Over openbaringen 2

Vanaf het begin dat Jezus op aarde was, is hij tegengewerkt door de farizeeën en uiteindelijk ter dood gebracht. Dat zou later ook gebeuren met zijn apostelen en nog weer later met zijn volgelingen. De macht van de satan was nog een tijd gegeven maar zou aflopen. Alle macht werd gebruik om zoveel mogelijk het christendom tegen te werken en christenen te doden. Het was de strijd van lucifer om te kunnen overwinnen.

Dat hij dat niet zou kunnen was zijn grootste uitdaging en hij had en heeft er alles voor over om Jezus te verslaan. Katholieken zijn niet met de bijbel opgevoed. Die werd weggelaten bij het gewone volk. Pas door de reformatie werd de bijbel door “het gewone” volk gelezen. Daarom heeft de indoctrinatie en misleiding eeuwen lang kunnen plaatsvinden.

Jezus wist dat dit zou gebeuren en heeft daarom het boek openbaringen gegeven over hoe de tijd van lucifer zou aflopen en hoe de beproevingen zouden zijn om te leren wat nu werkelijk het kwaad was en wat de bedoeling was van de boodschap over het koninkrijk.

Door eeuwenlang misleiding en hersenspoeling begrijpen de mensen de aard van het kwaad niet.

Tot op de dag van vandaag zien we dat de joodse / vrijmetselaars / globalistische elite / de kabbalistische maffia hun voortdurende leugens steeds verder verspreiden, die leiden tot moord oorlog en andere verschrikkingen.

De eerste gemeenten hadden problemen met zich staande houden en in de brieven die ze krijgen van Johannes wordt daarin gewag gemaakt van hun specifieke problemen. Diezelfde problemen deden zich voor door de eeuwen heen en komen nu tot een soort climax en de soorten problemen komen nu allemaal tegelijk voor.

In hoofdstuk één lezen we wat Johannes zag toen hij in de geest was en de opgestane Heer ontmoette. Wat Johannes in de rechterhand van Jezus zag, waren zeven sterren. Er wordt ons verteld dat ze de engelen of boodschappers vertegenwoordigen voor de zeven kerken / soorten gemeenten.. Johannes zag ook zeven kandelaars (lichtdragers). De kandelaars vertegenwoordigen de zeven kerken. Jezus was te midden van de zeven kandelaars, wat aangeeft dat Jezus midden in zijn kerk is door de aanwezigheid van Zijn Heilige Geest. De sterren in Zijn rechterhand zijn engelen die de wil van Jezus in Zijn Kerk uitvoeren. ( Zijn Kerk wil zeggen: zijn volgelingen)

Er zijn 7 soorten kerken / gemeenten en die vinden we ook terug bij de gelijkenissen in Mt. 13 Zie bv. parabel van de ze zaaier die slaat op de kerk van Efeze en later de apostolische kerk, de parabel met het onkruid die slaat op de gemeente van Smyrna en later op de vervolgde kerk enz.

De brieven aan de zeven kerken hebben een viervoudige toepassing: ze zijn voor elk van de zeven kerken die in Johannes ‘ tijd bestonden, de boodschap in alle zeven brieven is voor alle kerken van alle tijden om te weten, de boodschap is voor elk individu geïdentificeerd met een van de zeven kerken, de boodschap is profetisch in de volgorde waarin ze werden gegeven over de toestand van de kerk in de tijd totdat Jezus formeel met zijn bruid trouwt d.w.z. het koninkrijk aangaat.

Er zijn zeven soorten vergaderingen of tijdperken op aarde, maar het zal duidelijk worden dat niet al degenen binnen deze vergaderingen deel uitmaakten van de ware kerk die het lichaam van Christus werd genoemd, net zo min als heel Israël echt Israël was.

Er is een parallel tussen wat er met Israël is gebeurd en wat er in de tijd in de vergaderingen / gemeenten van de zeven kerken gebeurt. In deze zeven brieven spreekt Jezus tot allen die zich nu met Hem identificeren. De meesten zijn nu “heidenen”; de overwinnaars in deze vergaderingen / gemeenten / kerken hebben de genade gekregen Het is een nieuwe verbondsbelofte.

Kijk bv. naar de kerk van Efeze ofwel de apostolische kerk.

