20231109 Over het corona debacle

Van de site HIJ KOMT MET DE WOLKEN, zie daar links en afbeeldingen

CORONA DEBACLE

WEE HUN, DIE EEN PLAN DIEP VOOR DE HEERE VERBERGEN, WIER WERK IN DE DUISTERNIS GESCHIEDT EN DIE ZEGGEN: WIE ZIET ONS EN WIE KENT ONS?

Alle bestuurders, van WHO tot EU tot Nationale regeringen tot burgemeesters en directies van profit- en non-profit instellingen en vooral de media, hadden halverwege 2020 openlijk excuses moeten aanbieden voor de grootste miskleun op bestuurlijk gebied aller tijden, namelijk het bestempelen van een tamelijk onschadelijk virus als de meest verschrikkelijke ziekte en het onderwerpen van de eigen bevolking aan demagogische verspreiding van angst en aan extreem totalitaire maatregelen.

In plaats daarvan wordt het meest krankzinnige beleid aller tijden voortgezet, worden vele wetenschappers en specialisten, die opstaan tegen dit beleid de mond gesnoerd en worden burgers die protesteren tegen de aanval op hun grondrechten door politie en ME neer geknuppeld, weggespoten en met honden en paarden aangevallen. In plaats van wereldwijd af te treden voor wanbestuur, zetten regeringen wereldwijd in op het uitrollen van een zeer dubieus en gevaarlijk ‘vaccin’ als enige mogelijkheid om uit de crisis te komen en – zogenaamd – terug te keren naar het ‘oude normaal’.

Iemand die in 2019 in coma zou zijn geraakt en in 2021 zou ontwaken, zou zich na enkele dagen afvragen: wanneer staan onze bestuurders eindelijk eens op om aan deze idiotie een einde te maken? Maar, oh, wacht, het zijn onze eigen bestuurders die deze idiotie hebben ingesteld. Het zijn onze eigen bestuurders die met hun maatregelen het Nationale Midden en Kleinbedrijf de genadeslag geven. Het zijn onze eigen bestuurders in de media, die maar één enkel geluid laten horen: corona, corona en nog eens corona. Het zijn onze eigen bestuurders in ondernemingen, die de dwaasheid van het dragen van mondkapjes instellen, in sommige landen zelfs buiten. Het zijn onze eigen bestuurders die met ondeugdelijke statistieken van onbetrouwbare testen het idee van een ‘pandemie’ tussen de oren van de massa proberen te houden. Het zijn onze eigen bestuurders die de totale bevolking dwingen zich te laten injecteren met een zeer giftig goedje, waarvan niemand precies weet wat erin zit maar wat wereldwijd volgens de officiële statistieken al tienduizenden sterfgevallen heeft veroorzaakt (en in werkelijkheid waarschijnlijk al honderdduizenden vanwege de gebruikelijke onderrapportage) en honderdduizenden vaak zeer schadelijke aandoeningen voornamelijk vanwege bloedklontering.

Er zijn experts die er zelfs voor waarschuwen dat auto-immuunziekten op den duur álle geïnjecteerden fataal zullen worden en dat na drie tot vijf jaar niemand van hen nog in leven is. Laten we allemaal hopen en bidden dat die experts er helemaal naast zitten. Maar het leed dat dit zogenaamde ‘vaccin’ wereldwijd heeft veroorzaakt, is nu al zo erg dat alle productie ervan direct zou moeten worden gestaakt. Gewoonlijk gebeurt dat ook. Maar in plaats daarvan worden kinderen ermee ingespoten, in de VS al kinderen vanaf vijf jaar! Terwijl er voor kinderen geen enkele gevaar uitgaat van de ziekte maar wél van deze gifspuit. Onze bestuurders…. Wat is daarmee? Wat zijn dat voor monsters die een dergelijk leed over hun eigen bevolking afroepen?

Oh, wacht, staat daar niet iets over in de Bijbel? Jawel: de apocalyptische ruiters van Openbaring 6. Ruiters zijn van oudsher het legeronderdeel van de elite. In de Middeleeuwen waren het de ridders van de tempelorde en van Malta, die met een internationaal banksysteem de dienst uitmaakten en die in de dertiende eeuw een dermate bedreiging vormden voor nationale overheden dat de toenmalige koning van Frankrijk heeft getracht ze met wortel en tak uit te roeien. Dat is slechts ten dele gelukt. Voor het andere deel hebben deze ridders hun netwerken ondergronds voortgezet. Via Schotland en Zwitserland (vol vrijmetselaars-symboliek – zie deze video – (Ed.: video niet meer beschikbaar) en altijd neutraal) hebben ze zichzelf via geheime netwerken teruggevochten, al dan niet met behulp van de Jezuïeten, zozeer dat ze in de achttiende eeuw opnieuw heer en meester werden in de internationale bankierswereld.

