kracht en u hebt mijn woord gehouden en mijn naam niet verloochend.

Deze kerk heeft een open deur ervoor. Dit komt tot uiting in het werk van evangelisatie en missies dat velen in deze kerk hebben bereikt door de kracht van de Heilige Geest. De kracht die van de Heilige Geest kwam, is waar deze kerk haar kracht krijgt, maar haar kracht is beperkt omdat ze een kleine minderheid is en ze heeft niet veel invloed op anderen die zich identificeren met het christendom.

Jezus zei dat deze kerk zijn woord hield. Hij verwijst naar Zijn “heilig woord” de Bijbel. Dit is de enige kerk die het woord van God gehoorzaamde om het goede nieuws aan de hele wereld bekend te maken. Philadelphia geloofde niet alleen het woord van God, maar ze gehoorzaamde het woord. Deze kerk heeft niet ontkend dat Jezus de Verlosser (Zijn naam) is, zelfs niet toen het populair werd voor degenen die zich met het christendom identificeerden om “vele wegen naar de God-theologie” te hebben.

9 Zie, Ik zal ze tot de synagoge van satan maken, die zegt dat ze Joden zijn en dat niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal ze doen komen om voor uw voeten te aanbidden en te weten dat ik u heb liefgehad.

De kerk in Philadelphia in de eerste eeuw werd vervolgd door degenen die zichzelf joden noemden maar volgens Jezus tot de synagoge van satan behoorden. Jezus zegt dat alle joden die deze kerk vervolgden, ooit zullen erkennen dat Jezus zijn kerk liefheeft. Deze passage maakt ook duidelijk dat er een werkelijke tijd van oordeel zal zijn in aanwezigheid van de heiligen die met Jezus regeren

De profetische toepassing van deze passage gaat over joodse vervolging van ware joden die hun Messias hebben gevonden. Dit is gebeurd vanaf de tijd van Johannes, zelfs tot vandaag. Joden die zich tot het christendom bekeren, worden verbannen door hun familie en vrienden.

10 Omdat u het woord van mijn geduld hebt gehouden, zal Ik u ook behoeden voor het uur van verzoeking, dat over de hele wereld zal komen, om hen die op de aarde wonen te beproeven .

Het woord van Zijn geduld is de boodschap over Zijn wederkomst. Tegenwoordig zeggen velen in de kerk dat ze Jezus niet snel zullen verwachten. Sommigen geloven zelfs dat Jezus misschien helemaal niet fysiek terugkomt of in ieder geval niet totdat de wereld gekerstend is. Omgekeerd verspreiden de meeste leden van de Filadelfia-kerk het woord dat Jezus zeker spoedig zal komen.

De kerk wordt verteld dat ze “van” of letterlijk “uit” zal worden gehouden (“ek” wordt in het Grieks gebruikt en het betekent in feite “uit”) de tijd van beproeving die zal komen op allen die op aarde leven . Aangezien het over de hele wereld komt, betekent dit dat ze niet op aarde zal zijn voor deze beproeving. Deze tijd van beproeving is de grote verdrukking die later in dit boek wordt beschreven. De tijd van beproeving voor de wereld zal komen om de wereld te testen om te zien of ze God zullen geloven en de waarheid zullen accepteren over het komende Koninkrijk van God geregeerd door Jezus of dat ze de leugens van de Antichrist van het Beest zullen geloven en lid worden van de vals koninkrijk dat hen naar hun eigen vernietiging zal leiden.

De met Philadelphia geïdentificeerde gemeente heeft geen reden om getest te worden, aangezien die al geloven. De gelovigen in deze vergadering zullen voor het oordeel worden gebracht zoals Henoch was, omdat ze al met God wandelen omdat Zijn geest in hen is.

11 Zie, ik kom snel: houd vast wat gij hebt, dat niemand uw kroon neemt.

Jezus zei dat hij heel snel of plotseling voor deze kerk zou komen. Deze kerk zal niet lang op aarde blijven. Zoals Henoch driehonderd jaar met God wandelde en werd ingenomen – zo mag deze kerk. Jezus geeft aan dat als deze mensen vasthouden en hun gaven gebruiken totdat Hij komt, ze al een kroon verzekerd hebben. De Schrift is ook duidelijk dat het voor een gelovige mogelijk is om zijn kroon aan een andere gelovige te verliezen als hij stopt met het werk te doen dat God hem heeft gegeven.