Efeze was een rijke stad die gewijd was aan Diana. Paulus stichtte daar een kerk.

Het komt overeen met de tijd 100 na Christus.

1 Schrijf aan de engel van de kerk van Efeze; Deze dingen zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaars loopt;

2 Ik ken uw werken, en uw arbeid, en uw geduld, en hoe u de slechte mensen niet kunt verdragen; en u hebt ze op de proefgesteld die zeggen dat ze apostelen zijn en het niet zijn, en u hebt leugenaars gevonden.

3 En u bent standvastig geweest , en hebt geduld gehad, en ter wille van Mijn Naam en bent niet bezweken..

Jezus zegt dat Hij de werken kent die ze hebben gedaan. Alle zeven de kerken hadden werken en Jezus is zich daar zeer van bewust. Jezus spreekt over de arbeid en het geduld van de kerk in Efeze. Velen dachten dat Jezus zeer spoedig zou terugkeren om het koninkrijk Israël te herstellen. De passage geeft ook aan dat ze een veeleisende kerk waren en dat ze diegenen op de proef stelden die zeiden dat ze apostelen waren en dat niet waren. Hieruit kun je afleiden dat de vroege kerk de leringen van degenen die beweerden discipelen van Jezus te zijn geweest, controleerde en de leugenaars aan de kaak stelde.

4 Niettemin heb ik tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten.

5 Bedenk daarom vanwaar u bent gevallen en bekeert u en gedraag u weer als vroeger; anders zal ik snel tot u komen en uw kandelaar uit zijn plaats verwijderen, tenzij u zich bekeert.

De eerste liefde die ze verloren was een zeer hechte relatie met Jezus. Ze werden koud met de tijd en stopten met al het werk dat ze in het begin deden. Hij zegt dat als ze zich niet bekeerden, Hij snel zou komen en de kandelaar van zijn plaats zou halen. De passage geeft aan dat ze een vrije wil hadden om te doen wat Hij zei, maar dat ze niet gehoorzaamden. Deze kerk en deze stad bestaan vandaag niet meer. De kerk had al in de eerste eeuw moeilijkheden, precies zoals Paulus waarschuwde:

Handelingen 20, 29: Want ik weet dit, dat na mijn heengaan ernstige wolven onder u zullen binnenkomen, zonder de kudde te sparen.

6 Maar dit moet Ik u nageven , dat u de daden van de Nikolaïeten haat, die Ik ook haat .

Het feit dat Jezus de daden van Nikolaïeten haat, zegt dat de daden satanisch geïnspireerd waren. De meesten zeggen dat de daden de praktijken waren van een gnostische sekte die begon met Nicolas van Antiochië. De gnostici claimden superieure kennis en beweerden dat kennis het hoogste goed van de mens was. Ze leerden dat materiële dingen slecht waren en dat het spirituele of het verstand goed was.

Nikolaïeten waren een sekte van de gnostici die leerden dat, aangezien christenen geestelijke wezens waren, ze niet konden zondigen. De Nikolaïeten beweerden dat men, om de sensualiteit onder de knie te krijgen, de hele reeks door ervaring moet kennen. Ze zeiden dat christenen zich daarom zonder voorbehoud aan de lusten van het lichaam moesten overgeven, omdat ze alleen het lichaam betroffen en de geest niet aanraakten. Deze leer leidde tot deelname aan alle soorten zondige praktijken. Johannes behandelt deze valse leer in zijn brieven. Dit is weer de terugkeer van de leer van baäl. We zien dit door de hele geschiedenis steeds weer gebeuren. Steeds weer: geen voorbehoud, geef je over aan alle lusten. Moloch wil gevoed worden!

Anderen zeggen dat de betekenis afkomstig is van de grondbetekenis van het woord nico dat “veroveren” betekent en loas “het volk” betekent. De daden die Jezus in deze opvatting haatte, zouden zijn om zelf over het volk te regeren. Reeds op dit punt in de kerk zeiden sommige mensen dat God via hen speciale kennis sprak en ze stelden zich op als een verlicht priesterschap om over het gewone volk te regeren. Ook dit zien we tot op de dag van vandaag: mensen die beweren “boodschappen” door te krijgen of dat alleen zij de juiste kennis hebben en dat zij het volk moet regeren. Het verheffen van de een boven de ander en zo het grijpen van de macht en het klein houden van het volk.

