20231116 Over de joodse religie en de invloed op onze levens

Van NieuwsFollowUp.com, zie daar afbeeldingen en links, google translate

zoekopdracht uit The Jewish Religion: Its Influence Today door Elizabeth Dilling

XI.

JODEN EN MARXISME – SOCIALISME – COMMUNISME

M

Het marxisme, het socialisme of het communisme zijn in de praktijk niets anders dan staatskapitalisme en heerschappij door een bevoorrechte minderheid, die despotische en totale controle uitoefent over een meerderheid die vrijwel geen eigendoms- of wettelijke rechten heeft. Zoals elders in dit document wordt besproken, is het talmoedische judaïsme de voorloper van het moderne communisme en het marxistische collectivisme, zoals het nu wordt toegepast op een miljard of meer van de wereldbevolking.

Alleen door een grondig begrip van de ideologie waaruit dit collectivisme voortkomt, en van degenen die het domineren en propageren, kan de rest van de wereld hopen aan hetzelfde lot te ontsnappen. Communisme – Het socialisme is ontstaan ​​door joden en wordt vanaf het begin door hen gedomineerd.

Er bestaat geen enkel moreel, filosofisch of ethisch conflict tussen het jodendom en het marxistisch collectivisme, zoals dat in de feitelijke praktijk wel het geval is. Het marxisme, waar alle takken van het socialisme noodzakelijkerwijs aan vasthouden, is ontstaan ​​door een Jood, Karl Marx, zelf van rabbijnse afkomst. Elke joodse bron pocht tegenwoordig op zijn rabbijnse afkomst, en zijn ‘scherpe dialectische vaardigheid’ (zoals vermoedelijk tot uiting komt in zijn duistere, haarklovende Das Kapital) die te danken is aan zijn Talmoedische erfenis.

Marx heeft eigenlijk niets bedacht, maar heeft alleen maar het talmoedisme ‘gestroomlijnd’ voor niet-Joodse consumptie. Het socialistische systeem dat hij bedacht heeft brengt slechts een praktisch middel tot stand waarmee een staat die gedomineerd en gecontroleerd wordt door een Joodse minderheid, door absolute dictatuur over alles en iedereen kan regeren, een concept dat zeer succesvol is uitgevoerd in de landen van de wereld die tot nu toe zijn gebracht. onder de marxistische dictatuur.

Het socialisme is inderdaad slechts het klavertje dat voor de neus van de koe wordt gehouden om haar in de stal onder de melkmachine te krijgen. Het is een mechanisme waarmee een ‘mens’ een hele niet-menselijke kudde naar de door joden gecontroleerde schuur kan leiden.

De volgende keer dat een christelijke dupe je vertelt: “Socialisme is niet Joods!”, haal dan bijvoorbeeld het pamflet “Jood en niet-Jood” tevoorschijn, uitgegeven door de Reform Jewish “Union of American Hebrew Congregations” en hun “ Centrale Conferentie van Amerikaanse Rabbijnen” en lees:

Het socialisme is ontstaan ​​door joden; en vandaag de dag spelen Joden een leidende rol in de verspreiding en interpretatie ervan.” (pagina 30) (De Commissie voor informatie over het jodendom, Merchants Bldg., Cincinnati, Ohio, Bewijsstuk I, pagina 71 )

In een publicatie van de Jewish Publication Society of America, ‘Jewish Contributions to Civilization’, wordt gesteld dat ‘we een sterke Joodse deelname aantreffen in de hele socialistische beweging, die vanaf het begin tot aan de dag van vandaag. grotendeels gedomineerd door Joodse invloed. (Zien Bijlage I pagina 71 )

De Jewish Encyclopedia uit 1905 zegt: „Joden zijn vanaf het begin prominent geïdentificeerd met de socialistische beweging.” (Zien Bewijsstuk J, pagina 72 )

De leiders van de Russische revolutie van 1917 waren voornamelijk joden. (Zien Bewijsstuk K, pagina 73 )

Moses Hess –

Joodse marxist en voorloper van het zionisme

Net als Karl Marx, ‘vader van het moderne socialisme’, werd Moses Hess (1812-1875) in Duitsland geboren als rabbijnse afkomst uit de Talmoed, en was hij doordrenkt van het orthodoxe jodendom door de grootvader van de rabbijn die hem had grootgebracht. Hij was samen met Marx en Engels actief in het bevorderen van het communisme, dat volgens hem het beste op wereldschaal kon worden bereikt door middel van het joodse chassidisme en nationalisme, of het zionisme, gebaseerd op het orthodoxe jodendom. Dat hij een steunpilaar van het huidige zionisme blijft, wordt geïllustreerd door het feit dat de Joodse pers onlangs heeft aangekondigd dat zijn lichaam naar Israël zal worden overgebracht.

“Hij werkte samen met Marx bij het schrijven van ‘Die Deutsche Ideologie’ (1845) … zijn voortdurende publiciteit voor het praktische socialisme in Duitsland leverde hem na de revolutie van 1848 een doodvonnis op.” (Universele Joodse Encyclopedie)

De autoriteiten zijn het erover eens dat zijn belangrijkste werk ‘Rome en Jeruzalem’ was (vertaald door Meyer Waxman en in 1945 in de Verenigde Staten gepubliceerd door de Block Publishing Co.). Hij haastte zich in 1848 naar huis, zegt de vertaler, vanuit Parijs, ‘en nam actief deel aan het gewapende verzet van het volk.’ (pagina 22) “In 1845 hield Hess zich bezig met het propageren van het communistische idee en stichtte hij verenigingen die zich toelegden op de verwezenlijking ervan, een bezigheid die Arnold Ruge ertoe bracht hem te omschrijven als ‘de communistische rabbijn Mozes.’ (pp. 21-22)

Er wordt gesteld dat “het fundamentele principe van Hess’ denken … gebaseerd is op de leer van Spinoza, waarvan hij een toegewijde volgeling was”, maar hij ging verder, zegt de vertaler, bij het uiteenzetten van de “basiseenheid” van geest en bewustzijn. materie, “de fundamentele eenheid en haar verschillende ontvouwingen.”

Daarom werd hij beschouwd als een betere heidense filosoof, zelfs dan de joodse pantheïst Spinoza.

De vertaler citeert uit een later artikel van Hess (pagina 30) waarin Hess stelt dat het jodendom: “begon met de familie van het individu en uiteindelijk zal eindigen met een familie van naties” (pagina 30). De orthodoxe joden hebben “naar zijn mening een veel hogere en waarachtigere opvatting van het jodendom. Ze hebben behouden… de kern van het nationalisme en het verlangen naar Joods herstel… Hij pleitte voor de kolonisatie van Palestina… hij droomde ook van een Joods Congres, dat de steun van de mogendheden eiste voor de aankoop van Palestina…’ (pagina 32) [pagina 70]

Hessen en het christendom

In zijn voorwoord bij “Rome en Jeruzalem” verwees Hess naar paus Innocentius III (1198-1216 n.Chr.) en zijn decreten om Joden te dwingen kenmerkende insignes te dragen en als antichristenen geïdentificeerd te worden. ‘Vanaf de tijd van Innocentius III… symboliseerde het pauselijke Rome voor de Joden een onuitputtelijke bron van gif. Alleen met het opdrogen van deze bron zal het christelijk-Duitse antisemitisme sterven door gebrek aan voeding. Met het verdwijnen van de vijandigheid van het christendom … jegens het jodendom, met de bevrijding van de Eeuwige Stad op de hellingen van Moria; de renaissance van Italië luidt de opkomst van Juda in… De lente in het leven van de naties begon met de Franse Revolutie.” De voetnoot van de vertaler hier (pagina 34-5) luidt: “Op het moment dat Hess deze regels schreef, worstelde Italië, onder leiding van Garibaldi, om Rome te ontworstelen aan de pauselijke regering en het te annexeren bij het nieuwe verenigde koninkrijk.”

