20230322 Over onze afvalligheid

Van de CatholicAmericanThinker, zie daar links en afbeeldingen, google translate, deeple translate

Voorheen het Thinking Catholic Strategic Center

(Ed.: ik deel dit omdat het niet alleen over Amerika gaat. Ik ben het lang niet met alles eens maar soms vind ik hier goede stukken, die ik graag deel.)

Lucas 21: 29-31: Enkele tekenen van Amerika’s verlatenheid, en geestelijke gebondenheid.

Linda Kimball, woensdag 15 maart 2023

In onze tijd is het christendom dood en Amerika verandert snel van postchristelijk naar actief vijandig ‘ontwaakt’ seculier heidendom. Amerika’s afvalligheid, subjectivisme, afgoderij, occultisme, panseksualiteit, ongebreidelde abortus, drugsgebruik, sodomie, homoseksueel huwelijk en ander kwaad zijn vergelijkbaar met die van de generatie na de zondvloed van Babylon, Sodom en Gomorra en Egypte.

Na de Obergefell v. Wade-beslissing uit 2015 ( Obergefell v. Hodges, 576 U.S. 644 (2015) is a landmark case of the Supreme Court of the United States which ruled that the fundamental right to marry is guaranteed to same-sex couples by both the Due Process Clause and the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment of the Constitution.) zei Dr. Peter Jones dat de uitspraak van het Hooggerechtshof een historisch teken is voor de afvalligheid van de Verenigde Staten. In ‘The Body Politic is Queer’ betoogde Jones dat de Onafhankelijkheidsverklaring verklaart dat onvervreemdbare rechten en wetten die door onze Schepper zijn verleend, zinloos zijn geworden door de valse herdefinitie van het huwelijk door het Hooggerechtshof. Met deze uitspraak is de VS duidelijk een goddeloze natie. (truthxchange, 26 juni 2015)

In een preek uit 2007, getiteld ‘Een natie verlaten door God’, zei de zeer gerespecteerde predikant John MacArthur: ‘Ik ben er zonder enige twijfel van overtuigd dat God Amerika in de steek heeft gelaten’, waarmee hij bedoelde dat hij de heg van bescherming heeft weggenomen. Na de Obergefell v. Wade-beslissing zei MacArthur dat deze uitwisseling van de ene reeks waarden ten gunste van de andere geen verrassing is voor ons die al weten dat de god van deze wereld de geest heeft verblind van degenen die niet geloven (2 Kor. 4:4). 26 juni 2015 is een belangrijke mijlpaal in de Amerikaanse demonstratie van deze oude realiteit en het is Romeinen 1 die duidelijk het bewijs identificeert voor de toorn van God over een goddeloze natie:

“…seksuele immoraliteit gevolgd door homoseksuele immoraliteit die uitmondt in een verworpen geest. Deze meest recente stap herinnert ons eraan dat Gods toorn volledig is gekomen. We zien nu verworpen geesten op elk niveau van leiderschap – in het Hooggerechtshof, het presidentschap, het kabinet, de wetgevende macht, de pers en de cultuur.” (Een open brief aan TMS Alumni, John MacArthur, 27 juni 2015)

De afgrond

In zijn boek “The Unseen Realm” ziet Dr. Michael Heiser Deuteronomium 32:8-9 als het oudtestamentische equivalent van Romeinen 1:18-25, een passage waarin de Heer de mensen overgaf aan hun rebellie (Psalm 50:16- 22) en in geestelijke gebondenheid (Handelingen 7:42; Mattheüs 12:43-45.) ( Ed.: De toorn van God over de heidenen

18Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,

19omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.

20PWant de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

21Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.

22Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden,

23en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.

24Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.

25Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.) Heiser beschrijft hoe Jahweh’s oordeel over Babel niet alleen resulteerde in de verstrooiing van de naties, maar in de onterving of het verlaten van die naties door God en in Zijn schenking hen over in geestelijke slavernij aan de verdorven, mindere Elohim van Psalm 82.

