Over een eigen volk

Titus 2, 14 uit:

De brief van de apostel Paulus aan Titus:

Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen,ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten.

Jezus wilde een volk verzamelen weg bij de heidense religies vandaan. Een groep waar iedereen welkom was, ongeacht afkomst. Hij begon met 12 discipelen en dit moest uitgroeien tot een ware Kerk, waarvan Hij het hoofd is. De apostelen moesten het evangelie verkondigen, evangelie betekent goed nieuws. Zij moesten het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God aan deze wereld verkondigen. Als onderdeel van die getuigenis moeten de volgelingen, vanwege de zonde van de mensheid ( gekozen hebbend voor de boom van kennis van goed en kwaad, d.w.z. de verleiding van de satan), de bijbelse waarschuwing verkondigen over de rampen die aan de wederkomst van Christus vooraf zullen gaan. Zij moeten de Kerk zelf geestelijk voeden en zo het volk dat door God geroepen wordt, voorbereiden voor toekomstige verantwoordelijkheden onder Christus wanneer Hij terugkomt om over alle naties in liefde te regeren. Jezus Christus zei: “Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt” (Mattheüs 4:4)

Jezus Christus stierf om voor onze zonden ( de keuze voor de misleidingen van de satan) te betalen zodat ons onsterfelijk leven gegeven mag worden. (zodat we niet meer afgesloten zijn van de boom des levens). Dat was de boodschap waar de apostelen mee de wereld in gingen. Veel mensen denken dat het te maken heeft met het leven in een paradijs na de dood. Veel religies/ denominaties beloven dat. Er zijn mensen die smalend doen: ik wil liever nu het paradijs want straks is het er misschien niet. Maar dat is een verkeerde denkwijze. Het is geen paradijs waar je tijd “luierend” doorbrengt. De boodschap was dat je een onsterfelijk leven krijgt aangeboden en een uitnodiging om mee te doen in de familie van God. Dat betekent dat je mee doet aan de eeuwige schepping onder gezag van God. Alle mensen zullen uiteindelijk opgewekt worden uit de dood en zij die waardig bevonden worden, zullen eeuwig met God en Jezus Christus in eenheid leven. Dat is leven in de Godfamilie, in Zijn Koninkrijk. We moeten waardig bevonden worden. (we willen vaak wel geloven dat er iets is tussen hemel en aarde maar we kunnen niet aanvaarden hoe de werkelijkheid zal zijn. We hebben een lichaam maar we zijn dat lichaam niet. Ons lichaam is een jas die we weer uit doen. Wat over blijft is een andere entiteit. We krijgen de nodige beproevingen in ons leven en het is aan ons hoe we daarmee om gaan en hoe we zullen kiezen. God vormt en kneedt ons zo. We hoeven dat niet alleen te doen want we kunnen altijd om hulp vragen. Maar al je je niet afwendt van bepaalde zonden, zul je afgesneden zijn van God en Zijn Zoon. Maar hoe vaak je ook valt, je krijgt steeds weer een nieuwe kans. De apostelen moesten deze blijde boodschap de wereld inzenden. Later moesten hun volgelingen het stokje overnemen. Die volgelingen vormden gemeenten en kregen brieven van de apostelen met uitleg en goede raad. Later moesten ze het alleen doen. Door vervolging en infiltratie is er veel onduidelijkheid in deze groepen ontstaan. Satan speelde hoog spel. Maar altijd zijn er mensen geweest die hun medemensen bleven informeren over wat de Ware Kerk inhoudt en waar het bedrog en de misleiding aanwezig zijn. Het was belangrijk dat de mens wist van het bestaan van God die alles geschapen ( zie het boek Genesis) had en dat Jezus Zijn Zoon was en als het Woord altijd bij Hem was. ( Johannes 1:1-14) Jezus, de Christus, kwam de eerste keer naar de aarde om zich te kwalificeren als vervanger van Satan op de troon van de aarde (zie Mattheüs 4). Hij moest als gewoon mens naar de aarde komen en als gewoon mens leven anders zou de beproeving door de satan niet rechtsgeldig zijn. Als Hij als God gekomen was, zou Hem verweten kunnen worden dat het voor Hem te gemakkelijk was de satan te verslaan. Nee, hij moest als mens alle beproevingen doorstaan zodat Hij werkelijk lucifer, het kwaad, zou verslaan. Hij kwam ook om Zijn Kerk te stichten en op te bouwen (zie Mattheüs 16:18) en om degenen die onder Hem in het Koninkrijk van God zullen regeren op te leiden. Hij verkondigde het evangelie: het goede nieuws van de toekomstige vestiging van het Koninkrijk van God op aarde (zie Markus 1:14-15), welke zal bestaan uit de familie van God, welke de regering van God, gebaseerd op Gods wet, zal uitoefenen. Het zal de wet van God worden en het zullen niet meer de wetten van de satan zijn, van lucifer die de aarde gekaapt had met zijn wil om zijn glorie. Het is belangrijk om te aanvaarden dat lucifer een geestelijk wezen is en als tegenstander van God geopereerd heeft en dat nog doet, waarbij de kinderen van God het zwaar moeten ontgelden. ( zie Petrus 5:8) Vanaf het begin hebben de farizeeën eerst Christus en later Zijn volgelingen zwaar vervolgd. Tot op de dag van vandaag zijn Christenen de meest vervolgde mensen op aarde. En vooral het “blanke” ras waar nog de meeste kennis over God en Zijn Wil is, moet het zwaar ontgelden. De aanval op het gezin, de propaganda rond gender, de propaganda rond zgn. “Prides” komen ergens vandaan. Net zoals de zgn. seksuele revolutie en de propaganda rond feminisme. En ook het pushen van de multiculturele samenleving komt alleen in het westen voor en nergens anders. Het zijn satanische aanvallen. Op een andere manier worden die aanvallen gepleegd op volkeren in het midden oosten en in Afrika. Afrika wordt geplunderd en het midden Oosten is een ware dystopie. Daar en in Afrika is in veel gebieden de mens al een wolf voor de mens. Dit willen ze ook met het nu nog vrije westen.