Geld is een wortel van alle kwaad. Geld is de basis van alle macht in een verdorven wereld. Via het geldwezen, hebben de uit de ridders voortgekomen bankiers uiteindelijk alle goederenstromen in handen gekregen. En zo zijn het de ruiters van weleer, die momenteel de scepter zwaaien over alle terreinen van het leven en wereldwijd hun loopjongens hebben in regeringen, parlementen en rechtssystemen. Achter de schermen bestaat er geen ‘Trias Politica’. Dat is een mooie misleiding voor het grote publiek. De gedachte ‘ze zijn er toch voor ons?’ maakt dat mensen blijven instemmen met maatregelen die overduidelijk tegen al hun belangen ingaan. Michael Jackson waarschuwde de mensen al dat het anders ligt. Waar is het de machthebbers om te doen? Geld? Dat hebben ze al. Ze kunnen zoveel geld scheppen als ze willen. Nee, het is macht en controle, of liever: absolute macht en absolute controle. Zoveel macht en conttrole dat een wakker wordende mensheid nooit of te nimmer in staat zal zijn iets tegen hen te beginnen. Daartoe moet die mensheid óf grotendeels worden uitgeroeid óf worden gekoppeld aan een controlesysteem waaruit ze nooit meer kunnen ontsnappen, een controlesysteem met het controlemiddel in hun lichaam.

Met het daadwerkelijk uitroeien of chippen van de mensheid kan nog niet worden begonnen omdat God Zelf nog de grote Sta-in-de-weg is. De Heilige Geest van God woont in de gemeente van alle ware gelovigen en is nog op aarde. Maar het moment zal komen dat die gemeente van de aarde weg zal worden genomen. Pas ná de opname van de gemeente zal het kwaad zich in een veel grotere mate kunnen ontplooien. Maar zelfs dan houdt God de volledige ontplooiing van kwaad tegen, door vanuit de hemel de totale infrastructuur van de elite te vernietigen en door de tijd te limiteren tot zeven jaar. ‘Als die dagen niet zouden worden verkort, zou geen vlees behouden worden’, zei Jezus tegen zijn discipelen.

In de Apocalyptische ruiters zien we de kadaverdiscipline van de onzichtbare bestuursstructuur van de wereld, zich uitend in de tot internationale hoogten reikende piramide van bestuurslagen, die dermate hecht en efficiënt is, dat wereldwijd één en hetzelfde beleid kan worden uitgerold, zelfs als niemand er nog iets van begrijpt. Neem nu het vaccin. Van dit ‘vaccin’ zou bewezen zijn dat het volkomen veilig is, ook al is het binnen één enkel jaar ontwikkeld, en dat terwijl er nog nooit één enkel vaccin is gevonden tegen een virale ziekte. Nee, het was de ‘gezamenlijke inspanning’ van de farmaceutische reuzen die voor deze ene keer voor deze ene keer de handen ineen hadden geslagen. We moeten maar even vergeten dat deze farmacie reuzen allemaal eigendom zijn van een paar grote investeerders als Vanguard en Blackrock en dat ze achter de schermen voortdurend samenwerken.

Maar zelfs bij een vereende inspanning blijft het toch echt nog steeds onmogelijk om de effecten van het ‘vaccin’ op lange termijn vast te stellen. Of hebben de farmacie reuzen het in hun ‘gezamenlijke inspanning’ voor elkaar gekregen om en passant ook even een tijdmachine te maken, waarmee ze naar de toekomst konden reizen? Het zogenaamde vaccin is experimenteel. Hoe kan een medicijn tegelijkertijd ‘experimenteel’ zijn én volkomen getest zijn op veiligheid en effectiviteit? Dat kan niet en dat blijkt want het maakt wereldwijd miljoenen slachtoffers en het is – volgens sommige ingewijden – wachten totdat het er miljarden worden.