In “More Than Conquerors” schrijft William Hendrickson dat wanneer God de mensen overgeeft aan rebellie, de prins der duisternis de macht krijgt om de afgrond te openen en de demonen eruit te laten. Zodra de afgrond wordt geopend, komt er rook uit van bedrog, waanvoorstellingen, zonde, verdriet, morele duisternis en vernedering:

“…door Gods goedkeurend besluit wordt (de duivel) niet verhinderd zijn slechte plannen uit te voeren in de harten van de mensenkinderen, een slechtheid waarvoor hij – niet God – verantwoordelijk is….God gebruikt zelfs het werk van de duivel als een straf en als een waarschuwing voor de goddelozen, een waarschuwing opdat zij zich kunnen bekeren.” (Meer dan overwinnaars: een interpretatie van het boek Openbaring, p. 120)

De bijbelse verklaring van het verlaten van samenlevingen gebruikt het concept van oordeel en geestelijke gebondenheid in plaats van ruimtelijke verklaringen zoals opkomst en ondergang. Volgens het Geopenbaarde Woord is een samenleving ofwel collectief onderworpen aan de Wil en het Gezag van God, ofwel komt ze in opstand tegen Hem. In het boek Ezechiël wordt Israël bijvoorbeeld afgebeeld als een opstandige, afgodische en daarom slechte natie die het oordeel van God volledig verdient.

In Ezechiël 1 leren we dat de stem van God tot zijn profeet Ezechiël is gekomen door de Heilige Geest met betrekking tot het komende oordeel over Israël. Volgens Matthew Henry, het eerste deel van Ezechiëls visioenen, (ver. 4-14),

“…. vertegenwoordigt God zoals hij wordt bijgewoond en gediend door een enorm gezelschap van engelen, die allemaal zijn boodschappers zijn, zijn dienaren, die zijn geboden doen. Dit visioen zou indruk op de geest maken met plechtig ontzag en angst voor het Goddelijke ongenoegen…” (Matthew Henry’s Concise Commentaries, Ezechiël 1:1-14)

In Ezechiël 9 ziet de profeet engelachtige beulen tevoorschijn komen om het werk van Gods oordeel over een afvallige samenleving te doen. Henry gelooft dat er een zinspelende verwijzing kan zijn naar de Chaldeeën als de werkelijke menselijke beoordelingsinstrumenten.

In Lukas 21:29-31 leerde Jezus zijn discipelen een gelijkenis die betrekking had op oordelen van God en onze behoefte om de tekenen van oordeel te onderscheiden:

“Kijk naar de vijgenboom en alle bomen. Zodra ze in blad uitkomen, zie je het zelf en weet je dat de zomer al nabij is. Zo ook, als je deze dingen ziet gebeuren, weet je dat het koninkrijk van God nabij is.”

Christus zegt tegen zijn discipelen dat ze moeten letten op de tekenen waarmee ze kunnen oordelen. Pas dus op dat u in onze eigen tijd niet misleid wordt door het volgende moderne zuurdesem: evolutietheologie, Revoice (verandering, vervanging), CRT ( Critical Race Theory) en andere valse leringen zoals het evangelie van sociale rechtvaardigheid en het welvaartsevangelie; occulte heidense doctrines zoals de evolutionaire opgang van apen, praktijken zoals yoga, gevoeligheidstraining en transcendente meditatie. Laat u niet verleiden door wereldse verleidingen zoals pornografie, drugs en verdorven amusement, en laat u ook niet verraden door uw eigen zondige aard, opdat de dag van dood en oordeel niet over u komt als u niet bent voorbereid. Want zo zal het komen over demonisch onderworpen wereldse mensen wier geest op aardse zaken gericht is. Voor hen zal het oordeel angstaanjagend zijn.