God heeft satan 6000 jaar heerschappij over de aarde toegestaan en satan heeft de kinderen van Adam aangezet tot verwerping van Gods wet en en aangezet tot opstandigheid jegens God. Satans macht is beperkt tot beïnvloeding en leiding, hij kan mensen niet willekeurig tegen hun wil in dwingen. Hij heeft door middel van misleiding geregeerd ( zie Openbaringen 12:9) met behulp van een leger demonen (dit zijn de rebellerende engelen, die satan in zijn opstand gevolgd hebben) Daarom ben ik altijd huiverig als mensen zeggen dat zij contact hebben met “engelen”. Je moet heel goed opletten of dit niet kwaadaardige contacten zijn. Hoe mooi het ook klinkt in het begin. Als er over God en Jezus gezwegen wordt, klopt het niet.

Ook in veel kringen waar God en Gods liefde zogenaamd wordt gepreekt, moet je voorzichtig zijn. Via zgn. voorgangers kan satan aan het werk zijn. Mensen die zoekend zijn en graag ergens bij willen horen kunnen in de val lopen en zo in allerlei denominaties of sektes terecht komen waar ze uitgebuit en misbruikt worden. God heeft geen aardse kerken gewild. God weet dat uitbuiting op de loer ligt. Dat is vanaf het begin al zo. Of net nu om baäl gaat, of moloch of welke namen je ook tegenkomt, het gaat om verkeerde verering en (seksuele) uitbuiting. Als voorgangers of leiders van alles van je eisen wat niet rechtstreeks met God of de boodschap van Jezus te maken heeft, dan klopt het niet. Als je aan veel voorwaarden moet voldoen om in een paradijs te komen dan klopt het niet. Het enige wat je hoeft te doen is Jezus en zijn boodschap te aanvaarden; God aanvaarden als Schepper en Hem die eer geven en Jezus aanvaarden als de redder van de mensheid. Al het andere is magie, mensen op een dwaalspoor brengen, mensen gebruiken voor eigen macht en eigen gewin.

