20230307 Over God die overal te vinden is

Via In de Bijbel

Er is een God. Een God.

(Ed.: ik heb dit eerder gedeeld maar doe het nog eens. De site beveelt aan alles op te slaan want ze worden soms aangevallen. Ze zijn inderdaad wel eens niet bereikbaar geweest. Het heeft zin goede stukken op te slaan ook omdat bloggers niet altijd achtief blijven. Ik vind dit heel mooi: uit Een, velen in tegenstelling tot uit velen een. God versus satan.)

Google translate gebruikt en niet aangepast.

Lees en deel en dank.

“Alles wat ik heb gezien, leert me de Schepper te vertrouwen voor alles wat ik niet heb gezien. Wat de grote Voorzienigheid ook voor ons bereidt, het moet iets groots en genereus zijn, en in de grote stijl van zijn werken.” -Ralph W. Emerson

Er is een God. Een God.

Het is moeilijk om het niveau van onwetendheid te begrijpen dat nodig is om te geloven:

Dat er geen intelligente schepper is en dat alle dingen zichzelf hebben bedacht, uitgevonden, geassembleerd en geactiveerd.

God is overal te vinden waar je kijkt. (Ed.: daarom fotografeer ik graag want daardoor leer je zien en daarom deel ik foto’s. Maar God is niet alleen daarin te vinden. Ook in liefde tussen mensen. Ook al is er oorlog ergens en leven we nu in turbulente tijden. God spreekt door ons.)

Misschien heeft God een handtekening, zodat je niet wordt misleid door de oplichters en de tovenaars die er alles aan doen om je van hem en de bescherming die hij biedt af te keren .

Als ze je kunnen misleiden om deze beschermingen af te wijzen, word je weerloos en gemakkelijk te controleren en tot slaaf te maken.

Misschien is dit ontwerp, dat overal in de natuur voorkomt, de handtekening van de Schepper.

Het bevestigt wat de Bijbel ons vertelt over het leven en over de schepping, en over de bron van het leven.

5Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. (Johannes 15:5 HSV)

Al het leven volgt een patroon waarin dingen voortkomen uit één enkele bron, wat leidt tot extra nieuwe bronnen, en die op hun beurt leiden tot nieuwe bronnen, die zich blijven vertakken en voortdurend nieuw leven creëren.

Als de bron wordt afgesneden, zal het leven eindigen.

Als we God afwijzen, zullen we sterven. Als we God aanvaarden, zullen we leven ontvangen. God heeft de dood niet geschapen.

5En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. (1Johannes, 5 HSV)

“God is niet de God van de doden, maar van de levenden. (Matteüs 22:32)

De dood is eenvoudig de afwezigheid van leven en de afwezigheid van God.

Als dit eenmaal begrepen is, zullen degenen die het leven zoeken God zoeken. Degenen die dit niet begrijpen, zullen niet begrijpen waarom vernietiging hen overal volgt.

God is de bron van leven, van schepping, van energie, van bewustzijn, en de Bijbel is gewoon een leerboek over de oorsprong van leven en het pad om het te verkrijgen.

Omdat de mens ervoor koos om goed en kwaad te zien, tegen Gods waarschuwing in, krijgen we een voorbeeld van leven en dood en krijgen we de vrijheid om het een of het ander te kiezen. Er zit geen tussenin. Alle dingen groeien of sterven, en niets is neutraal.

We zijn geplant als zaden, en de sterken zullen leven krijgen en groeien, en de zwakken zullen sterven.

Elk verhaal in de Bijbel volgt dit thema.

God leidt mensen met eenvoudige instructies.

Ze volgen het en leven. Of ze verwerpen het en sterven.

De hele Bijbel volgt dit thema en het wordt tientallen keren herhaald over een periode van duizenden jaren in de geschiedenis, om te proberen de boodschap over te brengen.

Degenen die niet luisteren, krijgen vaak meerdere kansen op verlossing. “Uw Vader is barmhartig.” (Lucas 6:36)

God moet van de macht worden verwijderd.

Degenen die macht over anderen zoeken , weten dat ze die niet kunnen krijgen zonder eerst God uit de macht te verwijderen.

Dus gebruiken ze Gods geboden om hem af te schilderen als een tiran of een onderdrukker, om ervoor te zorgen dat je God afwijst.

Niets is verder van de waarheid verwijderd. Het volgen van Gods eenvoudige geboden is de weg naar totale vrijheid.

Het zijn de tirannen en onderdrukkers die zich verzetten tegen Gods vestiging van rechten en vrijheden.

De 12 geboden van de Bijbel (Tien in Exodus 20, en nog twee in Mattheüs 22:37-39) zijn de originele Bill of Rights.

Ze vestigen particuliere eigendomsrechten en burgerrechten, en de erkenning en waardering van de schepper als de bron van al het leven.

Wijze mannen werden vervolgens aangesteld als rechters om geschillen te beslechten. Er was geen andere regering nodig.

Om mensen weg te leiden van deze eenvoudige en voor de hand liggende waarheden, worden altijd voorbeelden gegeven van mensen DIE deze bevelen NIET volgden ALS REDEN OM ZE TE VERWERPEN.

Niet alleen heeft God zelf een regeringssysteem geschetst voor mensen met zelfbestuur, hij waarschuwde SPECIFIEK DAT mensen NIET GEKWALIFICEERD ZIJN OM ELKAAR TE BESTUREN. Een cruciaal keerpunt in de geschiedenis vindt plaats wanneer de mensen vragen om door mensen geregeerd te worden in plaats van door Gods wet:

De oudsten van Israël (altijd de bron van de problemen, niet de mensen zelf) zeiden:

Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken. (1 Samuël 8:5 HSV)

**(Let op, dit was niet hun oorspronkelijke idee, maar het idee van andere naties die niet onder Gods heerschappij stonden. Ze waren volgelingen in plaats van voorop te lopen en het voorbeeld te geven voor andere naties.)

Gods antwoord: Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn. (1 Samuël 8:7 HSV)

JE KUNT NIET DOOR MENSEN EN DOOR GOD WORDEN GEREGREERD. JE MOET HET EEN OF HET ANDER KIEZEN. DE ÉÉN ZAL DE ANDERE VERVANGEN. ALLE MENSELIJKE REGERINGEN ZULLEN SNEL CORRUPT ZIJN, OMDAT ALLE VORMEN VAN KWAAD ZICH ZULLEN HECHTEN AAN DE OVERHEID. MENSEN KUNNEN NIET OMGAAN MET MACHT OVER ELKAAR.

(Ed.: mensen van het kwaad gaan de overheid vormen / het kwaad nestelt zich in de overheid / het kwaad gaat de overhand krijgen)

Zoals altijd geeft God de informatie die nodig is om te overleven, en geeft hij de mensen genadig nog een kans om hun beslissing te overwegen. Hij waarschuwt het volk dat de koning zijn macht zal misbruiken, hen hun eigendomsrechten zal ontnemen, belastingen zal heffen en hun kinderen tot slaaf zal maken. Dit is misschien de eerste waarschuwing uit de geschiedenis over het kwaad van de overheid en het totalitarisme:

“Dit zal de manier zijn van de koning die over u zal regeren: hij zal uw zonen nemen en hen aanstellen voor zichzelf, voor zijn wagens en om zijn ruiters te zijn; en sommigen zullen voor zijn wagens uitlopen. En hij zal hem aanstellen als aanvoerders over duizenden, en over vijftig; en hij zal ze zetten om zijn land te zaaien, en om zijn oogst binnen te halen, en om zijn oorlogstuig te maken, en instrumenten van zijn wagens. En hij zal uw dochters nemen tot banketbakkers, koks en bakkers.

En hij zal uw velden, en uw wijngaarden, en uw olijfgaarden, zelfs de beste ervan, nemen en ze aan zijn dienaren geven.

En hij zal het tiende van uw zaad en van uw wijngaarden nemen en het aan zijn dienaren en aan zijn dienaren geven. En hij zal uw dienstknechten, en uw dienstmaagden, en uw beste jonge mannen, en uw ezels nemen, en ze aan zijn werk zetten. Hij zal het tiende van uw schapen nemen; en gij zult zijn knechten zijn. En op die dag zult u het uitschreeuwen vanwege uw koning die u zult hebben uitverkoren; en de Heer zal u op die dag niet horen.” (1 Samuël 8:11-18)

Hoe reageerde het volk op deze onheilspellende openbaring van God?

19Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Zij zeiden: Nee, er moet toch een koning over ons komen.

20Dan zullen wij ook zijn als al de volken; onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uit gaan en onze oorlogen voeren.

21Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de HEERE.

22De HEERE zei tegen Samuel: Luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël: Ga heen, ieder naar zijn stad. (1 Samuël 8:19-22 HSV)

Dus God werd aan de kant gezet, het “vrije markt”-systeem kwam tot een einde en het tijdperk van de “grote regering” begon voor Gods volk.

Hier is het schril contrast tussen goed en kwaad. GOED: Leven, schepping, groei en welvaart zijn expansief en groeien naar buiten vanuit één enkele bron, waarbij elk voortbouwt op wat eraan voorafging. Uit één: veel.

Uit één zaadje groeit oneindig leven. Uit één geest, vele ideeën, uit één gedachte, vele daden, uit één God, wordt velen het leven gegeven, uit één Zoon, Verlossing voor allen.

De krachten van het kwaad die tegengesteld zijn, leiden al het leven, alle talenten, alle bekwaamheden, alle productiviteit, alle groei naar een enkel centraal punt van macht. Uit velen, een.

Alle productieve energie wordt omgeleid naar vernietiging. Alle materialen en middelen worden gebruikt om mensen te beperken en tot slaaf te maken in plaats van mensen vrij en mondig te maken. Kunst wordt afval. Voedsel is vergiftigd. Schoonheid wordt afschuwelijk. Liefde verandert in haat. Licht verandert in duisternis. Mensen worden gebruikt als batterijen om de machine van stroom te voorzien en worden vervolgens weggegooid.

Al het goede en levengevende wordt verteerd en vernietigd.

Misschien heeft Satan (Dood) ook een handtekening. De keerzijde van de handtekening van God: Uit velen: Eén.

De occulte orde die nu alle naties controleert, alle mensen tot slaaf maakt, alle vrijheden aanvalt en alle gelovigen over de hele wereld uitroeit, gebruikt een piramidestructuur van controle en macht van bovenaf. Deze handtekening hebben ze overal opvallend geplaatst.

Op hun schuldbewijzen, die worden gebruikt om mensen tot slaaf te maken, staat: “E Pluribus Unum” Out of Many: One.

Uit vele naties, Eén. (Elimineer alle grenzen, rassen en nationaliteiten) Van de vele regeringen, Eén. (Globaal gecentraliseerde regering) Van de vele religies, Eén. (Aanbidding van Satan.)

