Over bidden

Mattheüs 6, 9-13: 9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

Als je niet kunt bidden en dat toch wilt in deze tijd dan is bovenstaande het best bewaarde gebed dat altijd gebeden kan worden.

Het kan wat moderner zoals bv.:

Onze Vader, Die in de hemel zijt.

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede,

zoals in de hemel als op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven hebben.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de kwade.

We staan in een moeilijke tijd op een punt van ommekeer en het is belangrijk dat je God zoekt.

Hij is altijd overal bereikbaar als je maar zoekt.

Maar:

Over bidden zegt Jezus: En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.

En: Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En: En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. En: Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

We leven in een moeilijke roerige tijd waarin mensen in een globalistische 24 uurs economie hun weg moeten vinden, waarin zoveel afleiding is dat we nauwelijks tijd hebben voor ( spirituele) verdieping.

Veel mensen zijn boos, kwaad, gefrustreerd en weten vaak niet hoe dat komt. Zij zien een andere wereld dan de wereld die hen voorgeschoteld wordt en zij kunnen de link (nog) niet leggen. De cognitieve dissonantie doet zijn werk.

Waar de een toch verdieping zoekt, vlucht de ander daarvoor weg.

Een hulpmiddel is praten met God. Als je wilt bidden kan dat met eigen woorden en anders met bovenstaand gebed dat we kregen van Jezus. Jezus leerde het ons zelf: gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden zoals de “heidenen” want die denken dat ze vanwege hun talrijke woorden verhoord zullen worden. God is een goede luisteraar en we hoeven niet veel te zeggen en niet luid te praten. God is een goede luisteraar en bidden kan altijd: op de fiets, op weg naar het werk enz. Het gaat om het verband tussen de betekenis van de woorden die je spreekt tegen God in je hart en in je “mond” . Je kunt de Geest vragen je hier bij te helpen. Het gaat om de intimiteit tussen jou en God. God weet wat je nodig hebt, het gaat erom te leren samen te werken. Het gaat er dus om jezelf naar God te leren uitdrukken. Het Onze Vader kan een hulpmiddel zijn. Jezus gaf deze woorden om te dienen als een kompas in de dagelijkse “wildernis”.

Hij is Onze Vader en dat is niet zomaar iemand. Onze Vader die in de hemel zijt. Hij is ergens. De wereld is groter dan wij denken. Uw naam worde geheiligd. Hij moet alle eer krijgen want Hij is de Schepper van alles en dat verdient de eer. Lucifer kaapte de wereld maar dat was niet zoals het God het wilde. Echter God schiep de engelenwereld met de engelen met een eigen taak en met een eigen wil. Wij willen van alles geloven ( “er is misschien wel iets tussen hemel en aarde”) maar over andere entiteiten doen we dan weer ongemakkelijk. Die eigen vrije wil is misbruikt door lucifer. Met lucifer begon de grootste misleiding: die van Eva en daarna van Adam. De misleiding om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad en daarmee de levensboom voor hen en hun nageslacht afsluitend.

Er zijn mensen die smalend doen over de schepping, dat God geen creator kan zijn. Alles is ontstaan uit de evolutie daar kwam geen God aan te pas. En er was zoiets al een oerknal. En als er wel een God is waarom is er dan zoveel ellende?

Als een schilder een mooi schilderij schildert, erkent men wel de creatie; van God erkent men niet Zijn Creatie. Wij kunnen ook niet geloven dat iets er altijd is omdat we denken in termen van een begin en een einde. We kunnen niet denken in termen van iets dat altijd is. Bovendien kunnen we niet geloven dat God uit vreugde schiep.

En die ellende kwam door lucifer. Veel mensen willen de misleiding niet zien.

Maar God komt de eer toe van de schepping van een groots universum met een groots leven en dat proces gaat tot op de dag van vandaag door. En wij krijgen de uitnodiging daar aan mee te doen. Met en van God komt ook de oplossing van de misleiding van lucifer.

