Over de waarheid 2

“Want alle goden der heidenen zijn duivels: maar de Heer heeft de hemelen gemaakt.” Psalm 96: 5

Nimrod was de eerste mens die God openlijk tartte en zich tegen God verzette. Het lijkt erop dat satan/lucifer Nimrod hiervoor heeft beloond door zijn geest van opstand over de hele wereld te verspreiden. De meeste goden uit veel landen zijn gevormd naar Nimrod, en de meeste godinnen van de wereld zijn gevormd naar zijn vrouw / moeder: Semiramis. Zo ontstond uit Babylon het hele complex van menselijke religie. In zijn vergoddelijkte vorm staat Nimrod, de zonnegod, bekend als baäl. Mythologie onthult het feit dat de god baäl en de godin, de koningin van de hemel , universeel werden aanbeden onder verschillende namen en titels. De geschiedenis bevestigt dat Nimrod en zijn vrouw, Semiramis, de prototypes waren voor alle goden en godinnen die alle volgende culturen en samenlevingen doordrongen.

Nimrod was de Bel, Belus of Baal , dat wil zeggen heer van Babel, de stichter. Aanbeden (zoals de monumenten getuigen) als Bilu Nipra of Bel Nimrod, d.w.z. de god van de jacht; de Talmoedische Nopher, nu Niffer. Nimrod stond bekend als de god van de Chaldeeuwse mysteriën. Die naam was Saturnus. Het woord Baal betekent “ Heer van de zon”.

Mensen die Baal aanbaden in de bijbel: Mattan priester van Baäl, gedood door het volk van het koninkrijk Juda. Jezebel dochter van Ethbaal ( 1 Koningen 16:31 , 1 Koningen 18:19 ) Achab ( 2 Koningen 3: 1-3 ) De Israëliet onder de naam Baalberith nadat Gideon sterft ( Richteren 8: 32-33 )

Over baal aanbidding en kinderoffers: Zij hebben ook de hoogten van baäl gebouwd, om hun zonen met vuur te verbranden voor brandoffers aan baäl, hetgeen ik niet gebood, noch sprak, noch in mijn gedachten kwam ( Jeremia 19: 5) En zij bouwden de hoge plaatsen van baäl, die in het dal van de zoon van Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters door het vuur naar Molech te laten gaan ; die ik hun niet geboden heb, en ik heb het ook niet gedacht, dat zij deze gruwel zouden doen, om Juda te doen zondigen. ( Jeremia 32:35)

God zegt dat Hij zijn priesters streng zal straffen: “Ik zal ook mijn hand uitstrekken op Juda en op alle inwoners van Jeruzalem; en ik zal het overblijfsel van baäl van deze plaats afsnijden, en de naam van de Chemarims met de priesters ”( Zefanja 1: 4 ). Het woord Chemarims verwijst naar idoolpriesters. En de uitdrukking met de priesters verwijst naar de tempelpriesters, of Gods priesters. Met andere woorden, er is een ernstig verkeerde relatie ontstaan tussen Gods priesters en de priesters van baäl.

Moloch is ook de god baal, de stier van de zon , en deze werd wijd aanbeden in het oude Nabije Oosten en overal waar de Carthager cultuur zich uitbreidde. Baal Moloch werd verwerkt in de vorm van een kalf of een os of afgebeeld als een man met het hoofd van een stier.

Moloch is geïdentificeerd met Milcom, met de Tyrische god Melqart , met de Carthager Ba’al Hammon aan wie kinderen zogenaamd werden geofferd, met de Assyrische / Babylonische Malik , en bij Palmyra Malach-bel en met elke andere god genaamd ”heer” ( Ba’al) of (Bel), de zonnegod van de Ammonieten in het oude Palestina en de Soemerische baäl. Deze verschillende voorgestelde vergelijkingen in combinatie met de populaire hypothesen van de dag van de zonnetheorie genereerden een enkele theoretische zonnegod baal.

De naam Moloch is niet de naam die zijn aanbidders kenden, maar een Hebreeuwse vertaling. De geschreven vorm Moloch (in de Griekse vertaling van het Septuagint van het Oude Testament), of Molech (Hebreeuws), is specifiek Melech of “koning”. Op dezelfde manier werd Beëlzebub door klinkersubstituten omgezet in Lord of the Flies/ heer der vliegen/ beëlzebub. Hij wordt soms ook Milcom genoemd in het Oude Testament.