Beide opvattingen zijn juist omdat de ene praktijk met de andere is verbonden. Beide praktijken vinden hun oorsprong in het babylonische heidendom. Het was “noodzakelijk” om een priesterschap in heidense stijl op te richten dat speciale verlichting van God opeist om deze ketterijen door de leken te leren en te geloven. Hoewel er ouderlingen / opzieners / bisschoppen in de kerk moeten zijn, ondersteunt de bijbel geen speciaal priesterschap. De Schrift leert dat alle christenen een natie van priesters zijn.

7 Die een oor heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt: Aan hem die overwint, zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God is.

Jezus zegt dat deze boodschap van de Geest naar de kerken komt. De zeven brieven zijn voor alle kerken, hoewel deze vergadering in Efeze de focus is van deze eerste brief. De boom des levens wordt beloofd aan degenen die zullen overwinnen. Deze boom staat midden in het paradijs van God in Nieuw Jeruzalem de Heilige Stad. Het moet duidelijk zijn dat als iemand moet overwinnen, sommige leden die zich met deze kerk identificeren, niet zullen overwinnen. Met dit in gedachten kan men niet zeggen dat allen die met Efeze of een van de andere zeven kerken geïdentificeerd waren, ook de Heilige Stad / het Koninkrijk zullen beërven.

De boodschap van deze profetie is voor iedereen die zich met deze vergadering identificeert, maar de overwinnaars zijn alleen degenen die gewassen zijn in het bloed van het lam dat leeft door de kracht van de Heilige Geest. Dit thema komt in deze brieven terug, dus het is belangrijk om te begrijpen dat een persoon die wordt geïdentificeerd als een lid van deze vergadering, niet hetzelfde is als een persoon die lid is van het ene ware lichaam van Christus dat in het midden woont van alle vergaderingen. Bijvoorbeeld: iemand kan zeggen dat hij lid is van een baptistenkerk. Dat maakt hem een baptist en mensen zullen hem als christen identificeren, maar tenzij hij echt door geloof in Jezus werd gered voor vergeving van zijn zonden, is hij helemaal geen christen. Hij zou alleen lid zijn van een baptistenvergadering die wordt geïdentificeerd met het christendom. Ook identificatie met de kerk in Efeze of een van de zeven geselecteerde kerken maakt niet al degenen binnen hen christenen. Het is belangrijk om dit te begrijpen, anders wordt u misleid door te geloven dat christenen daadwerkelijk gered worden door hun werken. Paulus weerlegt in zijn brieven de leer van het heil door werken volledig. Hij maakt ook duidelijk in zijn brief aan de Efeziërs dat niet iedereen in de Efeze-kerk echte gelovigen waren.

Dit gaat ook over Mt. 7, 15: Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Dit is een misleiding die ook tot op de dag van vandaag doorgaat. Het gaat over zgn. christelijke naastenliefde. En over die andere wang en goede werken. Echte naastenliefde moet niet verward worden met vrome goedgelovigheid. Satan maakt daar misbruik van en zadelt de ( christen) gemeenschap op met taken die hen niet aangaan. De misleiding en onzin van zgn. ( religieuze) leiders doet de gelovige van alles accepteren. ( religieuze) beweringen zijn gemakkelijk te maken maar het moeilijkst te bewijzen. Vandaar altijd kijken wat er in de bijbel staat en je afvragen; qui bono.

Iedereen kan van alles beweren en zich gedragen als een profeet maar alles dient zorgvuldig gecontroleerd te worden. We zijn dat niet (meer) gewend. We moeten weer de gave van onderscheid leren maken terug veroveren en daarom bidden en vragen. Wees voorzichtig t.a.v. zgn. leiders.

Smyrna gaat over de vervolgde kerk Smyrna had een uitstekende haven en heeft dat nog steeds ( is Izmir) De inwoners van de oude stad aanbaden vele heidense goden, waaronder Zeus. Elk jaar moest een Romeins burger een snufje wierook branden op het altaar van Dea Roman, de godin van Rome. Dit werd een test voor de christenen en velen die weigerden werden verbrand op de brandstapel of gedood door wilde dieren in de arena. Polycarpus, de bisschop van Smyrna in 169 n. Chr., weigerde en werd door Joodse leiders op de brandstapel verbrand.