Om te begrijpen hoe Satan dit plan heeft uitgevoerd, kijk eens naar wat er gebeurde toen God de geboden uitvaardigde, die de weg naar vrijheid vormden.

Dit is de reden waarom de Bijbel de onderwerpen behandelt die het doet. Duizenden jaren lang wordt ons getoond hoe de Wijzen van Israël het volk voortdurend van God afleiden, en de vernietiging die spoedig volgt. Op bepaalde punten wordt ons getoond WAAROM ze de mensen misleiden: omdat ze heimelijk Satan aanbidden, niet God.

“Mensenzoon, heb je gezien wat de ouden van het huis van Israël in het donker doen, ieder in de kamers van zijn beeldspraak? want zij zeggen: de Heer ziet ons niet; de Heer heeft de aarde verlaten.” (Ezechiël 8:12) (HSV: Daarop zei Hij tegen mij: Hebt u gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis van Israël in de duisternis doen, ieder in de kamer waar zijn afbeelding zich bevindt? Want zij zeggen: De HEERE ziet ons niet, de HEERE heeft het land verlaten.)

Het Oude Testament is een weerspiegeling van de moderne wereld en de moderne tijd. Elk evenement kan worden toegepast op moderne evenementen. Elke fout die de mensen maakten, wordt vandaag de dag nog steeds gemaakt. Elke waarschuwing die de mensen laat zien hoe het kwaad werkt, geldt vandaag nog steeds.

De grote misleiding.

“Satan, die de hele wereld verleidt, werd op de aarde geworpen.” (Openbaring 12:9) / Openbaring 12:9 HSV: En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

Er is een massale misleiding geconstrueerd rond de leugen dat God een uitverkoren mensenras heeft.

Door middel van deze misleiding, opereert Satan over de hele wereld met bijna geen tegenstand.

De zionistische oudsten hebben de wereld ervan overtuigd dat Jezus niet de Zoon van God was, maar dat God hen in plaats daarvan als zijn favoriete volk koos, in directe tegenstelling tot wat het Woord van God zegt.

Ze hebben zichzelf in de plaats van Jezus geplaatst. Dit is de reden waarom ze hem in de eerste plaats hebben vermoord. Zodat zij aan de macht kunnen zijn, in plaats van hij.

Overweeg de bewijzen van deze antichristelijke misleiding:

God beloofde Abraham DAT ALLE NATIES door hem gezegend zouden worden. “in u zullen ALLE GEZINNEN van de aarde gezegend worden.” (Genesis 12:3) Niet bepaalde rassen of families. ALLE. Inclusief jou.

Ondanks hun claim van de status van uitverkoren ras, zullen de Wijzen van Zion iedereen in hun ras accepteren, zolang ze ervoor kiezen om hun verzonnen religie te accepteren en Jezus te verwerpen . Mensen van ALLE rassen worden als Joden beschouwd, als ze het Talmoedisme beoefenen. Er zijn Joden van alle rassen in alle landen op aarde. De enige vereiste is om Jezus als Gods Zoon te verwerpen en de religie van de Farizeeën te aanvaarden.

Een vrouw van de Kanaänieten (die vijanden van Israël waren geweest) vroeg Jezus om haar dochter te genezen, en hij was onder de indruk dat een vrouw die niet van Israël was, nog steeds in hem geloofde. Hij vertelde haar dat WEGENS HAAR GELOOF, haar dochter onmiddellijk werd genezen, wat bewijst dat geloof en niet ras belangrijk is. “vrouw, groot is uw geloof … En haar dochter werd gezond van diezelfde ure.” (Matteüs 15:28)

Toen de oudsten van Zion kwamen opdagen om Johannes de Doper in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat hij geen bedreiging voor hun macht vormde, vertelde Johannes hen dat hun geloof dat hun ras hen superieur maakte dwaas was en dat God iedereen die hij begeerde zijn kinderen, omdat Israël was afgesneden omdat het hem had verworpen en dat ze waren als een boom die werd omgehakt en als brandhout werd gebruikt omdat het geen goede vrucht droeg.

“Het hele gebied rond de Jordaan… werden in Jordanië van hem gedoopt, terwijl ze hun zonden beleden. Maar toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop zag komen, zei hij tot hen: O addergebroed, wie heeft u gewaarschuwd om te vluchten voor de komende toorn? Breng daarom vruchten voort die voldoen aan bekering: En denk niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham tot onze vader; want ik zeg u, dat God uit deze stenen in staat is Abraham kinderen te verwekken. En nu wordt ook de bijl aan de wortel van de bomen gelegd: daarom wordt elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, omgehakt en in het vuur geworpen.” (Matteüs 3:5-10)

Na het omverwerpen van de tafels en het gooien van de bankiers en kooplieden uit de tempel ( een symbool van hoe alle naties van de wereld van vandaag te herstellen ) Jezus zegt : “Het Koninkrijk van God worden genomen van u, en een volk gegeven, voort te brengen de vruchten daarvan.” (Mattheüs 21:43) / Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. (HSV) Israël verwierp God, dus gaf hij het koninkrijk aan een nieuwe natie: alle gelovige mensen die hem accepteren: gelovigen.

Paulus legt uit dat God, die altijd de touwtjes in handen heeft, Israël TOESTAAT om te vallen, zodat alle naties konden worden gered. Israël was het offer, net zoals Jezus het offer was waardoor ALLE mensen redding konden verkrijgen.“ Door hun (Israëls) val is redding tot de heidenen gekomen. (naties) (Romeinen 11:11)

Jezus legde de mensen in de synagoge uit dat hij door hen zou worden verworpen, net zoals zij Gods profeten in het Oude Testament hadden verworpen, en dat de profeten Elisa en Elia een van de vele melaatsen in Israël hadden kunnen genezen, of een van de de vele weduwen in Israël tijdens een hongersnood konden voeden, maar kozen er in plaats daarvan voor om de weduwe van Sidon en een melaatse uit Syrië te helpen. De oudsten van Zion werden zo woedend dat ze probeerden hem naar een klif te brengen en hem eraf te gooien. “Geen enkele profeet wordt geaccepteerd in zijn eigen land. Maar ik zeg u de waarheid, er waren veel weduwen in Israël… toen er grote hongersnood was in het hele land, maar tot geen van hen werd Elia gestuurd, behalve naar Sarfath, een stad van Sidon… en er waren veel melaatsen in Israël, en geen van hen hen werd gereinigd, behalve Naamam de Syriër. En allen die in de synagoge waren, toen ze deze dingen hoorden, waren met toorn vervuld en stonden op en wierpen hem de stad uit en leidden hem naar de top van de heuvel waarop hun stad was gebouwd, opdat ze hem halsoverkop zouden neerwerpen.” (Lucas 4:24-29)

Vele andere verzen verklaren het bedrog van het talmoedisme – redding door gehoorzaamheid aan de regering, versus redding door de genade van God: ” Niet door werken van gerechtigheid die wij hebben gedaan , maar volgens zijn genade heeft hij ons gered” (Titus 3:5)

Stop met je zorgen te maken over ras , het is niet belangrijk en het is tijdverspilling. Niemand kan veranderen waar hij vandaan komt, alleen waar hij heen gaat: “Vermijd dwaze vragen, en genealogieën, en ruzies en strijd om de wet…; want ze zijn nutteloos en ijdel. (Titus 3:9)

Want door genade bent u behouden door geloof; en dat niet uit uzelf: het is de gave van God: niet uit werken, opdat niemand zou roemen. (Efeziërs 2: 8-9)

Talmoedisme is NIET de religie van God. Bij het beoefenen van de religie die geboorte gaf aan de Talmoed, verdiende Paulus geld als premiejager die werd gestuurd om gelovigen te doden.

“Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in de religie van het Jodendom was , hoe ik de kerk van God bovenmatig heb vervolgd en haar heb verspild…: En profiteerde in de godsdienst van de Joden boven velen van mijn gelijken in mijn eigen natie, omdat ik meer ijverde voor de tradities van mijn vaderen.” (Galaten 1:13,14)

Paulus werd door God uitgekozen om een groot deel van het Nieuwe Testament te schrijven, OMDAT hij een Farizeeër was en buitengewoon goed thuis was in hun Mondelinge Wet. Iemand die de religie diepgaand begreep, was nodig om goed uit te leggen hoe deze lijnrecht in strijd is met het Woord van God. Terwijl Paulus op weg was om enkele gelovigen gevangen te nemen om ze over te dragen aan de hogepriester van de synagoge, werd hij verblind (om de blindheid onder de Mondelinge Wet te symboliseren) en toen zijn ogen werden geopend, was hij een gelovige in Jezus Christus. God zegt: ” [Paulus] is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de [naties] en koningen en de kinderen van Israël.” (Handelingen 9:15) / HSV: Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten.

Jezus heeft de raciale barrière tussen Israël en de andere naties afgebroken en de Mondelinge Wet is uitgewist. “Vreemdelingen van de verbonden der belofte” aan Abraham (niet-Israëlieten) worden nu gered door geloof in Jezus. “… In die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte … Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds veraf zijn gemaakt, nabij geworden door het bloed van Christus.

Want Hij is onze vrede, die beide één heeft gemaakt en de middelste muur van scheiding tussen ons heeft afgebroken ; Nadat hij in zijn vlees de vijandschap heeft afgeschaft, zelfs de wet van de geboden die in verordeningen zijn vervat. (Efeziërs 2: 11-15) / (HSV: 11Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt,

12dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld.

13Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.

14Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,

15heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken,)

Jezus legt uit, het pad naar God (Leven) is door geloof, NIET op een andere manier. Niet door wetten te volgen die de mens heeft gemaakt. Er is GEEN ander pad. “Jezus zei tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader dan door Mij .” (Johannes 14:6)

Petrus informeert de Wijzen van Zion in het bijzijn van alle mensen dat er GEEN pad naar verlossing is, behalve door geloof in Jezus Christus, die ze zojuist hebben gedood, maar nu is opgestaan en leeft.“Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tot hen: Heersers van het volk en oudsten van Israël: het zij u allen en het gehele volk van Israël bekend dat door de naam van Jezus Christus van Nazareth, die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft opgewekt, zelfs door hem staat deze man hier voor u heel … Evenmin is er redding in een ander: want er is geen andere naam onder de hemel onder de mensen gegeven, waardoor wij moeten worden gered. ” (Handelingen 4:10,12)

Jezus legt uit dat er geen andere weg naar verlossing is dan door geloof, en dat degenen die getrouw zijn zullen worden opgewekt op hun laatste dag (hun dood) en hun leven zal worden hersteld na de dood van hun dierlijke lichaam: “ Niemand kan kom tot mij, tenzij de Vader, die mij heeft gezonden, hem trekt; en ik zal hem op de laatste dag doen opstaan…. Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.” (Joh. 6: 44,47) / (HSV: Johannes 6:44-47: 44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

45Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij.

46Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve Hij Die van God is; Híj heeft de Vader gezien.

47Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.)

In overeenstemming met de handtekening van God hierboven, zegt Jezus dat hij een wijnstok is, die God heeft geplant, en dat God de onvruchtbare takken weggooit en de goede vruchten van de productieve takken voor zichzelf verzamelt! We stellen ons voor dat we sterven, maar in feite worden degenen die geloof hebben geselecteerd om het Leven binnen te gaan!

“Ik ben de ware wijnstok, en mijn Vader is de landman. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat hij meer vrucht kan voortbrengen… Zoals de rank uit zichzelf geen vrucht kan dragen, tenzij hij in de wijnstok blijft; niet meer kunt u, tenzij u in mij blijft. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.” (Johannes 15:1-5)

De oude wet die het Talmoedisme werd, is niet meer. We staan onder een nieuwe wet: Redding door Gods genade, niet door het volgen van een stapel wetten. Want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. (Romeinen 6:14)

Als de oude wetten van het talmoedisme de weg naar het leven zijn, dan stierf Jezus zonder reden. “Wij kunnen gerechtvaardigd worden door het geloof van Christus, en niet door de werken van de wet: want door de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Als gerechtigheid door de wet komt, dan is Christus tevergeefs dood.” (Galaten 2:16, 21)

Daar gaat het hele Nieuwe Testament over.

De mensen bevrijden van de vloek van de zonde, van het totalitarisme van de onderdrukkende (door mensen gemaakte) wet, en duidelijk maken dat God geen begunstigd ras heeft , en dat alle mensen van alle rassen Gods kinderen zijn als ze hem en zijn gave van verlossing aanvaarden. (Leven) Dit is waarom het een evangelie wordt genoemd: goed nieuws.

Het Nieuwe Testament is een totale verwerping van het Talmoedisme en de leugens van de oudsten van Zion, die vandaag de dag de hele wereld onder bedrog en mind control hebben.

Dus waar komt deze raciale scheiding vandaan, als het niet uit de Bijbel komt?

Het kwam van de Wijzen van Sion. Ze hebben het uitgevonden. In feite betekent het woord Farizeeër „afgescheiden”.

De Wijzen van Zion konden Jezus niet te aanvaarden als de Zoon van God.

(In feite weten ze dat hij de Zoon van God is. Ze leren hun volgelingen anders, maar het oog aan de top van de piramide weet heel goed wie Jezus is.)

Daarom haten ze hem en haten ze christenen die in hem geloven.

Als Jezus de Zoon van God is, verliezen ze al hun macht en positie. Ze worden irrelevant. Hun wet is uitgewist en de zonden van de wereld zijn vergeven.

Maar als hij NIET de Zoon van God is, wat de leugen is die ze de volgelingen van hun talmoedistische traditie leren, dan zullen mensen blijven wachten op de komende Messias en doorgaan met het plaatsen van de Wijzen van Zion in een positie van macht en gezag, waardoor ze hun rijkdom en controle kunnen blijven opbouwen en uitbreiden. Ze geven niets om de mensen die pretenderen te leiden, ze willen alleen MACHT en CONTROLE, zoals Jezus uitlegt in Mattheüs 23.

Toen Jezus werd vermoord, verklaarde hij vlak voor zijn dood:

“Vader, vergeef het hun NIET, want ze WETEN wat ze doen.”

Zoals veel dingen in de Bijbel, was dit OPZETTELIJK VERKEERD vertaald / weergegeven om het te laten lijken dat hij zei:

“Vader vergeef het hun, want ze WEET NIET wat ze doen.”

Ze wisten precies wat ze deden toen ze hem vermoordden.

Het bewijs van deze verkeerde vertaling is gemakkelijk te vinden, door de originele Griekse tekst te lezen die online te vinden is, en te zien dat de bewoording was: “Vader vergeef het hun NIET , want ze WETEN wat ze doen.”

Wanneer je zoekt naar de reden voor de verkeerde vertaling, zul je getuige zijn van een verscheidenheid aan tapdans-uitvoeringen en verkeerde richtingen om de opzettelijke misleiding te verdoezelen.

Veel van deze ouderlingen waren mannen die geen ander werk deden, behalve de hele dag de Schriften bestuderen en de mensen de betekenis ervan onderwijzen.

Er zijn lijsten opgesteld van meer dan 350 verschillende oudtestamentische profetieën over de komende Messias, die allemaal door Jezus werden vervuld. Ze kenden de profetieën uit hun hoofd, ze kenden de tekenen waarop ze moesten letten wanneer de Heiland zou komen en ze wisten wanneer hij aankwam en bij hen was.

Deze mannen wisten precies wiens stem ze het zwijgen oplegden door hem te doden.

Bovendien is in alle leringen van Jezus vergeving gebaseerd op bekering en het vragen om vergeving. Nergens wordt vergiffenis geschonken aan degenen die er niet om willen of erom vragen.

Verder bewijs dat ze WISTen wie Jezus was, verschijnt op verschillende andere plaatsen:

Jezus vertelt een verhaal waarin hij de oudsten van Sion karakteriseert omdat ze hem als de Zoon erkennen en zijn dood beramen, in de veronderstelling dat ze zijn erfenis kunnen stelen.

“ Omdat hij nog één zoon had, zijn welbeminde, zond hij hem ook als laatste tot hen, zeggende: Ze zullen mijn zoon eren. Maar die boeren zeiden onder elkaar: Dit is de erfgenaam; kom, laten we hem doden, en de erfenis zal van ons zijn. En zij namen hem mee en doodden hem” (Marcus 12:7)

Jezus vertelt zijn discipelen dat hij in gelijkenissen spreekt zodat de oudsten van Zion het NIET zullen begrijpen, en zich NIET zullen bekeren en vergeven worden.

“Het is u gegeven het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen; maar aan hen die buiten zijn, worden al deze dingen in gelijkenissen gedaan:

Opdat zien zij kunnen zien, en niet waarnemen; en horend kunnen zij horen, maar niet begrijpen; opdat zij niet te eniger tijd bekeerd zouden worden en hun zonden hun vergeven zouden worden.” (Markus 4:12)

Een demon in de synagoge vertelt Jezus dat hij weet wie hij is en vraagt Jezus of hij hier is om ze te vernietigen .

“Laat ons met rust; wat hebben wij met u te maken, gij Jezus van Nazareth? ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik ken u wie u bent, de Heilige van God.” (Mark 1:24)

Dit vers moest symboliseren dat de demonen van de synagoge WETEN wie Jezus is. Ze verwerpen hem door keuze, niet door onwetendheid.

Een andere demon spreekt Jezus aan als de Zoon van God en vraagt ​​zich af of hij hem voor de vastgestelde tijd zal straffen.

“Jezus, gij Zoon van God, bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de vastgestelde tijd?” (Matteüs 8:28)

Een van de oudsten benadert Jezus in het geheim en vertelt hem rechtstreeks dat ZE WETEN DAT HIJ DOOR GOD IS GEZONDEN, zelfs als ze in het openbaar doen alsof ze denken dat hij wordt gecontroleerd door de “prins der duivels”.

“ Er was een man van de Farizeeën, genaamd Nicodemus, een heerser van de Joden. Dezelfde kwam ’s nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, we weten dat u een leraar van God bent, want niemand kan deze wonderen doen die u doet, tenzij God met hem is. ” (Johannes 3: 1-2)

“De Farizeeën… zeiden: Deze man drijft geen duivels uit, maar door Beëlzebub, de prins der duivelen.” (Matteüs 12:24)

De oudsten van Zion vragen Jezus om een teken dat bewijst dat hij de Zoon van God is. Hij vertelt hen dat de opstanding het enige teken is dat ze zullen krijgen en net als Jona zal hij 3 nachten onder de aarde doorbrengen voor zijn opstanding.

“…de schriftgeleerden en van de Farizeeën antwoordden en zeiden: Meester, we zouden een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde en zei tot hen: Een boos en overspelig geslacht zoekt een teken; en er zal geen teken aan worden gegeven dan het teken van de profeet Jonas: want zoals Jonas drie dagen en drie nachten in de buik van de walvis was; zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.” (Matteüs 12:38-40)

Vanaf dat moment wisten ze dat de OPSTANDING HET BEWIJS ZOU ZIJN DAT HIJ DE MESSIAS WAS, DE ZOON VAN GOD, EN DEGENE DIE ALLE PROFETEN VOORSPELD HADDEN Dus wat deden ze nadat ze hem hadden vermoord? Zij Huurden bewakers in omhet graf te bewaken en ervoor te zorgen dat hij niet naar buiten kwam. En ze betaalden ze een grote som aan steekpenningen om het geheim te houden.

” En toen zij met de oudsten waren bijeengekomen en beraadslaagd hadden, gaven zij veel geld aan de soldaten, zeggende: Zegt u, Zijn discipelen kwamen ’s nachts en stalen hem terwijl wij sliepen. En als dit de gouverneur ter ore komt, zullen we hem overtuigen en u beveiligen.” Mattheüs 28:12-14)

Hun plan mislukte natuurlijk toen een engel met een gezicht als een blikseminslag verscheen en het graf opende. De ingehuurde bewakers vielen als lijken naar beneden. Toen ze de zionistische ouderlingen vertelden wat er was gebeurd, was er geen twijfel meer. Dit was duidelijk een daad van God en ze wisten nu met zekerheid dat dit de Zoon van God was. Dus wat doen ze? Biedt de bewakers nog meer steekpenningen aan OM NIEMAND TE VERTELLEN WAT ZE ZAGEN en om een leugen te verzinnen over wat er is gebeurd.

“… er was een grote aardbeving: want de engel van de Heer daalde neer uit de hemel, kwam en rolde de steen van de deur weg en ging erop zitten. Zijn gelaat was als de bliksem en zijn klederen wit als sneeuw: En uit angst voor hem beefden de wachters en werden als doden. En de engel antwoordde en zei tot de vrouwen: Vrees niet, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is. Hij is niet hier: want hij is opgestaan…” (Matteüs 28:2-6)

“En zie, toen zij op weg waren, kwamen sommigen van de wacht de stad binnen en toonden aan de overpriesters alle dingen die gedaan waren. En toen zij bij de oudsten waren bijeengekomen en beraadslaagd hadden, gaven zij veel geld aan de soldaten, zeggende: Zegt u, Zijn discipelen kwamen ’s nachts en stalen hem terwijl wij sliepen. En als dit de gouverneur ter ore komt, zullen we hem overtuigen en u beveiligen. Dus namen ze het geld en deden wat ze was geleerd: en dit gezegde wordt tot op de dag van vandaag onder de Joden algemeen bekend gemaakt.” (Matteüs 28:11-15)

Na de opstanding van Jezus was alles omgekeerd.

