Over het vaticaan, de islam en de macht

Deze informatie over de islam komt van Alberto Rivera, voormalig jezuïetenpriester na zijn bekering tot het protestantse christendom en is overgenomen uit o.a. de “The Prophet”.

Rome en zijn machthebbers wilden Jeruzalem aan het einde van de derde eeuw. Vanwege de religieuze geschiedenis en de strategische ligging werd de “heilige stad” als een onschatbare schat beschouwd en er moest een plan worden ontwikkeld om van Jeruzalem een Rooms-katholieke stad te maken. Rome wilde een einde aan de christenen die zich niet onderwierpen aan Rome. Zie hadden al steeds opgetreden tegen de “Nazareners/Nazareërs. En ze wilden wereldlijke macht.

De grote onaangeboorde bron van mankracht die dit werk kon doen, waren de kinderen van Ismaël. De arme Arabieren werden het slachtoffer van een van de slimste plannen ooit bedacht door de machten van de duisternis. Vroege christenen gingen overal heen met het evangelie en die kleine kerken/gemeenten oprichtten, maar zij ontmoetten hevige tegenstand. Zowel de joden als de Romeinse regering vervolgden de gelovigen in Christus om hun verspreiding te stoppen. Maar de joden rebelleerden tegen Rome, en in 70 n. Chr. versloegen Romeinse legers onder generaal Titus Jeruzalem en vernietigden de grote joodse tempel die het hart was van joodse aanbidding.( ter vervulling van Christus profetie in Mattheüs 24: 2.)

De vervolging tegen christenen was nutteloos toen zij hun leven bleven geven voor het evangelie van Christus.

De enige manier waarop satan deze strijd kon stoppen was door een vervalste “christelijke” religie te creëren om het werk van God te vernietigen. De oplossing was in Rome. Hun religie was afkomstig uit het oude Babylon en het enige wat nodig was, was een facelift, niet heimelijk maar via geschriften van de “vroege kerkvaders ”.

Het was door hun geschriften dat een nieuwe religie vorm zou krijgen. Het standbeeld van Jupiter in Rome werd uiteindelijk St. Peter genoemd, en het standbeeld van Venus werd veranderd in de Maagd Maria. De gekozen locatie voor het hoofdkwartier was op een van de zeven heuvels genaamd “Vaticanus”, de plaats van de slang waar de satanische tempel van Janus stond.

De grote nagemaakte religie werd het rooms-katholicisme. ( “Verborgenheid, Babylon de Grote, de Moeder van Hoeren en gruwelen van de aarde” Openbaring 17: 5) Ze werd gemaakt om het evangelie te blokkeren, de gelovigen in Christus af te slachten, religies te stichten , oorlogen te maken en de volkeren dronken te maken met de wijn van haar hoererij zoals we steeds meer zien. (openbaringen)

Drie grote religies hebben één ding gemeen: elk heeft een heilige plaats waar ze hulp zoeken. Het rooms-katholicisme ziet het vaticaan als de heilige stad. De joden kijken naar de klaagmuur in Jeruzalem en de moslims kijken naar Mekka als hun heilige stad.

De vader van Mohammed stierf aan ziekte en zonen geboren in grote Arabische families in plaatsen zoals Mekka werden de woestijn in gestuurd om te worden opgevoed en brachten een deel van hun jeugd door met bedoeïenenstammen voor training en om de plagen in de steden te vermijden.

Nadat ook zijn moeder en grootvader waren gestorven, was Mohammed bij zijn oom toen een rooms-katholieke monnik van zijn identiteit hoorde en zei:” breng de zoon van je broer terug naar zijn land en bewaak hem tegen de joden, want in godsnaam, als ze hem zien en weten van hem wat ik weet, zij zullen het kwaad tegen hem opwerpen. Grote dingen zijn in petto voor de zoon van deze broer van jou.”

De rooms-katholieke monnik had de vlammen aangewakkerd voor toekomstige joodse vervolgingen door de volgelingen van Mohammed. Het vaticaan wilde wanhopig Jeruzalem vanwege zijn religieuze betekenis, maar werd geblokkeerd door de joden.