Profetische toepassing van deze kerk op aarde is vanaf de eerste martelaar ( Stefanus) tot 312 na Christus.

8 En schrijf aan de engel van de kerk in Smyrna; Deze dingen zeggen het eerste en het laatste, dat dood was en leeft;

9 Ik ken uw werken en verdrukking en armoede (maar u bent rijk) en ik ken de godslastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn en dat niet zijn, maar de synagoge van Satan zijn.

Jezus Christus is de eerste en laatste die dood was en leeft. Jezus zegt dat deze gemeente werken, verdrukking en armoede had, maar Hij verzekert hen dat hoewel ze fysiek arm zijn, ze geestelijk rijk zijn. In die tijd waren er veel Joden in de stad die zeiden dat ze Joden waren, maar ze vervolgden in feite de ware Joden die Jezus als de Messias ontdekten. Jezus vertelt ons dat deze valse joden de synagoge van satan zijn. Toen Jezus in het vlees op aarde was, zei Hij ook dat veel van de leiders van Israël van hun vader de duivel waren toen ze Hem als hun Messias verwierpen. Later verleidden ze de natie om Hem te laten kruisigen. Paulus vertelt ons in Romeinen hoofdstuk 9 dat het ware Israël niet degenen is die door het vlees van Israël (Jacob) zijn afgedaald, maar alleen degenen die van Jakob zijn afgedaald en die tot de belofte zijn uitverkoren.

10 Vrees geen van de dingen die u zult lijden: zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u beproefd zult worden; en gij zult tien dagen verdrukking hebben: wees getrouw tot de dood, en Ik zal u een kroon des levens geven.

De verdrukking en het lijden waarover in deze passage tien dagen zou worden gesproken, waren hoogstwaarschijnlijk de tijden van vervolging onder de tien Romeinse keizers sinds de geboorte van de nieuwe verbondskerk. Het waren: Nero, Domitian, Trajan, Marcus Aurelius, Severus, Maximinus, Decius, Valerian, Aurelian en Diocletianus. Bij de laatsten werden de meeste gelovigen afgeslacht. Bijbelgeleerden betwisten niet dat de tien dagen van verdrukking waarover Jezus sprak, werkelijk plaatsvonden. Wat ze betwisten, is welke vervolging het letterlijk vervulde. Er was waarschijnlijk een vervulling van de plaatselijke kerk in Smyrna, evenals een vervulling door de profetische tijdlijn. De tien Caesars hebben waarschijnlijk de profetische tijdlijn vervuld.

Tijdens het bewind van deze tien Caesars werden naar schatting vijf miljoen gelovigen gedood door zowel de Romeinen als de Joden die hun Messias verwierpen. Jezus vertelde deze kerk dat degenen die hun geloof vasthielden ondanks het verlies van hun fysieke leven een kroon van leven zouden krijgen.

Na deze tien slechte Caesars lijkt het erop dat satan tot de conclusie kwam dat het doden van de christenen het christendom niet kon verslaan. Vervolgens veranderde hij zijn aanpak en infiltreerde hij in het leiderschap van de kerken door de kerk te vermengen met door de staat benoemde politieke aangestelden. Onder Constantijn in 312 na Christus werd het christendom door Rome aangenomen. In die tijd begon satan het proces om de kerk van binnenuit te corrumperen door zich bij de kerk aan te sluiten bij het heidense wereldpolitieke systeem. Dit gaat tot op de dag van vandaag door. Infiltreren, misleiden en liegen en bedriegen zijn tot een ware kunst verheven en de mensheid is zo geïndoctrineerd dat ze net niet meer doorheeft. Diegenen die waarschuwen worden gemarginaliseerd.

11 Die een oor heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt; Wie overwint, zal door de tweede dood niet worden gekwetst .

Alleen mensen met geestelijke oren kunnen horen wat de Geest tegen de kerken zegt. Degenen die overwinnen zullen geen pijn lijden van de tweede dood.