In het Oude Testament was de wereld onder een vloek. Na de opstanding van Jezus werd de vloek verbroken.

In het Oude Testament stonden de mensen onder de Mozaïsche wet, die een dierlijk offer voor de zonde vereiste. Na de opstanding werd deze wet afgeschaft.

“Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, doordat Hij voor ons een vloek is geworden. Galaten 3:13” / (HSV: Galaten 3:13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,)

In het Oude Testament waren bepaalde voedingsmiddelen aan beperkingen onderhevig.

Na de opstanding werden alle voedselbeperkingen opgeheven.

“… Doctrines van duivels; Spreken ligt in hypocrisie… bevelen om zich te onthouden van vleeswaren, die God heeft geschapen om te worden ontvangen met dankzegging aan hen die geloven en de waarheid kennen. Want elk schepsel van God is goed, en er valt niets te weigeren, als het met dankzegging wordt ontvangen: (1 Tim 4:1-5)

“Ik heb nog nooit iets gewoons gegeten” “… Wat God heeft gereinigd, noem dat niet gewoon.” (Handelingen 10:14-15) Handelingen 10:15 HSV: 14Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is.

15En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem: Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden!)

In het Oude Testament communiceerden priesters namens het volk met God. Na de opstanding hadden mensen directe communicatie en toegang tot God. “Op dat moment scheurde het gordijn van de tempel van boven naar beneden in tweeën.” (Matt. 27:51) In het Oude Testament koos God een bepaald volk – de kinderen van Abraham – om gezegend te worden door zijn Zoon via hun bloedlijn aan de wereld te verlossen. (Veel oudtestamentische verhalen gaan over de bescherming van deze bloedlijn, zodat zelfs wanneer de mensen vernietigd hadden moeten worden, er altijd een paar bewaard zijn gebleven, zodat zijn belofte aan Abraham werd nagekomen.)

God gaf zijn zoon aan de wereld, door het zaad van Abraham, en vervulde (en vervolledigde) de belofte die hij deed.

Na de opstanding werd Gods uitverkoren volk DEGENEN DIE GOD KIEZEN. ALLE mensen zijn nu vrij om voor God te kiezen. (of ze kunnen ervoor kiezen om God te verwerpen)

Verlossing werd beschikbaar VOOR ALLE MENSEN en ALLE RASSEN. Tegenwoordig zijn Gods mensen degenen die hem kiezen. Hij heeft het gratis geschenk van het leven, het eeuwige leven, aangeboden aan alle mensen van alle achtergronden en het is aan mensen om te kiezen voor leven of dood.

“Het zij u dan bekend dat de zaligheid van God naar de (volkeren) is gezonden” (Handelingen 28:28)

Gods uitverkoren volk waren nooit, nooit de Joden.

De Bijbel zegt dat nergens. (Eigenlijk staat het woord Jood niet eens in de Bijbel .)

God koos ABRAHAM en zijn kinderen uit om gezegend te worden vanwege Abrahams geloof . (Dit was een weerspiegeling van wat God zou doen door deze belofte. Degenen die GELOOF hadden, zouden de zegen van redding ontvangen, net zoals Abrahams geloof ervoor zorgde dat God hem zegende.)

Abraham was geen Jood. Hij was geen Israëliet. Hij werd vóór Israël (is Jakob) geboren.

De zegen was voor God om ALLE MENSEN VAN DE AARDE te zegenen VIA ABRAHAM’S ZAAD , door Zijn Zoon naar de aarde te sturen om ALLE MENSEN te redden.

“in u zullen alle families van de aarde gezegend worden.” (Genesis 12:3)

Toen de profeet Johannes, die vlak voor Jezus kwam, zag dat de oudsten van Sion naar hem keken, zei hij tegen hen dat ze zich moesten bekeren en STOPPEN MET DE DENKEN DAT HUN “RAS” HEN SPECIAAL OF “GEKOZEN” MAAKTE, dat God zal kappen en Israël vernietigen omdat het hem verwierp en geen goede vrucht voortbracht.

“Maar toen hij veel van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop zag komen, zei hij: ‘O generatie van adders… Denk niet om bij uzelf te zeggen, we hebben Abraham tot onze vader, want ik zeg u dat God in staat is van deze stenen om kinderen tot Abraham op te voeden. En nu is de bijl aan de wortel van de bomen gelegd. Daarom wordt elke boom (Israël) die geen goede vrucht voortbrengt, omgehakt en in het vuur geworpen.” (Matteüs 3:7-10)

De Wijzen van Zion, nadat ze de Zoon van God hadden gedood, vertelden de wereld toen dat ZIJ Gods uitverkoren volk waren, en ze lieten zelfs de Bijbel veranderen om dit waar te laten lijken.

Na de dood en opstanding van Jezus begonnen ze te werken om de geschiedenis van Jezus uit te wissen en iedereen te doden die hem onderwees of in hem geloofde. De vervolging van christenen werd uitgebreid en gaat nog steeds door.

Christenen werden gedwongen om in het geheim bijeen te komen “uit angst voor de Joden”.

De strijd tussen de Mondelinge Wet en het Christendom nam toe.

Het jodendom verscheen voor het eerst na de terugkeer uit ballingschap in Babylon, rond 538 v.Chr. De nieuwe religie was geworteld in de mondelinge traditie van de oudsten, die hun eigen wetten hadden gemaakt naast de wet die God aan Mozes gaf (de leugen is altijd verpakt in de waarheid) en het oude Kanaänitische polytheïsme. Toen de mensen Gods bevelen hadden genegeerd om de Kanaänieten uit het gebied te verdrijven en hun afgoden te vernietigen, luisterden ze niet en namen ze deze praktijken over.

” … vernietig hun altaren, verbreek hun beelden en hak hun bossen om: want u zult geen andere god aanbidden …

Opdat u geen verbond sluit met de inwoners van het land, en zij gaan hoererij achter hun goden, en offeren aan hun goden, en iemand roept u, en u eet van zijn offer; En gij neemt van hun dochters tot uw zonen, en hun dochters gaan hoererij achter hun goden, en laat uw zonen hun goden hoeren.” (Exodus 34:16)

De nieuwe religie voegde ook veel Babylonische tradities toe en was nu strikt gebaseerd op de leringen van de rabbijnen, waarbij Gods oorspronkelijke wetten alleen moesten worden toegepast zoals de oudsten dat nodig achtten , en alleen voor misleidende doeleinden om de mensen te laten geloven dat ze nog steeds volgden God. Dat waren ze niet. De nieuwe religie was monotheïstisch en diende één God in plaats van velen. Maar het was niet de God van Israël. De mensen worden misleid door te geloven dat ze de God van Israël dienen, zodat ze de oudsten zouden blijven volgen en de oudsten hun macht konden behouden, die meer politiek dan religieus was. Maar in het geheim zijn de oudsten van het jodendom satanaanbidders, zoals Ezechiël 8 onthult. Dit is waarom de meeste Bijbelboeken na de terugkeer gaan over profeten van God die Israël proberen terug te laten keren van het volgen van de Ouderlingen, naar Gods wet.

“De terugkeer uit Babylon en de goedkeuring van de Babylonische Talmoed markeert het einde van het Hebreeuws en het begin van het Jodendom.”

-Rabbi Stephen S. Wise

“Met de verwoesting van de Tempel verdwenen de Sadduceeën helemaal, en lieten de regeling van alle Joodse zaken in de handen van de Farizeeën over…

Voortaan werd het Joodse leven gereguleerd door de leer van de Farizeeën; de hele geschiedenis van het jodendom werd gereconstrueerd vanuit het gezichtspunt van de farizeeërs, en er werd een nieuw aspect gegeven aan het Sanhedrin uit het verleden. Een nieuwe keten van traditie verving de oudere, priesterlijke traditie (Abot i. 1 (joodse encyclopedie). Het farizeïsme vormde het karakter van het jodendom en het leven en denken van de jood voor de hele toekomst. Toegegeven, het gaf de joodse religie een wettische tendens en maakte van ‘separatisme’ het belangrijkste kenmerk”

– The Jewish Encyclopedia- pagina 666

“Waarom overtreden uw discipelen de traditie van de oudsten? Want zij wassen hun handen niet wanneer zij brood eten. Maar [Jezus] antwoordde en zei tot hen: Waarom overtreedt gij ook het gebod van God door uw traditie?” (Matteüs 15:1)

Daarom komt het woord Jood pas voor het eerst in de Bijbel voor, NA de terugkeer uit Babylon. Tot die tijd waren er geen Joden.

Dit bedrog is sindsdien uitgebreid en tegenwoordig wordt de hele wereld geregeerd door het Talmoedisme , hoewel de meesten zich daar niet van bewust zijn.

Ze verbergen God. Om te voorkomen dat mensen de Bijbel lezen, wordt de wereld tegenwoordig verteld dat de Bijbel een Joods boek is. Dat het is geschreven over Joden, geschreven voor Joden en betrekking heeft op de Joodse religie. (De meeste mensen zijn waarschijnlijk niet geïnteresseerd in een boek over slechts een bepaalde groep mensen die hen niet omvat.) Deze leugen is natuurlijk gemakkelijk te ontrafelen en de Bijbel is geschreven voor alle mensen van alle achtergronden.

Ten Eerste, Niemand in de Bijbel of in de wereld was “Joods” of Judahiet van afkomst totdat Juda’s eerste zoon, er werd geboren.

Het woord jood wordt op twee heel verschillende manieren gebruikt.

Een daarvan is een beoefenaar van Judasim. Een andere is om mensen uit de stam Juda, of Judahieten, te beschrijven. (afgekort tot Jood) Juda werd meer dan 2000 jaar na Adam geboren, de eerste persoon die in de Bijbel wordt vermeld. Dus Adam was natuurlijk niet Joods. Het jodendom bestond niet en de joden bestonden niet. Abraham was niet joods. Hij leefde lang voordat Juda werd geboren. Israël (Jakob) was niet Joods. Hij was de vader van Juda. (NB.: Israël is de andere naam voor Jacob, de zoon van Isaak, de kleinzoon van Abraham. (Jacob kwam aan zijn eerstegeboorterecht door misleiding van zijn broer Esau. Jacob worstelde met God en nadien zei hij: “ik heb God gezien” en dat betekent de naam Israël: worsteling met God. Jacob kreeg 7 kinderen bij Lea: 6 zonen en 1 dochter en 1 zoon was Juda. Bij bijvrouwen en zijn tweede vrouw Rachel kreeg hij nog meer kinderen. 11 zonen en 2 kleinzonen (telden voor de helft) werden de 12 stammen. 10 stammen -uit het noorden-verdwenen al na de verovering door de Assyrieërs. O.a. Juda – in het zuiden- bleef over.) De Israëlieten waren niet Joods. Israël had 12 zonen, en alleen de afstammelingen van één zoon , Juda (Jood-dah) zouden Joods (Judahiet) zijn door erfenis.