Een ander probleem waren de ware christenen in Noord-Afrika die het evangelie predikten. Het rooms-katholicisme groeide in macht, maar tolereerde geen oppositie. Op de een of andere manier moest het vaticaan een wapen maken om zowel de joden als de ware christelijke gelovigen te elimineren die rooms-katholicisme weigerden te aanvaarden. Kijkend naar Noord-Afrika, zagen ze de menigten van Arabieren als een bron van mankracht om hun vuile werk te doen. Sommige Arabieren waren rooms-katholiek geworden en konden worden gebruikt bij het rapporteren van informatie aan leiders in Rome. Anderen werden gebruikt in een ondergrondse spionagenetwerk om het meesterplan van Rome uit te voeren om de grote menigten Arabieren te beheersen die het katholicisme verwierpen. Toen “St. Augustinus”op het toneel verscheen, wist hij wat er aan de hand was. Zijn kloosters dienden als basis om bijbelmanuscripten te zoeken en te vernietigen die eigendom waren van de ware christenen.

Het vaticaan wilde een messias creëren voor de Arabieren, iemand die ze konden grootbrengen als een groot leider, een man met charisma die ze konden trainen, en uiteindelijk alle niet-katholieke Arabieren achter hem verenigen, waardoor een machtig leger zou ontstaan dat uiteindelijk Jeruzalem voor de paus zou veroveren. Een rijke Arabische dame die een trouwe volgeling van de paus was, speelde een enorme rol in dit drama. Ze was een weduwe genaamd Khadijah. Ze gaf haar rijkdom aan de kerk en trok zich terug in een klooster, maar kreeg een opdracht. Ze moest een briljante jongeman vinden die door het vaticaan kon worden gebruikt om een nieuwe religie te creëren en de messias voor de kinderen van Ismaël te worden. Khadijah had een neef genaamd Waraquah die ook een zeer trouwe rooms-katholiek was en het vaticaan plaatste hem in een kritische rol als adviseur van Mohammed. Hij had een enorme invloed op Mohammed. Leraren werden naar de jonge Mohammed gestuurd en hij kreeg een intensieve training. Mohammed bestudeerde de werken van St. Augustinus die hem voorbereidden op zijn “grote roeping”. Het vaticaan had katholieke Arabieren in Noord-Afrika die het verhaal verspreidden van een groot man die op het punt stond op te staan onder de mensen en die de uitverkorene van hun god zou worden.

Terwijl Mohammed werd voorbereid, werd hem verteld dat zijn vijanden de joden waren en dat de enige ware christenen rooms-katholiek waren. Hem werd geleerd dat anderen die zichzelf christenen noemen, in feite slechte bedriegers waren en vernietigd moesten worden. Veel moslims geloven dit.

Mohammed begon goddelijke openbaringen te ontvangen en de katholieke neef Waraquah van zijn vrouw hielp deze te interpreteren. Hieruit kwam de Koran voort. In het vijfde jaar van Mohammeds missie kwam vervolging tegen zijn volgelingen omdat ze weigerden de afgoden in de Ka’aba te aanbidden.

Mohammed beweerde dat hij een visioen van Allah had en hem werd verteld: “Jij bent de boodschapper van Allah.” Hier begon zijn carrière als profeet en hij ontving veel berichten. Tegen de tijd dat Mohammed stierf, explodeerde de religie van de islam. De nomadische Arabische stammen bundelden hun krachten in de naam van Allah en zijn profeet, Mohammed.

In hun heilige boek, de koran, wordt Christus beschouwd als alleen een profeet. Als de paus Zijn vertegenwoordiger op aarde was, dan moet hij ook een profeet van God zijn. Dit zorgde ervoor dat de volgelingen van Mohammed de paus vreesden en respecteerden als een andere heilige man.