Hess verklaarde ook: “Het jodendom heeft geen ander dogma dan de leer van de Eenheid.” (pagina 44) “… de rabbijnen hebben het idee van een toekomstige wereld nooit gescheiden van de conceptie van de Messiaanse regering. Nachmanides benadrukt … de identiteit van … ‘de toekomstige wereld’ met de Messiaanse regering.” (pagina 46)

Het bespotten van het christendom, het hooghouden van de mythe van een Joods ras (in plaats van de werkelijkheid, een ras van alle rassen en naties), het verheerlijken van de Talmoed en het delegeren van Mozes aan de ondergeschikte rol die hem daarin werd toebedeeld (pagina 91), de hele kreet van Hess was voor de Joodse wereldheerschappij vanuit Palestina ‘tussen Europa en het verre Azië … de wegen die naar India en China leiden’, en hij zei tegen het Jodendom:

“Jullie hebben genoeg bijgedragen aan de zaak van de beschaving en hebben Europa op het pad van de vooruitgang geholpen om revoluties te maken en deze met succes uit te voeren.” Hij riep de Joden op om “voorwaarts te marcheren!” en verklaarde: “De wereld zal opnieuw hulde brengen aan de oudste volkeren.” (pp. 139-40) De “Talmoed is de hoeksteen van de moderne” Orthodoxie, (pagina 143). Hij keek naar zwarte magie, het occultisme van het chasidisme, dat samen met het zionisme de communistische dictatuur zou verwezenlijken.” “Het grote goed dat zal voortvloeien uit de combinatie van het chasidisme met de nationale beweging is bijna niet te overzien” (pagina 218), en hij voegde eraan toe: “Hoewel de chasidisten geen sociale organisatie hebben, leven ze op een socialistische manier.” (dezelfde)

De vertaler noemde Hess in de uitgave van 1918 Voorwoord: “De voorbode van het nationalisme en de trompet van het zionisme.”

Joodse cover-up

De pogingen van het georganiseerde jodendom om zijn banden met het marxistische collectivisme te verdoezelen, houden nooit op.

Mijn boek, The Octopus, (gepubliceerd onder een pseudoniem, 1940) weerlegde de leugenachtige propaganda van de machtige Joodse organisatie B’nai B’rith in haar brochure, op grote schaal gekopieerd door christelijke dupes, getiteld: “Antwoord anti-joodse propaganda met Statistieken.” De toepasselijkere titel zou zijn geweest: ‘Beantwoord anti-Talmoedische waarheden met leugens’.

De “verdedigingen” van B’nai B’rith waren meer onthullend dan verdedigend – als je het onderwerp kent. In Rusland waren de mensjewieken bijvoorbeeld slechts een tak van de Socialistische Tweede Internationale, samen met de bolsjewieken, die allemaal bijna volledig bestonden uit marxistische talmoedische revolutionairen, met dezelfde doelstellingen. Vandaar het onthullende karakter van het vertellen aan ieder geïnformeerd persoon dat Joden zogenaamd niet communistisch waren, omdat: “Het grootste deel van de Russisch-Joodse bevolking tot de mensjewistische partij behoorde, die een democratische partij was en tegen de bolsjewistische partij was.” (B’nai B’rith artikel 5, pagina 12)

De lastertactiek voor goedgelovigen werd door B’nai B’rith toegepast met betrekking tot Duits-Joodse Roden. Om deze rode connotaties te vergoelijken, stelde hetzelfde B’nai B’rith-artikel (artikel 5, pagina 11) dat in Hitler-Duitsland: “De meeste joden sociaal-democraten waren.”

Wat betreft het gezaghebbende New York State Committee Investigating Subversive Activity Report uit 1920 (de commissie stond onder leiding van senator Clayton Lusk): “De principes van het Karl Marx Communistisch Manifest werden al in 1869 aangenomen als de basis van de eerste sociaaldemocratische partij.” En in 1891 nam het “Congres van de Partij… een diepgaand en alomvattend Marxistisch standpunt in… dat vanaf dat moment de basis van de Partij bleef.

De partij had in 1903 ruim 3.000.000 stemmen.” (NY State Lusk Report pp.87-8) Tijdens Marx’ leven werd het geleid door zijn volgelingen Wilhelm Liebknecht en August Bebels. De linkervleugel ervan, onder de joden Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg, organiseerde de bloedige Spartacistische revolutie in een poging Duitsland te sovjetiseren, waarbij zij op 15 januari 1919 werden gedood.

In 1919 werd in Hongarije een kortstondige Sovjet opgericht door een andere Jood, Bela Kun (echte naam Cohen). Er waren 32 dagen van moord, marteling van christenen, levend verbranden van nonnen in ovens en andere wreedheden, zoals mij verteld door ooggetuigen. Toen dit regime viel, werden de Joden en hun cohorten die het leidden in grote aantallen vermoord door verontwaardigde burgers.

Hiervan vermeldde het bovenstaande New Yorkse Lusk-rapport onder de index: Hongaarse en Sovjet-regeringen voornamelijk Joods: “

“Van de tweeëndertig belangrijkste commissarissen waren er vijfentwintig joden, wat ongeveer hetzelfde aantal was als in Rusland.”

Joodse encyclopedieën en gezaghebbende geschiedenisboeken geven toe dat bolsjewistische leiders Joods zijn.

Poging tot doofpotoperatie voor de Joodse Bund

In dezelfde publicatie van B’nai B’rith staat over het jodendom in Rusland:

“Wat betreft het deel van het Jodendom dat politiek verenigd was als Joods, het groepeerde zichzelf in de enige massa-achtige Joodse partij, de Bund. Zowel de Bund als de zionisten zijn vervolgd door het bolsjewisme vanaf de eerste dagen van de oktoberomwenteling van 1917 tot op de dag van vandaag …’ (Artikel 5, p.30)

De eigen autoriteiten van de Joden weerleggen deze valse verklaringen, [pagina 74] tonen echter de actieve deelname van de Bund aan de Russische Rode Revoluties en het Rode regime dat daarop volgde.

[NB: pagina’s 71, 72 en 73 van Dillings boek bestaan ​​uit bewijsstukken ik , J , en K , respectievelijk. Deze exposities zijn opgenomen op deze webpagina en kunnen worden bekeken via de links die hierin worden aangeboden. Ze staan ​​ook vermeld in de Tabel met exposities .]

Kijk bijvoorbeeld eens naar het officiële New Yorkse Jewish Communal Register-rapport over het Central Verband of the Bund Organizations of America, en het doel ervan om de ‘Joodse Socialistische Bund in Rusland’ te helpen. Uit dezelfde publicatie blijkt (zie Bewijsstuk 242 ) Bund-steun aan de toen voltooide bolsjewistische Rode Revolutie in Rusland, waarin staat:

“Sinds de Russische Revolutie in 1917 is het Centrale Verband van de Bund actief geweest in het inzamelen van fondsen om de Russische Bund te helpen in haar werk tegen de krachten van de contrarevolutie en tegen de agitatie van de Zwarte Honderd voor het afslachten van de Joden.”

Pagina’s 1256-61 van hetzelfde Kehilla-rapport, die hier niet zijn weergegeven, vertellen hoe de Russische Bund in dit land de Joods Socialistische Federatie van Amerika vormde, en voorop liep in het organiseren van het National Workmen’s Committee van radicalen uit 1915, dat vertegenwoordigde: “een totaal lidmaatschap van een half miljoen Joodse arbeiders … representatief voor alle radicale vleugels.” (pagina 1448 daarvan, zie Bewijsstuk 239 )

Verder:

“Een net van Bund-filialen was verspreid over de Verenigde Staten en Canada. Gedurende een aantal jaren waren deze afdelingen, die als voornaamste doel hadden geld in te zamelen voor de Bund in Rusland, de meest actieve en invloedrijke organen in de joodse radicale wereld. Hun leden vormden de voorhoede van de Arbeiderskring en breidden de gelederen van de Joodse vakbonden uit. De activiteiten van de vestigingen werden gecoördineerd en gecontroleerd door een Centraal Verband …” (pagina 1257 zelfde rapport, hier niet weergegeven)

De onwaarheid van de vermeende “vervolging” van de Bund wordt het best beschreven in de Universal Jewish Encyclopedia uit 1943 (onder “Bund”):

“Na de revolutie van maart 1917 groeide de Bund snel… Ze slaagde erin 300 van haar kandidaten te kiezen voor stadsraden en 515 voor Joodse gemeenschapsbesturen… De bolsjewistische revolutie in oktober van hetzelfde jaar leidde tot scherpe meningsverschillen binnen de Bund. . Bepaalde groepen sloten zich onmiddellijk aan bij de Communistische Partij; anderen … vormden een tijdlang afzonderlijke Communistische Bunds (Kombund), maar sloten zich kort daarna ook aan bij de Communistische Partij. De leden die in de partij bleven besloten op hun elfde congres (1919) de voorkeur te geven aan een Sovjet-regeringsvorm… Een jaar later had de meerderheid van de partij het communistische platform aangenomen en was kort daarna bereid de Bund zelf te liquideren en zich bij de communistische partij aan te sluiten. Feest. Door de conflicten is de Bund teruggebracht tot een fractie van zijn vroegere omvang.”