Niemand die overwint door zijn zonden weg te wassen met het bloed van het Lam, zal ooit deelnemen aan deze tweede dood.

Deze vervolgde kerk is een van de slechts twee kerken waarvoor Jezus geen boodschap van kritiek heeft. De andere kerk is Philadelphia. Jezus is over het algemeen zeer tevreden met de mensen die deel uitmaken van de kerk in Smyrna.

Pergamos is de kerk die overspel pleegde met het wereldsysteem. Pergamos was het grote religieuze centrum van het gebied. Het grote altaar van Zeus stond op een fundering 115 voet boven het maaiveld. Aesculapius (de god van gezondheid) en Zeus de (reddergod) werden actief aanbeden. De heidense praktijken die daar plaatsvonden, zijn terug te voeren tot de tijd van Nimrod die de babylonische religie stichtte. Deze oude religie omvatte de aanbidding van zijn weduwe Semiramis en haar zoon, ook bekend als Astoreth en Tammuz van Fenicië, Isis en Horus van Egypte, Aphrodite en Eros van Griekenland en Venus en Cupido van Rome. Pergamos werd het centrum van de officiële religie van de keizeraanbidding. Een tempel hiervoor werd opgericht in Pergamos in 27 voor Christus. De cultus van Pergamos werd overgeplaatst naar Rome, met de benoeming van opeenvolgende Caesars als hogepriester en uiteindelijk, naar dat ambt van de bisschop van Rome, met de volledige en permanente absorptie van “ Babylonianisme “in de Roomse Kerk.

In 312 na Christus claimde Constantijn een visioen van God en verklaarde hij zijn bekering tot het christendom. Hij nam het leiderschap van de kerk op zich, trok de vervolgingsverordeningen van Diocletianus in en bevorderde christenen tot een hoge functie in de staat.

Het was maar een kleine stap om de aanbidding van de koningin van de hemel (Semiramis en haar zoon Tammuz ) te veranderen tot de aanbidding van Maria en een kindje Jezus.

12 En schrijf aan de engel van de kerk in Pergamos deze dingen zegt hij die het scherpe zwaard hanteert, het scherpe en tweesnijdende

Uit Jezus mond komt een tweesnijdend zwaard. Zijn woorden snijden zo diep dat ze meer beïnvloeden dan alleen ons lichaam van vlees.

Zie ook Hebr. 4, 12: Want het woord van God is snel en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, dat zelfs doordringt tot de scheiding van ziel en geest, en van de gewrichten en merg, en is een onderscheider van de gedachten en bedoelingen van het hart.

13 Ik ken uw werken en waar u woont, zelfs waar satans zetel is; en u houdt Mijn Naam vast / hoog en hebt mijn geloof niet verloochend, zelfs in die dagen waarin Antipas mijn trouwe martelaar was, die onder u werd gedood, waar satan zich bevindt.

Deze kerk in Pergamos woonde waar satans zetel is (of troon is). Satan woonde in het Babylonische priesterschap. De troon waarover gesproken kan worden, is die van Zeus, maar de hogepriester had ook een troon. Deze troon was oorspronkelijk in Babylon, maar toen Cyrus Babylon veroverde, stichtten ze een nieuw centrum voor het priesterschap in Pergamos en de koning van Pergamos werd Pontifex Maximus (hogepriester), van dat heidense systeem.

De zetel van de Pontifex Maximus werd op een later tijdstip naar Rome verplaatst toen Attalus III Pergamos in zijn laatste testament aan Rome gaf. De stad Rome is waar velen geloven dat de zetel van satan nu is gevestigd. In de toekomst, ten tijde van de verdrukking, zal satans stoel terug naar Babylon worden verplaatst. Sommigen zeggen zelfs dat er een echte fysieke troon is die van Babylon naar Pergamos is verplaatst en dat deze troon nu in het Vaticaan staat.

Jezus prees deze kerk omdat ze, hoewel ze in het hart van het heidendom waren, zijn naam niet ontkenden of hun geloof in Hem ontkenden. Antipas was mogelijk de tandarts en arts die beschuldigd waren van ontrouw aan Caesar. Volgens de legende werd hij ter dood veroordeeld.