De paus reageerde snel en gaf pauselijke bulletins af die de Arabische generaals toestemming verleenden om de naties van Noord-Afrika binnen te vallen en te veroveren. Het vaticaan hielp de bouw van deze massieve islamitische legers in ruil voor drie gunsten:

Elimineer de Joden en christenen ( Nazareërs)

Bescherm de Augustijnse monniken en rooms-katholieken.

Verover Jeruzalem voor “Zijne Heiligheid” in het vaticaan.

Naarmate de tijd verstreek, werd de macht van de islam enorm. Joden en ware christenen werden afgeslacht en Jeruzalem viel in hun handen. Rooms-katholieken werden nooit aangevallen, noch hun heiligdommen, gedurende deze tijd. Maar toen de paus om Jeruzalem vroeg, was hij verrast door hun weigering! De Arabische generaals hadden zo’n militair succes dat ze niet konden worden geïntimideerd door de paus; niets kon hun eigen plan in de weg staan.

Onder leiding van Waraquah schreef Mohammed dat Abraham Ismaël als een offer aanbood. De bijbel zegt dat Isaak het offer was, maar Mohammed verwijderde de naam van Isaak en voegde de naam van Ismaël in. Als gevolg hiervan en van de visie Mohammed bouwden de getrouwe moslims een moskee, de Rotskoepel, ter ere van Ismaël op de plaats van de joodse tempel die werd verwoest in 70 n. Chr. Dit maakte Jeruzalem de op een na heiligste plaats in het islamitische geloof. Hoe konden ze zo’n heiligdom aan de paus geven zonder een opstand?

De paus realiseerde zich dat wat ze hadden gecreëerd, uit de hand liep toen hij hoorde dat ze Zijne Heiligheid een ongelovige noemden. De islamitische generaals waren vastbesloten om de wereld voor Allah te veroveren en nu keerden ze zich naar Europa. Islamitische ambassadeurs benaderden de paus en vroegen voor een pauselijke bul om hen toestemming te geven Europese landen binnen te vallen.

Het vaticaan was woedend; oorlog was onvermijdelijk. Tijdelijke macht en controle over de wereld werd beschouwd als het basisrecht van de paus. Hij zou er niet aan denken om het te delen met degenen die hij als heidenen beschouwde.

De paus riep zijn legers op en noemde de strijd: kruistochten om de kinderen van Ismaël tegen te houden van het grijpen van het katholieke Europa. De kruistochten duurden eeuwen en Jeruzalem viel uit de handen van de paus.

Turkije viel en Spanje en Portugal werden binnengevallen door islamitische troepen. In Portugal noemden ze een bergdorp Fatima ter ere van de dochter van Mohammed, zonder ooit te dromen dat het wereldberoemd zou worden.

Jaren later, toen de moslimlegers klaar stonden op de eilanden Sardinië en Corsica, om Italië binnen te vallen, was er een serieus probleem. De islamitische generaals realiseerden zich dat ze te ver waren uitgebreid. Het was tijd voor vredesbesprekingen. Een van de onderhandelaars was Francis van Assisi.

Als gevolg daarvan mochten de moslims Turkije bezetten in een christelijke wereld, en mochten de katholieken Libanon bezetten in de Arabische wereld. Er werd ook overeengekomen dat de moslims zonder interferentie moskeeën in katholieke landen konden bouwen zolang rooms-katholicisme in Arabische landen zou kunnen floreren.

In vaticaanse briefings kwamen de moslims en de rooms-katholieken overeen om de inspanningen van hun gemeenschappelijke vijand, bijbelgelovige christelijke missionarissen, te blokkeren en te vernietigen. Door deze concordaten blokkeerde satan de kinderen van Ismaël van kennis van de bijbel en de waarheid.

Een lichte controle werd gehouden op moslims en het vaticaan voerde ook een campagne van haat op tussen de moslims en de joden.

De islamitische gemeenschap beschouwt de bijbelgelovige zendeling als een duivel die gif brengt aan de kinderen van Allah. Dit verklaart jarenlange bediening in die landen met weinig resultaten.