Verder wordt gesteld dat wat er nog over was van de Bund in 1920 ophield te bestaan.

Joodse marxistisch-zionistische minderheidsmacht

De meeste niet-joden hebben geen idee van de mate waarin het jodendom is georganiseerd om zijn doelstellingen te verwezenlijken. Maar miljoenen Amerikaanse joden zijn deelnemers en leden van zionistische en marxistische organisaties, waarvan de namen vrijwel onbekend zijn bij niet-joden, laat staan ​​hun activiteiten. De machtigste van deze organisaties bestaan ​​al tientallen jaren.

Veel onthullend materiaal met betrekking tot sommige van de organisaties was opgenomen in het Joods Gemeentelijk Register voor 1917-1918, waarvan uittreksels van fotostatistieken hierin zijn opgenomen. Dit 1597 pagina’s tellende boek was het rapport van de Kehilla (Joodse Gemeenschap) van New York City, 356 Second Avenue, New York City, voor 1917-1918. Alleen al het lezen van deze publicatie verdrijft elke illusie dat zogenaamde ‘Joden’ in de eerste plaats burgers van de VS zijn, of van welk land dan ook waarin zij wonen.

Het Joodse Gemeenschapsregister houdt zich grotendeels bezig met de politieke structuur van de New Yorkse ‘Kehilla’, waarin de wereldcontrole over het jodendom centraal staat.

Nationaal Arbeiderscomité van 1915

Het landelijke joodse marxisme werd in 1915 gesteund door het Nationaal Arbeiderscomité.

Het Nationale Arbeiderscomité zegt in het Kehilla-rapport 1917-1918 (Bewijsstuk 233 ) “werd begin 1915 georganiseerd door vertegenwoordigers van de vier leidende radicale organisaties, namelijk: The Workmen’s Circle, de United Hebrew Trades, The Jewish Socialist Federation of America en de Forward Association.”

Ik heb een van de hoofdkantoren en opleidingsscholen van de broederlijke verzekeringsmaatschappij van de Workmen’s Circle bezocht, waar anarchistische bijeenkomsten worden gehouden en de grote foto van Karl Marx aan de muren siert. Hun scholen rapporteerden de afgelopen jaren zo’n 10.000 kinderen Jiddisch en Marxisme te hebben onderwezen.

De United Hebrew Trades heeft altijd afgevaardigden naar de socialistische internationale conferenties gestuurd.

De Forward Association heeft de ‘Forward’ in het Jiddisch gepubliceerd en is momenteel de grootste socialistische krant ter wereld.

De vierde organisator van het Comité van 1915 was de rode Joodse Socialistische Federatie.

“Meer dan tweehonderd organisaties waren vertegenwoordigd” op 18 april 1915, zegt dit rapport. “Vergelijkbare conferenties werden gehouden in vrijwel elke belangrijke Joodse gemeenschap in de hele Verenigde Staten.”

Opmerking (Bewijsstuk 239 ) dat het congres van 1915 werd gehouden in een tijd waarin er vermoedelijk numeriek slechts een klein percentage van de Joden in dit land aanwezig was, maar “een totaal lidmaatschap van een half miljoen Joodse arbeiders” vertegenwoordigde. Dat is inderdaad een behoorlijk groot aantal georganiseerde marxisten met maar één doel voor ogen. Ze wilden het Amerikaanse volk en de Amerikaanse regering propageren – en dat deden ze ook.

Het Amerikaans-Joodse Comité

Het American Jewish Committee is het machtigste orgaan in het jodendom ter wereld. Het lidmaatschap omvatte toen en nu joodse kapitalisten en bewegende machten.

[pagina 75] Let op het brede scala aan activiteiten van het Comité om nationale en internationale acties ten gunste van het Jodendom te beïnvloeden. (Zie exposities 227 , 228 , 229 , 230 , 231 , 232 , 234 , 235 , en 236 )

Notitie binnen Bewijsstukken 235 en 236 , de machtige kapitalistische joden die functioneren op basis van deze almachtige scheidsrechter van het mondiale jodendom, het American Jewish Committee.

Louis Marshall was toen (1917-1918) voorzitter van de commissie. Hij was het die Henry Ford ervan op de hoogte bracht dat hij moest ophouden de waarheid over de Talmoedische kliek te vertellen, anders niet. Volgens de man die misschien het dichtst bij Henry Ford Sr. stond en hoog in het bestuur van zijn zaken stond, was het een poging om Ford te vermoorden door zijn auto van de weg te rijden die ervoor zorgde dat mevrouw Ford Henry smeekte om te stoppen met zijn onthullingen over het talmoedisme. via zijn Dearborn Independent. Al het gezeur dat de huidige Ford-familie nu aan het jodendom uitoefent, is slechts een herhaling van wat Ford in zijn krant blootlegde. Eén artikel, dat later hierin wordt besproken, over hoe president Taft op de knieën werd gebracht, een tweede termijn weigerde, vervolgens werd onderscheiden door B’nai B’rith en een hoogleraarschap kreeg aan Yale – richtte zich vervolgens tot het publiek van B’nai B’rith en schreef: internationalistische propaganda tot aan zijn dood – is bijna een replica van het werk dat bij de Fords wordt gedaan.

Over Louis Marshall stelt het Gemeentelijk Register dat “een groot deel van zijn leven [was gewijd] aan de belangen van het Joodse volk”, en zijn aandeel in de “intrekking van het verdrag met Rusland” kan niet worden betwist. Hij wordt onder meer vermeld als ‘president van Temple Emanu-El’, zijn synagoge, en als voorzitter van de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Comité van het Jewish Theological Seminary of America.

De Marshalls hebben aan alle kanten van de straat gewerkt voor de Talmoedische heerschappij: de kapitalistische, de educatieve, de Rode revolutionair, de juridische, de Verenigde Naties.

James, zoon van Louis, heeft (volgens Who’s Who in American Jewry, 1938-9) leiding gegeven aan het schoolbestuur van New York City en aan een reeks joodse gemeenschapsorganisaties, en als lid van het advocatenkantoor van Marshall, Bratter en Seligson, vermeldde zichzelf als directeur en juridisch adviseur van het door joden geleide Communistische Garland Fonds, dat de Nationale Vereniging voor de Bevordering van Gekleurde Mensen subsidieerde, die vanaf de oprichting in 1913 werd geleid door de Joodse Spingarns (Joel, de broer Arthur). In Who’s Who In America, 1954-5 pocht Joel dat hij de Texas Primary en de eerste Area Zoning-zaken voor de NAACP heeft bepleit, waarbij hij naar het Hooggerechtshof ging. Hij somt zijn posities op als afgevaardigde en commissielid voor de VS van UNESCO, en als adviseur van de Amerikaanse commissies van UNESCO in Parijs en Mexico-Stad. Hij somt zijn vice-presidentschap van het American Jewish Committee op in Who’s Who. (1964-5)

Broeder Robert, zoon van Louis Sr., stierf en liet een fortuin achter dat besteed kon worden aan Marxistische doeleinden in de Robert Marshall Foundation. De voordelen ervan voor bijna elke fase van de communistische activiteit worden opgetekend in de rapporten van de Diescommissie (Deel 17, 1944 – Sectie 1-6, enz.). Het wordt gerund door een andere zoon van Louis, George.

De staat van dienst van Red George Marshall is zo duidelijk en zo omvangrijk dat er geen twijfel over bestaat over zijn ideologische toewijding aan de Sovjet-Unie en de revolutie waarop die regering is gebaseerd. Hij heeft 29 communistische vermeldingen in de index van het Dies-rapport, allemaal ondersteund door bewijsstukken.