12 Die overwint, ik zal een pilaar maken in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer naar buiten gaan; en ik zal op hem de naam van mijn God schrijven, en de naam van de stad van mijn God, wat nieuw Jeruzalem is , die uit de hemel uit mijn God nederdaalt, en ik zal mijn nieuwe naam op hem schrijven.

13 Die een oor heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.

De overwinnaars in de kerk zullen pilaren zijn in Nieuw Jeruzalem; zij zullen voor altijd bij God wonen. Vers 12 is natuurlijk een beeldspraak. Overwinnaars zijn geen pijlers, het zijn mensen. Pilaren zijn de belangrijkste steun voor de tempel. Ze gaan de tempel niet uit omdat hun lichaam de tempel is voor de Geest van God. De beschrijvingen van de Heilige Stad in de laatste hoofdstukken van dit boek maken ook duidelijk dat er geen fysieke tempelstructuur zal zijn in de eeuwige Heilige Stad. De tempel van de Heilige Stad zal de Almachtige Here God zijn en het Lam en Hij zal Zijn volk inwonen.

De met Philadelphia geïdentificeerde kerk is de laatste van de twee vergaderingen van de zeven die Jezus helemaal behaagt. De andere was de gemeente die zich met Smyrna identificeerde en die grote vervolging zag, maar toch het geloof behield.

7. Laodicea: De materieel rijke afvallige kerk. De stad werd gesticht vóór 1000 voor Christus, maar de stad werd in 250 voor Christus Laodicea genoemd. De fysieke locatie van de stad lag ongeveer 65 mijl ten oosten van Efeze. De stad Laodicea stond bekend om het lauwe water dat het via een aquaduct uit de warmwaterbronnen van Hierapolis kreeg. Het was een zeer rijke stad van kooplieden, bankiers en industrie. Laodicea was het belangrijkste centrum voor rijke zwarte wol die afkomstig was van de unieke schapen die het gebied begraasden. De wol werd in hun industrie gebruikt om tapijt en kleding te produceren.

Laodicea had een beroemde medische school die bekend stond om zijn oogzalf. Er zijn aanwijzingen dat de mensen in de stad zich graag vermaakten. De ruïnes geven aan dat de stad een gymzaal, een grote renbaan, drie weelderige theaters en enkele badhuizen had. Laodicea was zo rijk dat de stad tijdens een zware aardbeving in 60 na Christus de hulp van buitenaf van Rome weigerde.

De naam van de stad betekent “regeer door de mensen”. Het is bekend dat de stad een grote joodse gemeenschap heeft gehad.

De christelijke kerk was ook rijk en ruïnes van haar gebouwen zijn nog steeds te zien in dat gebied. Hoewel we weten dat deze kerk grote gebouwen had, is er niets bekend over de bediening van deze kerk buiten Laodicea. Dit vertelt ons op zichzelf dat de kerk egocentrisch was en weinig bijdroeg aan vroegchristelijke evangelisatie en missionaire inspanningen.

De profetische toepassing van deze kerk op aarde is van ongeveer 1900 na Christus tot de voltooiing van de kerk in de grote verdrukking.

Wat het begin van deze kerk profetisch zou kunnen zijn, was toen protestantse seminaries de fundamentele grondslagen van de christelijke waarheid begonnen in twijfel te trekken met hun hogere kritiekmethodologie. Deze seminaries brachten lauwe leiders voort die twijfelden aan de Schriften en veel van de daarin gevonden waarheden. Velen begonnen leerstellingen van seculier humanisme te onderwijzen en punten uit de satanische psychologie vanaf hun kansels en de mensen in hun gemeenten werden onverschillig voor de grondstenen van het christendom die door de apostelen waren gelegd

Deze kerk vertegenwoordigt materialistische kerken die geestelijk arm zijn en die bestaan in de laatste dagen vlak voor de wederkomst. Het omvat “welvaartskerken” en enkele “grote zoekerkerken” en “opkomende kerken” die het ware evangelie hebben afgezwakt en een amusementscentrum voor het vlees hebben verschaft om het christendom voor iedereen aanvaardbaar te maken. Ze voorzien in alle behoeften van het vlees op hun campussen, maar er wordt weinig op de bijbel gebaseerde spirituele verrijking aangeboden. Veel van de methoden die nu worden gebruikt om mensen te bereiken, zijn niet gebaseerd op het onderwijzen van bijbelse waarheden, maar zijn gebaseerd op psychologische concepten die werken in ’s werelds meest succesvolle bedrijven.