Tussen spirituele en tijdelijke tekens is het de spirituele die het belangrijkst is, omdat ze de geest van mensen onderwerpen en vormen.

In “Occult Bondage” verschaft Dr. Kurt Koch (1913-1987), een zeer gerespecteerde Duitse protestantse predikant die over de hele wereld pastor was, raad gaf en meer dan twintigduizend mensen verloste die leden aan demonische onderwerping in zijn verschillende vormen en manifestaties, geestelijke tekenen van gebondenheid. In plaats van spirituele gebondenheid spreekt Dr. Koch over occulte of demonische gebondenheid en zegt dat de eerste dingen die onderwerp worden de gedachten en gevoelens van een persoon zijn:

“Dit resulteert vaak in een volledige houding van onverschilligheid ten opzichte van enige spirituele invloed en tot een openlijke afwijzing van elk geloof in God. Het Woord van God verliest zijn spreekkracht en Gods beloften verliezen hun betekenis. De persoon merkt dat hij alleen kwade gedachten in zijn geest kan koesteren en ideeën die in strijd zijn met God. Hij wordt gegrepen door een passie voor liegen en onzuivere gedachten. Inderdaad, het verlangen om te liegen vervult hem zo dat hij dit onbewust doet. Ondanks dat hij geen spijt heeft van zijn zonden, zal hij worden geplaagd door een voortdurend gevoel van rusteloosheid, een gebrek aan vrede en depressieve stemmingen.” (Occulte slavernij, p. 140)

MacArthur zegt het zo: Het vermogen tot redeneren is gecorrumpeerd, en als dat gebeurt, is het hele gevoel voor moraliteit verwrongen en functioneert het geweten, dat slecht geïnformeerd is, niet. Dus dan zien we gewetenloos gedrag en mensen lachen om afwijkingen op televisie en elders in plaats van op hun gezicht te vallen en te huilen omdat ze zijn overgegeven aan een verdorven geest. Ze zijn vervuld van alle ongerechtigheid, slechtheid, hebzucht, afgunst, moord, bedrog, boosaardigheid, laster en haat tegen God.

In de volgende voorbeelden gaat Dr. Koch dieper in op denk- en emoties omstandigheden die duiden op de demonische onderwerping die met de dag steeds meer kenmerkend wordt voor de Amerikaanse cultuur. Aan deze elkaar overlappende tekens zult u de hand van Gods oordeel onderscheiden:

Vervormd, verwrongen karakter resulterend in kwaadaardig narcisme, hard egoïsme, onsympathieke donkere natuur

Extreme passies die resulteren in abnormale seksualiteit, zoals homoseksualiteit, sodomie, pederastie, sadomasochisme en lesbianisme; opvliegend karakter, woede-uitbarstingen, strijdlust, verslaving, gemeenheid

Dwangmatige gedachten aan zelfmoord en moord; vervolgingscomplexen; paranoia, psychose

Demonische bezetenheid aangeduid door morele domheid, narcisme, waanvoorstellingen; destructieve, moordzuchtige driften; aanvallen van manie, neiging tot geweld, stemmen horen, bewust atheïsme, gesimuleerde vroomheid, godslasterlijke gedachten, woorden en daden en onverdraagzame, intolerante houding tegenover Christus, God, kruisen, gebed, Tien Geboden monumenten, trouwe christenen en trouwe joden. (Occult ABC, Koch, pp. 266-282)

In klinische termen beschrijft psychopathie mensen die lijden aan een of meer van de voorgaande spirituele aandoeningen. In “Leftism as Psychopathy,” betoogt John Ray, MA, Ph.D., dat morele zwakzinnigheid een primair kenmerk is van psychopathie voordat hij enkele van zijn andere bepalende kenmerken kort schetst:

“(de psychopaat) is onbewogen door wreedheid (behalve om het leuk te vinden om het te plegen); hij heeft geen morele of ethische ankers of normen; hij is diep (maar discreet) verliefd op zichzelf en veracht zo heimelijk anderen en denkt dat ze alleen geschikt zijn om te worden gedomineerd en uitgebuit door hem en mensen zoals hij; hij is een geweldige manipulator die ervan houdt om anderen door middel van bedrog of anderszins zijn bevelen te laten uitvoeren; hij is de meester van de leugen en de valse voorwendselen, maar ziet geen reden om van gelegenheid tot gelegenheid consequent te zijn; hij zal alles zeggen om even lof of bewondering te krijgen; zijn enige echt sterk gevoelde emoties lijken haat en minachting te zijn en hij is vooral woedend op degenen die hebben wat hij wil en die totaal gewetenloos zullen zijn in het proberen te grijpen wat anderen voor zichzelf hebben. Maar bovenal lijkt de psychopaat niet goed van kwaad te kunnen onderscheiden en, daardoor soms moorden en andere gruwelijke misdaden pleegt of er aan meewerkt met een schijnbaar zuiver geweten.”

Volgens Ray omvatten psychopaten van onze tijd de gemiddelde linkse academicus, George Galloway, Castro, John Kerry, Bill Clinton en Barack Obama.

MacArthur vat psychopathie als volgt samen: “…ze zijn zonder reden, zonder geweten. Dit is wat het betekent als God een samenleving verlaat.”

In ‘Hostage to the Devil: the Possession and Exorcism of Five Contemporary Americans’ (1992) presenteert Malachi Martin vijf casussen die belangrijke elementen en grondhoudingen uitdrukken die kenmerkend zijn voor de tekenen van demonische onderwerping en bezetenheid die de goddeloze Amerikaanse samenleving inhalen. In de bezeten persoon worden deze elementen en houdingen tot een zeer bekrompen en angstaanjagend uiterste gedreven. Martin vat deze overlappende tekens samen in de volgende punten:

A. Morele domheid, wat zin betekent, lijkt ineens onzin; niets klopt ooit. Bijvoorbeeld:

1. Vers van de uitspraak van het Hooggerechtshof over het homohuwelijk, hebben de Democraten in Californië een wetsvoorstel ingediend dat het gebruik van de woorden “echtgenoot” en “vrouw” in de federale wetgeving verbiedt, omdat het “gendertermen” zijn en homo’s discrimineren .” (redrocktribune.com, 10 juli 2015)

2. Uit een bijna grenzeloos menu van absurditeiten geeft AP-award-winnende columnist Richard Larsen de volgende voorbeelden:

A. u kunt worden gearresteerd voor jagen of vissen zonder vergunning, maar niet voor illegaal verblijf in het land.

B. schoolkinderen moeten toestemming van hun ouders krijgen om op excursie te gaan of een aspirine te nemen op school, maar niet om een ​​abortus te ondergaan of een morning-afterpil te nemen.

C. we hebben politici die gezagsgetrouwe burgers willen verbieden wapens te bezitten, maar straaljagers willen geven aan de Moslimbroederschap in Egypte, en wapens willen geven aan het verzet in Syrië dat tegenstanders onthoofdt en hun hart opeet.

D. een zevenjarige jongen kan van school worden gestuurd omdat hij zegt dat zijn leraar leuk / schattig is, maar het is volkomen acceptabel om een ​​les over seksuele verkenning of diversiteit op de lagere school te geven.

e. u betaalt trouw uw hypotheek, ontzegt uzelf luxe, terwijl uw buurman iPhones, tv’s en nieuwe auto’s koopt; en de overheid scheldt zijn schuld kwijt als hij zijn hypotheek niet kan betalen.

F. schoolkinderen mogen de meest vulgaire woorden en uitdrukkingen spuwen, maar riskeren schorsing als ze openlijk over God of Jezus Christus praten.

