Over de babylonische talmoed en een monotheïstische religie

Openbaring 2, 9

Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

Openbaring 3, 9 e.v.

Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

Voor veel christenen is het jodendom een monotheïstische religie, gebaseerd op geloof in één opperwezen en op naleving van het oude testament, met de Messias die nog moet komen. Dit is niet zo.

De eenheid van God waarnaar zij verwijzen, is feitelijk de eenheid van de pantheïstische ‘en sof’.

( = het oneindige, het onkenbare)

Dit is de “eenheid van de natuur” waarin de heidenen geloofden. Voor elke vorm van spirituele aanroep, en voor de vergoddelijking van de mens, dat is het jodendom talmoedisme, een religie van polytheïsme of van vele goden. Sluw zeggen de polytheïsten wat ze bedoelen. We begrijpen ze niet.

Neem een van de “nieuwe” religies waarvan christenen denken dat ze net zijn ontwikkeld; die zul je allemaal vinden in het talmoedisme . De Joodse kabbala erkent geen kwaad en vergoddelijkt de mens. Het is de bron voor moderne “ismen”, waarvan de bronnen grotendeels onbekend zijn in moderne tijden.

De farizeeërs haalden God uit het oude testament en smokkelden de riten van de zonnegod het verhaal binnen. Ze riepen de god van de natuur aan en hielden zich bezig met magie iets wat God ten strengste verbood. Creatie door Hebreeuwse letters wordt aangespoord.

Het tetragrammaton (YHWH), de letters van het woord Jehova, is gereserveerd voor het oproepen van geesten en het is een “zonde” voor onbevoegden om het woord te gebruiken. In joodse publicaties wordt om deze reden het woord “God” geschreven als “Gd”

Het tetragrammaton, de vierletterige naam van God, werd alleen volledig uitgesproken door de priesters in de tempel. Overal werd het uitgesproken als “Adonai’.” (Zie talmoed, Abodah Zarah.)

Het woord gebruiken zoals het is, is een van de “misdaden” die tegen Jezus zijn gebruikt als beschuldiging (talmoed, Sanhedrin). Op deze grond wordt Jezus een “godslasteraar” genoemd van deze weerzinwekkende heidense gewoonte van de farizeeërs.

Er is de joodse tak, Chassidisme, die is gebouwd op een bepaald soort demonologie ( = contacten met bovenmenselijke wezens / demonen) . Baal Shem Tob wordt geprezen voor zijn activiteiten door rabbijn Louis Finklestein in zijn werk, De Farizeeën. De kunst van het gebruik van de kennis van de verborgen wereld is er om doelen te bereiken. ( bv. de vijand verslaan, terreur uitoefenen) Men kan zich zo dus gemakkelijk meester maken van “de schepping”’. ( Joodse Encyclopedie)

Dit is meedoen met de wereld van de satan.

Het bestaan van een geestenwereld, van boze geesten, wordt in de hele bijbel genoemd. Christus verdreef bezeten geesten. Er is echter een vaste regel over dit onderwerp: namelijk om ze met rust te laten, roep ze niet aan of communiceer er niet mee. Het is duidelijk dat geestelementen de eindige krachten van mensen zouden kunnen misleiden.

“Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben”, is het eerste gebod. “En dat u niet zult buigen of hen dienen” is het Tweede Gebod. (Exodus 20,3-5 ).

Terwijl de bijbel God voorstelt als de Allerhoogste Intelligentie, de Schepper en de Heerser, is het heidense en atheïstische jodendom pantheïsme. Met andere woorden, er is een grote natuuressentie, waaruit individuele levens blindelings zonder richting sijpelen. “Pan” (natuur) “theïsme” (god-isme) stelt dat de som van de natuur god is. De mens wordt de almachtige luciferiaanse “god”.

De Universal Jewish Encyclopedia (1943) verklaart met betrekking tot de “kabbala”: “hoewel Palestina de geboorteplaats was van de joodse mystiek, het land waar de kabbala werd bedacht, was babylon het grootste belang. Het citeert de mystieke speculaties van de talmoed en het systeem van de kabbala, voortkomend uit de ene en zijn voltooiing bereikend in de andere. De joodse kabbala is een bibliotheek van literatuur, allemaal over magie, spiritisme en gebaseerd op puur pantheïsme.

Aaron ben Samuel krijgt het krediet voor het brengen van de mysterieuze doctrine uit Babylon naar Italië rond het midden van de negende eeuw; vandaar verspreidde het zich naar bijna alle christelijke landen van Europa. (zelfde Joodse Encyclopedie).

Cabala, ook gespeld als Kabbala, betekent “traditie”, en het is de traditie van de heidenen van Babylon, Egypte, en de heidense filosofen, verankerd in de joodse religie.

De chassidische tak van het jodendom is gespecialiseerd in de Cabala. Aan het einde van de 19e eeuw was ongeveer de helft van alle joden kabbalist. Het chassidisme wordt, zoals zoveel talmoedische woorden, op verschillende manieren gespeld.

