20230302 Over het overwegen van samenzweringstheorieën

(Ed.: waarom ik nu zoveel deel over complotten enz. is omdat ik naar dit interview heb gekeken:

het gesprek van Els v Veen, huisarts. Ik heb mevr. v. Veen gevolgd in de ernstige coronatijd waarin zij dapper een eigen mening verkondigde. Door haar (en anderen zoals Jan Bonte en Rob Elens) konden mensen standvastig blijven in zeer moeilijke tijden. Ik was dus nieuwsgierig naar dit gesprek en het heeft me zo teleurgesteld. Keek ik naar een egotripperij? Naar een vrouw die werkelijk niet in complotten gelooft? Naar een vrouw die zegt christen te zijn en die verwijst naar

de bijbel en dan niet weet dat de bijbel vol staat met samenzweringen? Keek ik naar iemand die onder hoge druk is gezet en dat niet deelt? Kortom ik denk dat mensen die zich eerst aan haar optrokken nu heel teleurgesteld moeten zijn. Ik was het wel. Ik snap wel dat zij niet voluit kan gaan en dat zij kostwinner is. Maar zij laat collega’s die haar uitschelden voor bruinhemd daarmee wegkomen. Schelden is een vorm van onmacht want je hebt geen argumenten, kunt niet over feiten overleggen. Dat had ze breed moeten uitpakken. Ik weet niet of in naar iemand zat te kijken onder grote druk of naar iemand die dommer is dan ik dacht. Je kan kaarten tegen de borst houden maar leg dat dan uit. Natuurlijk heeft dit alles veel met haar gedaan maar dat heeft het met velen. )

“En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.” Joh.1,5 (HSV)

Dit is van somehelpfulinfo, zie daar links, google translate

Waarom denkende mensen de geldigheid en implicaties van geselecteerde samenzweringstheorieën zouden moeten overwegen

Veel mensen weten weinig over complotten die tegenwoordig in de wereld gaande zijn, omdat ze hun denkprocessen hebben gedelegeerd aan ‘experts’ in de overheid en de media. Sommige mensen denken zelfs dat het onverstandig of slecht is om tijd te besteden aan het onderzoeken van complottheorieën. Dit artikel legt uit waarom en hoe we moeten proberen geïnformeerd te worden over belangrijke mogelijke samenzweringen die vandaag gaande zijn.

Ontdaan van echt debat

Een eeuwenoude debattactiek is dat de kant van de propositie de reikwijdte van het debat zodanig vernauwt dat elke serieuze poging van de oppositie om een ​​geldig tegenargument naar voren te brengen, wordt gekleineerd, bespot of geblokkeerd en zo een oneerlijk voordeel krijgt ten opzichte van de tegenstander de oppositie kant. In 1967 schreef de CIA een bericht die de term “complottheorieën” bedacht en methoden aanbevolen om dergelijke theorieën in diskrediet te brengen. Het doel was om de beweringen van de complottheoretici te weerleggen en in diskrediet te brengen, om zo de verspreiding van dergelijke beweringen te remmen. Naarmate de tijd verstreek, kregen ze de hulp van de reguliere media om deze vorm van mind control of neurale linguïstische programmering uit te voeren. Daarom is het tijd om de leiding te nemen over onze eigen denkprocessen, te stoppen met het volgen van de loeiende kudde en uit te dunnen buiten de kunstmatige, egoïstische doos die de machthebbers hebben om ons heen geplaatst. (Ed.: Wat betekent Neuro Linguïstisch Programmeren?

De term Neuro Linguïstisch Programmeren, tegenwoordig beter bekend als NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop volgens reageren. Het ontdekken, gebruiken en veranderen van de onbewuste patronen in het zenuwstelsel om specifieke en gewenste uitkomsten te bereiken)

Waarom vormen mannen complotten?

Duizenden jaren lang hebben mannen samenzweringen gesmeed om in het geheim slechte daden voor te bereiden en uit te voeren, omdat het niet handig was om dat openlijk te doen. Volgens G. Edward Griffin is een samenzwering een plan of complot van twee of meer mensen die dwang of bedrog gebruiken om iets te verkrijgen met illegale, immorele en/of onethische middelen. De fundamentele reden waarom mensen samenzweringen vormen om kwaad te doen, is dat ze slecht of verdorven zijn. Veel mensen zullen niet toegeven dat ze kwaad in hun hart hebben, maar de apostel Paulus legde uit hoe slecht de mens werkelijk is in Romeinen 3:9-20 NKJV (Ed.: De New King James Version is een moderne Bijbelvertaling):

Wat dan? Zijn wij beter dan zij? Helemaal niet. Want we hebben eerder zowel Joden als Grieken ervan beschuldigd dat ze allemaal onder de zonde zijn. Zoals er geschreven staat:

“Er is niemand rechtvaardig, nee, niet één; Er is niemand die het begrijpt; Er is niemand die God zoekt. Ze hebben zich allemaal afgewend; Samen zijn ze onrendabel geworden; Er is niemand die goed doet, nee, niet één.”