De enige mensen die van afkomst Joods zijn, zijn directe afstammelingen van Juda. Veel mensen hebben beweerd Joods te zijn van afkomst, maar dat zijn ze niet, en kunnen hun erfgoed niet herleiden tot de stam Juda. (…”De synagoge van Satan, die zegt dat ze Joden zijn, en het niet zijn, maar liegen” Openbaring 3:9)

TenTweede, de schepping van de aarde en al het leven erop wordt beschreven in de Bijbel .

Alle leven omvat natuurlijk alle mensen van alle achtergronden, niet alleen mensen van één religie of ras.

Ten Derde, God zelf erkent dat mensen lijden onder de vervolging van degenen die zeggen dat ze joden zijn, maar liegen. “Ik ken uw werken en verdrukking en armoede (maar u bent rijk) en ik ken de godslastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, en dat niet zijn, maar de synagoge van Satan zijn. Vrees geen van die dingen die u zult lijden…” (Openbaring 2:9)

Er waren mensen ten tijde van Jezus’ dood en opstanding die deden alsof ze Joden waren , om christenen te misleiden.

Ten Vierde maakte Jezus duidelijk dat zijn boodschap NIET aan de leiders van de Joden was gericht. Hij verklaarde dat hij alleen kwam om het verloren volk van Israël te herstellen (dat onder het bedrog van de Mondelinge Wet was geweest). Hij vertelt hen: “Ik ben niet anders gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël.” (Matteüs 15:24) En hij vertelt de ouderlingen dat de REDEN dat ze hem niet begrijpen is omdat ze NIET die mensen ZIJN: ‘Maar u gelooft niet, omdat u niet tot mijn schapen behoort, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze, en ze volgen mij.” (Johannes 10:26)

Ten Vijfde, de woorden Jood en heiden staan zelfs helemaal niet in de originele Bijbel. Ze werden veel later aan de vertalingen toegevoegd om de indruk te wekken dat er joden en heidenen waren, waarbij joden superieur of begunstigd waren. Zelfs na de toevoeging van het woord jood komt het nog steeds niet voor in ruwweg de eerste 500 pagina’s van de Bijbel.

De Bijbel is geen Joods boek. Het bevat een deel van de geschiedenis van zowel de stam van Juda als de bedrieglijk genoemde religie van het jodendom, maar het is geschreven voor alle mensen om de aard van de wereld waarin ze leven te begrijpen en hoe ze de geestelijke strijd die ze zullen moeten voeren, kunnen strijden. Zonder dat heeft niemand een kans.

De grote misleiding is om de mensen van de wereld ervan te overtuigen dat de God een uitverkoren volk heeft, Joden genaamd, en dat alle anderen heidenen en tweederangsburgers zijn.

Onder deze massale mind control staat de wereld toe terwijl deze zelfde ouderen elk bezit en elke hulpbron stelen, elke regering omverwerpen en de mensen van elke natie op aarde massaal vermoorden.

Ondertussen vallen ze (via organisaties zoals de ADL en ACLU) elk symbool van het christendom aan, rukken ze elk kruis af, verwijderen gebeden, verwijderen God en bereiden de wereld voor op hun antichristelijke geloofssysteem om de enige religie van de wereld te worden.

Achter gesloten deuren aanbidden ze nog steeds Satan terwijl ze hun volgelingen leren dat ze God aanbidden. Ze voeren nog steeds dezelfde rituelen en ceremonies uit. Joodse gelovigen in God proberen al generaties lang deze misdaden aan het licht te brengen. En ze leiden Joodse mensen, die ook het slachtoffer zijn van dit bedrog, op een pad van dood en verderf.

Zoals Jezus uitlegde, zal het eindigen in de dood als je het buitengewoon complexe pad van het jodendom volgt.

“Wee u, wetgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Je reist over land en zee om een enkele bekeerling te winnen, en als je erin bent geslaagd, maak je ze twee keer zo veel een kind van de hel als je bent. (Matteüs 23:15 -NBV)

Hun subversieve activiteiten hebben het Joodse volk gedwongen uit bijna elk land waar ze zijn geweest, omdat het volk altijd de schuld krijgt van de activiteiten van de Ouderen .

En als iemand het merkt, worden ze meedogenloos aangevallen als racist en antisemiet om discussie over de zaak te voorkomen.

De meeste mensen op aarde die tegenwoordig als Joden worden beschouwd, Asjkenazische Joden die 70 tot 75% van de wereldwijde Joodse bevolking uitmaken, hebben weinig of geen connectie met de oorspronkelijke Hebreeuwse stammen van de Bijbel.

In 2016 voltooiden onderzoekers uit Israël, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en India de meest uitgebreide studie tot nu toe over de oorsprong van Asjkenazische joden.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in een paper van Ranajit Das (Manipal University, India), Paul Wexler, (Tel Aviv University, Israel) Mehdi Pirooznia, (Johns Hopkins University, Verenigde Staten) en Eran Elhaik, (University of Sheffield, United States) Koninkrijk.) Uit hun onderzoek bleek dat Asjkenazische joden helemaal niet afkomstig zijn uit het Midden-Oosten en dat hun wortels terug te voeren zijn op West-Azië en Zuid- en Oost-Europa.

(En daarom zijn ze NIET de afstammelingen van Abraham of van Juda en hebben ze geen historische of moderne aanspraak op het land Palestina.)

Verder concludeerden ze dat de enige moderne mensen wiens voorouders en DNA in de regio kunnen worden herleid, Palestijnen zijn . Ze merkten op: “…Onze bevindingen sluiten aan bij die van Harkavy, die in 1867 schreef dat ‘de eerste Joden die naar de zuidelijke regio’s van Rusland kwamen [afkomstig uit] uit de Griekse steden aan de kusten van de Zwarte Zee waren en uit Azië via de bergen van de Kaukasus’ ( Harkavy 1867), en die van antropoloog Weissenberg (Efron 1994). Er zijn dus maar weinig studies gedaan om de geografische oorsprong van Asjkenazische joden te achterhalen. Onze resultaten komen over het algemeen overeen met de twee kleinschalige onderzoeken.”

“… In het tijdperk van oude DNA-sequencing, zou de eigenaardige afwezigheid van priesterlijk of zelfs Judes oud DNA elke bewering of insinuatie moeten maken dat bepaalde genetische markers verklikkers zijn van Judese afstammingslijnen of bijbelse figuren als fictief.”

“Verder bewijs voor de oorsprong van Asjkenazische joden is te vinden in de vele gebruiken en hun namen met betrekking tot de joodse religie, die waarschijnlijk werden geïntroduceerd door Slavische bekeerlingen tot het jodendom. Zo is de Jiddische term trejbern ‘om de verboden delen van het dier te verwijderen om het vlees koosjer te maken’ afkomstig uit het Slavisch, bijvoorbeeld Oekraïens terebyty betekent ‘schillen, schillen; maak een veld schoon’ (de Jiddische betekenis is duidelijk vernieuwend). Een andere Ashkenazische gewoonte van duidelijk niet-joodse is:

het breken van een glas bij een huwelijksceremonie (Slavisch en Iraans) (Wexler 1993). Een opvallend feit dat bijna nooit wordt gewaardeerd, is dat Jiddisch kosˇer ‘koosjer’ geen hebraïsme is, zoals algemeen wordt aangenomen (het lijkt eeuwen na de ondergang van het informele Semitisch Hebreeuws), maar de bron van de term is een algemeen Iraans woord dat ’te een dier slachten’,

bijvoorbeeld, Ossete kusˇart betekent ‘dier geslacht voor voedsel’. Blijkbaar ‘hebroidiseerden’ Jiddische sprekers het Iranisme met de legitieme Bijbelse Hebreeuwse kasˇer die alleen ‘fit, geschikt’ betekende, maar geen verband hield met voedsel. Veel van de Arabisch sprekende Joden gebruiken tot op de dag van vandaag de Hebreeuwse/Hebroïde term helemaal niet.”

“Onze autosomale analyses ( (Ed.:AW-toh-SOH-mul) Heeft te maken met een van de 22 genummerde chromosomenparen in de meeste menselijke cellen. Autosomale chromosomen zijn genummerd 1-22. De geslachtschromosomen (X- en Y-chromosomen) bepalen of een individu man of vrouw is en worden niet beschouwd als autosomale chromosomen.) benadrukken de grote genetische overeenkomst tussen Asjkenazische Joden en Iraniërs, Turken, Zuid-Kaukasiërs,

Grieken, Italianen en Slaven…

..We concluderen dat Asjkenazische Joden waarschijnlijk zijn ontstaan tijdens het eerste millennium toen Iraanse Joden Grieks-Romeins, Turk, Iraanse, zuidelijke Kaukasus en Slavische bevolkingsgroepen die de landen van Ashkenaz in Turkije bewonen. Onze bevindingen impliceren dat het Jiddisch is gemaakt door Slavisch-Iraanse Joodse kooplieden die de zijderoutes bevaren tussen Duitsland, Noord-Afrika en China.”

Onze bevindingen zijn ook consistent met de overgrote meerderheid van genetische bevindingen dat Asjkenazische joden dichter bij de bevolking van het Nabije Oosten (bijv. Turken, Iraniërs en Koerden) en Zuid-Europese populaties (bijv. Grieken en Italianen) staan, in tegenstelling tot populaties uit het Midden-Oosten (bijv. bedoeïenen en Palestijnen).

Bedoeïenen en Palestijnen zijn de enige bevolkingsgroepen die in Israël zijn gelokaliseerd.”

Hun bevindingen komen overeen met ander onderzoek over het onderwerp.

Professor Matthew Raphael Johnson, een Russische historicus schrijft:

“De Khazar Kanaat (oosters rijk) was een van de meest gewelddadige, onvoorspelbare en welvarende van de vroegmiddeleeuwse rijken. Ze vulden het machtsvacuüm dat was ontstaan door de dood van Attila de Hun. Het wordt zelden genoemd in geschiedenisboeken, tenzij het specifiek over Rusland gaat. Het is onmogelijk om het rijk te verdedigen, dus niet-Joodse auteurs, die in angst voor de Joden leven, zullen de kwestie vaak volledig vermijden. Dit rijk bekeerde zich in de 9e eeuw tot het jodendom, dat wil zeggen de leer van de Talmoed.

