Over onderwijs 2

Spreuken 22, 3:”Een verstandig man ziet het kwaad en verbergt zich; maar de eenvoudige gaat door en wordt gestraft.”

We zijn als een leeg vat dat wordt gevuld met het kwaad en we weten het niet. In het onderwijs wordt een kind gelijkvormig gemaakt omdat we niet weten wat waarheid is. Muziekindustrie en Hollywood vervuilen ons brein en we kennen vaak de inhoud van schoolboeken niet eens, laat staan de teksten van rap/muziek waarmee de jeugd geïndoctrineerd wordt.

Een verstandig mens wil de waarheid weten en niet mee doen in een kwaadaardige satanische wereld. Een wijs man wil wakker worden in een slapende wereld. Hij wil niet meedoen met het kwaad maar de onnozele laat zich gevangen houden. Hij ziet niet wat het verderfelijke is iedere dag op tv, zoals bv. nu weer de Grammy awards. Al zie je maar een flard in het journaal, je ( klein)kinderen deinen mee op de liedjes van Billie Eilish. Liedjes over satanische fantasieën en zelfmoorddromen. Billie Eilish is georkestreerd. Ze is de logische opvolgster van de rij Madonna-Lady Gaga. Niemand wordt in deze tijden zomaar een internationale beroemdheid. Ze gebruiken beroemdheden om jeugd een “boodschap” te geven. Net zo als ze schoolboeken gebruiken om jeugd een bepaalde kant op te sturen.

Bepaalde gevestigde belangen/ de “elite” gebruiken de muziekindustrie om cultureel gedrag te beïnvloeden. Rap is gemaakt om een “riool” te creëren in de harten en geesten van de westerse jeugd. Het werd gecreëerd om de degradatie van het vrouwelijke te bevorderen, om gangsterparkdijken te bevorderen. Rap is ook gemaakt om de hebzucht van “bling bling” en materialisme in het algemeen te bevorderen. Bijna alle composities gaan over vrouwen die gewillige onderdanen zijn van hoererij en onderdanige slaven in seksuele verhoudingen. Kijk naar de vertalingen van die teksten.

Er was een tijd dat kunst de hogere emoties van onze menselijke staat weerspiegelde. We werden niet aangespoord om te handelen als beesten in verdorven en anoniem gedoe, met meerdere partners enz. Er was een tijd dat de transgender waanzin precies dat was, waanzin. Nu worden dragqueens uitgenodigd op scholen en moeten ouders alles normaal vinden, wat niet normaal is.

God laat niet met zich spotten. God is krachtig. De Geest is krachtig. Steeds meer mensen worden wakker en laten hun vat niet meer vullen met het vuil maar met de woorden van God. Steeds meer mensen laten zich vullen door de Geest. Hoe meer dit gebeurt, hoe sneller de omslag komt.

Steeds meer leugens worden achterhaald, steeds meer wordt het “uitbuiten van slachtofferrollen” aan de kaak gesteld, steeds mee mensen worden moediger met het vertellen van de waarheid.

We kunnen kiezen voor waarheid, kiezen voor de Geest, kiezen voor de bescherming van God.

We kunnen kiezen voor het goede en elkaar daarbij helpen. Je kunt iedere dag weer God om hulp vragen, de Geest om kennis vragen. God heeft misschien tot dusver bepaalde dingen voor je verborgen gehouden, maar er komt meer en meer kennis dus het is de bedoeling dat we wakker worden.

De mensheid werd gemanipuleerd tot een gewenst destructief doel: de opstand tegen God, het vergeten van God, door satan/lucifer, om zo zijn aanbidding te bewerkstelligen, om zo zijn zielenoogst te kunnen volbrengen. . Door een systeem van zonde en kwaad via een sterk georganiseerd netwerk van spirituele, culturele, sociale, filosofische, politieke en economische aspecten van onze wereld, met pionnen in de aardse/materiële wereld.

De essentie van het babylonianisme/babylonisme/luciferisme/luciferianisme/satanisme, zoals we uit de bijbel begrijpen, is de poging om aardse eer te verkrijgen door middel van religieus gezag. Dat is het babylonianisme en het heeft alle religies beïnvloed. Overal waar het is. is het een element van valsheid in de religie en het is de poging om aardse macht ( tijdelijke krachten ) en prestige te verkrijgen door middel van religieuze autoriteit ( spirituele kracht ). Dat is wat Nimrod op last van lucifer begon en uitmondde in de baäl religie en wat God uiteindelijk zal vernietigen, zoals we lezen

in het boek Openbaring. Maar waarover ons niet veel geleerd is want dat boek zou alleen maar wat “beeldspraak” inhouden of anders wel al hebben plaatsgevonden. Het heeft nooit een grote uitleg geleid op de “kansel” of in het onderwijs.

Maar alles waar “Babylon” voor staat ( de religie van baäl) staat in het boek Openbaringen.

Ook wel: De openbaring van Johannes

(HSV) Openbaring 1:

De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;. Zo begint dit bijbelboek, het laatste. Johannes geeft door wat Jezus hem over de toekomst verteld heeft.