“Hun keel is een open graf; Met hun tong hebben ze bedrog gepleegd”;

“Het addergif zit onder hun lippen”; “Wiens mond vol vloek en bitterheid is.”

“Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernietiging en ellende staan ​​hun in de weg; En de weg van vrede hebben ze niet gekend.”

“Er is geen angst voor God voor hun ogen.”

Nu weten we dat wat de wet ook zegt, het zegt tegen degenen die onder de wet staan, dat elke mond gestopt mag worden en de hele wereld schuldig mag worden voor God. Daarom zal door de werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden, want door de wet is de kennis der zonde.

Voorbeelden van samenzweringen in de Bijbel

Samenzweringen zijn niets nieuws. De Bijbel staat vol met voorbeelden van samenzweringen. Hier zijn er 25:

Gen. 37 – De broer van Joseph spande samen om hem te vermoorden

Jud. 9 – Abimelech huurde waardeloze mannen in en doodde zijn 70 broers

1 Sam. 23 – Saul beraamde een kwaad plan tegen David

2 Sam. 15 – Absalom en Achitofel spanden samen tegen David

1 Ki. 15 Baësa beraamde een samenzwering tegen Nadaab, de zoon van Jerobeam, en doodde hem

1 Ki. 16. Zimri spande samen tegen Baësa en doodde hem

2 Ki. 12 – De dienaren van koning Joas spanden samen en doodden hem

2 Ki. 14. Het volk beraamde een samenzwering tegen Amazia, de zoon van Joas, en doodde hem

2 Ki. 15 – Sallum spande samen tegen Zacharia, de zoon van Jerobeam III, en doodde hem

2 Ki. 15 – Pekah, een officier van Pekaniah, spande samen en doodde hem

2 Ki. 15. Hosea smeedde een samenzwering tegen Pekah en doodde hem

2 Ki. 21. De dienaren van Amon, de zoon van Manasse, spanden samen en doodden hem

Neh. 4 – Sanballet, Tobia, de Arabieren, Amonieten en de Ashdodieten spanden samen om Jeruzalem aan te vallen en verwarring te zaaien

Est. 2 – Mordekai ontdekte een complot tegen koning Ahasveros

Est. 3 – Haman spande samen tegen de Joden

Est. 5 – Haman smeedde een complot tegen Mordechai

Ps. 2. De naties beramen een ijdel plan tegen de gezalfde van de Heer

Is een. 5 – Syrië, Efraïm en de zoon van Remalia smeedden een kwaad plan tegen Juda

Jer. 40 – Baalis, de koning van de Ammonieten, stuurde Ismaël om Gedalja te vermoorden

Dan. 6 – De bestuurders en satrapen smeedden een complot tegen Daniël

Mt. 22 – De Farizeeën smeedden een complot tegen Jezus om hem in zijn praatjes te verstrikken en hem te vernietigen

Joh. 12 – De overpriesters smeedden een complot om Lazarus ter dood te brengen

Handelingen 9 – De Joden in Damascus smeedden een complot om Saul na zijn bekering te vermoorden

Handelingen 20 – De Joden in Griekenland smeedden een complot om Saulus te vermoorden toen hij op het punt stond naar Syrië te zeilen

Handelingen 23 – 40 Joden in Jeruzalem smeedden een samenzwering om Paulus te vermoorden

Meer complotten in de moderne tijd

Hoewel de geschiedenis vol complotten zit, zijn er goede redenen om aan te nemen dat ze in de moderne tijd eerder zijn toegenomen dan afgenomen:

Buskruit

Sinds de uitvinding van buskruit en de toepassing ervan in vuurwapens is de oorlogsvoering ingrijpend veranderd. Eén man met een pistool kan 100 bekwame zwaardvechters doden. Dit betekende dat het leger met de grootste en meeste kanonnen meestal oorlogen won. Dit opende op zijn beurt een deur voor bankiers om regeringen over te nemen, terwijl ze oorlogsinspanningen en de verwerving van wapens financierden. Ze leerden echter dat dit het meest effectief is als het stil achter de schermen wordt gedaan, zonder dat de massa begrijpt wat er aan de hand is.

Democratie

In de dagen van koningen en koninkrijken deden de meeste regeringsleiders gewoon wat ze wilden, met minimale aandacht voor hoe het gewone volk dacht over hun beleid en acties. Het idee van democratie dwingt leiders echter om voortdurend rekening te houden met de belangen van het gewone volk – althans aan de oppervlakte. Dit heeft geleid tot zeer geavanceerde methoden van propaganda en onderdrukking van waarheid en afwijkende meningen. Sterker nog, hoe technologisch geavanceerder een land is, hoe bedrieglijker zijn propaganda is.