14 Maar ik heb een paar dingen tegen u, omdat u daar bent met de leer van Bileam, die Balac/k leerde de kinderen van Israël ten val te brengen, om aan afgoden geofferde dingen te eten en hoererij te bedrijven .

We zien in dit vers dat een van de problemen die Jezus met deze kerk had, was dat er mensen in waren die de leer van Bileam hadden. Deze huurprofeet leerde de vijanden van Israël hoe ze God ertoe konden brengen Israël te vervloeken. Dit werd gedaan door hen met vrouwen te verleiden zodat ze hoererij met de heidenen zouden bedrijven, met elkaar zouden trouwen, hun goden zouden aanbidden en dus Israël van binnenuit zouden corrumperen. Sommigen leerden in die tijd dat de kerk vrij was om te zondigen met de dingen van de wereld (gnosticisme). We zien in de profetische tijd van deze kerk op aarde dat deze hoererij met de wereld een spirituele ramp veroorzaakte. De kerk raakte geïnfiltreerd door babylonische praktijken.

15 Hebt gij ook die de leer van de Nikolaïeten dragen, wat ik haat?

16 Bekeert u; anders zal ik snel tot u komen en met hun zwaard van mijn mond vechten .

De daden van de Nikolaïeten die Jezus in de eerste eeuw haatte, waren in de derde eeuw doctrines geworden . De leerstellingen die Jezus haatte, omvatten de babylonische leerstellingen die door het gnosticisme in de kerk zijn opgenomen. Hij haatte ook de babylonische praktijk van het vestigen van een regerend priesterschap over de leken. Deze praktijk maakte het mogelijk af te wijken van het onderwijzen van het woord van God tot een methodologie om de leken tot slaaf te maken en ze te corrumperen door religieuze rituelen, tradities van mensen en afgoderij.

God zei dat Hijzelf in deze kerk tegen ketterij zal vechten met Zijn eigen woord. Dat heeft hij in deze periode ook gedaan. De Canon van de Schrift werd geaccepteerd en de kerk verklaarde vroeg in deze periode dat het gnosticisme ketters was. Degenen die een dergelijke leer onderwezen, werden bestempeld als ketters. Helaas verwierp de kerk het wereldsysteem waarmee ze de hoer speelde niet, en behield ze de zelfverlichte priesterschaps-geestelijken en de babylonische gebruiken die nu doctrine waren geworden.

17 Wie een oor heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt; Aan hem die overwint, zal ik te eten geven van het verborgen manna, en hem een witte steen geven, en in de steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die het ontvangt.

Het verborgen manna is het brood des levens. Het is het woord van God, zowel in persoon als in letter. In sommige delen van het Romeinse rechtssysteem kregen de juryleden een witte en een zwarte steen. Toen de witte steen werd gegoten, gaf dit aan dat de berechte onschuldig werd bevonden. Degenen in Jezus worden onschuldig bevonden en krijgen witte stenen van onschuld als we gewassen worden in Zijn bloed voor vergeving van onze zonden. Jezus zal de overwinnaars ook een nieuwe naam geven die op de witte steen is geschreven bij Zijn oordeel over beloningen.

De kerk van Thyatira is het die overspel pleegde met de satanische religie van Babylon. Thyatira was een belangrijke militaire stad die driehonderd jaar voor Christus door Alexander werd gesticht. Thyatira stond op de kruising van drie hoofdwegen die naar Pergamos, Sardis en Smyrna leidden. Het werd een bekend centrum voor handelsgilden en kleurstoffen voor paars / scharlaken stof. Het woord Thyatira komt van twee woorden die “offer” en “voortdurend “ betekenen. De overeenkomst tussen de betekenis van de naam en het voortdurende offer dat tijdens de mis in het rooms-katholicisme wordt gebracht, is niet zomaar toeval. De Chaldeeuwse priester die de leerstellingen van de babylonische mysteriën interpreteerde, heette Petrus. ( niet te verwarren met de apostel Petrus) De betekenis van Petrus in hun taal was “de tolk”. Hij droeg een insigne van de twee sleutels van de heidense goden Janus en Cybele. Deze twee sleutels verschijnen nog steeds als symbolen van spiritueel gezag. Dit is ook de belangrijkste reden waarom sommigen ten onrechte denken dat Sint Petrus de poorten naar de hemel controleert. Profetische toepassingen van deze kerk op aarde zijn van ongeveer 600 na Christus totdat de kerk is voltooid tijdens de verdrukking. Deze kerk op aarde is tegenwoordig vooral bekend als de rooms-katholieke kerk en kan ook orthodoxe katholieken omvatten. Dit is de eerste van vier kerken waarvan de tijd op aarde tot in de eindtijd voortduurt. De boodschap die Jezus tot deze laatste vier kerken spreekt, maakt een profetische toepassing in de eindtijd tamelijk duidelijk. Een van de redenen waarom we denken dat de vorige drie genoemde kerken niet op aarde voortgaan, is omdat we in de brieven aan hen geen profetische boodschap over de komst van Jezus zien, maar de komst van de Heer wordt in ieder geval geïmpliceerd in de laatste vier brieven. Een andere reden is dat we kunnen zien dat elk van de eerste drie gemeentetypes volledig wordt vervangen door een historische opvolger, maar geen van de laatste vier kerken is volledig vervangen door een opvolger, ze bestaan nog steeds.