En als het er miljarden worden, dan zijn we bij de apocalyptische ruiters van Openbaring 6 aangeland. Want in dat kader wordt gesteld dat een kwart van de mensheid door het optreden van deze bestuurlijke machinerie wordt gedood. Een kwart van acht miljard mensen, zijn twee miljard doden. En dan worden ze nog door God Zelf tegengehouden om hun plannen tot het uiterste te voltooien. Kijken we naar de kwaliteiten van die ruiters, dan is de eerste gezeten op een ‘wit paard’ en hij heeft een ‘boog’ en hem wordt een ‘kroon’ gegeven en hij gaat voort overwinnend en om te overwinnen. De medische stand is ook in het wit gekleed. Het medisch establishment heeft, met behulp van de media, de bevolking met een ongrijpbaar virus de stuipen op het lijf gejaagd. Met de oplossing van een vaccin, probeert de macht achter de alle schermen de bevolking volledig in haar greep te krijgen.

Maar er volgen meer paarden. Een rood paard van ‘verdeel en heers’. Langs hoeveel lijnen is de wereldbevolking al niet onderling verdeeld? Nu komt daar in het kielzog van het witte paard nog een belangrijk twistpunt bij: wel of niet gevaccineerd. Dat kan het commandocentrum uitstekend gebruiken om mensen elkaar in angst naar de keel te laten vliegen. En dan volgt het zwarte paard, met daarop een ruiter die een weegschaal in zijn hand heeft. De weegschaal die niet staat voor het recht (dat is allang en breed verdwenen) maar voor het afwegen van goed voor geld. Er ontstaat wereldwijde schaarste, vooral in eerste levensbehoeften. De elite heeft, via de grote investeringsmaatschappijen, Blackrock en Vanguard, immers alle productie en logistiek van voeding in handen. De boeren zijn nog niet helemaal onder controle maar daar wordt hard aan gewerkt onder het mom van ‘klimaatverandering’ met CO-2 en stikstof. Vanwege de grootschalige controle kunnen de grote spelers op het wereldtoneel naar believen de voedselstromen afknijpen. Hier en daar gebeurt dat al. Scheepvaarttarieven lopen sterk op. En natuurlijk krijgt het virus de schuld.

En dan volgt ten slotte het vale of bleekgroene paard, met daarop een ruiter die ‘de dood’ wordt genoemd, met in zijn gevolg ‘het dodenrijk’. Hij ontvangt macht om te doden ‘met het zwaard’, ‘met de honger’, ‘met ziekte’ en met ‘de wilde dieren van de aarde’. Het zwaard is het wapen van de overheid. ‘Zij draagt het zwaard niet tevergeefs’, schrijft Paulus. Maar Paulus schreef over een overheid die het goede beloonde en het kwade strafte. Echter, de overheid van Openbaring 6 hangt onder een misdadige elite en heeft in opdracht daarvan ‘goed’ en ‘kwaad’ omgedraaid. Het zijn de goede mensen, de getuigen van God, die met het zwaard worden uitgeroeid. Dat blijkt uit wat er volgt op het vale paard. Dan volgt de ‘honger’, die er al was onder het zwarte paard maar waar mensen onder het vale paard aan bezwijken. En dan is er ‘ziekte’. Dit zijn geen epidemieën als ‘straf van God’ maar kunstmatig gecreëerde epidemieën, die de wereldelite over de wereldbevolking brengt, door ze te misleiden zich met ‘iets’ te laten inspuiten, waarvan gezegd wordt dat het ze beschermt maar dat hen in werkelijkheid doodziek maakt. En dan ‘de wilde dieren’. Ook die kunnen met kunstmatige mutaties zodanig talrijk en gevaarlijk worden gemaakt, dat velen erdoor omkomen.

Met een enorme, wereldwijde aardbeving, gevolgd door tekenen aan zon, maan en sterren, trekt God een streep in het zand. Tot hier en niet verder. De elite en alles wat daaronder hangt, wordt danig door elkaar geschud en kruipt weg in rotsen en holen. Ze weten met Wie ze te maken hebben: Met Hem die op de troon zit en het Lam. Echter, hun gebed is niet tot hen gericht, maar, materialisten als het zijn, tot de bergen en de rotsen: ‘val op ons en verberg ons’. Dat is telkens hun strategie: als het gevaarlijk wordt, ga ondergronds. Dat hebben ze eeuwenlang gedaan en doen ze in de eindstrijd opnieuw. Het is het begin van ‘the endgame’, wat een ongelijke strijd zal blijken tussen de ‘koningen van de aarde’ en ‘het Lam’.

  • 4 november 2021 –