Onder de rituelen in de aanbidding van Moloch was het “ gebruik van de tabernakel “van Moloch, waarin het beeld van de god, onder een draagbare luifel , werd geparadeerd. Dit was een wijdverbreide praktijk, in Babylon en elders, waar de geest van een god werd gevoeld in het beeld . Het was ook gebruikelijk om strijdwagens en paarden aan Moloch te wijden.

Religieuze kindermoord was van oudsher wijdverbreid onder de volkeren van het oostelijke Middellandse Zeegebied, maar de cultus van Moloch is de bekendste. In veel gevallen werden de lichamen van kinderen verbrand als offers.

Psalm 106: 37-38: “Ja, zij offerden hun zonen en hun dochters aan duivels, en vergoten onschuldig bloed, zelfs het bloed van hun zonen en van hun dochters, die zij offerden aan de afgoden van Kanaän : en het land werd vervuild met bloed.”

Deuteronomium 12: 29-32: “Dat zult gij de HEER, uw God, niet doen; want elke gruwel aan de HEER, die hij haat, hebben zij hun goden aangedaan; want zelfs hun zonen en hun dochters hebben zij in het vuur voor hun goden verbrand.”

Een gedetailleerde, late beschrijving van Molochs beeld zegt dat het hol was en voorzien was van zeven houders, waarin de verschillende offers van de aanbidders werden neergelegd. In de eerste werd een offer van meelbloem gedaan; in het tweede een offer van tortelduiven; in het derde een schaap; in de vierde een ram; in de vijfde een kalf; in de zesde een os; en in de zevende een kind, dat naar het beeld werd verteerd.

De talmoedische traditie beweert dat het beeld van Moloch gemaakt is van koper en afgebeeld wordt als zijnde zittend op een koperen troon, versierd met een koninklijke kroon, met het hoofd van een kalf, en zijn armen uitgestrekt om zijn jeugdige slachtoffers te ontvangen.

Nimros-d/baal/bel welke naam aan welke god ook gegeven wordt, het is de religie ingegeven door lucifer die macht op aarde wilde en via zijn inspiratie handlangers verwierf.

Over lucifer: Ezechiël 28: 13-18:

U bent in Eden geweest, de tuin van God; elke kostbare steen was uw bedekking, de sardius, topaas en de diamant, de beryl, de onyx en de jaspis, de saffier, de smaragd en de karbonkel en goud: de werken van uw trommelen en van uw pijpen was bij u op de dag dat u werd geschapen. Gij zijt de gezalfde cherub die bedekt; en ik heb u zo gesteld: gij waart op de heilige berg van God; gij wandelde op en neer te midden van de vuurstenen. U was volmaakt in uw wegen vanaf de dag dat u werd geschapen, totdat ongerechtigheid in u werd gevonden. Door de veelheid van uw koopwaar hebben zij u in het midden van geweld gevuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal ik u als profaan uit de berg van God werpen; en ik zal u vernietigen, O bedekkende cherub , uit het midden van de stenen van vuur. Uw hart werd verheven vanwege uw schoonheid, u hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans: ik zal u ter aarde werpen, ik zal u voor koningen leggen, opdat zij u aanschouwen. U hebt uw heiligdommen verontreinigd door de veelheid van uw ongerechtigheden, door de ongerechtigheid van uw mensenhandel; daarom zal ik een vuur uit het midden van u voortbrengen, het zal u verslinden, en ik zal u tot as op de aarde brengen voor de ogen van allen die u aanschouwen.

En Jesaja 14: 13-15: Want gij hebt in uw hart gezegd: Ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren van God: ik zal ook zitten op de berg van de gemeente, aan de zijkanten van het noorden: ik zal opstijgen boven de hoogten van de wolken; Ik zal als de allerhoogste zijn. Toch zult u naar de hel worden gebracht, aan de zijkanten van de put.

En: Satan weet heel goed dat er geen ultieme overwinning voor hem is. De uitgesproken zin is alleen uitgesteld. Maar hij werkt om de laatste triomf van Christus te hinderen en uit te stellen. We kunnen ons verheugen in de zekerheid van de verzekering van Johannes: “Groter is hij die in u is dan hij die in de wereld is” (1 Johannes 4: 4) .