Het probleem is dat wij ervan uitgaan dat er alleen maar fatsoenlijke mensen zijn. We zijn er niet aan gewend dat er wolven in schaapskleren zijn. Zo kunnen we niet geloven dat er boven ons gestelden zijn die het niet goed met ons menen. Dat kan gewoon niet, denken veel mensen. Ook christelijke denominaties hebben geleerd dat christenen iedereen moeten liefhebben. Maar veel mensen zijn niet fatsoenlijk ook al zien ze er wel zo uit. We kennen niet voor niets de verhalen over wolven in schaapskleren. Mattheüs 6, 22 e.v.:De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn;maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf! Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Enerzijds bepaalt waarnaar we kijken, onze gedachten maar het is ook omgekeerd: onze gedachten bepalen waarnaar we kijken. Onze gedachten bepalen onze gerichtheid op God. Onze ogen zijn graadmeters van onze spirituele gezondheid. Hoe kijken we naar de wereld en wat zien we? Bewonderen we de schepping? Bewonderen we God of bewonderen we de mammon? Zijn we oplettend genoegen? Zien we wat we moeten zien? Zien we liefde voor God en voor de naaste? Houden we ons eraan? Zien we de 10 geboden en zijn die voor ons de wet?

Mattheüs 22,37-40: Jezus antwoordde: “Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten”.

Moeten we dus iedereen liefhebben zoals veel christelijke denominaties ons willen doen geloven? Nee, onze naasten en daar hebben we onze handen vol aan. Bovendien zijn er mensen die niet het beste met ons voor hebben. We worden veelal geregeerd door nihilisten. Zij die beïnvloed zijn door de houding: doe wat je wilt. Zij, die beweren dat er geen God is en zij die willen dat de goede mensen ten onder gaan. Daar mogen we ons tegen wapenen. We moeten oplettend zijn ( de lamp van het lichaam is het oog) en kijken waar er scheuren en barsten zijn waar door wij ons licht kunnen laten stralen.

We leven in een tijd die onze wereld op zijn kop zet. “Zij”worden steeds driester maar ze kondigen altijd alles aan. Wat nu gebeurt, is al “voorspeld” in een roman van Dean Koontz uit 1981 ( The eye of darkness). Daarin heet het virus het Wuhan virus. Niets gebeurt zomaar in die wereld en ze doen alles met het doel de goede mensen te decimeren en vooral om een wereldregering met een wereld religie te verkrijgen. Maar ze rekenen buiten God. God rammelt al aan onze poorten. Er zal ontwrichting komen. Er is altijd lacherig gedaan over het boek openbaringen. Er is zelfs geopperd dat maar uit de bijbel weg te laten. Maar het voltrekt zich allemaal. precies zoals geprofeteerd.

Mensen kunnen lacherig doen over God ( alles bij elkaar verzonnen) maar ze zullen straks allemaal geconfronteerd worden met de vraag waar ze staan.

De dwarse denkers zullen oplettend moeten blijven om te kijken waar ze scheuren zien in het bastion om hun boodschappen te blijven verspreiden. 2020 word verder een roerig en moeilijk jaar. Een jaar van de omwenteling.

https://www.henrymakow.com/2020/03/Christian-Reader-Protests-at-Porn-HQ.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1937227783/christenen-vormen-grootste-bedreigde-religieuze-groep
https://www.naturalnews.com/2019-04-21-leftists-demand-eliminating-all-christian-crosses-from-public-view.html
https://www.opendoors.nl/