Over de babylonische talmoed en seksuele ontsporing

Deuteronomium 23,17-18:

Er zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israël; en er zal geen schandjongen zijn onder de zonen van Israël. Gij zult geen hoerenloon noch hondenprijs in het huis des HEEREN, uws Gods, brengen, tot enige gelofte; want ook die beiden zijn den HEERE, uw God, een gruwel.

Waarom gaat het in de bijbel toch zo vaak over hoererij en over seksuele ontsporing?

We weten nu dat dit hoorde bij de heidense religie / babylonische religie en Mozes wilde dit op gezag van God uitroeien. De talmoed staat vol met de “heilige” talmoedische leringen van de “wijzen” die sinds 500 n. Chr. bewaard zijn gebleven en die op dit moment breder worden onderwezen dan ooit tevoren in talmud-torah-scholen.

Satan had de mens verleid in het paradijs. Sindsdien keerde hij om wat goed was in slecht enz. Hij had de mens verleid te eten van de boom van kennis en goed en kwaad en daar mee was de boom des levens voor hen afgesloten. De mens moest nu zelf uitmaken wat goed was en wat kwaad. En satan verleidde hen in het omkeringsproces. Hij veranderde liefde in lust en legde nadruk op lust. Zo had hij de mens in zijn macht.

Lucifer was geschapen als hoogste entiteit onder God maar hij kwam in opstand. Hij was voorbestemd om als hoogste “hulp” van God het universum te ontwikkelen maar hij wilde meer zijn dan God. Hij werd verbannen door God en kaapte de wereld. God heeft hem beperkte tijd gegeven die 6000 jaar geleden begon met Adam en Eva. Sindsdien heerst hij over de wereld en zijn wij steeds meer onder invloed gekomen van de satanische cultus. Het joodse volk was uitgekozen om de ware boodschap van God te horen en te verspreiden maar dit volk heeft het niet gedaan. De boodschap van God is: u, mensen staat onder invloed van het kwade maar kom terug naar het goede. Word lid van mijn Gods gezin en help mee de wereld te ontwikkelen. Kies bewust voor Mij.

Maar steeds meer hebben de mensen gekozen voor de macht van lucifer, die een meester was in verleiden. Dit heeft geresulteerd in de babylonische religie, die het won van de leer van de Heer. Dit is waar de profeten constant voor waarschuwden. Dit was waarom Jezus kwam want de farizeeën kregen het volk steeds meer in hun macht. En Jezus heeft de farizeeën keer op keer onderuit gehaald. Hij heeft nogmaals de boodschap van de Vader herhaald en verteld dat na Hem de heilige geest zou komen. Dit is onze reddingsboei.

Dit was ook de strijd van Paulus ( die zelf eerder farizeeër was). Zie Romeinen 1,21-31:

21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;

23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.

24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;

25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;

27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;

30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;

31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;

De talmoed staat vol met aanmoediging en goedkeuring van hoererij, sodomie, incest enz. En het excuus is dat het mag want bv. een kind is nog geen mens enz. En de talmoed wordt gezien als een volmaakt meesterwerk (talmoedboek van Yebamoth (Bewijsstuk 155 ) en Universal Jewish Encyclopedia 1943)

In de talmoed wordt alles wat verderfelijk is, goed gepraat en er wordt altijd wel een excuus gevonden.