JD Bury schrijft:

‘Er kan geen twijfel over bestaan dat de heerser [Bulan] werd gedreven door politieke motieven bij het adopteren van het jodendom. Het omarmen van het mohammedanisme zou hem de geestelijke afhankelijk hebben gemaakt van de kaliefen, die probeerden hun geloof op de Khazaren op te dringen, en in het christendom lag het gevaar dat hij een kerkelijke vazal van het Romeinse rijk zou worden. Het jodendom was een gerenommeerde religie met heilige boeken die zowel christenen als mohammedaans respecteerden; het verhief hem boven de heidense barbaren en beschermde hem tegen de tussenkomst van kalief of keizer. Spreken over de gedwongen bekering van de bevolking tot het jodendom is natuurlijk een anachronisme, zoals al het gepraat over “kracht” in dat opzicht. De bevolking volgde instinctief de religie van hun heersers, het was geen “privé” aangelegenheid. Verder werd Hebreeuws het officiële schrift van het rijk, en in die tijd was er een sterke verschuiving in begrafenispatronen te zien, wat een serieuze stap naar Joodse riten markeerde . Ahmad ibn Fadlan, in zijn reisverslag, geschreven omstreeks 922, lezen we: “De Khazaren en hun koning zijn allemaal Joden.” Bovendien schrijft Ibn al-Faqih rond dezelfde tijd (ca. 930):

“Alle Khazaren zijn Joden. Maar recentelijk zijn ze tot Judaïs geworden.”

… De Khazaren waren de belangrijkste slavenhandelaren op de islamitische markt. Invallen in Slavische gebieden waren bedoeld om slaven te vangen om verder naar het zuiden te kijken. Zelfs na de vernietiging van het rijk leefde hun systeem voort in de Wolga Bulgaren en de Turkse stammen die door Joden werden gebruikt om voortdurend Rusland binnen te vallen. In zijn Geschiedenis van de Joden schrijft Solomon Grayzel: Eén type bedrijf dat in de vroege Middeleeuwen door de Joden van Europa werd uitgeoefend, namelijk de slavenhandel, vereist een speciaal woord van uitleg. De joden behoorden tot de belangrijkste slavenhandelaren. Terwijl de inwoners van West-Duitsland dieper en dieper Centraal-Europa binnendrongen, de Slavische inwoners steeds verder naar het oosten dreven en hun land ontnamen, brachten ze

gevangenen die ze aan Joodse handelaren verkochten. De Joden vervoerden op hun beurt deze slaven naar andere landen om ze te verkopen aan christelijke en mohammedaanse meesters.”

In een New York Times-bestseller The Thirteenth Tribe schrijft Arthur Koestler: “Ik heb het historische bewijs verzameld dat aangeeft dat het grootste deel van het oosterse jodendom – en dus van het wereldjodendom – van Khazar-Turkse, in plaats van Semitische, oorsprong is.”

Negende-eeuwse benedictijner monnik Christian van Stavelot merkt in een werk getiteld Exposito in Matthaeum Evangelistam (“Commentaar op het evangelie van Matteüs”) op: “Op dit moment kennen we geen natie onder de hemel waar christenen niet wonen. Want [christenen worden zelfs gevonden] in de landen van Gog en Magog – die een Hunnisch ras zijn en Gazari (Khazars) worden genoemd [ze zijn] besneden en houden zich aan alle [de wetten van] het jodendom.”

Een studie uit 2001 werd uitgevoerd door Almut Nebel, Dvora Filon, Bernd Brinkmann, Partha P. Majumder, Marina Faerman en Ariella Oppenheim. De gepubliceerde resultaten zijn getiteld “De Y-chromosoompool van Joden als onderdeel van het genetische landschap van het Midden-Oosten.” The American Journal of Human Genetics 69:5 (november 2001)

“Een steekproef van 526 Y-chromosomen die zes populaties uit het Midden-Oosten vertegenwoordigen (Asjkenazische, Sefardische en Koerdische joden uit Israël; moslim-Koerden; moslim-Arabieren uit Israël en het gebied van de Palestijnse Autoriteit, en bedoeïenen uit de Negev) werd geanalyseerd op 13 binaire polymorfismen en zes microsatelliet loci. Het onderzoek naar de genetische verwantschap tussen drie Joodse gemeenschappen onthulde dat Koerdische en Sefardische Joden niet van elkaar te onderscheiden waren, terwijl beide enigszins, maar significant verschilden van Asjkenazische Joden. De verschillen tussen Ashkenazim kunnen het gevolg zijn van een lage genstroom van Europese populaties en/of genetische drift tijdens isolatie. Vermenging tussen Koerdische joden en hun voormalige moslimgastbevolking in Koerdistan leek te verwaarlozen. In vergelijking met beschikbare gegevens van andere relevante populaties in de regio,ieuwen bleken nauwer verwant aan groepen in het noorden van de Vruchtbare Halve Maan (Koerden, Turken en Armeniërs) dan aan hun Arabische buren. Palestijnse Arabieren en bedoeïenen verschilden van de andere populaties uit het Midden-Oosten die hier bestudeerd werden, voornamelijk in specifieke hoogfrequente Eu 10 haplotypes die niet gevonden worden in de niet-Arabische groepen… het is aantrekkelijk om te veronderstellen dat Ashkenazim met Eu 19 chromosomen afstammelingen van de Khazaren vertegenwoordigen oorspronkelijk een Turkse stam uit Centraal-Azië, die zich in het zuiden van Rusland en Oost-Oekraïne vestigde en zich in de negende eeuw van de huidige tijd massaal tot het jodendom bekeerde, zoals beschreven door Yehuda Ha-Levi in 1140 na Christus (Dunlop 1954).

Naar deze studie wordt vervolgens verwezen in de Jerusalem Post door Judy Siegel, die verrast is te horen dat de hele moderne geschiedenis van de oorsprong van de Joden fictief is.

Onder de kop “Genetisch bewijs verbindt Joden met hun oude stam.” Jerusalem Post (20 november 2001) merkt ze op: “… Verrassend genoeg toont de studie een grotere genetische affiniteit van Joden met de niet-Joodse, niet-Arabische bevolking in het noordelijke deel van het Midden-Oosten dan met Arabieren.”

Hier, met behulp van volledige sequenties van het maternale geërfde mitochondriaal DNA (mtDNA), laten we zien dat bijna de helft van de Asjkenazische joden, geschat op 8.000.000 mensen, kan worden herleid tot slechts 4 vrouwen die verschillende mtDNA’s dragen die vrijwel afwezig zijn in andere populaties , met de belangrijke uitzondering van lage frequenties onder niet-Asjkenazische joden. We concluderen dat vier mtDNA’s, waarschijnlijk van oorsprong uit het Nabije Oosten, in het afgelopen millennium een grote uitbreiding(en) in Europa hebben ondergaan.”

In zijn boek The Invention of the Jewish People uit 2009 schrijft de joodse historicus Shlomo Sand, emeritus hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Tel Aviv: “Terwijl de geschiedenissen van de verjoodse Himyarieten en Berbers zo goed als uit het algemene bewustzijn waren gewist, was het moeilijker om blanco pagina’s achter te laten in het geval van de Khazaren. In de eerste plaats was het seculiere moderne publiek op de hoogte van de Kuzari, de theologische verhandeling die in 1140 CE werd voltooid door Yehudah Halevi, een zeer gerespecteerde figuur in de Joodse traditie en een canonieke figuur in de zionistische cultuur vanwege zijn bijzondere associatie met het Heilige Land. Ten tweede was er een massa historisch bewijs over het Khazar-koninkrijk uit Arabische, Perzische, Byzantijnse, Russische, Armeense, Hebreeuwse en zelfs Chinese bronnen. Ze waren het er allemaal over eens dat het erg machtig was, en veel bronnen verwezen ook naar de onverwachte bekering tot het jodendom. Bovendien werden de historische status van dit koninkrijk en de gebeurtenissen die volgden op het uiteenvallen weerspiegeld in de vroegste joodse geschiedschrijving in Oost-Europa, die decennialang met deze kwestie worstelde. Zelfs zionistische reconstructeurs uit het verleden aarzelden lang om het onderwerp aan te pakken, en weinigen van hen probeerden het met de nodige grondigheid te onderzoeken. Maar de wijdverbreide belangstelling voor het Khazar-koninkrijk begon uiteindelijk te slinken en verdampte bijna met de opkomst van de herinneringsinrichting in Israël, na zo’n tien jaar van zijn bestaan.

De Joodse Khazaria was natuurlijk onmetelijk groter dan enig historisch koninkrijk in het land Juda.

De Khazaren waren een coalitie van sterke Turkse of Hunnisch-Bulgaarse clans die, toen ze zich begonnen te vestigen, zich vermengden met de Scythen die deze bergen en steppen tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee hadden bewoond, die lange tijd bekend was. tijd als de Khazar Zee. Op zijn hoogtepunt omvatte het koninkrijk een assortiment van stammen en taalgroepen, Alanen en Bulgaren, Magyaren en Slaven. De Khazaren innen van hen allemaal belastingen en heersten over een enorme landmassa, die zich uitstrekte van Kiev in het noordwesten tot het Krim-schiereiland in het zuiden, en van de Boven-Wolga tot het huidige Georgië.

… Het grootste deel van de inkomsten van het koninkrijk kwam van tolgelden. Khazaria strekte zich uit over de zijderoute en domineerde ook de rivieren Wolga en Don, die belangrijke transportroutes waren. Een andere bron van inkomsten was de zware belasting die werd opgelegd aan de talrijke stammen die door het koninkrijk werden geregeerd. De Khazaren stonden bekend om hun bloeiende handel, vooral in bont en slaven, en hun groeiende rijkdom stelde hen in staat een sterke en goed opgeleide militaire macht te behouden die heel Zuid-Rusland en het huidige Oost-Oekraïne domineerde. …

De komst van Joodse gelovigen uit Armenië, uit het huidige Irak, uit Khorasan (dat delen van het huidige Iran, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Afghanistan en Pakistan omvatte) en uit Byzantium zou heel goed de aanleiding kunnen zijn geweest voor de bekering van dat vreemde koninkrijk tot het jodendom. Bekerende joden werden verdreven uit de arena van rivaliserende monotheïsmen, het christendom of de islam, naar de landen van het heidendom. Net als in andere regio’s die getuige waren van massale judaisering, zo begon het in Khazaria met immigranten die de heidenen ervan overtuigden dat hun geloof de voorkeur had….

Yehudah Halevi merkte in The Kuzari op dat de Khazaren zich in 740 CE bekeerden , maar de datum is mogelijk niet correct. Een christelijk document, geschreven rond 864 CE in het verre westen van Frankrijk, verklaarde dat “alle ‘Gazari’ de voorschriften van het jodendom gehoorzamen .” Op een bepaald moment tussen het midden van de achtste en het midden van de negende eeuw namen de Khazaren het Joodse monotheïsme over als hun specifieke geloof en ritus.