Onder de Sint-Pietersbasiliek, in de Vaticaanse Necropolis, kamer U, staat een afbeelding van lucifer “de lichtdrager”. Deze figuur lijkt op een wit paard te rijden, net als overwinnaar van Openbaringen: Openbaring 6: 2.

De meest waarschijnlijke weergave van lucifer, alle kenmerken worden weergegeven: de stier (de voeten), de adelaar (vleugels) de man (hoofd) en de leeuw (lichaam en staart)

Wees nuchter, waakzaam en doe goede dingen; want uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw , zoekende wie hij kan verslinden (1 Petrus 5.8)

Andere namen voor lucifer: stralende ster, zoon van de dageraad, lichtdrager, licht-brenger

De bijbel zegt: duivel, satan, slang, draak, tegenstander, bewoner van de hel, prins van de duisternis, beëlzebub , Mefistofeles, de heerser van deze wereld, heerser van de duisternis, liegende geest.

Andere namen: baphomet, geit van mendes

Wat is het basisplan van satan?

“Satan transformeert zichzelf in een engel van licht. Daarom is het niet groots als zijn dienaren zich ook in dienaren van gerechtigheid transformeren …” ( 2 Kor.11: 14-15)

“We weten positief dat we van God zijn, en de hele wereld om ons heen, staat onder de macht van de boze.” (1 Johannes 5:19)

Sommige mensen denken ten onrechte dat de satan alle geloof in de bovennatuurlijke wereld moet vernietigen en iedereen op aarde tot een atheïst wil maken! Niets is verder van de waarheid verwijderd. Satan wil een toename van het geloof in de spirituele wereld ( dat is het gevaar van new age en van alle mensen die menen contact te hebben met de andere wereld) , maar hij wil zichzelf vervangen als “God” in plaats van de echte God. Hij wil zichzelf vestigen als heerser over tronen op aarde, heerschappijen, overheden en machten en zich haasten door de tijd dat de hele wereld zichzelf zal aanbidden zoals God in het vlees komt. Satan wil zich in de tempel van God in Jeruzalem vestigen, als GOD. (2 Thess. 2: 4) Satan/lucifer wil volledige erkenning als God, en in absolute heerschappij in het vlees, op aarde zijn. “Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke goddeloosheid op hoge plaatsen.”( Efeziërs 6:12)

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. ( Jakobus 4: 7: 10)

Over luciferianisme waarover ik al vaker schreef: alle door mensen gemaakte religies zijn doordrongen van lucifer. Aanhangers van de babylonische talmoed zijn luciferianen. Evenzo als de vrijmetselaars en de jezuïeten. De jezuïetenoverste ( de zwarte paus) en de andere hoge jezuïeten-generaal zijn occultisten . Ze zijn luciferianen en zij aanbidden wat zij lucifer noemen . Ze geloven niet in satan . Ze geloven in lucifer. En jezuïeten maken de dienst uit in Rome. Zoals de talmoed aanhangers wereldwijd de dienst uitmaken samen met kabbalisten en de khazaren maffia. Het zijn zij, die zich joden noemen en het niet zijn.

Over luciferiaanse filosofie: hun religie is gebaseerd op de kabbala , de luciferiaanse filosofie en de (exoterische) aanbidding van de zon, de aanbidding van lucifer. Ze zijn niet gebonden aan enige eed of trouw behalve die van hun onderling. Ze zijn niet loyaal aan een overheid of volk, behalve hun eigen groep. En zij zijn geen burgers van geen enkel land maar van hun reeds bestaande geheime wereldregering. De filosofie van de mysteriescholen is de luciferiaanse filosofie. Elke religie, kerk, organisatie of groep van mensen die geloven dat ze God zijn, God zullen worden of God worden , praktiseren de luciferiaanse filosofie van de mysteriescholen en handelen ter bevordering van de samenzwering. Lucifer staat voor intellect om het mindere te domineren. Het recht van hen die intellect hebben om de mindere man te domineren. (zie de marxist / leninist de globalist enz.)