Het volgende plan was om de islam te beheersen. In 1910 werd Portugal socialistisch. Rode vlaggen verschenen en de katholieke kerk stond voor een groot probleem. Steeds meer waren tegen de kerk.

De jezuïeten wilden Rusland erbij betrekken en de locatie van Fatima zou een belangrijke rol kunnen spelen in deze visie bij het naar de moederkerk trekken van de islam. In 1917 verscheen de Maagd in Fatima. De moeder van God was een doorslaand succes en bespeelde de menigte volop. Als gevolg hiervan leden de socialisten van Portugal een grote nederlaag.

Rooms-katholieken over de hele wereld begonnen te bidden voor de bekering van Rusland en de jezuïeten vonden de novenen uit van Fatima die ze in heel Noord-Afrika konden uitvoeren, waardoor ze met goede public relations in de moslimwereld werden verspreid. De Arabieren dachten dat ze de dochter van Mohammed eerden, dat is wat de jezuïeten wilden dat ze geloofden.

Als gevolg van het visioen van Fatima beval paus Pius XII zijn nazi-leger Rusland en de orthodoxe religie te verpletteren en Rusland rooms-katholiek te maken.

Wat heeft dit met de islam te maken? De verschijningen van Maria in Fatima markeerden het keerpunt in de geschiedenis van 350 miljoen moslims ter wereld. Na de dood van zijn dochter schreef Mohammed dat zij de heiligste van alle vrouwen in het paradijs is, naast Maria.

De jezuïeten zijn begonnen als een geheime groep en die groep werd gesticht door Ignatius van Loyola (wrs. . een cryptojood) als de Sociëteit van Jezus. Loyala was ook de oprichter van de illuminati. Een satanische organisatie met als doel de Europese leiders te controleren.

De gemeenschap der Jezuïeten had als doel het dienen van de Paus en Loyala werd de eerste Jezuïeten-generaal. ( de jezuïeten zijn de machthebbers op de achtergrond en vergelijkbaar met bv. de CIA)

Deze twee groeperingen, de illuminatie en de jezuïeten, bleken in de loop der eeuwen zeer veel invloed op de achtergrond te hebben op de religieuze en politieke ontwikkelingen wereldwijd. En de jezuïeten hebben grote macht binnen de R.K. kerk via de “Zwarte paus”.

Deze twee groeperingen worden meestal geleid door “cryptojoden” of leden van de khazarenmaffia, maar altijd zo dat zij niet in het vizier zijn. Zij kunnen overal infiltreren maar zodanig dat zij nooit ergens de schuld van kunnen krijgen.

Wereldoverheersing is een doel van hen en van de Paus, geholpen door de Jezuïeten en hun organisaties.

De hele wereld is vergiftigd met en door de jezuïeten, de illuminatie ( de Khazaren) en uiteindelijk door satans plan: de aanbidding van lucifer als zijnde god en het afhouden van de mensen van de waarheid.

Het Arabische volk is weggehouden van de bijbel maar ook van veel andere kennis. Het Arabische volk moest een leger blijven om het vuile werk te doen. Dat zij slachtoffer zijn van geheime plannen weten de gewone mensen niet. Zij kennen de rol niet van de zgn. elite en de gewone mensen zijn hier slachtoffer van. Of zij nu joods zijn, of moslim of christen. Zij zijn voorgelogen om te dienen als slaaf.

De vrijmetselarij stamt uit de tijd van koning Salomon uit het oude testament. De occultisten stammen uit diezelfde tijd. Zij hoorden bij de babylonische religie waarvan ze geen afstand wilden nemen en ze vormen vandaag de dag de illuminatie die de zgn. elite vormt, die alle macht naar zich toetrekt. Zij zijn luciferaanbidders en als je lucifer aanbidt dan kun je het goed hebben op deze aarde. Maar je verkoopt je ziel om materieel gewin, voor macht en/of voor “een later met lucifer”.