Als geleerden in de negentiende eeuw twijfelden aan de bekering van het Khazar-koninkrijk, staat dit tegenwoordig niet ter discussie.

Een onderzoek uit 2006 werd uitgevoerd door Doron M. Behar, Ene Metspalu, Toomas Kivisild, Alessandro Achilli, Yarin Hadid, Shay Tzur, Luisa Pereira, Antonio Amorim, Lluís Quintana-Murci, Kari Majamaa, Corinna Herrnstadt, Neil Howell, Oleg Balanovsky, Ildus Kutuev, Andrey Pshenichnov, David Gurwitz, Batsheva Bonne-Tamir, Antonio Torroni, Richard Villems en Karl Skorecki. De gepubliceerde resultaten, getiteld “The Matrilineal Ancestry of Ashkenazi Jewry: Portrait of a Recent Founder Event.” gepubliceerd in het American Journal of Human Genetics staat: “Hier, met behulp van volledige sequenties van het maternale geërfde mitochondriaal DNA (mtDNA), laten we zien dat bijna de helft van de Asjkenazische joden, geschat op 8.000.000 mensen, kan worden herleid tot slechts 4 vrouwen die verschillende mtDNA’s dragen die vrijwel afwezig zijn in andere bevolkingsgroepen, met als belangrijke uitzondering de lage frequenties onder niet-Asjkenazische joden. We concluderen dat vier mtDNA’s, waarschijnlijk van oorsprong uit het Nabije Oosten, in het afgelopen millennium een grote uitbreiding(en) in Europa hebben ondergaan.” Naast DNA en archeologisch bewijs, zijn veel plaatsnamen in Polen, Oekraïne en de Karpaten en Tatra-bergen afgeleid van Khazar-namen, waaronder Zydowo, Kozarzewek, Kozara, Kozarzow, Zhydowska Vola, Zydaticze en vele anderen, die een westwaarts pad van broodkruimels opleveren van Khazaria naar Europa.

**(Zeer recentelijk is er een massale desinformatiecampagne gevoerd om geldige zoekresultaten over dit onderwerp te onderdrukken en te vervangen door door de CIA en Mossad geproduceerde misleiding, om de feiten te verbergen om ze af te schilderen als een soort van motiefloze antisemitische samenzwering. ( Verrassing.) Hoewel de wetenschap onomstotelijk heeft bewezen dat Asjkenazische joden niet van oorsprong uit het Midden-Oosten zijn, is het bespreken of opmerken van deze gegevens nu op de een of andere manier ‘racistisch’.

Het verbranden van de Palestijnse bevolking die haar oorsprong in de regio kan vinden is prima, maar opmerken wat er gebeurt is puur kwaad.

“Zie, Ik zal ze (van de Synagogue of Satan, die zeggen dat ze Joden zijn, en dat niet zijn, maar liegen wel) doen; zie, Ik zal ze laten komen en aan je voeten aanbidden en weten dat ik je heb liefgehad.” (Openbaring 3:9)

Verder onderzoek en lezen over dit onderwerp:

Geschiedenis van Edom en Khazaria door Melchizidek Lewis

De Zwarte Zee: een geschiedenis door Charles King

De geschiedenis van de middeleeuwse wereld door Susan Bauer

Op Gods pad door Robert Hoyland

De oorsprong van het Ashkenazische jodendom door Jits van Straten

De wereld van de Khazaren door Peter Golden

De geschiedenis van Joodse Khazaren door DM Dunlop

De uitvinding van het land Israël door Shlomo Sand

Geschiedenis van de Joden door Heinrich Graetz

Een sociale en religieuze geschiedenis van de joden door Salo Baron

De uitvinding van het Joodse volk door Shlomo Sand

Feiten zijn feiten door Benjamin Freedman

De dertiende stam door Arthur Koestler

De Kuzari en de vormgeving van de Joodse identiteit, 1167-1900 door Adam Shear

De Joden van Khazaria door Kevin Alan Brook

De Asjkenazische joden: een Slavisch-Turks volk op zoek naar een joodse identiteit door Paul Wexler

Deze mystici en goochelaars hebben ook veel moeite gedaan om God te verbergen met behulp van nepwetenschap.

Halfbakken – theoretische wetenschap heeft de echte wetenschap vervangen en is nu verheven tot een positie van onfeilbaarheid door manipulatie of het verbergen van echte wetenschappelijke gegevens, en bevordering van valse wetenschap door intense propaganda in de scholen en de pers.

De zionistische machine heeft generaties mensen van God afgekeerd en het geloof in een intelligente schepper vervangen door geloof in de theorieën van hun mysteriescholen.

Echte wetenschappers, zoals Nikola Telsa (misschien wel de grootste uitvinder aller tijden) waren niet onder de indruk.

“De wetenschappers van vandaag hebben de wiskunde vervangen door experimenten, en ze dwalen vergelijking na vergelijking af en bouwen uiteindelijk een structuur die geen verband houdt met de werkelijkheid. De wetenschappers van Franklin tot Morse waren duidelijke denkers en kwamen niet met foutieve theorieën. De wetenschappers van vandaag denken diep in plaats van helder. Je moet gezond zijn om helder te denken, maar je kunt diep nadenken en behoorlijk krankzinnig zijn … “

– Nikola Tesla

Voorbeelden van deze mysteriereligies die zich voordoen als wetenschap zijn klimaatverandering en de religie van het oerknalisme/theoretische fysica.

De wetenschap heeft nooit een theorie bedacht om de oorsprong van ‘dingen’ te verklaren. Zijn beste inspanningen vereisen een reeds bestaand ding of twee. Onder de religie van het bangisme geloven beoefenaars dat op een dag, terwijl niets zich met zijn eigen zaken bemoeide, niets in actie kwam en zichzelf creëerde.

Zelfs mystici die probeerden deze onsamenhangende geloofsreeks te verkopen, zijn van gedachten veranderd, nadat hun eigen uitgebreide onderzoek dit weerlegde.

Dit op geloof gebaseerde systeem van overtuigingen vereist eindeloze speculatie over wat mogelijk zou kunnen zijn, terwijl het koste wat kost wordt vermeden wat er werkelijk is. De iconische figuren, zoals Albert Einstein, waren mediaverzinsels en desinformatieagenten.

Wetenschappers die niet onder chantage of omkoping staan, hebben een heel andere mening over Einstein en zijn relativiteitstheorie waarop het bangisme berust, dan de reguliere versie die wordt onderwezen in de mysteriescholen van de overheid.

“Einstein is een bedelaar gekleed in paarse kleren en koning gemaakt met behulp van duizelingwekkende wiskunde die de waarheid verduistert.

De theorie hult al deze fouten en drogredenen en kleedt ze in een prachtig wiskundig gewaad dat fascineert, verblindt en mensen blind maakt voor de onderliggende fouten. De theorie is als een in paars geklede bedelaar die onwetende mensen voor een koning houden. Zijn exponenten zijn zeer briljante mannen, maar het zijn meer metafysici dan wetenschappers. Geen enkele relativiteitsstelling is bewezen.”

– Nikola Tesla, ingenieur, natuurkundige

“De theorie is helemaal geen theorie, maar gewoon een aantal tegenstrijdige veronderstellingen samen met feitelijke fouten…

…Studenten krijgen te horen dat de theorie moet worden geaccepteerd, hoewel ze niet kunnen verwachten dat ze deze zullen begrijpen. Ze worden meteen aan het begin van hun loopbaan aangemoedigd om de wetenschap te verlaten ten gunste van dogma’s.

… Niemand heeft geprobeerd mijn argumenten te weerleggen, maar ik werd gewaarschuwd dat als ik volhardde, ik waarschijnlijk mijn carrièrevooruitzichten zou bederven. … de voortdurende acceptatie en leer van relativiteit belemmert de ontwikkeling van een rationele uitbreiding van de elektromagnetische theorie.”

-Louis Essen, experimenteel fysicus

“Einstein’s foto-elektrische vergelijking… kan naar mijn mening op dit moment niet worden beschouwd als rustend op een of andere bevredigende theoretische basis”

– Nobelprijswinnaar Robert Millikan, experimenteel natuurkundige

“Ik denk dat er een sterke claim kan worden gemaakt dat het proces van wetenschappelijke ontdekking als een vorm van kunst kan worden beschouwd. Dit wordt het best gezien in de theoretische aspecten van de natuurwetenschap. De wiskundige theoreticus bouwt op basis van bepaalde veronderstellingen en volgens goed begrepen logische regels, stap voor stap een statig bouwwerk op, terwijl zijn verbeeldingskracht duidelijk de verborgen relaties tussen de delen ervan naar voren brengt.

Een goed geconstrueerde theorie is in sommige opzichten ongetwijfeld een artistieke productie … De relativiteitstheorie van Einstein, nog afgezien van enige kwestie van de geldigheid ervan, kan niet anders dan worden beschouwd als een prachtig kunstwerk … Dat wat niet meetbaar is, is geen wetenschap. Dat wat geen FYSICA is, is postzegels verzamelen…”

-Ernest Rutherford, natuurkundige, “De vader van kernfysica”

Een paper gepubliceerd door natuurkundige Roger Anderton getiteld: Einstein geeft toe dat zijn speciale relativiteitstheorie uit 1905 onzin is, merkt op: “Weigering om de correctie aan te brengen is de wortel van alle kwaad en de ondergang van de natuurkunde.”

Tientallen echte wetenschappers publiceerden in 2004 een open brief om het bewustzijn te vergroten over de desinformatie die uit de mysteriescholen komt en wordt opgelegd aan de hele academische wereld. De brief haalde de New York Times niet. Het verklaarde gedeeltelijk:

“De oerknal is tegenwoordig afhankelijk van een groeiend aantal hypothetische entiteiten, dingen die we nog nooit hebben waargenomen – inflatie, donkere materie en donkere energie zijn de meest prominente voorbeelden. Zonder hen zou er een fatale tegenstelling zijn tussen de waarnemingen van astronomen en de voorspellingen van de oerknaltheorie. Op geen enkel ander gebied van de natuurkunde zou dit voortdurende beroep op nieuwe hypothetische objecten worden aanvaard als een manier om de kloof tussen theorie en observatie te overbruggen. Het zou op zijn minst serieuze vragen oproepen over de geldigheid van de onderliggende theorie.

Maar de oerknaltheorie kan niet overleven zonder deze fudge-factoren. Zonder het hypothetische inflatieveld voorspelt de oerknal niet de vloeiende, isotrope kosmische achtergrondstraling die wordt waargenomen, omdat delen van het heelal die nu meer dan een paar graden van elkaar verwijderd zijn aan de hemel onmogelijk op dezelfde temperatuur kunnen komen en dus dezelfde hoeveelheid microgolfstraling kunnen uitzenden….