Natuurlijk kun je je bewust worden van bepaalde dingen. Ik wou dat ik vroeger begrepen had wat werd bedoeld met “de boze”/ het boze maar ik betwijfel of de tierende dominees, de roepende priesters op de kansel dat zelf wel begrepen. Wat hadden ze ons veel kunnen leren!

Kijk wie de entertainmentindustrie in handen heeft, de MSM, wie het voor het zeggen heeft in het onderwijs. Kijk wie de macht werkelijk heeft. Vallen de schellen al van je ogen?

Kijk eens naar de mentale toestanden van de mensen. Kijk eens wie ons zgn. regeren. Kijk eens naar de mentale toestanden van zgn. beroemdheden. Wie kijkt, ziet een tijd waarin we leven die we duister zouden kunnen noemen. Veel mensen leven in een materiële duistere wereld waarin het hedonisme en het goddeloze steeds meer aan de oppervlakte komt. Er is een enorm verschil in armoede en rijkdom, veel mensen leven in een grote ellende. Toch worden steeds meer mensen wakker. De wakkere mensen zijn Gods vertegenwoordiger op aarde. Een vonk van goddelijkheid schijnt in onze ziel. Het is wat ons als mens definieert. We zijn niet ontworpen om egoïstisch te zijn.

We zijn geen lucifer die staat voor “intellect” om het “mindere” te domineren. Die luciferianen lachen ons gewone mensen ons steeds meer in ons gezicht uit en worden met de dag brutaler. Maar alleen als de samenleving dit ziet en zich opnieuw toewijdt aan Gods dienst, zal ze floreren. We zijn ontworpen om God te dienen, niet onszelf. We moeten geen god worden, wat de luciferianen

ons ook voor houden, dat is de weg naar het bederf.

Illuminatie, Harold Rosenthal: “Uw mensen realiseren zich nooit dat wij hen alleen waardeloze snuisterijen aanbieden die geen vervulling kunnen brengen. Ze kopen er één en consumeren het en worden niet gevuld. We presenteren een andere. We hebben een oneindig aantal uiterlijke afleidingen, zodat het leven niet meer naar binnen kan keren om zijn definitieve vervulling te vinden. Je bent verslaafd geraakt aan ons medicijn waardoor we jouw absolute meesters zijn geworden … ”

“We hebben de mensen gehersenspoeld met onze filosofie van verkrijgen en verwerven, zodat ze nooit tevreden zullen zijn. Ontevreden mensen zijn pionnen in ons spel van wereldverovering. Daarom zijn ze altijd op zoek naar en kunnen ze nooit voldoening vinden. Op het moment dat ze geluk buiten zichzelf zoeken, worden ze onze gewillige dienaren. ”

We zijn Gods dienaar. Elke gedachte en daad moet Hem eren. God is liefde, gelukzaligheid, waarheid, schoonheid, goedheid en gerechtigheid. Wij zijn spirituele wezens. Ons doel in het leven is om van God te getuigen en Gods werk te doen. Hij kan het niet zonder ons. We denken dat als we het juiste geloofssysteem hebben, we op de een of andere manier goede mensen zijn. Gedrag is alles. Je kunt de juiste overtuigingen hebben en je nog steeds heel slecht gedragen. Je ware religie is de som van de dingen van hoe je je dag doorbrengt, wat je deed, zei en dacht, hoe je anderen behandelde Onze belangrijkste relatie is met God binnenin ons. Bidden is praten met God. gewoon zoals we met onze partner praten. Bidden moet je de hele dag door doen. Zo oefen je je gedrag, je moraal. God wil dat we Hem dienen, dat we van Hem houden, dat we Hem eren omdat Hij Zijn Zoon zond.

Jezus zegt in Johannes 4: 23-24 “Maar het uur komt, en nu is het, wanneer de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid: want de Vader zoekt zo iemand om Hem te aanbidden. God is een Geest: en zij die hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. ”

Onthoud dit is een satanisch bezeten wereld vanwege satans jaloezie van God en zijn haat naar God, dat wil zeggen, zijn hoofddoel is de mensheid te manipuleren om hem te aanbidden (denk aan Hollywoodidolen “sterren”, politiek, wetenschap, enz. die gekocht zijn voor roem en aanbidding van satan; dit is verwoestend en kortstondig. Heb God de schepper lief en gooi alle afgoden ver van je.

http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Occult_symbolism_VII#Lucifer