18 En schrijf aan de engel van de kerk in Thyatira; Deze dingen zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlam van vuur, en zijn voeten zijn als fijn koper;

19 Ik ken uw werken en naastenliefde en dienstbaarheid en geloof en uw geduld en uw werken; en de laatste is meer dan de eerste .

De Zoon van God met ogen als een vuurvlam weet dat deze kerk werken heeft van naastenliefde, dienstbaarheid, geloof en geduld. De passage impliceert dat ze in de laatste dagen van deze kerk nog meer goede werken zullen doen dan in haar eerste dagen. De katholieken hebben door de eeuwen heen veel liefdadigheid en dienst bewezen. Tegenwoordig is haar standpunt tegen de gruwel van abortusen allelei andere praktijken van verkeerde feminisering en de vervrouwelijking van het christendom bewonderenswaardig. Ik denk dat haar goede werken zullen blijven toenemen naarmate de rest van de wereld doorgaat in de neerwaartse spiraal van egoïsme, materialisme en geen morele absolute waarden.

20 Niettegenstaande heb ik een paar dingen tegen u, omdat u die vrouw Izebel, die zichzelf een profetes noemt, laat begaan om mijn dienstknechten te verleiden om hoererij te bedrijven en dingen te eten die aan afgoden zijn geofferd .

Jezus heeft een paar dingen tegen deze kerk. Het lijkt erop dat een vrouw die Jezus identificeert als Izebel en die zichzelf een profetes noemde, Zijn dienstknechten leerde hoererij te bedrijven en dingen te eten die aan afgoden waren geofferd. Izebel is de slechte koningin van het Oude Testament die met de koning van Israël trouwde en hem ertoe bracht de goden van de heidenen te aanvaarden. Ze aanbad babylonische goden en probeerde alle profeten te doden. Net als Izebel uit de oudheid vertegenwoordigt deze vrouw allen die valse heidense en satanische leringen inbrengen. Sommige leiders van de rooms-katholieke kerk, zoals Izebel, brachten babylonische praktijken in en deze leiders zoals de Izebel van het Oude Testament hadden een bloedige geschiedenis van het doden van Gods volk.

Ik denk dat het belangrijk is op te merken dat er een paar dingen zijn veranderd in de rooms-katholieke kerk zo is bv. de Bijbel niet meer verboden voor leken. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat de mensen van de rooms-katholieke kerk niet Izebel zijn. Sommige leiders van Izebel beïnvloedden hen, net zoals Israël werd beïnvloed door hun eigen koningin, Izebel genaamd. Na de opname van de ware Kerk, wanneer alle getrouwe christenen van deze aarde zijn verdwenen, zullen de Izebels die in het Vaticaan blijven, de vrouw Izebel leiden die het Beest berijdt. Dit wordt allemaal in detail beschreven in hoofdstuk zeventien van Openbaring.