Zijn Naam moet opnieuw worden geheiligd ook al is hij door de grootste misleiding bijna uit onze wereld verdwenen. God moet gerehabiliteerd worden. Hij is onze Vader en wil niets liever zijn dan dat, alleen moeten wij die keuze maken. Uw koninkrijk kome. Zijn koninkrijk komt. Dat is de uiteindelijke familie van God, dat zijn de mensen die voor Hem kiezen. Dat is het koninkrijk waar Jezus over vertelde, de enige ware “Kerk” zoals die bedoeld was. Als we kiezen, worden we liefdevol geleid en krijgen we wat we nodig hebben om in het Vaderhuis te worden opgenomen. Het Koninkrijk wordt straks de nieuwe heerschappij op aarde. God heeft nooit een religie gewild. Ook Jezus niet. Hij stichtte een gemeenschap van volgelingen. Later werden dat volgelingen van de apostelen. Die werden “gemeenten” genoemd. En kijk nu: zoveel soorten religiesop aarde, zoveel christelijke denominaties waar er altijd “machthebbers zijn, die de koers bepalen, de “priesters en de dominees” die de gelovigen dom en afhankelijke houden. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Onze vrije wil geeft aan dat we kunnen kiezen. Dat houdt in dat we kunnen kiezen zoals Adam en Eva, of dat we kunnen kiezen voor wat Jezus ons geleerd heeft: Jezus die zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En: niemand komt tot de Vader dan door Mij. Maar God bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt met de schepping. Het is aan jou of je Zijn Boodschap aanvaardt en mee wil doen. Zijn Koninkrijk zal gevestigd worden wat lucifer ook probeert. Hij heeft tijd gekregen om op zijn schreden terug te keren want God is genereus. Maar uiteindelijk zal de schepping uitmonden in de grootsheid van God en lucifer weet dat zijn tijd er bijna op zit.

De misleiding aan het begin heeft voor het grootste bedrog gezorgd. Jezus kwam in de wereld om dat bedrog aan ons te laten zien en te vertellen wat wij konden doen. Hij moest als mens in de wereld komen en als mens lijden anders kon hij niet dat offer brengen dat vereist was: dood en daarna opstanding. Hij moest laten zien dat de dood niet bestond. Dat de boom des levens weliswaar tijdelijk was afgesloten maar God zou zorgen dat het ongedaan gemaakt werd. Er werd met Hem gespot toen Hij aan het kruis hing: als je dan God bent, kom dan van het kruis af. Tot op de dag van vandaag gebruiken de mensen dat argument. Als hij god was, of de zoon van god, dan had hij toch van dat kruis af kunnen komen. Men wil niet begrijpen dat Jezus daar iets mee liet zien: ik lijd net als alle mensen en ik ga dood als alle mensen maar ik sta op uit de dood om te laten zien dat de dood niet bestaat. We bestaan voor altijd, wij veranderen van vorm en wij kunnen kiezen hoe we ons bestaan inrichten en hoe we kiezen voor een bestaan met God. Maar mensen spotten er tot op de dag van vandaag mee. Cabaretiers spotten met het christendom, dat durven ze wel. Maar ze durven niet te spotten met bv. de islam. Als je spot met het Christendom zitten er nu geen consequenties aan vast. Je mag immers vrij kiezen. Het enige wat we hoeven doen is Jezus aanvaarden, Zijn dood en opstanding aanvaarden en Zijn boodschap. “Priesters” en “dominees” willen ons doen geloven dat we alleen “genade” kunnen verdienen als we “goede werken doen”, onze zonden belijden en als we ons aan talloze “wetten” houden. Dat vraagt God niet. God vraagt om aanvaarding omdat Hij weet dat we niet zondeloos zijn of zondeloos worden. Hij kent onze zwakheden. Hij vraagt je aan de 10 geboden te houden en je naaste ( die naast jou is) lief te hebben als jezelf en God alle eer te geven. Alle eisen en voorschriften die er zijn in religies zijn onhaalbaar voor de mens en bedoeld door machthebbers om de mens klein te houden. Net zoals ze mensen vroeger “dwongen” om aflaten te kopen, dwingen ze de mensen nu in een keurslijf waarin ze alleen heel erg ongelukkig worden.

