Over babylonianisme

Ik schrijf niet om ook maar iemand te beledigen. Als ik het heb over het jodendom heb ik het meestal over “zij die zich joden noemen en het niet zijn”. Als ik het heb over Rome heb ik het niet over gewone katholieken die in een bepaalde cultuur zijn opgegroeid.

Wat ik probeer is de macht van de top bloot te leggen die elke gedaante aanneemt die hen uitkomt. Die samenwerkingsverbanden aangaat om hun macht te vergroten en de mensheid tot slaaf te maken. De top wordt ook wel cabal genoemd of illuminatie. Zij wordt gevormd door machten die ontstaan zijn in de tijd van Babylon. In de tijd die wij kennen uit het oude testament. De vrijmetselaars werden gevormd in de tijd van het oude testament (Salomon) en zij zijn nu overal doorgedrongen. De vrijmetselaars vormen met de “cabal” de “elite” die de macht in handen heeft en nog meer macht wenst te vergaren. Het zijn luciferaanbidders die lucifer als hun god zien en hem dienen. Dit is de babylonische religie. Deze religie die een satanische religie is, wordt beoefend achter nu nog gesloten deuren maar begint ons steeds meer in ons gezicht uit te lachen want de aanhangers wanen zich onaantastbaar.

Wat ik probeer is mensen hiervan op de hoogte te stellen maar ik wil niemand belachelijk maken. Ik ben katholiek opgevoed maar uit de kerk gestapt omdat ik steeds meer merkte dat zaken niet klopten en dat proces van dingen zien die niet kloppen, is tot op de dag van vandaag doorgegaan.

Als je vandaag de dag ergens kritiek op hebt, word je weggezet als “foob” als “gekkie” als antisemiet enz. Maar waarom zou je geen kritiek mogen hebben op bv. de islam? Waarom ben je dan een islamofoob? Waarom zou je geen kritiek mogen hebben op dingen uit de klimaathype? Waarom ben je dan een klimaatgekkie? Waarom zou je geen kritiek mogen hebben op Israël? Waarom ben je dan een antisemiet? Je mag wel op christendom kritiek hebben, dan ben je geen christofoob enz. Als kritiek niet mag, heb je iets te verbergen.

Ik ben uit de matrix gestapt maar ik ben nog steeds christen omdat Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Ik gun het iedereen dat te doen.

Het religieuze systeem dat bekend staat als het babylonianisme ( luciferianisme) kreeg zijn naam van de stad waarin het werd gesticht: Babylon op de vlakte van Shinar. De oprichter van deze stad was Nimrod . Nimrod verschijnt slechts voor een korte tijd in de bijbel. Zijn naam wordt alleen genoemd in Genesis hoofdstuk tien, verzen 8-10. Vers acht leert dat Nimrod werd verwekt door Cush, en dat hij een machtige op aarde was. Vers negen vertelt dat hij een machtige jager was voor de Heer. Op het eerste gezicht lijkt deze beschrijving onschuldig genoeg, maar een nader onderzoek zal de ware aard van deze persoon aantonen. Allereerst komt de naam Nimrod van het Hebreeuwse werkwoord nimrode wat vertaald wordt met: laten we in opstand komen Dit geeft aan wat voor persoon Nimrod was. Hij wordt een machtige genoemd. Deze uitdrukking komt van het Hebreeuwse woord gilor wat tiran betekent. Het wordt dus duidelijk dat Nimrod op dat moment niet alleen een machtig man op aarde was. Hij was eerder een tirannieke leider van mannen.

De bijbel leert dat het begin van het koninkrijk van Nimrod bij Babel was, of met andere woorden, Babylon. De goddeloosheid van Babylon blijkt o.a. uit het verhaal van de toren van Babel, dat we zien in Genesis hoofdstuk elf. De mensen van Babel besloten dat ze een enorme toren in hun stad zouden bouwen in direct verzet tegen God. Ze waren in strijd met God omdat ze niet over de aardbodem verstrooid wilden worden zoals God Noach en zijn nakomelingen had bevolen in Genesis 9: 1. Om dit te voorkomen, wilden ze deze toren bouwen die een naam voor hen zou maken. Ze voelden dat dit zou helpen om ze samen te binden en te voorkomen dat ze zich verspreiden. Maar dit alles was in ongehoorzaamheid aan God. God dwong hen zijn wil te doen door hun taal te verwarren en hen te dwingen zich te verspreiden en te proberen zich te hergroeperen volgens een gemeenschappelijke taal. Maar dit kleine incident is zeer indicatief voor de mensen die Nimrod volgden in zijn rebellie tegen God.

Na de dood van Nimrod werd zijn heidense vorm van aanbidding voortgezet door zijn vrouw, koningin Semiramis . Ze beweerde dat haar man de zonnegod was geworden en zou worden aanbeden. Enige tijd daarna werd koningin Semiramis door overspel bevrucht en beviel van een onwettige zoon die ze Tammuz noemde. Het is interessant om op te merken dat Ezechiël 8:14 het incident registreert van vrouwen die treuren om Tammuz.

