Over monotheïsme en de heidense religie

Openbaring 2, 9: Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

In die tijd ( 96 na Chr. hadden de bijbelgelovigen Christus aanvaard en zichzelf christenen genoemd. De Sadduceeën waren verdwenen en de farizeeën hadden de volledige controle. Jodendom was synoniem met farizeïsme. (volgens de Joodse Encyclopedie). Ze hadden toegang gehad tot het woord van God en namen in plaats daarvan een heidense traditie aan die, zoals Christus zei, de geboden van God teniet deed.

Mt. 15, 8 e.v. : Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij; Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.

En als Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt den mens niet; maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt den mens. Toen kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, dat de Farizeeën deze rede horende, geërgerd zijn geweest? Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen. Hij zei: “Volkomen verwerpt u het gebod van God, opdat u uw eigen traditie kunt houden.”

Geloof in God en Zijn Woord was de test. Zoals Paulus zei: “Want hij is geen Jood, die uiterlijk is. Maar hij is een Jood, die innerlijk een is in de geest wiens lof niet van mensen is, maar van God.” (Romeinen 2, 28-29 ) Paulus maakt duidelijk dat de belofte van zegen door Abraham Christus was. “Nu aan Abraham en zijn zaad waren de beloften gedaan, van één die de die Christus is” (Galaten 3,16 )

In de tijd van Christus, toen de farizeeën opschepten dat zij kinderen van Abraham waren, wierpen Johannes en Christus de opschepperij terug in hun gezichten. ( Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.)

Zelfs in de tijd van Christus was de tijd al lang voorbij dat men kon zeggen dat de rassenmix die de inwoners van het toenmalige land, kon worden geïdentificeerd als “Semieten” of als “Joden”.

De huidige Joden zijn een potpourri van elk mensenras, en ze hebben geen genealogische of raciale afkomst van de oude volkeren van het land.

Het jodendom werd een niet-raciale farizeeër religie, deze religie hield stevig de greep op de groep want zij was in feite de voortzetting van de babylonische religie. Zij hebben de greep zo stevig gehouden dat zij daarmee ook het christendom hebben geïnfecteerd. En later de islam. Alle religies zijn voortgekomen uit de religie van babylon, uit de verering van baäl. Ook al kreeg die soms andere namen. De Joden waren vanaf het begin een gemengd ras en semiet is dus eigenlijk niet van toepassing, net als anti semiet. Dat is eigenlijk “anti farizees”

De Chazaren waren Oost-Europees/Aziatisch en namen het talmoed jodendom aan toen hun koning Bulan en zijn hofhouding dat deden. Hun afstammelingen vormden de Asjkenazische joden uit Rusland, Polen en Duitsland, die op hun beurt in grote aantallen naar de Verenigde Staten migreerden.

Het is een dwaasheid te geloven dat een volk nog “puur” is. Nederlanders zijn niet voor 100% Nederlands. Door de eeuwen zijn er allerlei beïnvloedingen geweest. In Palestina in de tijd van Jezus al was dat niet anders. Alle stammen waren al vermengingen aangegaan. Joods wil zeggen dat men een joodse religie aanhangt. Dat kan in allerlei vormen van orthodox tot cultuur joods zijn. net zoals er allerlei Christenen zijn en allerlei denominaties.

God heeft nooit een religie willen stichten en Zijn Zoon ook niet.

In feite zijn de monotheïstische religies geen monotheïstische religies. Zij borduren voort op de baäl religie van lucifer. Lucifer was van engel uit de hoogste rang tot demon geworden. In de baälreligie worden goden, zon, maan, sterren aanbeden. In hoogste vorm wordt lucifer aanbeden. De gewone mensen weten dit niet. Zij denken dat zij God dienen of jaweh enz.

De farizeeën “sekte” heeft de eerste Christenen meedogenloos vervolgd en hebben uiteindelijk grip gekregen op “Rome”.

Waarom was die vervolging?

Jezus preekte geen godsdienst maar Jezus preekte over de ware boodschap van God. Dat was te bedreigend voor deze “zij die beweren dat zij joden zijn maar het niet zijn”. Er waren allerlei voordelen verbonden aan de baälreligie. Daar komen de (seksuele) roofdieren vandaan die doorgaan tot op de dag van vandaag. Daar komt de woeker vandaan. Overal waar Jezus tegen optrad en waar Jezus tegen preekte was voor hen juist “lucratief”.

De inhoud van de boodschap was voor hen ook angstaanjagend.

Wat was die inhoud?

God streeft naar een “goddelijke” familie, een “Kerk” ( = gemeenschap) waar hij alle mensen deelgenoot van wil maken. Hij heeft alle mensen met dit doel geschapen maar met een vrije wil. Net zoals Hij lucifer met een vrij wil geschapen had. Deze heeft hij misbruikt. En door hem heeft de mensheid dat ook gedaan. God heeft een ultimatum en een terugkeer mogelijkheid ingesteld. Dat ultimatum loopt binnenkort af. Niet een apocalyps waarin de wereld vergaat zoals zo veel mensen denken. Maar een waarin er een grote ommekeer komt.