Er zou een boek kunnen worden geschreven over andere architecten voor de wereldmacht van de Talmoed, vermeld op de Kehillah-lijst van 1917-1918 van het American Jewish Committee.

Er is Eugene Meyer jr. van de Federal Reserve en de Washington Post; Herbert Lehman, gouverneur, financier en senator van New York; Felix M. Warburg, van Kuhn, Loeb en Co., internationale bankiers; Jacob Schiff, die toen leiding gaf aan Kuhn, Loeb en Co.

We zien dat in 1939 Max Warburg, de broer van Felix, uit de Hamburgse bankiers, verschijnt in het ‘Institute on Peace and Post-War Problems’ van het American Jewish Committee, opgericht met een logge staf en volledig uitgerust om vooruit te gaan. zoals zij deed, om het Handvest van de Verenigde Naties te schrijven en tot stand te brengen, zelfs voordat de VS aan de Tweede Wereldoorlog deelnamen. Dan zien we momenteel Frederick M. Warburg, zoon van Felix Warburg, als lid van het American Jewish Committee, terwijl zijn Hamburgse familielid Max Warburg, die hier in 1939 kwam, lid is van het ‘Naoorlogse’ Comité, zoals blijkt uit het rapport van het American Jewish Committee in zijn American Jewish Year Book (Vol. 43, 1941-2, pp 751, 762).

Ook vermeld in het Kehillah Register van 1917-1918 was rabbijn Judah L. Magnes van het Communistische Garland Fund, beschermeling van Jacob H. Schiff.

Er was Cyrus L. Sulzberger, vader van Arthur Hays Sulzberger, die momenteel de leiding heeft over de New York Times.

Er was ook Jacob Wertheim, de vader van Maurice, investeringsbankier, industrieel met een grote macht, en directeur van het revolutionaire tijdschrift Socialist Nation en van dat centrum van Marxistische propaganda en Talmoedisch-Freudiaanse seksvuiligheid, de Nieuwe School voor Sociaal Onderzoek, in New York. York.

Rabbi Wijs

Er zou een boek geschreven kunnen worden over de Rode activiteiten van rabbijn Stephen S. Wise, vóór, tijdens en na de Russische Revolutie.

Hij was een van de oprichters van het American Jewish Congress en vanaf 1924 de president ervan. Hij was bestuurslid van de communistische American Civil Liberties Union, en ook van de communistische American League Against War and Fascism, voor en na de naamsverandering in American League for Peace and Democracy, met communist Earl Browder als nationale vicevoorzitter. voorzitter, en leiders van de Communistische Partij als functionarissen. Hij “zette zich in” voor de anarchisten Sacco en Vanzetti, voor de communistische dynamiet Tom Mooney, voor de National Religion and Labour Foundation, met atheïstische Sovjet-cartoons en de distributie van Toward Sovjet-Amerika, door communist William Z. Foster. Hij steunde vurig de communistische branders van Spaans-christelijke kerken. Zijn American Jewish Congress begroette en hij sprak namens de American League for Peace and Democracy. Het is officieel Het programma was het aanzetten tot muiterij en sabotage binnen de strijdkrachten om elke oorlog van de VS in een Rode Revolutie te veranderen. Aantekeningen waarin dit verraad werd beloofd, werden voorgelezen op hun congres in Chicago, waar ik aanwezig was.

Lange en uitbundige gedenktekens voor Rabbi Wise verschenen in het American Jewish Committee uit 1950:

“Hij was oprichter van het American Jewish Congress … Hij was de bezieler en voorzitter van het World Jewish Congress vanaf de organisatie ervan in 1936 tot aan zijn dood … In 1897 luidde Stephen Wise, als organisator en secretaris van de Federation of American Zionists, het initiatief in een carrière van leiderschap in het zionisme die hem vele hoge functies in de beweging in Amerika en over de hele wereld opleverde … meer dan welke andere Amerikaan dan ook was hij het uitstekende symbool en pleitbezorger van het zionisme, niet alleen in de ogen van Amerikaanse joden maar ook voor de hele wereld. Het Amerikaanse volk en zijn leiders, waaronder de presidenten Woodrow Wilson en Franklin D. Roosevelt.”

Dit is slechts een klein deel van het eerbetoon dat in 1950 aan Red Rabbi Wise werd gebracht door het ‘conservatieve’ American Jewish Committee, dat ook verklaarde: ‘Tegen het einde van zijn leven was Rabbi Wise zeer verontrust over het buitenlands beleid van de Verenigde Staten, dat hij voelde dat dit leidde tot een oorlog met de Sovjet-Unie… De laatste toespraken die hij in de weken voor zijn dood hield, werden benadrukt door aanvallen op de strijdkrachten waarvan hij beweerde dat ze zijn land in de richting van een oorlog met Rusland dreven en die, zo beweerde hij, probeerden te onderdrukken. hem. ‘Ik laat me niet het zwijgen opleggen!’ waren de laatste woorden die deze schrijver rabbijn Wise in het openbaar hoorde spreken, en ze waren zeer typerend…’ Dezelfde eerbetoon sluit af met vurige lof en beschrijft het feit dat Wise zijn Joods Instituut voor Religie in New York, dat rabbijnen opleidt, had samengevoegd met Hebreeuwse Union College in Cincinnati, Ohio, waarvan de oprichter en hoofd tot aan zijn dood, rabbijn Isaac M. Wise, de eerste Engelse vertaling van de Babylonische Talmoed redigeerde, bekend als de Rodkinson-vertaling. Isaac Wise had vanuit Duitsland het zogenaamde ‘hervormingsjodendom’ in dit land geïntroduceerd.

Amerikaans Joods Congres

Een andere machtige marxistisch-zionistisch-joodse organisatie, met 500.000 of meer joodse leden, is het American Jewish Congress.

Wij zien (Bewijsstuk 224 ), hoe het Joodse Kehillah-rapport uit 1917-18 opschepte over Pinchas Rutenberg als een van de grondleggers van het Amerikaans-Joodse Congres, maar ook als de rechterhand van de Joodse premier AF Kerenski, ten tijde van de Russische Revolutie.

Uit de marxistische mengelmoes van het “National Workmen’s Committee” van Reds in 1915 ontstond het American Jewish Congress, dat nu over de hele wereld georganiseerd is, met zijn hoofdkwartier in New York vernoemd naar rabbijn Stephen S. Wise. (Zien Bewijsstuk 240 )

Wij zien (hetzelfde Bewijsstuk 224 ) Sholem Asch, auteur van bedrieglijke ‘christelijke’ verhalen, die lid was van de staf van de socialistische Yiddish Forward en vervolgens van de stalinistische Freiheit, eveneens gedrukt in het Jiddisch. Er is ook rabbijn Judah L. Magnes, de beschermeling van Jacob Schiff, van het Communistische Garland Fonds, en ook Louis Marshall en Louis D. Brandeis wiens hysterische kreet aan het Jodendom was: “Organiseer, organiseer, organiseer!” totdat elke Jood ‘op moet staan ​​en geteld moet worden’. President Wilson plaatste de zionist Brandeis in het Hooggerechtshof. Hij leverde de grootste bijdrage aan het Communistische Commonwealth College. Vrije liefde, naaktzwemmen, het zingen van de Sovjet-Internationale in de opleidingsschool voor rode agitators en andere extreme activiteiten hadden tot gevolg dat het Commonwealth College werd gesloten onder de anarchiewetten van Arkansas.

Wat het miljonair American Jewish Committee en het American Jewish Congress betreft: “De twee organisaties verschilden eerder van mening over de kwestie van de methode dan over het principe.” (Zien Bewijsstuk 240 )

Het American Jewish Congress is actief in zo’n 65 landen van de wereld. Het Congres heeft de Rode Lijn met enthousiasme gevolgd – of het nu om een ​​rechtszaak gaat voor het ‘Wonder’, een toneelstuk waarin Christus wordt afgebeeld als een bastaardzoon van een soldaat, in overeenstemming met de Talmoed, terwijl hij zich verzet tegen ‘loyaliteitseden’, of wat dan ook.