2. Hopeloosheid, uitputting, dood, zelfmoord, wreedheid en minachting worden culturele normen

3. Moreel relativisme en/of subjectivisme: de verdorven volharding dat er geen essentiële verschillen zijn tussen goed en kwaad en man en vrouw; alle ‘waarheid’ en ‘morele’ waarden zijn onderhevig aan iemands persoonlijke voorkeur. Mensen van vóór de zondvloed waren subjectivisten. (Ed.: Vertaald uit het Engels-Subjectivisme is de doctrine dat “onze eigen mentale activiteit het enige onbetwistbare feit van onze ervaring is”, in plaats van gedeeld of gemeenschappelijk, en dat er geen externe of objectieve waarheid is. Wikipedia (Engels)) De vroege kerkvader Johannes van Damascus gebruikt de term barbaarsheid in plaats van subjectivisme om de dagen van Adam tot de tijd van Noach te beschrijven:

“Barbarij is dat wat heerste vanaf de dagen van Adam tot tien generaties lang tot aan de tijd van Noach. Het wordt barbaarsheid genoemd vanwege het feit dat in die tijd de mensen geen heersende autoriteit of wederzijdse overeenstemming hadden, maar dat ieder mens onafhankelijk was en zichzelf de wet oplegde naar de voorschriften van zijn eigen wil. (Johannes van Damascus, “The Fount of Knowledge”, Political Apocalypse, Ellis Sandoz, p. 131)

4. Wetenschappelijk empirisme dat het bovennatuurlijke en wonderbaarlijke uitsluit omdat alles verklaard moet worden in ‘natuurlijke’ of empirisch verifieerbare wetenschappelijke verklaringen

5. Naturalisme: Dit betekent dat aangezien alles wat bestaat het evoluerende universum van materie en energie is, er voor de moderne mens geen relevantie kan zijn in iets dat niet rationeel kan worden begrepen en geen ‘waarheid’ die belangrijk is buiten wat werelds of natuurlijk is.

8. Androgynie: de versmelting van man en vrouw, wat van oudsher het heidense ideaal is geweest. Tegenwoordig betekent het dat er meerdere en steeds groter wordende ‘geslachten’ en uitingen van ‘liefde’ zijn

9. Fatale verwarring tussen geest (geest, wil, geweten) en DNA en grijze stof, of hersenen. Als alles van de geest kan worden gemaakt om te lijken op een product van DNA of het afvuren van synapsen of beweging van chemicaliën in grijze materie, dan kunnen zonde en kwaad worden gemaakt om te lijken op alleen chemische interacties of genetisch veroorzaakt. Een voorbeeld van de waanzin veroorzaakt door fatale verwarring is te zien in het artikel uit 2013, “Deep Divide of ‘Evil Genes.” Het artikel meldt dat evolutionaire biologen aan de Universiteit van Connecticut het DNA van massamoordenaar Adam Lanza analyseerden in de hoop te bepalen of een kwaadaardig gen ervoor zorgde dat hij een moorddadige moordpartij begon. (Deep divide of ‘evil genen, Julia Llewellyn Smith, Age of Technology, 11 april 2013)

10. Satanische inversie: Een fundamenteel teken van demonische onderwerping is de omkering van leugen boven waarheid; kwaad boven goed; de duivel boven God. Satanische inversie is een primair wapen van boze geesten.

In ‘Painted Black’ verbindt Dr. Carl Raschke, hoogleraar Religiewetenschappen aan de Universiteit van Denver en toonaangevende autoriteit op het gebied van Amerika’s zich uitbreidende subculturen van duisternis, hij verbindt de stukjes van een angstaanjagende puzzel en onthult de huiveringwekkende feiten en zaken achter een onzichtbare golf van kwaad die onze natie overspoelt. Hij wijst erop dat het harde egoïsme, decadentie, pornografie, drugs, heavy metal rock, massamoorden, criminaliteit, ‘nieuwe religies’ en occultisme in de Amerikaanse cultuur sociale en spirituele banden hebben die hen samenbinden, waaruit blijkt dat deze diverse kwaden deel uitmaken van een soortgelijke spirituele soort die zich manifesteert in een wil om kwaad te doen. (blz. 406)