Het boek, in het Grieks Apocalyps genaamd (=ontsluiering), bestaat na de aanhef in hoofdstuk 1 uit zeven brieven aan christelijke gemeenten in Klein-Azië (hoofdstuk. 2 en 3) en een aantal visioenen. Het is in ca. 95 n. C. geschreven door een zekere Johannes – wellicht de apostel – tijdens zijn ballingschap op het eiland Padmos. Christenen werden in die tijd intensief vervolgd door de Romeinen, en Johannes probeerde ze hoop op betere tijden te geven. Hij deed dit door te schrijven over de aanvallen van kwade machten op God en de christenen, rampen die het naderende einde aankondigden, en de nieuwe tijd die na de ondergang van de kwade machten aan zou breken.

In het kort komt het nu hier op neer dat alle naties van de aarde geestelijk dronken zijn gemaakt door deze “entiteit” die “Babylon” wordt genoemd. De naties kunnen het plan en doel van God niet begrijpen. Ze weten niet hoe ze geluk kunnen bereiken, of hoe ze echte vervulling kunnen brengen in het leven van hun volkeren. De wereld van vandaag bevindt zich in een moeras van schijnbaar onoplosbare problemen; problemen met oorlog en vrede, misdaad en geweld,ongelijkheid tussen arm en rijk , een beschadigde en gevaarlijke omgeving , hongersnood , armoede , epidemieën van ziekten , extreme weersomstandigheden , immoraliteit , het uiteenvallen van families en gezinnen en de achteruitgang van gevestigde religies. Vrede en geluk lijken miljoenen mensen niet te kunnen bereiken.

Babylon is de grote hoer; in de bijbel is hoer het symbool van een valse religie, en beest van een koninkrijk of natie. Deze entiteit controleert de wereld, controleert de naties via zijn aanhangers, te vinden in de top van de illuminatie die overal geïnfiltreerd is. Babylon wordt ook beschreven als een geweldige stad. “En de vrouw die gij gezien hebt, is die grote stad, die regeert over de koningen der aarde” (Openb. 17, 18). Steden vertegenwoordigen financiële macht, dus Babylon vertegenwoordigt economische macht. Overheden zijn afhankelijk van leningen van grote financiële instellingen. Deze instellingen beheersen deze regeringen door middel van schuldenkapitalisme. Om economisch te overleven zijn koningen en heersers illegale relaties aangegaan met “Babylon”.

God waarschuwt zijn volk om uit “Babylon” te komen. “En ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggende: Kom uit haar, mijn volk, dat gij geen deel hebt aan haar zonden, en dat u niet ontvangt van haar plagen” (Openb. 18, 4). De meeste opvattingen en overtuigingen in de wereld van vandaag hebben hun oorsprong in “Babylonische” concepten, inclusief onze religieuze opvattingen. De hele wereld heeft haar “filosofische wijn” opgedronken en is spiritueel dronken.

Het boek Openbaring is een profetisch boek dat veel over Babylon te zeggen heeft ( men doet het vaak denigrerend af als de zgn. “apocalyps” die roept over hel en verdoemenis en die al vaak is aangekondigd en nog nooit heeft plaatsgevonden) en het neemt ons mee naar de “Dag des Heren “. De Dag van de Heer is een profetische tijdsperiode die meer dan 30 keer in het Oude Testament wordt genoemd. Het onderstreept gebeurtenissen die leiden tot de terugkeer van Christus.

Het boek Daniël onthult een profetie over Babylon. Nebukadnezar, koning van Babylon, had een droom die onthulde wat er zou gebeuren in de “ laatste dagen ”(Dan. 2, 27-28: 27 Daniël antwoordde voor den koning, en zeide: De verborgenheid, die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars, en de waarzeggers den koning niet te kennen geven; 28 Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft den koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen; uw droom, en de gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze:). De droom was van één beeld. Dit beeld vertegenwoordigde de koninkrijken van Babylon, Perzië, Griekenland en Rome. Wanneer Christus terugkeert, zal de uiteindelijke manifestatie van het beeld worden vernietigd en het koninkrijk van God zal op aarde worden opgericht (Dan 2, 44: Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.). De politieke systemen van deze wereld zijn “in Babylon”. Vanaf de tijd van het Babylonische koninkrijk tot de laatste manifestatie op het einde, worden alle wereldregerende machten vertegenwoordigd als Babylon. Ze zijn de vervulling van het beeld in de droom van Nebukadnezar. Een definitief systeem zal bestaan bij de terugkeer van Jezus Christus.