De meerderheid van de joden in zionistisch-marxistische organisaties

Het tijdschrift Jewish Life (april 1938, uitgegeven door het New York State Jewish Bureau, Communist Party) verklaarde:

“Drie gefedereerde Joodse lichamen omvatten samen de meerderheid van de Joden; het American Jewish Congress, gecontroleerd door de zionisten en vertegenwoordigend de meerderheid van de zionisten, het Jewish Labour Committee en het Jewish People’s Committee, die beide de afgelopen maanden nationale conventies hebben gehad, waarop hun respectieve standpunten heel duidelijk werden uiteengezet.”

De meerderheid van de Joden bevindt zich dus in drie marxistische nationale netwerken: allemaal marxistisch-socialistisch en één ervan is ronduit communistisch.

Het Joods Arbeidscomité

De organisatie van het Joods Arbeidscomité in 1934 wordt aangehaald in de Universal Jewish Encyclopedia (1943), in een schets van de uitvoerend secretaris ervan. Het vertegenwoordigde in 1942 een half miljoen leden en omvatte David Dubinsky’s International Ladies Garment Workers’ Union, Sidney Hillman’s Amalgamated Clothing Worker’s Union, “en 765 andere arbeidsorganisaties.” Er werd melding gemaakt van de schenking van een dag- of dagdeelloon aan ondergrondse activiteiten in het buitenland. Adolph Held, Joseph Baskin, David Dubinsky en de schrijver Jacob Pat worden als officieren aangesteld.

B’nai B’rith Magazine (National Jewish Monthly, april 1934) vergeleek de conventie uit 1915 met een conventie uit 1934 van het Joods Arbeidscomité en feliciteerde het Joods Arbeidscomité met zijn “raciale solidariteit” en verklaarde:[pagina 77]

“Omdat de leidende Joods-Socialistische organisaties vertegenwoordigd waren door meer dan duizend afgevaardigden, was deze recente conferentie qua omvang en karakter gelijk aan de conferentie die werd gehouden bij het uitbreken van de oorlog. Er werd geschat dat de afgevaardigden optraden en spraken voor meer dan een half miljoen georganiseerde Joodse arbeiders, en namens hen spraken ten behoeve van specifieke Joodse belangen.

“Het is een heel goede zaak om de wereld te laten zien dat we grote arbeidslegers hebben, maar om dezelfde wereld te laten weten dat deze gastheren grotendeels een radicale geestesgesteldheid hebben, is iets waar we in het verleden enigszins preuts over zijn geweest.”

De gekozen functionarissen van het oorspronkelijke en daaropvolgende Joodse Arbeidscomité, zoals voorzitter B. Charney Vladeck (overleden), secretaris J. Baskin, penningmeester David Dubinsky, Joseph Schlossberg en Max Zaritsky, vice-presidenten, waren allemaal in Rusland geboren Rode Socialistische Joden. en voormalige Rode revolutionairen in Rusland.

Dubinsky werd bijvoorbeeld herhaaldelijk gearresteerd in Rusland, waar hij achttien maanden in één gevangenis zat, en werd verbannen naar Siberië, waar hij na vijf maanden ontsnapte en naar de VS kwam (American Labour Who’s Who, 1925).

Israel Weinberg, een andere functionaris van het Joods Arbeidscomité, werd “vrijgesproken op grond van één aanklacht wegens moord tijdens de bomexplosie op de San Francisco Preparedness Day Parade op 22 juli 1916, terwijl acht andere aanklachten nog hangende waren.” (dezelfde bron) De bomaanslag op San Francisco Preparedness Day was het werk van de anarchist-communist Tom Mooney en zijn cohorten. Mooney was vanwege het opblazen uit de socialistische tak van de partij gezet. Maar het wereldcommunisme maakte hem tot aan zijn dood tot een held.

Adolph Held, in Polen geboren joodse socialist, voorzitter van Sidney Hillman’s Amalgamated (Clothing Workers’) Bank, en voorzitter van de Daily Forward Association, was in 1955 voorzitter van het Joods Arbeidscomité. Zoals eerder vermeld is Daily Forward de grootste socialistische krant ter wereld – en wordt in New York in het Jiddisch gedrukt.

B’nai B’rith glundert opnieuw

In de uitgave van mei 1938 van zijn tijdschrift verheugde B’nai B’rith zich opnieuw over een lopende conventie van het Joods Arbeidscomité “bijgewoond door 1.200 afgevaardigden, en naar verluidt meer dan 500.000 georganiseerde Joodse arbeiders vertegenwoordigend”, en merkte hij verheugd op:

“De prestaties van het Joodse volk in de Sovjet-Unie zijn mogelijk gemaakt door de hulp van de Sovjetregering.”

Het American Jewish Committee, B’nai B’rith, en het Jewish Labour Committee vormden een gezamenlijke raad met het zionistische radicale American Jewish Congress (Associated Press, 17 juni 1938), en staan ​​sindsdien bekend als de ‘Big Four’.

Joods Volkscomité

Het Joodse Volkscomité van de Communistische Partij bestaat uit honderdduizenden communistische joden.

In de uitgave van januari 1938, Jewish Life, werd melding gemaakt van een congres van het Joodse Volkscomité, waarin stond:

“Bijna 1.000 afgevaardigden die een half miljoen Amerikaanse Joden vertegenwoordigden, namen deel aan de Nationale Conferentie en de anti-Poolse Pogrom-mars naar Washington onder auspiciën van het Joodse Volkscomité … Een woordvoerder van de Joodse reactie, Dr. S. Margoshes, probeerde te poohen -pooh de hele conferentie door te zeggen: ‘Ongeveer duizend afgevaardigden, die voornamelijk linkse en door de communisten gecontroleerde Joodse organisaties vertegenwoordigen, kwamen dit weekend in Washington bijeen.’

Maar het artikel zegt verder: “Een half miljoen joden vormen een belangrijke dwarsdoorsnede van het Amerikaanse jodendom.”

Poale Sion

In het Joods Gemeentelijk Register voor 1917-1918 wordt met betrekking tot ‘Zionisme-Socialisme’ de hulde gebracht aan een socialistische leider, B. Borouchov, die het Zionisme verkondigde als een socialistische ‘theorie die noodzakelijkerwijs erg populair was onder de Joodse massa’s die en tegelijkertijd door en door socialistisch.” En ze zijn nog steeds ‘door en door socialistisch’.

“Het zionisme kreeg aldus een marxistische basis en sprak de massa sterk aan.” We zien de organisaties van de “Sociaal-Democratische Zionistische Partij Poale-Zion”, door de socialisten Borochov en Ben-Zwi; een grote Russische algemene staking (altijd onderdeel van de zionistische strategie) en de organisatie van revolutionaire rode tijdschriften.

“Op hetzelfde moment dat de partij in Rusland werd georganiseerd, werden er zusterverenigingen georganiseerd in Amerika, in Engeland en uiteindelijk in Palestina.” (Zien Bewijsstukken 218 , 219 )

“Poale-Zionisme” [dat wil zeggen arbeiders van het zionisme] lezen we “is een partij niet alleen voor Palestina, maar ook voor de Golus [alle Joden overal in zogenaamde verspreiding] en zijn belangen.” “Om deze reden is het Poale-zionisme het centrum van de East Side [van New York] waaruit bijna alle Joods-Amerikaanse bewegingen voortkomen, of zonder welke geen enkele beweging kan bloeien.”

En vervolgend: “De Poale-Zion creëerde de [Joodse] Congresbeweging … En de deelname van de Joodse Kehillah uit New York wordt aangehaald:

“De Poale-Zion hebben hun beste staat van dienst behaald in de Congresbeweging, waar ze aan de ene kant de hele Joodse arbeidersklasse en aan de andere kant de zionisten, evenals de welvarende elementen, dwongen om deel te nemen. ” (Zien Bewijsstukken 222 en 223 )

Zelfs in 1917-1918 waren er naar verluidt “meer dan honderd verenigingen in de National Workers’ Alliance, die samenwerkt met Poale Zion. “Dit alles vormt een sterke [pagina 78] Nationaal-socialistische beweging in Amerika onder de spirituele leiding van Poale Zion.” (Zien Bewijsstuk 225 ) En:

“Doel … de oprichting van een socialistisch gemenebest … de opvoeding van de Joodse massa’s in Amerika (zie Bewijsstuk 226 )

“Poale Zion” vormde een wereldorganisatie en sloot zich aan bij “Zeire Zion”, en werd het sterkste element in de Palestijnse “Histadruth” (gigantische coöperaties van vakbonden, eigendommen, industrieën, buslijnen, banken, enz., op USSR-lijnen) “ die 70% van zijn stemmen in handen heeft” (Universeel Joods legioen dat vocht aan de zijde van het geallieerde leger in Egypte en Palestina … een Jiddisch weekblad, Yiddisher Kampfer, en een maandblad, The Jewish Frontier [ondersteuner van Histadruth] en zijn prominente plaats in de Zionistische Wereldorganisatie Poale Zion’s reeks marxistische scholen hebben hun werk gedaan en blijven dat doen.