In dit korte overzicht hebben we bepaalde tekenen van Gods oordeel gezien, evenals wat er gebeurt in een goddeloze samenleving wanneer God de opstandigen overgeeft aan geestelijke gebondenheid en verdorven geesten. De verdorvenen denken dat ze wetenschappelijk verlicht zijn, dat ze briljante vooruitdenkers zijn, terwijl trouwe orthodoxe christenen domme, achterlijke, voorwetenschappelijke traditionalisten of fundamentalisten zijn. Maar zogenaamde vooruitstrevende denkers zijn imbecielen wiens geest verdorven is, het geweten slecht is en de wil veranderd in slechtheid. De demonisch beïnvloede liegt dwangmatig en verzint bizarre religies, ideologieën, boeven zoals buitenaardse wezens…, klimaatverandering en aanbidding van evoluerende energieën en krachten. Bovendien praten ze graag over spiritueel zijn alsof het volkomen redelijk is voor imbecielen om hun eigen spiritualiteit uit te vinden en te aanbidden. Volgens MacArthur is dit de mens helemaal onderaan. Het is volledige afwijzing van de Heilige Drie-enige God en het ware geloof.

Op bepaalde momenten in de geschiedenis treedt Jahweh op als rechter en geeft hij zondaars over aan geestelijke gebondenheid en de gevolgen van hun zonden. (Romeinen 1:26, 28) Dr. Peter Jones merkt op:

“Deze daad van God, de rechtvaardige Rechter, door hen over te geven betekent ‘zijn overgave van de betrokken personen aan een meer geïntensiveerde en verergerde cultivering van de lusten van hun eigen hart met als resultaat dat zij voor zichzelf (in dit leven) een dienovereenkomstig grotere tol van vergeldend oordeel.” (Het andere wereldbeeld, Peter Jones, p. 187)

Deze actie van God in de geschiedenis is in afwachting van Zijn laatste oordeel, wanneer het te laat zal zijn voor genade. Hendrickson-commentaar:

“Onder de symboliek van een sprinkhanenplaag beschrijft Johannes de machten en invloeden van de hel die werkzaam zijn in de harten en levens van mensen. Dit zijn geen gewone sprinkhanen; ze vernietigen de vegetatie niet (of beschadigen deze zelfs niet). Ze schaden de mannen die niet verzegeld zijn (Openbaring 7:1-8). Maar – ere zij God – de duur van hun vernietigende werk is definitief bepaald door Gods toestemmingsbesluit: vijf maanden niet langer.’ (Meer dan veroveraars, p. 121)

Tot slot, als we de tekenen van oordeel en geestelijke gebondenheid onderscheiden en het daaruit voortvloeiende kwaad en waanzin, zijn onze harten gebroken omdat God het goddeloze Amerika heeft verlaten en grote aantallen mensen – vooral religieuze, politieke en culturele leiders – heeft overgeleverd aan geestelijke gebondenheid. en verdorven geesten. Zo’n toestand kan ervoor zorgen dat we willen opgeven. Maar de gelovigen mogen nooit opgeven. “Als God voor ons is,” zei Paulus, “wie kan dan tegen ons zijn?” (Romeinen 8:31) We moeten volharden in het geloof en de hoop niet opgeven dat Gods geduldige goedheid bij het uitstellen van het laatste verschrikkelijke oordeel, zodat mensen hun zonde kunnen inzien, hen tot berouw zal brengen.

Het enige wat de Waarheid voor Hem in deze wereld heeft, zijn wij .

Het herstel van Waarheid = Realiteit in de harten en geesten van mensen is nu volledig afhankelijk van jou en mij; als we het niet doen, wordt het niet gedaan.