Laodicea omvat ook mogelijkheiddenken en woordkerken die zichzelf de scheppers maken van wat ze geloven en zeggen. De kerk van Laodicea omvat enkele tv-bedieningen, reizende zelf-gezalfde genezers en al diegenen die de kudde omhullen door een extravagante levensstijl te leiden op basis van het aanbod van anderen. Het kan ook sommigen zijn die denken dat ze spiritueel rijk zijn, maar echt spiritueel bankroet zijn omdat ze de heidense theologie en doctrines van demonen in de nieuwe tijd hebben omarmd. Anderen zoals deze hebben het menselijke emotionele leven omarmd met veranderde bewustzijnsstaten als spirituele rijkdom van God. Laodicea kan zelfs enkele culturen van de laatste dagen bevatten die in grote ketterij zijn maar de naam van Jezus Christus niet ontkennen.

14 En schrijf aan de engel van de Kerk van Laodiceeërs; Deze dingen zeggen de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping van God;

Jezus heeft alle dingen in de schepping geschapen. De tekst “begin van de schepping van God” moet men als de ” beginner van de schepping van God” lezen. Er wordt gezegd dat Hij degene is die met de schepping is begonnen. Andere passages in de Schrift maken volkomen duidelijk dat Jezus de Schepper en God is.

( zie o.a. Joh. 1, 1: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En: Jes 9, 6: Want voor ons is een kind geboren, voor ons is een zoon gegeven, en de regering zal op zijn schouder zijn; en zijn naam zal Wonderbaar worden genoemd, Raadsman, De machtige God, De eeuwige Vader , De Vredevorst .)

15 Ik ken uw werken, dat u niet koud of heet bent: ik zou u koud of warm willen.

16 Dus omdat u lauw bent, en noch koud noch heet, zal ik u uit mijn mond spuwen .

Jezus zegt dat deze kerk niet koud of heet is. Zoals warm en koud water worden gecombineerd om lauw water te produceren, vermengden deze hun warme en koude theologieën om een oecumenisch christendom te vormen dat zo halfslachtig is dat Jezus ze niet kan verdragen. Jezus braakt op een gegeven moment de hele groep van hen uit Zijn mond. Profetisch geloof ik dat dit gebeurt wanneer Hij vlak voor de verdrukking voor zijn kerk komt. Als deze vergadering uit het lichaam wordt uitgebraakt, zou het niet langer worden geïdentificeerd als onderdeel van het lichaam van Christus. Degenen die met deze vergadering kunnen worden geïdentificeerd, hebben een bestemming zoals hun afvallige moeder Israël; ze zullen ook een hoer worden. ( In Openbaring Hoofdstuk 17)

Velen in deze kerk wijzen tegenwoordig met hun vinger naar de joden en zeggen dat God met hen klaar is, maar God is waar, rechtvaardig en consistent. Degenen die zich identificeren met het christendom en die de hoer spelen met de satanische dingen van de wereld, zullen net als de hoer Israël een oordeel ontvangen. Er is echter nog steeds hoop op redding voor zowel Israël als voor deze vergadering.

Joel 2, 32: En het zal geschieden, dat al wie den Naam des HEEREN zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

Handelingen 2:21 En het zal geschieden dat wie de naam van de Heer aanroept, behouden zal worden.