Het chassidisme wordt een religieuze beweging genoemd binnen de kudde van het talmoedisme “dat bijna de helft van de Joodse massa’s won”. De belangrijkste promotor was Israël Baal Shem Tob (afgekort tot de “Besht”). Vader-op-zoon-dynastieën werden opgericht van chassidische leiders, wonderwerkers, waarzeggers, bezetters van geesten, genezers, die dronkenschap, zang en dans gebruikten om staten van “extase” te creëren. Er werd aan het kwaad toegegeven om het te “zuiveren”.

De leer van het chassidisme is gebaseerd op twee theoretische opvattingen: 1) religieus pantheïsme en 2) het idee van gemeenschap tussen god en de mens, dat is overgenomen uit de Cabala .Niet alleen dat de godheid de handelingen van de mens beïnvloedt, maar ook dat de mens een invloed uitoefent op de wil en de gemoedstoestand van de godheid. Elke handeling en elk woord van de mens produceert een overeenkomstige vibratie in de bovenste sferen. Uit deze opvatting wordt het belangrijkste praktische principe van het chassidisme afgeleid: gemeenschap met god om zich te verenigen met de bron van het leven en deze te beïnvloeden. De mens kan heerser zijn over alles als hij maar de juiste geheimen kent.

In het joodse chassidisme wordt “Baal Shem”, of meester van de naam, ook een heilige of Zaddik genoemd die “regeert door het bezit van het grootste aantal vonken “van goddelijke uitstraling”. Hij staat op hetzelfde niveau als Mozes en de profeten, en spreekt niet alleen met de autoriteit van de thora, maar kan deze zelfs veranderen en intrekken. ( Universal Jewish Encyclopedia) De volgelingen moeten in onderwerping aan de Zaddik leven, hem omringen met hun liefde en vertrouwen, hem gaven brengen, komen tegemoet aan zijn wensen, en zijn gedrag niet ter discussie stellen, ook al lijkt het af te wijken van de geaccepteerde norm.

De Cabala is het bot en het bloed van het talmoedische jodendom, dat zelf van begin tot eind heidens is. Het gebruikt in de praktijk alle occulte demonische gruwelen waarvoor in het oude testament wordt gewaarschuwd. En waar Jezus in het nieuwe testament tegen optrad.

De god van de Cabala is de “En Sof”, de onwetende en onkenbare zee van geest of materie waaruit de schepping voortkomt. De leer van de En Sof, zegt de Joodse Encyclopedie, is het uitgangspunt van alle kabbalistische speculaties. God is het oneindige, onbegrensde wezen, aan wie men geen enkele eigenschap kan toeschrijven . (Cabala, Jewish Encyclopedia)

Elk kenmerk van intelligentie, weten, liefhebben of heersen is ontdaan van de God van de bijbel en overgedragen aan heidense geesten, die worden opgeroepen als in het oude heidendom als “andere goden”, die zo vaak door de profeten werden veroordeeld. Deze handeling van het ontdoen van God van Intelligentie en het reduceren van Hem tot een massa van zichzelf percolerende ( = doorsijpelend) essentie, de “En Sof’” is niets anders dan pantheïsme (de som van de natuur die God is, zonder enig Opperwezen). Het resultaat is hetzelfde oude atheïstische concept van de natuur, gewoon wachtend op de mens om te ontvangen en te domineren. De luciferiaanse god is altijd de mens.

Het gnosticisme / gnostiek, die het christendom in de vroege eeuwen bijna van de aarde heeft weggevaagd, is kabbalistisch. En het gnostische en kabbalistische idee dat het kwaad niet bestaat, wordt al een paar decennia nieuw leven ingeblazen: doe wat je wilt,

Elke heidense truc om God te onttronen en individuele geesten te troosten, wordt door de joodse kabbalisten gebruikt en dat zien we nu dagelijks gebeuren. De God van de christenen is bijna verdwenen.

De Zohar is het belangrijkste werk van de Cabala

De Zohar (Book of Splendour = helderheid) is vertaald in grote oplagen en talen. Het is meer gedegenereerd pornografisch dan de talmoed zelf. De Zohar is een echte bibliotheek. Net als de talmoed probeert het alle letterlijke betekenis van de Bijbel teniet te doen. Dit doet de Zohar door te allegoriseren. Terwijl de “wijzen” van de talmoed als “hogere” betekenissen altijd hun eigen omkering van bijbelse morele wetten geven, probeert de Zohar in meer fantasiewerelden en in sekstaal het hele leven tot de natuur terug te brengen en de mens te vergoddelijken.