Een Poale Zion Palestina-partij die in het bovengenoemde rapport uit 1943 werd genoemd, heette Aduth Haabodah, ook gespeld in het Zionist Palestine Year Book (1946), Ahdut Avoda en (in een Joods Examiner- rapport uit 1955) Achdut Avodah.

“Ahdut Avoda is aangesloten bij de World Zionist Movement. Het staat voor de oprichting van een socialistisch-joodse staat in Palestina, maar is radicaler in binnenlandse aangelegenheden.” (Palestina Jaarboek. 1946, pagina 355).

Marxistische partijen in Israël

Waar sprake is van verandering en herschikking, verandert de marxistische politieke samenstelling van Israël niet. “Linkse Poale Zion” en Ahdut Avoda vormen gedeeltelijk de Mapai-partij: “Haar socialistische visie is vergelijkbaar met die van de Derde Internationale [dat wil zeggen Moskou], maar het werd niet toegestaan ​​zich daarbij aan te sluiten.” Deze marxistische partijen omvatten 92% van de Histadruth-stemmen. (Palestina Jaarboek, 1946, pagina 355). Ter illustratie van “Poale-Zion”).

Poale Zion maakt, net als de rest van de Palestijnse Socialistische Partijen, deel uit van de Wereld Zionistische Organisatie, die op zijn beurt door de wereld manoeuvreert voor zionistische doeleinden.

De Universal Jewish Encyclopedia (1943) berichtte onder ‘Poale Zion’ over de oprichting ervan in 1897; Na de oprichting van de politieke oriëntatie van Israël, werd de stemming van 1955 voor leden van de Knesset (parlement) in Israël als volgt gerapporteerd (Jewish Voice, 12 augustus 1955):

“Kaartai 40; Aan Mapai gelieerde Arabische partijen, 4; Herut 16; Algemene zionisten, 14; Religieus Front (Mizrachi, Hapoel Hamizrachi) 12; Aguda, 6; Achduth Avoda, 10; Mapam, 8; Progressieven, 5; en communisten, 5.”

En wat zijn deze partijen in het kort? Het Palestine Yearbook, 1946, pagina 354 zegt:

“Mapai is een zionistisch-socialistische partij Vanaf het begin is Mapai aangesloten bij de Tweede (Brussel) Internationale.” Lenin en andere Roden behoorden tot de Tweede Internationale, totdat Moskou zijn eigen, de Derde Internationale, vormde, een combinatie van marxistische partijen gevormd in 1919.

Herut, die nu naar verluidt de op een na machtigste Palestijnse partij is, werd gevormd door de Sternistische terroristen die de Britse politie op sadistische wijze opblazen. Nadat Israël door de VN tot staat was uitgeroepen, werden deze Sternisten toegelaten tot het Palestijnse parlement, de Knesset, en noemden hun partij Herut.

Mapai probeerde zich aan te sluiten bij de Moskouse Internationale, maar dat mocht niet vanwege kleine voorwaarden. Het “heeft over het algemeen een beleidslijn die vergelijkbaar is met die van Irgun en de Fighters for Freedom. Het staat voor nauwe samenwerking met de Sovjets… Een weinig bekend feit is dat er nu Sovjet-wapens zijn afgegeven aan alle Israëlische troepen… Recente Hebreeuwse overwinningen zijn behaald met Sovjet-wapens.’ (Uit Jerusalem Calling, orgaan van de Sternist, nu Herut, Fighters for Freedom, 3 september 1948, 149 Second Avenue, New York)

Ahdut, of Acduth, of Leachduth, Avodah is, zoals eerder vermeld, een Socialistische Partij, een partij die met andere woorden toegewijd is aan het onderwerpen van alle klassen aan één collectieve regel.

Het Religieuze Front – Mizrachi en Hapoel Hamizrachi, en de nog fanatiekere Agudah-partijen zijn Talmoedische partijen, fanatiek toegewijd aan het verwezenlijken van de antichristelijke, immorele, antimenselijke wereldmachtdoelstellingen van hun Farizeeër-religie. Het verschil tussen de communistische tactiek en de talmoedische tactiek is dat de ene politiek en bedrieglijk is, terwijl de andere inspireert en de dynamiek van deze tactieken is. De een brengt in praktijk wat de ander leert. Het communisme is het talmoedisme in actie.

De Communistische Partij is slechts een arm die verbonden is aan de Moskouse tak van het Joodse imperialisme.

De algemene zionisten verschillen alleen in hun nadruk op bepaalde beleidsmaatregelen die het best geschikt zijn om de doelstellingen van de Talmoedische wereld te verwezenlijken. Wat elk denkbaar ‘conservatisme’ betreft, waren de leiders van de algemene zionisten (volgens het Palestine Year Book, 1946, uitgegeven door de Zionist Organization of America) de heersende hoofden van de World Zionist Organization: rabbijn Stephen S. Wise, Rabbi Abba Hillel Silver, Louis Lipsky, Nahum Goldmann. (pagina 357)

Wise, Silver, Goldmann, Lipsky waren allemaal opgenomen in de 120 topjoden van de wereld, gekozen door de wereld Kehillas in 1937, samen met commissaris Litvinov (Finklestein) van Rusland, rabbijn Louis Finkelstein (zie zijn “Farizeeën” hierin), en anderen.

De vier zijn leiders geweest in het World Zionist Congress en zijn Amerikaanse tak, het American Jewish Congress.

Volgende: Hoofdstuk XII. De joden en de communicatie van Rusland

Inhoudsopgave Index

Inleiding tot Elizabeth Dilling

Navigeer door deze site

KABBALA BLOOTGESTELD!

5 augustus 2014 om 01:04 uur

De Kabbala is de basis van bijna elke occulte traditie die er is en is waarschijnlijk een van de BELANGRIJKSTE satanische boeken van onze tijd, met AFVALSE Joodse Rabbijnen als de grootste promotors van de Kabbala! De Kabbala is JOODSE MYSTICISME en MAGIE, die de New Age-beweging in deze laatste dagen als LEER heeft aangenomen. Kabbalah is de vervalsing van Satan; een mengeling van demonische, heidense filosofie en esoterisch gnosticisme. Het FEIT dat occulte groepen over de hele wereld de Kabbala koesteren zou boekdelen moeten spreken voor iedereen die het als een heilig boek beschouwt. HET IS NIET!

De Kabbala houdt zich aan het motto ‘zo boven, zo beneden’. Deze oude occulte zin, geleerd uit de tijd van de Egyptisch/Griekse god Hermes, heeft ook de leerstelling dat alle dingen Eén zijn, dat er geen God buiten ons is, dat hemel en aarde nu een eenheid zijn en dat altijd zijn geweest. en dat wij zelf gezamenlijk ‘God’ zijn. De aarde is God, de sterren zijn God, de natuur is God. Alles is een. Alles is goddelijk. Deze VALSE LEER onttroont God en zet de MENS op de troon. Het verenigt ALLE religies en stelt dat er geen aparte hemel of hel is.

De hedendaagse Kabbala is niets anders dan de afvallige mystiek van BABYLON, die begon niet lang nadat God de wereld vernietigde met de zondvloed in de tijd van Noach. Het begon met de Nephilim Nimrod bij de Toren van Babel en is sindsdien het thema van DEZE WERELD. Het is niet NIEUW, maar is in feite het heidense geloofssysteem van vroeger, doorgegeven door Satan zelf. Het stierf nooit uit; het ging tot nu toe door tijdens de eerste komst van Jezus en deze afvallige religie zal uiteindelijk tot een einde komen bij de spoedige verschijning van Jezus in deze Laatste Dagen.