De illuminatie is overal geïnfiltreerd. Vanaf het begin in het jodendom, later in het vaticaan en in allerlei christelijke denominaties en in de door het vaticaan uitgevonden islam. Daarom vind je overal dezelfde “wetten” van mannelijke macht, (kinder) misbruik en pedofilie. Zij zijn occultisten die alles omdraaien: wat mooi is, wordt lelijk, wat goed is, wordt kwaad. Zij gebruiken gewone mensen als hun slaaf voor hun genoegens en danken die slaaf met gemak weer af. Als het moet offeren ze hun eigen bevolking op. Dat doen ze via oorlogen en via vals vlag aanvallen. Niets gebeurt zomaar en alles gebeurt op occulte datums en onder occulte omstandigheden. Als je je er in verdiept, kom je veel tegen waar de mensheid geen weet van heeft. Dat is de kracht van het internet en van revisionistische historici die dan ook een bedreiging vormen voor de “elite” die daarom veel probeert te verbieden onder het mom van nepnieuws waar censuur voor moet komen.

De elite kent een paar stromingen om wereldoverheersing te verkrijgen: een zionistische, een communistische en een mengvorm daarvan. Soms bestrijden ze elkaar. Althans zeker voor de bühne. Ze gebruiken islam en christendom en jodendom om tegen elkaar op te zetten. Veel volgelingen van deze religies kennen de ware achtergronden niet.

Een grote rol speelt het vaticaan en verder de rijke banksters (bankiers/gangster) en de KM. Zij zetten hun pionnen overal in. Ze kweken haat zodat mensen tegenover elkaar komen te staan en buiten dat uit. Niets gebeurt vanzelf en alles is georkestreerd.

Het enige dat gewone mensen kunnen doen, is wakker worden en de waarheid proberen te achterhalen. Dat is heel moeilijk want overal vind je soms maar halve waarheden en de verbinding van goed en kwaad.

Ik schrijf dit niet om een religie belachelijk te maken. Ieder mens zoekt van nature in principe God.

Behalve als je in handen van luciferianen bent, zoek jet het goede, het schone, het ware. Maar we zijn met z’n allen gehersenspoeld.

Maar echte mentale soevereiniteit willen, betekent dat je de waarheid wilt weten op alle gebieden van van je leven, wat er ook gebeurt. Willen weten over wat er echt in jouw wereld gebeurt, en hoe het contrasteert met wat je wordt verteld over de toestand in de wereld door zelfverzekerde praters op de tv in de journaals en bij eeuwig zelfde opinieprogramma’s met altijd dezelfde mensen aan dezelfde tafels. Het betekent de waarheid willen weten, zelfs als zeer krachtige mensen niet willen dat je de waarheid kent. En die zijn volop bezig om waarheidszoekers het leven onmogelijk te maken. Het betekent de waarheid willen weten, ook al doet het elk geloof dat je ooit hebt gehad over wat je bent en wat de wereld is, te niet. Ook al moet je dingen uit je jeugd loslaten, hoe pijnlijk ook. En dat je blijft zoeken, ook al zal je niet de hele waarheid vinden. De meeste mensen zijn tevreden en accepteren een aantal onwaarheden, Maar als het te dichtbij komt, kun je vaak niet anders meer. Ook niet als je wat begint te ontdekken. Dan wil je meer weten. Een mentaal soeverein mens wil alles weten. Ook al zet het zijn wereld op zijn kop. Hij streeft naar geestelijke onafhankelijkheid en dat is de oproep in de bijbel: ontdoe je van de demonen. Jezus zegt dat je een vrij mens bent en dat is waarom het christendom zo’n bedreiging is: Jezus roept op tot eigen

soevereiniteit en niemands slaaf te zijn. Onderzoek alles en behoud het goede. Zoek de waarheid en word een onafhankelijke geest.

http://www.cloakanddagger.de/lenny/alberto_rivera.htm
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html
http://www.rense.com/general63/popo.htm
http://www.redicecreations.com/specialreports/2005/04apr/popesofrome.html
https://fenixx.news/2020/01/20/schokkende-prognoses-van-danne-islamitische-bevolking-in-europa/