Gebaseerd op de kabbalistische methode en doctrines, was het belangrijkste kenmerk van het gnosticisme het “harmoniseren’ van tegenstellingen”. Op deze manier kan zwart worden voorgesteld als wit. De Zohar in zijn latere vorm (na de 13e eeuw) verspreidde zich onder de joden en vertegenwoordigers van het talmoedisch jodendom begonnen het als een heilig boek te beschouwen en zijn autoriteit in te roepen bij de beslissingen over enkele rituele vragen. Joden werden aangetrokken door de verheerlijking van de mens, de leer van onsterfelijkheid. De Zohar verklaarde hem de heer van de schepping. Inderdaad, volgens de Zohar, beïnvloedt de mens de ideale wereld. Zoals eerder opgemerkt, is de En Sof de massa die god wordt genoemd, een hersenloze, zichzelf percolerende essentie, onwetend en onkenbaar.

De darwinistische evolutietheorie, is een theorie van immanentie, pantheïsme, en is een vergelijkbare kabbalistische idee in nieuwe woordvorm.

Wat Spinoza deed, was de Cabala uitspreken, een fundament van de in wezen atheïstische joodse babylonische talmoedische religie. Het werd atheïsme. Hij werd echter extern als “verrader” beschouwd omdat het jodendom al zwaar leed. Intern was hij een held. Karl Marx, zelf zoon van een joodse rabbi, noemde de “En Sof” bij een nog steeds liefhebbers naam, “dialectisch materialisme”. Het proces van kiem op vissen op zoogdier tot aap op de mens, met de joodse marxistische revolutie als zijn kroon en triomf.

Met monotheïsme zeggen de talmoedisten eigenlijk pantheïsme, wat het heidense concept is dat de som van alle natuur God is, een onkenbare massa van essentie, geest of materie, waaruit het universum is samengesteld, zonder de God van de Bijbel die de farizeeën trots hebben geëlimineerd, waarbij alle aan hem toegeschreven krachten werden overgedragen aan “intermediaire krachten” aan die menigten heidense geesten of goden waarvan metatron, de zonnegod, tegenwoordig de baas is.

Ontdaan van zijn misleidingen en onwaarheden, is er niets monotheïstisch aan het jodendom, noch heeft het iets gemeen met het christendom waartegen het onherroepelijk en diametraal is gekant.

Elizabeth Dilling, hoofdstuk 6

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html

De westerse mens is alleen geneigd te geloven in wat hij ziet. Maar in de bijbel wordt ons geleerd dat we omgeven zijn door een geestwereld. Lucifer die verbannen werd en de aarde in bezit nam, nam 1/3 van de engelen mee. God schiep eerst de aartsengelen en engelen. Dat zijn entiteiten die wij niet kennen. Waarom geloven we wel in geluidsgolven, beeldgolven, elektriciteit enz. en niet in andere entiteiten op een andere golflengte? Als we de tv aanzetten, vinden we het gewoon dat er beeld verschijnt. Maar toch geloven we niet in een wereld die we nu nog niet kennen.

De gevallen engelen o.l.v. lucifer vormen de groep boze geesten waarvoor in de bijbel wordt gewaarschuwd. Zij hebben beperkt “vrij spel” gekregen en zij vormen het kwaad in de wereld. Diegenen die met het kwaad meewerken, hebben het goed, maar daar moet straks verantwoording voor worden afgelegd. Als je contact zoekt met geesten omdat je er wel in gelooft ( er “is meer tussen hemel en aarde” is populair) loop je een groot risico dat je met die kwade geesten in aanraking komt. Zolang we niet weten hoe we God moeten zoeken en niet weten wie Christus was, lopen we dat risico. Pas als we ons openen voor de waarheid van Christus, kunnen we door genade contact krijgen met de geest van God, de heilige Geest. Dat is een geschenk en niet iets wat je kunt verwerven door “geesten aan te roepen”. God laat niet met zich spotten.

Zolang de satan nog zijn invloed zo gebruikt en wit “zwart kan maken” en omgekeerd leven we onder invloed van de satanische cultus die tot in de haarvaten van onze samenleving is doorgedrongen.

Pas na de grote verdrukking waar de bijbel voor waarschuwt, komt er een einde aan de overmacht van lucifer.

Zolang we niet begrijpen dat het “jodendom” via de “jezuïeten” “de koran schreef” en er dus veel van de talmoed in de koran staat, begrijpen we het kwaad niet van de islam. Maar dezelfde haat die in de talmoed staat, staat ook in de koran.

Het is allebei de invloed van de satan ( betekent tegenstander) die naar wereldoverheersing verlangt.

Satan maakt van beide religies gebruik om de strijd aan te gaan. Voor beide religies geldt de gewone mens met hun gewone levens niet.

Iedere dag zien we voorbeelden van dit kwaad in het ( alternatieve) nieuws verschijnen. De meeste mensen willen dit niet weten omdat “hun wereld in orde moet blijven”.

http://stateofthenation.co/?p=6898#more-6898
https://www.foxnews.com/entertainment/steven-spielberg-daughter-porn-star
https://russia-insider.com/en/node/28312