De leringen komen uit een oud boek genaamd de Zohar, dat zogenaamde interpretaties biedt van de ‘INNERLIJKE’ betekenis van de Thora. Volgens de joodse traditie is deze zogenaamde kennis door de eeuwen heen bewaard gebleven en slechts door een paar bevoorrechte mensen bewaard gebleven. 2 Petrus 1:20 zegt: “We moeten dit eerst weten: geen enkele profetie van de Schrift heeft een eigen interpretatie.” Volgens de Bijbel kan IEDEREEN de Bijbel dus begrijpen. Kabbalisten willen ons doen geloven dat het de Joodse rabbijnen zijn die de experts zijn op het gebied van de kennis van God, en dat kan niet verder van de waarheid zijn! De Kabbala werd geschreven door Joodse Farizeeën en Jezus vertelde de Farizeeën in die tijd dat zij “van hun vader, de Duivel, waren.

Toen Jezus op aarde was, waren de Farizeeën een “religieuze sekte” die destijds de rabbijnen en priesters van de Tempel waren. Jezus herkende hen voor wie ze ECHT waren… ze waren van het ZAAD van Satan, de nakomelingen van de Nephilim. (Genesis 6). Zij waren GEEN echte Joden, maar deden zich voor als echte Joden. De Joodse oudsten hadden de mysteriën in de Joodse Tempel gebracht en hadden geheime ceremonies gehouden in verborgen kamers, die ook in de dagen van de profeet Ezechiël werden uitgevoerd. Over deze geheime ceremonies, die in de Tempel werden gedaan, kun je lezen in Ezechiël 8. Zij hielden vast aan dezelfde leerstelling als de Zohar en Jezus sprak “Wee” tegen hen uit!

De Kabbala DOET alsof het over de Joodse geschiedenis gaat en degenen die het bestuderen geloven dat ze een oude reeks boeken lezen die VERBORGEN kennis bevatten over de Bijbel en over het universum. Een flink aantal Hollywood-beroemdheden zijn kabbalisten. Als je goed kijkt als je beroemdheden op tv ziet of afgebeeld in tijdschriften, zie je vaak de karakteristieke rode koordarmband die ze dragen. De laatste tijd wordt voormalig president Bill Clinton gezien terwijl hij deze droeg.

Kabbalistenmystiek is de basis voor de vrijmetselarij, de rozenkruisers, de Illuminati, de Tempeliers en vele andere occulte organisaties. De Verenigde Staten zijn gebaseerd op dit kabbalistische mystieke geloofssysteem. Het enige wat je hoeft te doen is naar de mystieke symbolen op de achterkant van het Amerikaanse biljet van één dollar te kijken als bewijs daarvan. De Verenigde Naties zijn lange tijd een van de belangrijkste promotors van dit Babylonische systeem geweest, met als doel een ‘Nieuwe Wereldorde’ te vestigen, gebaseerd op oude occulte en vrijmetselaarsprincipes. William Jasper, auteur van “A New World Religion” beschrijft de religie van de VN: “…een vreemde en duivelse convergentie van New Age-mystiek, pantheïsme, aboriginal animisme, atheïsme, communisme, socialisme, Luciferiaans occultisme, afvallig christendom, de islam , Taoïsme, Boeddhisme en Hindoeïsme”.

Laat mij hieraan toevoegen dat de Joden Gods uitverkoren volk zijn en dat er veel christelijke Joden zijn. (Ed.; dat is niet zo. Het woord jood komt in de bijbel niet voor. Ik heb daarover veel gedeeld. Israëlieten -nakomelingen van Jakob- werden door God geleid maar luisterden uiteindleijk niet naar Hem. Zie de gelijkenis van Jezus in Mattheüs 22 over de gasten die door de koning aan de bruilofsmaaltijd werden uitgenodigd. Ze kwamen niet. De koning nodigde toen andere gasten uit. Dat zijn de volgelingen van Jezus. Maar niet ieder gast had het goede kleed en werd buiten gegooid.) .De Babylonische religie (afkomstig van Nimrod) en de schrijvers van de Zohar en de Kabbala waren en zijn NEPHILIM (zaad van Satan), BEWEREND Joods te zijn! (De Openbaring zegt: “Die ZEGGEN dat ze Joden zijn en dat NIET zijn, maar dat ze van de synagoge van Satan zijn!”) Zij zijn de afschuwelijke hybriden van Satan. De Kabbala komt voort uit de afgronden van de HEL en is een compilatie van verwarrende Babylonische, Farizese, mystieke onzin… Dus voor degenen onder u die nog steeds denken dat het oké is om zich met de Kabbala bezig te houden, NEEM alstublieft acht op deze boodschap en kom uit deze groep. werkers van ongerechtigheid.

Satan heeft via de Kabbala een beroep gedaan op de massa, door hen te vertellen dat er “VERBORGEN KENNIS” is waar zij deel van kunnen nemen, net zoals hij Eva verleidde en haar liet eten van de Boom van de KENNIS van Goed en Kwaad. Ook al spreekt de Kabbala over vrede en goedheid, het is NIET op de Bijbel gericht! Het is een van de meest misleidende boeken die momenteel op de markt zijn en het doel ervan is om de lezer weg te trekken van de WAARHEID die alleen in Jezus Christus en Zijn Woord gevonden kan worden. “ALLEEN” door JEZUS kunnen wij eeuwig leven in de hemel hebben! Je KUNT NIET op een andere manier omhoog klimmen. Ik daag iedereen uit om bewijs te tonen van een duidelijke evangeliepresentatie in de Kabbala. . Jezus zei duidelijk dat Hij de ENIGE Weg naar de Vader was (Johannes 14:6). Jezus zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door MIJ.” Maar de Kabbala leert dat de adepten goden op zichzelf zijn en spreekt over hetzelfde waarmee Satan Eva verleidde… dwz…’Gij zult als goden zijn.’

Endtimez-ministeries

MYSTERIE VAN ONRECHTHEID

II Thessalonicenzen 2:7 zegt: “Het mysterie van de ongerechtigheid werkt al (en dit werd al in de dagen van de apostelen gezegd).” In Strong’s Concordance (3466) staat: “Bij de oude Grieken waren de ‘mysteries’ religieuze rituelen en ceremonies, beoefend door geheime genootschappen. Omdat Paulus oorspronkelijk was ingewijd in de Farizese sekte voordat hij tot Christus kwam, WIST HIJ dat het “Mysterie van de ongerechtigheid” GEHEIME BABYLONISCHE KABBALISTISCHE MYSTERIES betekende! Zelfs in de tijd van Ezechiël (Ezechiël 8) werd dit geheime mysterie van ongerechtigheid achter gesloten deuren in de Tempel uitgevoerd en het ging door tot in de tijd van Jezus! De Farizeeën waren op die dag de priesters en oudsten van de Tempel en Jezus sprak “Wee” tegen hen uit en zei dat zij van hun vader de duivel waren.

Deze geheime Farizese sekte wordt geregeerd door de Nephilim (zaad van Satan) en het kabbalisme is hun officiële religie. De valse profeet zal een kabbalist zijn. De Kabbala is geëvolueerd van het oude Babylon naar de huidige tijd en is de BASIS van zowel het Mysterie van de Ongerechtigheid als het Mysterie Babylon.

Dit is vanaf het begin Satans plan geweest, om deze satanische religie midden in de Joodse Tempel te plaatsen (toen) en nu heeft deze “mysterieuze religie” zich wereldwijd verspreid! De Kabbala is een farizeïsche joodse mystiek

Waarom is er een VALSE PROFEET als onderdeel van de overname door de Antichrist? Omdat het “religieuze” aspect ervan nodig is voor Satan om aanbidding te ontvangen, wat zijn PLAN is sinds de Hof van Eden. Zijn koninkrijk hier op aarde heeft zich al die tijd gevormd VOOR DIT LAATSTE UUR in deze Laatste Dagen, wanneer HIJ DAADWERKELIJK DENKT, dat hij officieel tot GOD gekroond zal worden!!!!