Bij de geboorte van Tammuz verklaarde Semiramis dat hij eigenlijk Nimrod was en was herboren. Daarnaast beweerde ze ook dat haar zoon bovennatuurlijk was verwekt. Nu wist Semiramis ongetwijfeld van Gods belofte van een Verlosser. Satan gebruikte haar kennis hiervan om haar ertoe te brengen een vals plan van Gods verlossing op te stellen door haar te laten beweren dat Tammuz de redder van de wereld zou zijn. Hoewel Semiramis echter beweerde een redder te hebben gebaard, was zij het die werd aanbeden, niet de zoon. Ze werd aanbeden als de moeder van de goden. Veel verschillende ideeën uit de Babylonische religie zijn door de generaties heen door religies aan het licht gekomen. Waarschijnlijk is de belangrijkste leer die van de moeder-zoonrelatie. Terwijl het Babylonische volk zich over de hele wereld verspreidde, namen ze het idee met zich mee dat Semiramis op wonderbaarlijke wijze was gereinigd en geboorte had gegeven aan de gereïncarneerde Nimrod. Zo begonnen de mensen over de hele wereld een goddelijke moeder en god-kind te aanbidden, lang voor de geboorte van Christus. De vrouw verschijnt op verschillende manieren en wordt met verschillende namen genoemd, maar ze is altijd dezelfde persoon. De Chinezen noemden haar Shingmoo. De Duitsers aanbaden Hertha. De Scandinaviërs aanbaden Sisa. In India stond ze bekend als Indrani. Maar de vrouw was echter Semiramis, de koningin van Babylon. Toen Israël in afvalligheid verviel, aanbad deze zelfs Ashteroth, die bij de Joden bekend stond als de koningin van de hemel zoals verteld in Jeremia 44: 17-19. De verspreiding van deze leer was groot in de tijd van Christus.

Het was in deze tijdsperiode dat Christus werd geboren. Toen Hij zijn bediening volbracht en de apostelen uiteengingen en kerken-gemeenten begonnen, verspreidde het Woord van God zich over de hele wereld. Naarmate de eeuwen verstreken, raakten veel van deze kerken echter in afvalligheid. Het heidendom begon zich te vermengen met christendom. De koningin van de hemel werd Maria.

Er zijn andere overeenkomsten die aantonen dat de katholieke leer van Maria een uitloper is van het Babylonische. In zijn vergoddelijkte vorm staat Nimrod de zonnegod bekend als Baäl. Semiramis, als de vrouwelijke goddelijkheid, zou Baalti worden genoemd. Dit woord vertaald in het Engels betekent “My Lady.” In het Latijn zou het worden vertaald met “Mea Domina”. Deze naam wordt de naam Madonna, de naam waarmee vaak naar Maria wordt verwezen.

Omdat de bijbel leert dat er maar één bemiddelaar is tussen God en de mens en dat dat Jezus is (1 Timoteüs 2: 5), is het duidelijk dat Maria die titel niet op bijbelse wijze heeft ontvangen. Ze verwierf een van de namen van de moedergodin van Babylon. De koningin van de hemel is een andere naam voor Maria die is overgenomen van de heidense Babylonische godsdiensten. Het is dus duidelijk dat de katholieke doctrine van Maria niets meer is dan het oude babylonianisme gekleed in christelijke terminologie.

Babylonianisme is door de eeuwen heen ook doorgegeven in de vorm van symboliek . De Babyloniërs waren erg symbolisch in alles wat ze deden, en deze symbolen van aanbidding zijn nog steeds te zien vandaag.

Een symbool van belang binnen de babylonische religie is de obelisk of toren. De obelisken werden overal in Babylon en Egypte gevonden. Vaak zijn deze obelisken vervoerd naar plaatsen van hoog aanzien, zoals de toegang tot de Sint-Pieter kathedraal in Rome. In de babylonische religie dienden deze obelisken twee doelen in de eredienst. Allereerst werden ze geassocieerd met zonaanbidding. Ze wezen naar de zon in een vorm van eerbetoon als de grote levensgever. Maar deze monumenten stonden ook bekend als seksuele symbolen. Ze waren representatief voor de fallus die, samen met de zon, als een symbool van het leven werd beschouwd. Dus deze obelisken waren echt een combinatie van seks en zonaanbidding.

Een andere doctrine van het babylonianisme die tot op heden is voortgezet, is die van het celibaat van het priesterschap. Deze praktijk begon met koningin Semiramis. Deze praktijk verspreidde zich snel over de heidense wereld. Het arriveerde uiteindelijk in Rome door de aanbidding van de Babylonische godin Cybele. Deze praktijk is door de jaren heen in de katholieke kerk voortgezet. De eed van het celibaat was de priesterlijke tonsuur. Een tonsuur is het scheren of knippen van een ronde plek op het hoofd van priesters bij hun wijding. Deze praktijk was een overdracht van de wijding van de priesters van Bacclus, wat een andere naam is voor de onwettige zoon van koningin Semiramis. Dus zelfs dit merkteken dat priesters als inwijdingsritueel ontvangen, vindt zijn oorsprong in de heidense religies van Babylon.

In de katholieke leer zitten dus allerlei symbolen van de baälreligie. Maar niet alleen daar.

Nimrod, tammuz, baal het zijn namen voor een god die staat voor lucifer die aanbeden wil worden. Het is samengekomen in de satanische religie van o.a. de vrijmetselarij en te vinden binnen stromingen van het jodendom. Lucifer heeft zijn tentakels overal verspreid en krijgt zijn verering via geheime genootschappen en religies over de hele wereld.

Via het vaticaan en de jezuïeten die vergelijkbaar zijn met de CIA, is de islam georkestreerd want het vaticaan wil juist de baalgodsdienst, de luciferaanbidding in stand houden en overal zijn macht uitoefenen.

http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html
http://www.rense.com/general63/popo.htm
http://www.redicecreations.com/specialreports/2005/04apr/popesofrome.html
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=TerryHomePage:The_Babylonian_Roots_of_Catholicism
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:Shia_muslim_genocide
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:About_this_site
http://www.thebabylonmatrix.com/index.php?title=911:History_of_oppression#1800