Aanhangers van de oerknaltheorie zouden kunnen zeggen dat deze theorieën niet elke kosmologische waarneming verklaren. Maar dat is niet verwonderlijk, aangezien hun ontwikkeling ernstig wordt belemmerd door een volledig gebrek aan financiering. Dergelijke vragen en alternatieven kunnen zelfs nu nog niet vrijelijk worden besproken en onderzocht. Een open uitwisseling van ideeën ontbreekt in de meeste reguliere conferenties. Terwijl Richard Feynman zou kunnen zeggen dat “wetenschap de cultuur van twijfel is”, worden in de kosmologie tegenwoordig twijfel en afwijkende meningen niet getolereerd, en leren jonge wetenschappers te zwijgen als ze iets negatiefs te zeggen hebben over het standaard oerknalmodel. Degenen die twijfelen aan de oerknal zijn bang dat dit hun geld zal kosten.

Zelfs waarnemingen worden nu geïnterpreteerd door dit bevooroordeelde filter, goed of fout beoordeeld, afhankelijk van of ze de oerknal ondersteunen of niet. Dus tegenstrijdige gegevens over roodverschuivingen, lithium- en helium-abundanties en de distributie van sterrenstelsels, naast andere onderwerpen, worden genegeerd of belachelijk gemaakt. Dit weerspiegelt een groeiende dogmatische denkwijze die vreemd is aan de geest van vrij wetenschappelijk onderzoek.”

Tegenwoordig zijn vrijwel alle financiële en experimentele middelen in de kosmologie gewijd aan oerknalstudies. Financiering komt uit slechts een paar bronnen, en alle peer-reviewcommissies die hen controleren, worden gedomineerd door aanhangers van de oerknal. Als gevolg hiervan is de dominantie van de oerknal binnen het veld zelfvoorzienend geworden, ongeacht de wetenschappelijke validiteit van de theorie.

Alleen steun geven aan projecten binnen het oerknalkader ondermijnt een fundamenteel element van de wetenschappelijke methode: het constant toetsen van theorie aan observatie. Een dergelijke beperking maakt een onbevooroordeelde discussie en onderzoek onmogelijk. Om dit recht te zetten, dringen we er bij de instanties die werk in de kosmologie financieren op aan om een aanzienlijk deel van hun geld opzij te zetten voor onderzoek naar alternatieve theorieën en observationele tegenstrijdigheden van de oerknal. Om vooringenomenheid te voorkomen, zou de commissie voor collegiale toetsing die dergelijke fondsen toekent, kunnen worden samengesteld uit astronomen en natuurkundigen van buiten het veld van de kosmologie.

Door financiering toe te wijzen aan onderzoeken naar de validiteit van de oerknal en zijn alternatieven, zou het wetenschappelijke proces ons meest nauwkeurige model van de geschiedenis van het universum kunnen bepalen.”

Miles Mathis vat de nepgoden van nepwetenschap passend samen, en de rook-in-spiegels die ze gebruiken om wetenschappelijk onderzoek te voorkomen en te beperken ten gunste van blinde onderwerping aan hun religieuze dogma.

“..Ze denken dat ze met zekerheid kunnen claimen hoe de dingen zijn, wie bestaat en wie niet, hoe de dingen hier zijn gekomen en waar ze naartoe gaan. Ze denken dat een theorie over hoe dingen zijn geëvolueerd gelijk staat aan een theorie over hoe dingen zijn ontstaan. Ze denken dat een model van een complexe draaiende molecule hetzelfde is als een blauwdruk voor het leven of een verklaring van zelfbeweging of een bewijs van fylogenie. Ze denken dat vier-vectorvelden en niet-abelse ijkgroepen en statistische analyse bestaan, complexiteit, stevigheid en verandering verklaren.”

Eenvoudige logica verslaat deze gecompliceerde religies.

Een snelle blik op de schepping zal ons vertellen dat er altijd iets, iemand, een of andere energiekracht, een of andere levensbron is geweest.

We weten dit omdat dingen bestaan.

Ze kunnen zichzelf niet hebben gecreëerd.

Daarom moeten ze zijn gemaakt.

De maker moest ze maken.

Maar wie heeft de maker gemaakt?

Het enige logische antwoord is: niemand.

Als iemand de maker wil maken, moet hij eerst bestaan.

Om ze te laten bestaan, zouden ze moeten worden gecreëerd.

Om ze te creëren, zou er EEN REEDS BESTAANDE schepper moeten zijn.

Op een gegeven moment, terwijl we rondjes rennen over deze baan, zijn we gedwongen te stoppen en beseffen we dat de enige mogelijkheid is dat er altijd een bepaalde kracht, een kracht, ALTIJD BESTAAT BUITEN DE BEPERKINGEN VAN TIJD EN RUIMTE.

Er is geen andere manier waarop iets tot stand zou kunnen zijn gekomen.

Is het religie of logica om te beseffen dat er een intelligente Schepper is?

Ironisch genoeg geloven de leveranciers van al deze nepwetenschap en nepreligie er geen woord van. Het is allemaal om JOU te misleiden.

Ze weten wie de echte God, de echte schepper is. Ze weten wie zijn Zoon is.

(Zoals de demon zegt in Lukas 4:34: “Jezus van Nazareth… ik weet wie u bent… de Heilige van God…”)

Ze weten wie wie is en wat wat is.

Dit alles, de duizenden pagina’s met wetten, regels, bevelen, alle opzettelijk nepwetenschap is gemaakt om JOU te ontwapenen en te desoriënteren. Zodat je gevangen, gecontroleerd en tot slaaf gemaakt kunt worden.

Het zijn revolutionairen.

Ze weten wie God is en hopen hem omver te werpen. Satan is de oorspronkelijke revolutionair.

” Gij hebt in uw hart gezegd: ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon verheffen boven de sterren van God.” (Jesaja 14:13)

“Satan, die de hele wereld verleidt: hij werd op de aarde geworpen, en zijn engelen werden met hem uitgeworpen.” (Openbaring 12:9)

Dit is waarom er wordt gezegd dat de wereld op 3 manieren is verdeeld:

Die weten wat er aan de hand is.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurt.

Mensen die geen idee hebben wat er aan de hand is.

“Omdat zij ziende niet zien; en horende horen ze niet, en begrijpen ze ook niet.” (Matteüs 13:13)

“Hun oren zijn dof om te horen, en hun ogen hebben ze gesloten; opdat zij niet zouden zien met hun ogen en horen met hun oren en begrijpen met hun hart, en zich zouden bekeren, en ik hen zou genezen.” (Handelingen 28:26-27)

Dit is de reden waarom degenen die zich bij de revolutie aansluiten , bekend staan als nuttige idioten.

‘De gnostici ontleenden hun leidende leerstellingen en ideeën aan Plato en Philo, de Zend-avesta, de Kabbalah en de heilige boeken van India en Egypte; en zo in de schoot van het christendom de kosmologische en theosofische speculaties binnenbrachten, die het grootste deel van de oude religies van het Oosten hadden gevormd, verbonden met die van de Egyptische, Griekse en Joodse doctrines, die de neoplatonisten eveneens hadden aangenomen in het Westen…

Er wordt toegegeven dat de bakermat van het gnosticisme waarschijnlijk moet worden gezocht in Syrië en zelfs in Palestina. De meeste van zijn uitleggers schreven in die verdorven vorm van het Grieks die door de Hellenistische Joden werd gebruikt… en er was een opvallende analogie tussen hun doctrines en die van de joods-Egyptische Philo van Alexandrië; zelf de zetel van drie scholen, tegelijk filosofische en religieuze, de Griekse, de Egyptische en de Joodse. Pythagoras en Plato, de meest mystieke Griekse filosofen (de laatste erfgenaam van de doctrines van de eerste), en die hadden gereisd, de laatste in Egypte en de eerste in Fenicië, India en Perzië, onderwezen ook de esoterische leer… De dominante doctrines van het Plutonisme werden gevonden in het gnosticisme…

De Joods-Griekse School van Alexandrië is alleen bekend bij twee van haar leiders, Aristobulus en Philo, beide Joden van Alexandrië in Egypte. Door zijn oorsprong tot Azië te behoren, door zijn woonplaats tot Egypte, door zijn taal en studies tot Griekenland, streefde het ernaar aan te tonen dat alle waarheden die in de filosofieën van andere landen waren ingebed, vanuit Palestina daarheen waren overgebracht. Aristobulus verklaarde dat alle feiten en details van de joodse geschriften zoveel allegorieën waren die de diepste betekenissen verhullen, en dat Plato er al zijn beste ideeën van had ontleend.

Philo, die een eeuw na hem leefde en dezelfde theorie volgde, trachtte aan te tonen dat de Hebreeuwse geschriften, door hun systeem van allegorieën, de ware bron waren van alle religies en filosofische doctrines. Volgens hem was de letterlijke betekenis alleen voor de vulgaire… De Joden van Syrië en Judea waren de directe voorlopers van het gnosticisme; en in hun leringen waren ruimschoots oosterse elementen aanwezig.

Deze Joden hadden in twee verschillende perioden intieme betrekkingen met het Oosten gehad, waardoor ze vertrouwd werden gemaakt met de doctrines van Azië en vooral van Chaldea en Perzië… Ze leefden bijna tweederde van een eeuw, en velen van hen lang daarna, in Mesopotamië, de bakermat van hun ras; dezelfde taal spraken, en hun kinderen werden opgevoed met die van de Chaldeeën. Assyriërs, Meden en Perzen, ze namen noodzakelijkerwijs veel van de doctrines van hun veroveraars over…

Uit Egypte of Perzië leenden de nieuwe platonisten het idee, en de gnostici ontvingen het van hen, dat de mens in zijn aardse loopbaan achtereenvolgens onder invloed staat van de maan, Mercurius, Venus, zon, Mars, Jupiter en Saturnus, totdat hij bereikt eindelijk de Elysian Fields.”

– Moraal en dogma, door 33e graads vrijmetselaar Albert Pike

“In de vroege dagen van het christendom ontstonden in de oude heidense wereld systemen van het universum die een voortzetting van de filosofie van Plato leken te zijn, maar die ook begrepen konden worden als een vergeestelijking van de wijsheid van de mysteriën. Al deze systemen hadden hun uitgangspunt in Philo, de joodse filosoof van Alexandrië, die zei: ‘Het is noodzakelijk dat de ziel uit het gewone ‘ik’ komt.’ Dan komt het in een staat van spirituele extase, van verlichting, wanneer het ophoudt te weten, te denken en te herkennen in de gewone zin van het woord. Want het heeft zich vereenzelvigd met het goddelijke, ze zijn één geworden…’”

-Het christelijke mysterie , Rudolf Steiner

zie ook fractals