20230523 Over tolerantie

De parodie van Tolerantie

Paul Proctor, NewsWithViews.com, via Marc Verhoeven, zie daar links

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV).

Inkorting, vertaling en voetnoten door M.V. Update 14-5-2023 (HSV en links)

Er is een ontnuchterende vraag die een antwoord eist van de 21ste eeuwse kerk: Was het kruis van

Christus gewoon een les in tolerantie? Was die grote houten T waar Jezus tweeduizend jaar geleden

aan stierf, een illustratie van: “Ga dan heen in de wereld en wees tolerant”? Zei Jezus: “Want God

heeft de wereld zo getolereerd dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft”? En vertelde Hij Zijn

volgelingen: “Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij tolerantie hebt

onder elkander”?

Dit is een grof voorbeeld van het gelijk stellen van Gods liefde met de hedendaagse tolerantie… het

vermengen van traditionele woorden en frases met new age betekenissen en dialectische1 slogans

zoals: “Onze sterkte is onze diversiteit” met de bedoeling diverse (tegengestelde) waarden tot een

synthese te herleiden en alternatieve agenda’s te bevorderen. Wegens de altijd maar toenemende

perversie van onze taal door globalisten is het nodig de woorden “liefde” en “tolerantie” te definieren om verwarring te vermijden met bijbelse directieven. Net zoals de liefde van een vader voor zijn kind verschilt van de liefde van een man voor zijn vrouw, of de liefde van een kind voor zijn hond, of een hond zijn liefde voor een kluif, kan ook tolerantie verschillende betekenissen en toepassingen hebben.

Wanneer moderne definities ondeugdelijk worden toegepast op oude levensprincipes, zal het resultaat meer dan alleen maar verwarring scheppen. Het kan regelrecht desastreus zijn. Zo’n parodie ontwikkelt zich voor ons in de kerk vandaag door de toenemende fusie van levensstijlen, geloven, interpretaties, principes, praktijken, definities, rituelen, religies, culturen en wereldbeschouwingen, voor het grote doel van de bevordering van het evangelie van “tolerantie, diversiteit en eenheid”.

Het mag u verrassen te weten dat het woord “tolerantie” nooit in de Schrift verscheen tot er in de

jaren (19)60 en (19)70 nieuwe – NEW – versies2 van de bijbel ontstonden. In de King James en de

originele American Standard versies werd het woord “forbearance”3 (verdraagzaamheid) gebruikt,

dat op zichzelf iets helemaal anders kan betekenen dan het huidige “tolerantie”4. Ook moet opgemerkt worden dat in de tijd dat deze nieuwe bijbelversies5 verschenen, marxistische liberalen gestaag “tolerantie” leerden als de nieuwe onderliggende maatstaf voor moraliteit in Amerika, vanaf

de kleuterschool tot in het seminarie.

Als we zien hoe dikwijls dit woord tolerantie met betrekking tot christenen wordt toegepast, zou

men denken dat dit woord herhaaldelijk doorheen de Schrift wordt gebruikt. Maar de realiteit is dat

dit woord slechts één keer in de New International Version (NIV) en twee keer in de New American

Standard Version (NASV) verschijnt, als een korte bemoediging van gelovigen om persoonlijke

verschillen en ergernissen opzij te stellen ter wille van het Evangelie. DIT BETEKENT NIET dat

wij allen vroom zwijgen terwijl de humanisten, ketters en homoseksuelen van de wereld het Woord

van God verdraaien en verwerpen om hun eigen begeerten en ambities te bevredigen.

“Tolerantie”, zoals dat vandaag het meest wordt gebruikt, is niets meer dan een wazig oorstrelend

woord dat schrander wordt toegepast door globalisten, om de gelovigen te verwarren en te ontwapenen, om de kerk te ondermijnen en alles tegen te spreken wat Gods Woord leert over zonde van Genesis tot Openbaring. “Tolerantie” kan niet betekenen dat ze gerechtigheid, vergiffenis of verlossing vervangt. Het is NOG STEEDS de wil van God dat zonde wordt ontmaskerd, beleden, nagelaten, vergeven of geoordeeld … niet getolereerd ter wille van “vrede en eenheid”. (Efeziërs 5:11)6.

“Tolerantie” is niet het Evangelie van Christus, maar veeleer een tactisch instrument van ambitieuze

mensen die ervan dromen ons te scheiden van onze Rots, opdat wij zouden wegdrijven van “de vrede van God die alle begrip te boven gaat” naar een gecamoufleerde chaos toe met de naam Globalisme, wereldeenheid.

Het Kruis betekent veel dingen voor een groot aantal mensen maar het Kruis IS NIET een

les in tolerantie. Als God de zonde zou tolereren dan had Hij nooit Zijn Eniggeboren Zoon

geofferd om verschrikkelijk te lijden en te sterven voor mensen zoals u en ik. Ja, het Kruis

van Christus was een daad van goddelijke liefde maar tegelijk ook een levende demonstratie van Gods absolute intolerantie voor zonde.

“Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de

overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens

Christus” – Kolossenzen 2:8.

_____________________________________________________________________________

Intolerant zijn voor iemands zonde wordt vandaag als de grootste

zonde van alle beschouwd, zoniet de ENIGE zonde

Paul Proctor in www.verhoevenmarc.be/PDF/nieuweJezus.pdf

Lees ook:

o De Nieuwe Jezus en Liefde genaamd Tolerantie:

www.verhoevenmarc.be/PDF/nieuweJezus.pdf

o Rubriek “Welke Jezus?”www.verhoevenmarc.be/#welke-Jezus

verhoevenmarc@skynet.be – www.verhoevenmarc.be – www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

1 Dialectiek: lees hierover uitvoering in “De God die Leeft” van Francis A. Schaeffer (op aanvraag verkrijgbaar als pdf). Hegel (eind 18de eeuw) heeft de horizontale lijn van de vroegere

denkvormen vervangen door een driehoek: thesis – antithesis – synthesis. In plaats van met

these en antithese benadert de moderne mens de waarheid via de synthese (zie Hoofstuk 2).

De tegengestelden worden door synthese met elkaar verzoend. Dit is een “consensusproces”

en houdt de praktijk in van “groepsdenken”. Het gaat allemaal over het omarmen van “tolerantie, diversiteit en eenheid” ten bate van de Nieuwe Wereldorde.

2 Schrijver spreekt hier van de NEW American Standard en NEW International versies.

3 In de Statenbijbel staat hier “verdraagzaamheid”; Gr. anochè; Romeinen 2:4 en 3:25.

4 Vroeger kende men het woord “verdraagzaamheid”, en aanvankelijk was dat ook de meest

gangbare betekenis van “tolerantie”. Tolerantie was het beleefd verdragen en behandelen van

andersdenkenden. Maar vandaag is de betekenis van tolerantie verschoven naar het accepteren van dwaling. Vroeger betekende het “respecteren van ieders mening” evenzo het beleefd

verdragen en behandelen van andersdenkenden. Vandaag bedoelt men daarmee echter letterlijk het respecteren van iemands dwaling. De dwaling (antithese) heeft opgehouden te bestaan

en gaat nu met de waarheid (these) op in een synthese. De waarheid gaat dan ook ten onder

in deze synthesemoraal. Dit is de duivelse dialectiek van ons moderne denken.

5 Alle moderne bijbelversies zijn corrupt: www.verhoevenmarc.be/bijbelcorrupties.htm2

6 Efeziërs 5:11: “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer”.