Over monotheïsme

Het zogenaamde “jodendom” is niets anders dan het babylonische talmoedische farizeïsme, dat in wezen grof heidendom is, pantheïstisch atheïsme, een verzameling van alle vormen van heidendom die door de eeuwen heen zijn bedacht.

Tot 1040 na Christus schitterden de talmoed kabbala-academies in Babylonië en uiteindelijk zouden ze zich toeleggen op de talmoedverspreiding naar de rest van de wereld via Spanje over de rest van Europa. Babylon is het symbool van morele vuiligheid in het hele oude testament. Maar degenen die zichzelf mensen van het boek noemen, verhogen het op alle mogelijke manieren. Farizeïsme leeft tegenwoordig volgens de babylonische kalender, houdt de babylonische feesten aan en houdt zich aan het vasten van Tammuz en verankert zijn anti-bijbelse immoraliteit, inclusief sodomie en brandoffers voor Moloch.

De Talmoed citeert als het woord van “de meesters” dat alle landen als deeg (inferieur) zijn voor het land van Israël, en het land van Israël is als deeg voor Babylon. Voor Israël zal er geen lijden zijn voor de komst van de messias want Israël is de messias. ( zo denken zij)

De autoriteit van Tammuz in het jodendom is talmoedisch een feit, en dat wordt vooral in acht genomen door de orthodoxe joden. De wetten van Tammuz en zijn verering zijn geldig en houden verband met occulte berekeningen. Deze houden verband met zon- maan- en sterrenverering en aanbidding.

Niet-Joden zijn doordrenkt met propaganda dat de zespuntige “Jodenster” een heilig symbool van het Jodendom is, daterend uit de tijd van David en Salomo, uit de bijbelse tijden, en dat het pure “monotheïsme” van de joodse religie betekent.

In werkelijkheid werd de zespuntige ster, “Davids Shield”, of “Mogen David”, pas in 1873 door de American Jewish Publication Society als joods hulpmiddel aangenomen, het wordt zelfs niet in de rabbijnse literatuur genoemd. Toen Israël gesticht werd wilden gewone joden dit ook niet in de vlag. Zij wilden bv. de menora of vijgenboom. De zespuntige ster wordt echter al eeuwen gebruikt voor magische amuletten en kabbalistische tovenarij.

Het is bekend dat de religie van de oude Egyptenaren bij uitstek bestond uit zonaanbidding. Mozes waarschuwde de Israëlieten streng tegen het aanbidden van de zon, de maan, de sterren en alle hemelse heerscharen ( Deuteronomium 4,19: Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle volken onder den gansen hemel heeft uitgedeeld) Maar toch viel het volk ervoor.

De oude Hebreeën, nomaden zoals de Arabieren, gaven de voorkeur aan de maan, terwijl de Babyloniërs, die een agrarische natie waren, de voorkeur gaven aan de zon. Maar, zoals blijkt uit Ezechiël 20, 7-8, werd de maanaanbidding van de Israëlieten, zelfs terwijl ze nog in Egypte waren, gecombineerd met zonaanbidding.

Tijdens de ballingschap in Babylon werd het Babylonische systeem aangenomen, de namen van de maanden werden afgeleid van de gemeenschappelijke Babylonische kalender. Zo werd aan Tammuz een maand gewijd voor de aanbidding van de vruchtbaarheidsgeest van die naam.

Babylonië en Egypte waren de centra van de astrologie in het oude oosten. Hebreeën deelden dergelijke overtuigingen. De profeten probeerden herhaaldelijk aan te dringen op het feit dat God oppermachtig was over het sterrenstelsel en dat God aanbeden moest worden en niet de zon, de maan en de sterren.

Jesaja 44, 24: Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, en Die u geformeerd heeft van den buik af: Ik ben de HEERE, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant door Mijzelven.

In de kabbala vertegenwoordigen de talmoedisten zichzelf als de Goddelijke Aanwezigheid, of Shekinah, en wanneer de Vrouwelijke Shekinah copuleert met haar man, dan zal “Israël” de wereld regeren. De niet-heidense “heiden” is ertoe gebracht te geloven dat aanhangers van de Joodse religie gewoon gelovigen in het oude testament zijn die nog steeds op hun beloofde messias wachten. In het jodendom is die messias echter al hier, en het is het “Joodse volk” zelf.

Voor veel christenen is het jodendom een monotheïstische religie, gebaseerd op geloof in één opperwezen en naleving van het oude testament, met de messias die nog moet komen. Dit is niet zo.

Double-talk is het handelsmerk van het talmoedisch jodendom, door Christus de “synagoge van de satan” genoemd. (Openbaring 2, 9 en 3, 9 ) Talmoedisten verklaren heilig dat hun toewijding aan puur monotheïsme, of de eenheid van God verhindert dat hun geloof in zijn persoonlijkheid incarneert in Jezus Christus, zijn zoon en wij christenen zwijgen.

De zon vertegenwoordigde universeel, in het heidendom, de mannelijke voortplantingsgeest, de maan de vrouwelijke. Het wenen om Tammuz, en zijn krachten van menselijke en agrarische vruchtbaarheid, was een Babylonische ceremonie.

Alle eerbetoon aan de maan en aan de zon zijn specifiek verboden in de bijbel. De verering van de zon, maan en sterren is de oudste afgoderij.

Elizabeth Dilling hoofdstuk 7

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html

Alle monotheïstische godsdiensten zijn beïnvloed door dit begin en de meeste mensen weten dit niet. De gewone mens met een wens op zoek te gaan naar God wordt misleid door satan die zijn helpers heeft in blinde leiders. ( Jezus heeft voor de farizeeërs gewaarschuwd in o.a. Matteüs 23, 24 e.v. Jullie zijn blinde leiders! Jullie spugen een mug uit, maar slikken een kameel door!

Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs!) We hebben bijna alleen maar blinde leiders die gaan voor tijdelijke wereldse macht en praal en hun ziel verkopen voor kortstondig gemak.

De gewone mens vertrouwt op zijn leider. Hij wil een partner, een gezin en goed werk. En als het kwaad op de stoep staat, weet hij zich geen raad. Men gelooft in politieke systemen en in religies maar linksom of rechtsom wil satan zijn wereldheerschappij. Dat het Koninkrijk van God is, wil hij bevechten en weg houden bij de gewone mens. En zij die beter moeten weten, geloven in de macht van lucifer en hebben zich aan hem overgegeven.

Maar geen mens ontkomt ooit aan een de simpele vraag: waarom? Dat kan het begin zijn van een zoektocht die nooit meer eindigt. En dat wens ik iedereen toe. Want het kwaad zit tot in de haarvaten van onze samenleving.

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Astrotheology#The_Tower_of_Babel
https://thefederalist.com/2020/02/21/heartbroken-dad-of-trans-teen-breaks-gag-to-beg-for-end-of-state-sponsored-child-abuse/
https://www.henrymakow.com/2020/02/the-white-supremacy-canard.html
https://www.henrymakow.com/2020/02/Baldwin-americans-are-a-conquered-people.html
https://www.henrymakow.com/2020/02/thunberg-creation-green-tech-industry.html
https://www.naturalnews.com/2020-02-20-full-transcript-smoking-gun-interview-prof-frances-boyle-coronavirus-bioweapons.html