Beide bovenstaande passages gaan over de eindtijd. De passage in Joël is voor natuurlijk Israël, terwijl de tweede passage in Handelingen die Joël aanhaalt, is geschreven aan degenen die zich met de kerk identificeren. Degenen in Laodicea die hun leven omwille van Jezus verliezen, zullen het vinden en degenen die proberen hun leven te redden door Jezus te ontkennen, zullen hun ziel verliezen. Net zoals degenen in Israël kunnen worden gered door de naam van de Heer aan te roepen, zo kunnen al degenen die zich met Laodicea identificeren. God is consistent en biedt genade aan zowel de Jood als de heiden. Hij zal ook zowel de Jood als de heiden oordelen als ze ervoor kiezen om Zijn genade af te wijzen.

Lc 9, 24: Want wie zijn leven zal redden, zal het verliezen; maar wie zijn leven om mijnentwil zal verliezen, die zal het redden

17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk, en vermeerderd met goederen, en heb niets nodig; en weet niet dat u ellendig bent, en arm, en blind en naakt

Deze kerk had de verkeerde perceptie van zichzelf. Ze dacht dat ze niets nodig had omdat ze materiële goederen had, maar Jezus vertelde hen dat ze echt geestelijk arm waren. Omdat deze kerk dacht dat ze niets nodig had, vroeg ze niets en kreeg ze geestelijk niets. ( “We hebben niet omdat we niet vragen”) . Het is duidelijk dat deze vergadering ineffectief gebed heeft omdat ze ofwel niet vraagt, niet om egoïstische redenen vraagt of de aard van de God die ze bidt niet begrijpt.

18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

Jezus vertelt degenen die geïdentificeerd zijn met deze vergadering dat ze goud moeten kopen van Hem die in het vuur is beproefd . Goud beproefd in het vuur is het geloof van de rechtvaardigen. Witte kleding is wat aan de rechtvaardigen in Christus wordt gegeven, in tegenstelling tot de zwarte wol die de mensen in deze stad droegen. Jezus vertelt de kerk in deze stad die bekend staat om haar medisch centrum en oogzalf dat Hij de Grote Geneesheer is en dat Hij hun blinde ogen kan nemen en hen zalven zodat ze geestelijke ogen zullen hebben om te zien.

19 Zoveel als ik liefheb, bestraf ik en kastijd: wees dan ijverig en bekeer u .

Jezus berispt maar houdt ook van. Dit is waarom Jezus vroeg: wanneer de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof op aarde vinden? (Lc 18, 8) voor Philadelphia is het antwoord ja; Hij zal geloof vinden. In Laodicea zal het antwoord echter nee zijn. De gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden van Mattheüs 25 kan hier van toepassing zijn, hoewel het misschien een andere toepassing heeft. De helft van degenen die in de gelijkenis op de bruidegom wachtten, ging met Hem mee bij zijn komst voor de bruidsmeisjes voor de bruiloft en de helft was zelfs niet beschikbaar. Ze waren olie aan het kopen.

20 Zie, ik sta aan de deur en klop: als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en met hem eten en hij met mij .

Het feit dat ze Hem nog niet hebben binnengelaten, is een bewijs dat Zijn Geest niet in hen is. Deze vergadering is niet in het lichaam van Christus. Deze oproep van Jezus is niet gericht op Laodicea als collectief orgaan. Toen Jezus ze uit braakte, gaf Hij aan dat Hij niet langer geïdentificeerd zou worden met deze gemeente. Het beroep is dan gericht op elk individu geïdentificeerd met Laodicea. Degenen die Zijn kloppen horen en de deur voor Hem openen tijdens de grote verdrukking, zullen worden gered en naar de bruiloft in de hemel worden gebracht .

21 Aan hem die overwint, zal ik toestaan om bij mij op mijn troon te zitten, zoals ik ook overwonnen heb, en ben neergezet bij mijn Vader op zijn troon.

22 Die een oor heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt .

De overwinnaars in deze kerk worden beloofd met Christus te regeren als onderdeel van zijn kerk. Overwinnaars die met deze kerk geïdentificeerd kunnen worden, kunnen een deel van het lichaam van Christus worden door wedergeboren te worden in een vuurdoop in de grote verdrukking (hun leven verliezen voor Zijn naam of tot het einde volharden)

http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm
https://www.thepropheticyears.com/
https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=2287
https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelation%20Chap%203.HTM