Keer op keer heeft Jezus hierover verteld. God laat niets vergaan. maar er komt een “uitnodiging” om mee te doen. De hemel is niet een paradijs waar we op onze lauweren rusten maar een eeuwig leven bij de familie van God om mee te doen aan de schepping. Alleen na de “apocalyps” gaat dat volgens de wetten van God omdat de mens na het “eten van boom van kennis van goed en kwaad” blijk heeft gegeven dat hij dat hij dat oordeel van goed en kwaad niet aankan zonder God. De mens wordt uitgenodigd hier voor te kiezen. Dat is het oordeel.

Veel mensen willen niets met de godsdienst van “Abraham” te maken hebben, dus ook niet met het Christendom. Dat komt omdat er een verkeerd beeld is geschapen door “hen”. Dat komt omdat de bijbel op veel plekken vervalst is. Jahwe is niet onze God. De eisende god is lucifer. De verhalen van lucifer zijn de bijbel ingesmokkeld. Alleen daar waar opgetreden wordt tegen de baälreligie is echt.

Ieder mens heeft talenten en God kijkt hoe je daar mee om gaat / bent gegaan. (dat is het verhaal van de talenten uit de bijbel ( Lucas 19, 11-27 en Matteüs 25, 14-30)

In feite is dat het verhaal van karma: wat je zaait, zul je oogsten. Je kunt falen maar je krijgt na lessen altijd weer nieuwe kansen. Maar dat moet je je wel bewust maken. Dit is het aanvaarden van de boodschap van Jezus en bidden om de kracht van de Geest.

Veel mensen die een oordeel hebben over God, kennen de inhoud van de boodschap niet en weten niet hoe 2 eeuwen lang de boodschap door “hen” is ondermijnd. “Zij” weten dat hun tijd nu nog kort is. Daarom wordt de wereld steeds gekker en steeds brutaler. “Zij” worden steeds brutaler. Maar de Geest begint al te werken want steeds meer mensen worden wakker.

Lucifer gedijde op de pijn. Dat zie je nu steeds meer terug in de meedogenloosheid van de seksuele roofdieren. Lucifer wil zijn offers. Dat zie je in alle conflicten.

Jezus heeft Zijn leven als ultiem offer gegeven en nu weet lucifer dat het einde van zijn tijdperk is ingeluid. Maar hij zal dat tot het uiterste uitbuiten en zo veel mogelijk mensen mee sleuren in zijn val. Die val zal overigens niet voor eeuwig zijn. Ook hij wordt geoordeeld. Wat heeft hij met zijn talenten gedaan?

Veel mensen zien in het kruisoffer niet de glorie van Jezus omdat ze het niet begrijpen. Ze hebben ook niet de boodschap begrepen van de geest die daarna kwam. Ik heb ook lang moeten dwalen en weet ook niet alles maar ik zie steeds meer. Ben dankbaar dat ik lang genoeg mocht leven om te begrijpen wat het doel en de zin zijn. En dat ik lang genoeg leef om te zien waar ik de fout in ging en wat anders kon.

God kiest niet één volk, God kiest alle mensen. Dat was een grote misleiding en veel zionistische / evangelische Christenen zijn in de misleiding meegegaan.

Die misleiding is in de 19 de eeuw begonnen en komt nu tot een soort hoogtepunt bij veel Christenen omdat zij zich zo laten leiden door de staat Israël. Zij verweven politiek en godsdienst en zijn zo ziende blind. Ik heb me er ook lang geen raad mee geweten. Dat doet misleiding. Zij volgen de blinde leiders. ( zie boven: blinde leidslieden)

Het wordt steeds duidelijker dat we in wereld leven vol bedrog, onwaarheden, leugens. Waarheid vertellen, verstoort dit patroon. Dit wordt in eerste instantie altijd afgedaan als zijnde kan-niet-waar- zijn. Het wekt aversie op. Maar alles draait om zaaien en oogsten (karma). We hebben slecht één iemand waar we uiteindelijk verantwoording moeten afleggen. Hij is de enige de we altijd voor ogen moeten houden. Dat is wat telt.

Leven is leren om te gaan met het mysterie van God, is proberen de waarheid te ontdekken. We kunnen beter nergens aan gehecht raken want alles verandert altijd en het gaat altijd anders dan je dacht. Dat is jouw pad om te leren. Ook al komen er de grootste moeilijkheden, alles is les en alles kan je bij God brengen als je dat wilt. Steeds weer kun je kloppen en dan wordt er open gedaan. Alleen misschien niet op jouw tijd of jouw manier.

Elizabeth Dilling hoofdstuk 9

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html
http://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/klokkenluider/shadowland12.html
http://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/leer-ons-bidden.html
https://www.henrymakow.com/2020/02/generation-zombie.html
https://www.henrymakow.com/frankfurt-school-satanic-judaism-in-action.html