Over het Koninkrijk Gods

Mattheus 6, 31 e.v.: Zoek eerst het Koninkrijk van God

Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

Wij moeten het Koninkrijk zoeken. Wat betekent dat? Wie legt dat uit?

Er zijn honderden profetieën in het oude testament over Jezus. Met behulp van de wetenschap van waarschijnlijkheid is de kans uitgesloten dat dit toeval is. Veel van de oudtestamentische profetieën werden 500, 700 en 1000 jaar vóór de geboorte van Christus geschreven

Jesaja 7,14 : “Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en hem Immanuel noemen.” Jesaja 53, 3: “Hij werd veracht en verworpen door mensen, een man van smarten en vertrouwd met lijden. Als iemand voor wie mannen hun gezichten verbergen, werd hij veracht en wij achtten hem niet.”

Jezus moest geboren worden zoals voorspeld. Dat moest omdat Hij een taak had: de verlossing van de mensheid en de uitleg geven over de Godfamilie, over het koninkrijk van God.

“En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u” (Lc 17, 20-21 HSV).

Veel levensbeschouwingen gebruiken dit bijbelvers om te zeggen dat iedereen God binnenin zich heeft. Het wordt geïnterpreteerd als dat al Gods kracht en waarheid in uw binnenste worden opgebouwd. Het Griekse woord dat in sommige bijbels vertaald wordt met “binnen in” is één woord: entos, en dat betekent “binnen in” maar kan ook vertaald worden als “in het midden van”. Zo zou het begrepen moeten worden wanneer Jezus zegt dat het Koninkrijk van God in uw midden is, of onder u. Met andere woorden: waar ook Jezus is, daar is het Koninkrijk Gods. Wat het niet betekent, is dat het Koninkrijk God in iedereen aanwezig is. Jezus zei tot dezelfde groep farizeeën die Hem verwierpen: “U bent uit de vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen” (Joh. 8, 44). Bovendien leerde Jezus één van de farizeeën specifiek dat om het koninkrijk binnen te komen hij wedergeboren moest worden (Johannes 3), dat is een geestelijke geboorte.

Mattheüs 12, 28: “Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen”. Met andere woorden: het koninkrijk vergezelde Zijn persoon en het werd door Hem aan hen bekendgemaakt. Lc. 18, 25-26: “Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. Zo is het ook met de verlossing: het wordt alleen in Jezus Christus gevonden. Markus 12, 28-34: “En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heer, onze God, de Heer is één. En u zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Hem meer iets te vragen”.

Jezus kwam vertellen over de Godfamilie, over de aanwezigheid van God. En Hij moest een schuld inlossen. Een zware taak want Hij kwam als gewoon mens op de wereld. Hij heeft God kenbaar gemaakt. Veel mensen willen dat niet weten. We zijn ook zo gehersenspoeld dat we steeds verder van God zijn afgeraakt. God is voor veel mensen onbegrijpelijk en ondefinieerbaar maar zal er altijd zijn. Maar zijn directe manifeste uitdrukking is niet onbegrijpelijk of ondefinieerbaar en Zijn aanwezigheid komt hier regelmatig voor in vormen die we niet gewend zijn. bv. wanneer het leven zo uit de hand gelopen is dat de omstandigheden het vereisen, zal God zich laten zien. Gods primaire uitdrukking is liefde en die liefde verschijnt wel in menselijke belichaming. Jezus was de uitdrukking van God en als het nodig was, liet Hij zien hoe ver de macht van God kon gaan. Maar het is aan de mens om de uitnodiging aan te nemen en te kiezen voor Gods Koninkrijk. ( zoek eerst het Koninkrijk van God). Veel mensen zijn boos op God en tegelijkertijd zeggen ze dat ze niet in God geloven. Hoe kun je boos worden om iemand waar je niet in gelooft? Ze zijn boos om dat er in de wereld dingen gebeuren die ze niet kunnen plaatsen. Ze zoeken een makkelijke zondebok. Steeds weer. Wat gebeurt er in de wereld en waarom? Waarom nu? Het is eng om je dat af te vragen.

Een belangrijke vraag over wat er in de wereld gebeurt is Qui bono? Voor wie levert dit een voordeel op? ( Cui bono? (Lat.) = wie (was het) tot voordeel? Cicero citeert ons dit woord van de strenge consul L. Cassius Longinus Ravilla, die het de rechters inscherpte) Wie profiteert hiervan? In een wereld die geregeerd wordt door de nihilisten onder leiding van de satan telt geen mensenleven daarin telt alleen geld en macht. Jezus leert dat alleen het koninkrijk telt en dat zij die tijdelijk geld en roem en macht vergaren uiteindelijk aan het kortste einde trekken. Die boodschap wil bijna niemand horen. Daarom wordt het christendom zo aangevallen. Het verkondigt de “verkeerde boodschap”.

Uiteindelijk zijn diegenen met kwade bedoelingen onder ons, voor ons geen blijvende zorg, noch het communisme, noch het zionisme noch de strijd tussen deze groepen, wiens bedoelingen het uiteindelijk de slavernij van de mensheid zijn. Onze grootste zorg moet de mate van onze onwetendheid zijn en de macht van de psychopaten en sociopaten die zo velen van ons aansturen..