Het boek Openbaring vertelt ons dat Babylon de naties heeft misleid (Openb. 18,23). En wie is het begin van misleiding? Niemand anders dan lucifer, de satan, de duivel (Openb. 12: 9) !De filosofie van Babylon is een schepping van satan. Lucifer rebelleerde ooit tegen God (Jesaja 14,12–14; 12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. zie ook Ezech. 28, 11–16). Lucifer haat Gods weg en Gods waarheid. Niet lang na de zondvloed gebruikte hij Babylon als de opstap in zijn programma om de naties te misleiden, zowel politiek als filosofisch. “Babylon” is verantwoordelijk geweest voor al het bloed dat op aarde is vergoten (Openb. 18, 23)

In de bijbel wordt Babylon de “dame der koninkrijken” genoemd Ze schept op: “. . . Ik zal voor altijd een dame zijn. . . . Ik zal niet zitten als een weduwe, noch zal ik het verlies van kinderen kennen ”(Jes. 47, 7–8). Babylon is volgens deze profetie een vooraanstaande macht in de wereld. Ze regeert over volkeren, menigten, naties en tongen ( is talen) (Openb. 17, 15). Babylonianisme overbrugt alle nationale belangen die op hun beurt de werkrelaties van alle naties diepgaand hebben beïnvloed.

Babylon is economisch van aard, Babylon is politiek van aard, Babylon zit achter sociale verandering ( social engineering), Babylon is militair van aard en zal zelfs tegen Christus vechten.

Babylon is filosofisch en religieus van aard, Babylon is totalitair van aard en Babylon is universeel van aard. Satan is de huidige god van deze wereld (2 Kor. 4, 4). Hij heeft een koninkrijk (Matt. 12, 24–26). Hij is de echte grondlegger van het babylonische systeem en filosofie. Omdat satan faalde in zijn poging om God te evenaren (Jes. 14: 12–15? Ezech. 28: 15–16), wilde hij dit bereiken via de naties en regeringen van de wereld. De eerste beschaving van de mens werd vernietigd door de zondvloed. Deze beschaving was het resultaat van het volgen van de weg van satan. Na de zondvloed probeerde satan een regering van één wereld tot stand te brengen in de toren van Babel. God heeft daar een einde aan gemaakt. Satan werkt sindsdien in de harten en geesten van mensen. Satans domein is universeel. Zijn systeem “Babylon” wordt over de hele wereld gevonden. Het is het satanisme, de occulte wereld van de illuminatie, vertegenwoordigd in onze elite.

Maar wat zal het uiteindelijke lot van Babylon zijn? Helaas, helaas, die grote stad , die gekleed was in fijn linnen en paars en dieprood en bedekt met goud, en edelstenen en parels! Want in een uur is zoveel rijkdom tenietgedaan.(Op.18, 16–17).

Het babylonische geloofssysteem houdt de hele structuur van de moderne samenleving bij elkaar. Het domineert economie, politiek, sociale verandering, het militaire complex en religie. Het is het hart en de kern van de wereld van vandaag. En we zullen dus de ineenstorting meemaken.

Het is binnenkort de beurt aan “Babylon” om Gods toorn te ondergaan. Hierboven gaat het over de “Dag des Heren”. Deze tijdsperiode verwijst niet naar zondag als een dag van aanbidding. In de bijbel beschrijft het de periode waarin God een directe hand in de zaken van deze wereld zal nemen. Het zal geen prettige tijd voor de mensheid zijn. Voor het eerst in duizenden jaren zullen mensen God echt vrezen zoals ze zouden moeten. God zal Zijn kracht manifesteren zoals nooit eerder gezien. Als het historische type ontving Babylon Gods oordeel. God zal hetzelfde doen met het moderne Babylon. Openbaring 18 beschrijft de straf en de vernietiging van het moderne Babylon in detail. Modern Babylon is de poging van lucifer om één wereld met één regering tot stand te brengen. Dit werd gedwarsboomd in de “ineenstorting” van de toren van Babel. Aan het eind van het einde zal God toestaan dat een regering van één wereld drie en een half jaar blijft bestaan (Openb. 13: 5). De koninkrijken van deze tegenwoordige wereld behoren toe aan satan (Matt. 12: 25–26). Aan het begin van Zijn openbare bediening werd Christus deze koninkrijken aangeboden. Het enige wat hij moest doen was op zijn knieën vallen en satan aanbidden (Matt. 4: 8–9). Hij weigerde. Christus kwam om een koninkrijk voor te bereiden dat satan zal vervangen. Dat koninkrijk is het koninkrijk van God. Diegenen die vandaag door God worden geroepen, worden uit het koninkrijk van satan naar het koninkrijk van God geroepen (Handelingen 26:18). Satans koninkrijk zal niet duren. Gods koninkrijk is een eeuwigdurend koninkrijk. Het zal op aarde worden gevestigd bij de wederkomst van Christus.

En het koninkrijk en de heerschappij, en de grootheid van het koninkrijk onder de hele hemel, zal worden gegeven aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste, wiens koninkrijk een eeuwigdurend koninkrijk is, en alle heerschappijen zullen hem dienen en gehoorzamen (Dan. 2 ,44 en 7, 27).

Alle kennis over God is steeds meer bij ons weggehouden.

Alle kennis van de bijbel en speciaal het boek openbaringen werd systematisch steeds meer bij ons weggehouden en niet meer onderwezen op scholen en op opleidingen. Kinderen hebben deze kennis niet meer. Ook de meeste volwassenen kennen het niet meer.

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:About_this_site
https://www.henrymakow.com/2020/01/Numbers-Show-Masonic-Conspiracy-Against-Humanity.htmlA