Geef ons heden ons dagelijks brood. Je mag vragen om je dagelijkse behoeften te kunnen stillen. Dat is niet alleen vragen om brood, het is ook vragen om je geestelijke honger te stillen. Je mag vragen en God weet wat je nodig hebt. Het is ook vragen om de zekerheden te verkrijgen van het geestelijk leven, vragen om zekerheid voor je eeuwige leven. Het is eigenlijk vragen: Heer wilt U me alles geven wat ik nodig heb. Het was vroeger normaal dat er bij de maaltijden gebeden werd. Het “Onze Vader” was er vaak onderdeel van. . Veelal afgeraffeld. We wisten niet waarover het ging. We voelden ons ongemakkelijk. En nu, nu lucifer en de zijnen God bijna uit onze wereld hebben weten te verbannen is het nog moeilijker geworden om te leren hoe te bidden en wat dat inhoudt omdat we bijna geen goede voorbeelden meer hebben. God is belachelijk gemaakt. Jezus is belachelijk gemaakt en Zijn bestaan is in twijfel getrokken. Maar het beste bewijs dat Hij heeft bestaan is de haat in de talmoed naar Jezus toe. Maar allerlei figuren uit de geschiedenis worden wel aanvaard maar het bestaan van Jezus wordt in twijfel getrokken. De farizeeën waren zo bang voor hun machtsposities dat zij Jezus hebben vervolgd en later Zijn volgelingen. De meeste apostelen werden gevangen genomen en vermoord. Zo bang waren zij voor Christenen. Zij hebben met succes het Christendom bijna uitgeroeid en geïnfiltreerd. Tot op de dag van vandaag zijn Christenen de meest vervolgde mensen op aarde.

En vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven hebben. We hebben behoefte aan ons dagelijks brood maar we hebben ook behoefte aan geestelijke rust. We hebben behoefte aan kracht, aan geestelijke kracht. Vergeven geeft rust en doorbreekt de reeks van oorzaak en gevolg. ( als hij dat doet, doe ik dat, als hij dat mag, mag ik dat ook). We moeten de schakel doorbreken en God vragen ons te helpen want zonder Hem gaat het niet. We gaan immers keer op keer in de fout? We vragen zo om genade van God, van Jezus. Die juist dat lijden als kruisoffer op Zich nam omdat Hij wist dat het ons zonder dat niet zou lukken. We vragen God ons te helpen en ons niet te negeren. Verwerp ons niet om wat we zijn en doen maar help ons. Mattheüs 6,14: Want als u de mensen vergeeft wat zij verkeerd hebben gedaan, zal uw hemelse Vader ook u vergeven wat u verkeerd hebt gedaan. Wij proberen Gods weg te gaan maar daar zijn we niet alleen. We moeten dus mensen naast ons ook helpen en zij ons. God is er voor niemand exclusief.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de kwade. Iedere dag weer worden we geconfronteerd met het kwaad. We zijn mensen van vlees en bloed en vervallen keer op keer in onze fouten. We zijn geen mensen die moreel hoogstaand zijn t.o.v. van anderen. We hebben iedere dag weer de strijd aan te gaan en verleidingen liggen op de loer. Ieder mens kan iedere dag weer ten onder gaan door het kwaad. We vragen God ons te helpen in deze strijd. We zien het vaak wel bij een ander maar niet bij onszelf maar ook wij kunnen buigen en dan barsten. Lucifer is slim en speelt zijn spel om zoveel mogelijk zielen te vangen. Wij vragen God om bescherming. God staat aan onze zij en wil niets liever dat wij naar zijn Goddelijke familie verlangen en er deelgenoot van willen worden. Alle mensen die worstelen vormen een gemeenschap die verlangt naar een andere wereld. Wij vragen God ons daarbij te helpen.