Alles wat Mozes had geleerd en waar de profeten voor geijverd hadden, werd door de farizeeën ontkracht, omgekeerd. Zij hielden vast aan de oude leer uit de babylonische religie, die voor hen alleen maar voordeel opleverde. Maar juist dit wilden Mozes en de profeten teniet doen. Het joodse volk was een volk uitgekozen om de wereld te vertellen over God. Maar het volk heeft gedwaald en het niet begrepen. Nu wordt beweerd dat het een “uitverkoren” volk was. In de zin van “lieveling” met privileges. Dat is niet zo. De zionistische/ evangelische christenen kijken zwaar op tegen dit “uitverkoren” volk. Dit volk is immers Gods lieveling? Nee, dat is niet zo. Dit volk was uitgekozen door God om God kenbaar te maken en Zijn boodschap te geven. Zij hebben echter gefaald: zij zijn in de greep van lucifer gebleven en blijven als luciferianen de wereld verkeerd beïnvloeden. De wereld is in de greep van satan en zij waren willige helpers en hebben ook weer willige helpers gezocht om zo de macht van satan te bestendigen. Zij zijn een volk om mededogen voor te voelen. Zo veel lessen en toch niet luisteren. Zo veel kennis en het toch niet uitdragen. Zij dragen een zware verantwoordelijkheid. Satan lacht God nog uit maar weet dat zijn dagen zijn geteld.

God is bijna uit onze wereld verdwenen.

Het woord “God” wordt zelfs in joodse kring niet geschreven of gesproken en de joodse stem gebruikt het woord overal als “GD”. Niet uit vroomheid maar puur uit bijgeloof.

Een van de belangrijkste “misdaden” van Christus was dat Hij de naam als gespeld uitsprak.

Christus werd gehaat door de heidense farizeeën voor leringen als:

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.

18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. (Matteüs 5, 17-20)

De leer van de farizeeërs is via de babylonische talmoed via allerlei doctrines overal in onze wereld doorgedrongen. Via de cabal / de vrijmetselarij is zij in de haarvaten van de samenleving door gedrongen. Je kunt alleen nog succes hebben in het leven als je tot “hen” behoort. Dit wordt de tijd van de verdrukking. Dit is waar de bijbel voor gewaarschuwd heeft. Dit is de tijd waarin alles omgekeerd is. De machthebbers zorgen alleen nog voor zichzelf en niet voor de mensen door wie ze gekozen zijn. De god mammon beheerst de wereld. Mensen worden klein en dom gehouden en via “brood en spelen” afgeleid. Lust viert hoogtij dus mensen hebben weinig tijd en energie over om zich te verdiepen in wat er gaande is. Ze zijn iedere dag verleid tot te zijn wie ze in wezen niet zijn.

Jezus heeft voor de farizeeërs gewaarschuwd in o.a. Matteüs 23, 24 e.v.

Jullie zijn blinde leiders! Jullie spugen een mug uit, maar slikken een kameel door!

Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs! Het zal slecht met jullie aflopen! Jullie zijn zó schijnheilig! Jullie maken bekers en borden aan de buitenkant netjes schoon. Maar aan de binnenkant zitten ze vol diefstal en egoïsme! Blinde Farizeeërs! Maak eerst de inhoud van de bekers en borden schoon. Dan zal de buitenkant vanzelf ook schoon zijn. Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs! Het zal slecht met jullie aflopen! Jullie zijn zó schijnheilig! Jullie zijn net wit geverfde graven. Van buiten zien die er prachtig uit, maar van binnen zitten ze vol dode botten.

Het zijn blinde leiders die niets goeds brengen en tot op de dag van vandaag wordt hun leer bestudeerd en toegepast en we weten het niet. De blinde leiders van vandaag hebben niet het goede met ons voor. Een leven telt niet. Alleen eigen macht en glorie. Zij aanbidden allemaal de joodse god uit de bijbel: de god van de mammon, zij aanbidden satan ( = lucifer)

We hebben alleen nog blinde leiders maar het wordt tijd dat we zelf gaan zien. We moeten wakker worden want we kunnen niet meer vertrouwen op de “ouder” die boven ons staat.

We moeten afstemmen op de Geest van God.

Zie Elizabeth Dilling, hoofdstuk 5

http://come-and-hear.com/dilling/p_chapt01.html
https://www.henrymakow.com/2020/02/Media-Mask-Masonic-Control.html
https://www.henrymakow.com/2020/02/scottish-woman-muses-about-freemasons.html
http://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2017-02-2020.htm