21 En ik gaf haar de tijd om zich te bekeren van haar hoererij; en ze bekeerde zich niet.

Jezus gaf de Izebel-leiding de ruimte om zich te bekeren. Het is nu meer dan 1400 jaar geleden; het pausdom en het leiderschap hadden haar leer van binnenuit kunnen veranderen, maar nu, op enkele uitzonderingen na, lijkt het volkomen onmogelijk dat dit gebeurt, omdat het een onfeilbare leer heeft opgenomen die haar verhindert fouten uit het verleden te veranderen. Jezus zegt eigenlijk dat ze zich niet zal bekeren. Jezus weet dit omdat Hij het einde vanaf het begin kent. Hij kent ook de satanische krachten die deze kerk zijn binnengedrongen.

22 Zie, Ik zal haar in een ziekbed werpen, en onheil brengen over degenen die met haar overspel plegen in grote verdrukking, tenzij zij zich bekeren van hun daden.

Jezus is heel duidelijk dat degenen die de praktijken omarmen die de Izebel-leiding in deze kerk bracht, de grote verdrukking zullen ondergaan, tenzij ze zich van hun overspel bekeren door de satanische babylonische praktijken die werden vastgesteld, te verwerpen. Het feit dat ze zich van hun daden kunnen bekeren, impliceert dat sommigen dat zullen doen. Er wordt gesproken over de grote verdrukking die de ziel van de mens zal beproeven ten koste van zijn fysieke leven. Izebel in het Oude Testament werd vernietigd en de honden aten haar botten. Deze Izebel zal ook worden vernietigd en het Beest dat ze in de grote verdrukking berijdt (zie hoofdstuk 17), zal haar botten opeten.

23 En ik zal haar kinderen met de dood treffen; en alle kerken zullen weten dat Ik het ben die het hart en de nieren doorgrondt en Ik zal ieder van u geven naar uw werken.

De belofte aan degenen die zich bij Izebel aansluiten, is de dood voor haar kinderen. Dit spreekt profetisch over een grote verdrukking voor de nakomelingen van deze kerk in de toekomst. Jezus zal zeker eerlijk zijn over wat Hij geeft aan iedereen die zich met deze vergadering identificeert, omdat Hij naar het hart en de vrucht van elk individu kijkt.

24 Maar tot u zeg ik, en tot de rest in Thyatira, velen die deze leer niet hebben, en die de diepten van satan niet hebben gekend, zoals zij spreken; Ik zal u geen andere last opleggen.

25 Maar houdt slechts vast wat u hebt totdat Ik kom

Degenen die de babylonische leer van Izebel, die van satan komt, niet omarmen, zullen geen andere last op hen krijgen. Hij impliceert dat het al genoeg last is om gewoon een katholieke christen te zijn die van Hem houdt en geen deel wil hebben aan de diepe dingen van satan die deze kerk zijn binnengedrongen.

Degenen die de babylonische praktijken binnen deze kerk niet omarmen, hebben de belofte dat geloof in Jezus alles is wat ze nodig hebben. Jezus zegt dat er enkele overwinnaars in deze kerk op aarde zullen zijn wanneer Hij komt. Het lijkt erop dat sommigen in deze kerk met hem meegaan in de pretribulatie-opname. We kunnen duidelijk zien aan de verklaring om vast te houden tot ik kom dat Thyatira een van de vier soorten kerken op aarde zal zijn in de dagen van Zijn terugkeer.

26 En wie overwint en mijn werken tot het einde bewaart, aan hem zal ik macht over de naties geven.

27 En hij zal ze heersen met een ijzeren staf; als de vaten van een pottenbakker zullen zij verbrijzeld worden, gelijk ik van mijn Vader heb ontvangen.

Aangezien Jezus al zei dat degenen die niet bij heidense praktijken betrokken zijn, zich slechts hoeven vast te houden totdat Hij in de opname komt, denk ik dat deze laatste verzen zijn voor degenen die de verdrukking ingaan. Deze moeten tot het einde toe goede werken in de verdrukking blijven doen.

De macht over de beloofde naties is de belofte om duizend jaar met Christus op aarde te regeren wanneer Jezus de naties regeert met een ijzeren staf.

Dit zijn geweldige beloften aan die katholieken die oprecht in Jezus geloven en niet deelnemen aan de heidense praktijken die hun kerk zijn binnengedrongen.

NB.:

identificeren is onderscheiden als, zien als enz.

beloofde naties is heidenen

http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm
https://www.thepropheticyears.com/
https://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelaltion%20chap%202.HTM