“Zij” hebben nu bijna alle macht in handen en het lijkt er op dat bv. dit virus en alles erom heen voor hen de laatste uitgelezen kans is om hun wereldmacht te gaan vestigen. Ook al doen veel mensen lacherig over de apocalyps, die is wel gaande. Het is alleen niet zoals veel mensen denken dat het is. Hun denken wordt beïnvloed door boeken en films die door “aansturing van hen”verschenen zijn. Het is de grote ommekeer waarin God de mensheid kansen biedt, waarin Jezus zal verschijnen op een uur dat wij niet kennen. De mensen hebben geen kennis van het boek openbaringen want dat is vakkundig bij ze weggehouden. Dat is geen excuus want als je zoekt, vind je. Slechts één doel is de moeite waard om het na te streven en dat is de aanwezigheid van het God, de aanwezigheid van het koninkrijk. Als je Jezus als redder aanvaardt en God als Schepper dan word je wedergeboren. Dat is wedergeboren zijn. Dat heeft niets te maken met een waterdoop of uiterlijk vertoon. Het heeft te maken met aanvaarden. Dan zal je steeds meer de geest van God ervaren. Dat is de doop van de Geest. Het leven wordt pas de moeite van het leven waard wanneer je aanwezigheid van God, d.m.v. de geest mag ervaren. Je hebt dan je levensboei gevonden. gevonden waarover het werkelijk gaat.

De meesten van ons wijzen die aanwezigheid van de hand en voelen het als een schending van hun vrijheid. Ze willen niets weten van God. Maar ze zijn misleid door religies en denominaties die van alles van mensen eisten. Maar nu lijden ze door de handen van onze kwelgeesten, die ons steeds meer bezitten en dat kunnen door onze eigenwijsheid.. Het verschil kunnen maken, maakt het verschil tussen hemel en hel.

Daarom: zoek eerst het koninkrijk Gods.

Mattheus 25: Dan zal het met het koninkrijk der hemelen gaan als met de tien meisjes, die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom en vijf verstandig. Want de domme namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie. Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in. Midden in de nacht klonk er geroep: ”Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet! ” Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde. De domme zeiden tegen de verstandige: ”Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit”. maar de verstandige gaven ten antwoord: ”Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie; ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf.” Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur ging dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen: ”Heer, heer, doe open voor ons.” Maar hij antwoordde: ”Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.” Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur.

En: En den ene gaf hij vijf talenten, en den ander twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn vermogen, en verreisde terstond. Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en handelde daarmede, en won andere vijf talenten. Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde, en verborg het geld zijns heren. En na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten, en hield rekening met hen. En die de vijf talenten ontvangen had, kwam, en bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij gegeven; zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelve gewonnen.

En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws Heeren. En die de twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem, en zeide: Heer, twee talenten hebt gij mij gegeven; zie, twee andere talenten heb ik boven dezelve gewonnen. Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren. Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heer! ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van daar, waar gij niet gestrooid hebt;En bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, komende, zou het mijne wedergenomen hebben met woeker. Neemt dan van hem het talent weg, en geeft het dengene, die de tien talenten heeft. Want een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.

En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden. En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

Het Boek Openbaring is geen allegorie. Het idee dat Jezus Zijn volk een onbetekenend boek met symbolen zou geven, dat niemand kan begrijpen en dan belooft degenen te zegenen die het lezen, en horen en eraan vasthouden, is onzinnig. Matteüs 24 is als een soort van preekschema (In Matteüs 24 ging Jezus naar de Olijfberg ) , en het Boek Openbaring is een commentaar op wat Jezus in Matteüs 24 heeft gezegd. Het staat dus buiten kijf dat Johannes hoorde wat Jezus op de Olijfberg zei en dat het Johannes was die opschreef wat Jezus zei in het Boek Openbaring (Openbaring 1:1).

Over openbaringen zal ik nog wel eens schrijven als de tijd gegeven is.

Want dat de tijd nu verandert en dat het nooit meer hetzelfde wordt, moet nu toch wel duidelijk worden. De mensheid nadert de verdrukkingstijd, de mensen moeten de waarheid over de toekomst kennen en het zou de verantwoordelijkheid van de kerk moeten zijn om hen dit te vertellen. Maar de kerk bestaat niet meer. Niet zoals wie die gekend hebben. De kerk wordt gevormd door al die mensen die op zoek zijn gegaan naar de waarheid, die hebben moeten slikken omdat zij jarenlang verkeerd hebben gedacht maar die zochten en vonden.

Het is triest dat sommige leraren/professoren en predikanten hun tijd hebben verspild met het krijgen van een opleiding die mensen leren dat het Boek van de Openbaring slechts een boek is met symbolen of allegorieën die niemand begrijpt. Het is een blauwdruk die ons door God is gegeven. Dit is een tijd om aandacht te besteden aan je bewustzijn. Dit is een tijd om te bidden en dat kan terwijl je overal naar toe gaat en ook dat je je probeert God te herinneren zo vaak als je je kunt. Zo kun je proberen God weer in je leven toe te laten. God is de schepper en onderhouder van de natuur. Heb vertrouwen in wat Jezus zei in Mattheüs 6, 25-32: “Daarom zeg ik tot u: Denk niet aan uw leven, wat u zult eten of wat u zult drinken … Zie de vogels in de lucht: want zij zaaien niet, noch verzamelen zij in schuren; toch voedt uw hemelse Vader hen. Ben je niet veel beter dan zij? … Denk aan de lelies van het veld, hoe ze groeien; zij zwoegen niet, noch spinnen zij … Welnu, als God het gras van het veld, dat vandaag is, en morgen in de oven wordt geworpen, zal hij u dan niet veel meer kleden, gij kleine gelovigen ? Denk daarom niet na over wat we zullen eten? of, wat zullen we drinken? of, waar zullen we gekleed worden? … want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt.”

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:THE_CHRIST