Nadat Jezus stierf voor onze zonden en vervolgens naar de hemel opsteeg, zijn we in de “Tijden van de heidenen” geweest, wat betekent dat vanwege Israëls rebellie tegen God AL DIE TIJD, Hij feitelijk van hen scheidde (om zo te zeggen) en de deur opende. van verlossing voor de heidenen. Lees de gelijkenis van de bruiloft in Matteüs 22, waar staat: ‘Hij riep hen (Joden) naar de bruiloft, maar ze wilden niet komen, dus riep Hij mensen van de snelwegen (symbolisch voor heidenen). Toen Jeruzalem en de Tempel werden verwoest (zoals Jezus zei dat het zou gebeuren) in 70 n.Chr., begonnen de tijden van de heidenen en wanneer de tijden van de heidenen “vervuld” zijn (wanneer die laatste heiden gered wordt), zal Jezus terugkeren.

De verdrukking zal de uitstorting van Gods toorn zijn, voornamelijk op de Joden. Door de eeuwen heen zijn zij tegen God in opstand gekomen!!! Zij kozen vanaf het allereerste begin voor de Babylonische religie. Ze aanbaden Baäl/Nimrod (de zonnegod, wiens oog zich op de top van de piramide op ons biljet van één dollar bevindt) en de wereld doet dat tot op de dag van vandaag NOG STEEDS.

En wat prediken de meeste kerken van vandaag? Ze plaatsten de JODEN daar op een voetstuk, alsof ze royalty’s waren…terwijl ze alleen maar God lasterden… en dat is de reden waarom God hen overgaf aan een “verwerpelijke geest”! Ik heb het niet over de getrouwe Hebreeuwse kinderen, maar over degenen die het hele Oude Testament tegen God in opstand kwamen, en degenen die nooit erkenden dat Jezus de Messias was.

Jezus zei dat zij hun land terug zouden krijgen in de Eindtijd en dat DIE generatie niet voorbij zou gaan voordat alle eindtijdtekenen vervuld waren. Israël werd in 1948 weer een natie (na 2500 jaar), dus de generatie is bijna om. Maar het terugkrijgen van hun land was geen HEILIGE DING, het was gewoon iets waarvan werd voorspeld dat het zou gebeuren in de Eindtijd!

De kwaadaardige Verenigde Staten die Israël altijd hebben gesteund, zouden dat niet hebben gedaan als Israël VAN GOD was, VERGEET ER GEEN FOUT IN! De Farizese Joden zijn de RINGLEIDERS van alle ongerechtigheid!!!! De meesten van hen zijn NEPHILIM, net als de rest van de WERELDHEERSERS, die NU aan het werk zijn om de GRIP van CONTROLE op ELKE LAATSTE PERSOON OP AARDE aan te scherpen!!!

Omdat de Hebreeën Gods uitverkoren volk waren, begon Satan zijn godslasterlijke heidense geloofssysteem in hen met de basis dat de Joden het HEILIGE VOLK zijn. Alleen degenen die door God waren uitgekozen, werden opgericht om een ​​zuivere race te vormen waar Jezus doorheen kon komen… zoals Noach, Abraham, Isaak, Jacob, Mozes, Jozua, David, de Profeten (door God gebruikt om de Schriften te schrijven) en de 12 apostelen! Dit waren de uitverkorenen van God…niet jouw fundamentele Jood vandaag de dag (met uitzondering van degenen die de Heer Jezus Christus hebben aanvaard natuurlijk).

De Kabbala is de religie van deze mensen die “zeggen dat ze Joden zijn, maar tot de synagoge van Satan behoren” en dat is het altijd geweest, zelfs in het Oude Testament! De Kabbala is de AFVALIGE RELIGIE VAN DE WERELD; degene waar de Antichrist doorheen zal gaan. Het is het mystieke geloofssysteem van deze Nieuwe Technologie van Universeel Bewustzijn en de energieën en krachten van de kracht van de lucht! De VN-agenda is door en door Kabbalah! Hun mystieke symbolen zijn overal aanwezig, ook op het Amerikaanse één-dollarbiljet. En de afvallige Joodse Davidster is het hexagram, hetzelfde als waarop de gebouwen van de hoofdstad en het Pentagon van Washington DC zijn ontworpen.

Wikipedia zegt: Een hexagram is een zespuntige geometrische sterfiguur, de samenstelling van twee gelijkzijdige driehoeken. Het snijpunt is een regelmatige zeshoek. Hoewel het algemeen wordt erkend als een symbool van de joodse identiteit, wordt het ook in andere historische, religieuze en culturele contexten gebruikt, bijvoorbeeld in de islam, in oosterse religies en in het occultisme.

De Davidster wordt gebruikt in het zegel en het embleem van de Theosophical Society (opgericht door Blavatsky in 1875, wat het Luciferiaanse gnosticisme is). Het wordt ook gebruikt in de Swastika, de Ankh, de Aum en de Ouroborus (slang die zijn staart opeet). De Davidster wordt ook wel het zegel van Salomon genoemd; dat was de oorspronkelijke naam tot ongeveer 50 jaar geleden. Het hexagram is als versiering binnen en aan de buitenkant van veel vrijmetselaarstempels te zien.

Het hexagram werd en wordt, net als het pentagram, gebruikt in praktijken van het occulte en wordt toegeschreven aan de 7 ‘oude’ planeten die in de astrologie worden geschetst. De zespuntige ster wordt vaak gebruikt als talisman en voor het oproepen van geesten bij de beoefening van hekserij. In het boek De geschiedenis en praktijk van magie, Vol. 2 wordt de zespuntige ster de talisman van Saturnus genoemd.

De in elkaar grijpende zespuntsdriehoeken worden al duizenden jaren gebruikt als aanduiding dat er een zwaard is gemaakt en ‘bewezen’ in de regio Damascus in het Midden-Oosten. Nog steeds is het een verplicht “bewezen” merkteken op alle officiële Britse en Amerikaanse militaire zwaarden, hoewel de messen zelf niet langer uit het Midden-Oosten komen.

De vijgenboom in Matteüs 24 symboliseert het Land Israël dat in de Eindtijd HERSTELD zou worden en Jezus gebruikte hem als TEKEN van de Eindtijdgeneratie. In wezen zei Hij dat de generatie die de wedergeboorte van het SECULAIR Israël in het land Israël en de heropleving van het Kabbalisme meemaakt, zal weten dat die generatie niet zal eindigen voordat de Verdrukking begint en Jezus terugkeert.

Zoveel zogenaamde christenen zijn blindelings betrokken bij de vestiging van de oude Israëlische monarchie, de derde tempel, dierenoffers, het Sanhedrin en de Noachidische wetten. Welnu, de Joden WILDEN NIET NAAR DE BRUILOFT… dus riep God de heidenen… en al 2000 jaar zijn de tijden der heidenen van invloed… TOTDAT DE TIJDEN DER heidenen vervuld zullen zijn !!! De Joden van vandaag “ZIJN NIET” het uitverkoren volk van God!!!! Dat is de GROOTSTE LEUGEN VAN DE HEL… ALLEEN DE HEBREEUWSE MENSEN DIE GOD HOUDEN EN GEHOORZAAMDEN, waren de uitverkorenen van God en degenen waardoor Jezus naar ons toe kwam!!!!!!

Dit Mysterie van Ongerechtigheid is nu op zijn hoogtepunt en WERKT om de Antichrist in te luiden. 2 Thessalonicenzen 2:7-12 zegt: “Want het mysterie van de ongerechtigheid werkt al: alleen Hij die nu laat, zal het toestaan, totdat Hij uit de weg wordt genomen. En dan zal die goddeloze worden geopenbaard, die de Heer zal verteren met de geest van zijn mond en zal vernietigen met de helderheid van Zijn komst; Zelfs hij, wiens komst volgt op de werking van Satan, met alle macht en tekenen en leugenachtige wonderen, en met alle bedrieglijkheid van onrechtvaardigheid in hen die verloren gaan; omdat zij NIET de liefde van de WAARHEID ontvingen, zodat zij gered konden worden. En om DEZE OORZAAK zal God dan een STERKE WAANZIN zenden, zodat zij een leugen zouden moeten geloven; opdat allen verdoemd zouden worden die de waarheid niet geloofden, maar plezier hadden in onrechtvaardigheid.”

zie ook bij bewust