Media in de schijnwerpers

Honderden jaren geleden, toen mensen kwaad deden, verspreidde het woord zich voornamelijk via mond-tot-mondreclame, maar de uitvinding van de drukpers, radio, tv en internet maakte een hogere mate van heimelijkheid en beschermingslagen noodzakelijk. Anders zouden de mensen de waarheid kennen, boos zijn en actie ondernemen om de regering tegen te houden. We leven dus in een tijd van uiterst geheime samenzweringen.

Eindtijdbedrog

Toen Jezus’ discipelen Hem vroegen naar Zijn wederkomst aan het einde der tijden, sprak Hij over een hoge mate van bedrog in die dagen:

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: “Pas op dat niemand u bedriegt … Want valse christussen en valse profeten zullen opstaan ​​en grote tekenen en wonderen tonen om, indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen te misleiden. (Mt. 24:4,24 NBG)

De apostel Paulus sprak ook over een sterke waanvoorstelling in de laatste dagen:

De komst van de wetteloze is volgens de werking van Satan, met alle macht, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met alle onrechtvaardige misleiding onder degenen die omkomen, omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aangenomen, opdat ze zouden worden gered. En om deze reden zal God hun een sterk waanidee sturen, opdat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld zullen worden die de waarheid niet geloofden maar plezier hadden in ongerechtigheid. (2 Th. 2:9-12 NBV)

Waarom spotten veel mensen met het idee van complottheorieën?

Voormalig gouverneur en US Navy seal, Jesse Ventura, heeft gezegd: “Veel complottheorieën klinken gek totdat je ze gaat onderzoeken.” Met moderne technologie is de mate van verfijning van sommige samenzweringen vaak ongelooflijk, en veel mensen hebben een eerste reactie van het gevoel dat het tijdverspilling zou zijn om er zelfs maar over na te denken, om nog maar te zwijgen van het feitelijk onderzoeken van de feiten. Helaas hebben veel complottheorieën invloed op het leven van veel mensen en het is al bewezen dat ze feitelijk zijn. De meeste mensen doen gewoon geen due diligence.( Ed.: De Engelse term due diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. Bij verkooptrajecten, fusies en overnames staat dit voor boekenonderzoek. Juist bij dit soort transacties is zorgvuldigheid extra belangrijk. De belangen zijn veelal hoog en er staat veel op het spel) Ze gedragen zich niet als Bereanen ( Ed.: Wat is een Berea?

Het Nieuwe Testament in Handelingen 17: 10-11 spreekt van een stad genaamd Berea. Paulus en Silas dienden de Joden in Berea tijdens hun bedieningsreizen. Lukas deed verslag van hun bediening daar en beschrijft dat de Joden uit Berea „edeler van geest waren dan die in Thessalonica, want zij namen het woord met grote gretigheid aan en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of deze dingen zo waren”.

De vertrouwdheid van de Bereanen met de Oudtestamentische Schrift rustte hen toe om de nieuwe leer die ze van Paulus hoorden te omarmen. Ze waren niet goedgelovig, maar ze waren ook niet in staat iets nieuws te leren – op voorwaarde dat het door Gods Woord kon worden bevestigd. John MacArthur beschrijft het als volgt:

De Bereanen ontvingen het woord met grote gretigheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of de dingen die door Paulus werden gepredikt zo waren. Ze stonden open voor de waarheid en doorzochten zelf hun boekrollen. Geen wonder dat Lukas hen omschrijft als edeler van geest dan die in Thessalonica.):

Dezen waren eerlijker dan die in Thessalonica, in die zin dat zij het woord met alle bereidheid aannamen en dagelijks de Schriften onderzochten om uit te vinden of deze dingen zo waren. (Handelingen 17:11 NBG)

Neil Clark, mede-oprichter van The Campaign for Public Ownership merkt op: “Het bestempelen van mensen als ‘complottheoretici’ door poortwachters in het Westen heeft niets te maken met hoeveel bewijs er is om een ​​bewering te ondersteunen of met de kwaliteit van dat bewijs. maar is een politieke oproep, gebaseerd op wie de samenzweringstheorie betreft en wie het maakt…Iemand bestempelen als ‘samenzweringstheoreticus’ is hun standaardmanier om te verklaren dat die persoon ‘verboden terrein’ is, dwz hij/zij is een onbetrouwbare bron en een ‘crank’. Het is een manier waarop afwijkende meningen en debatten worden onderdrukt in wat lijkt op vrije, democratische samenlevingen – en hoe mensen die het dominante establishment-verhaal uitdagen, opzettelijk worden gemarginaliseerd.”

(Ed.: crank is huurling)

Nog steeds sceptisch?

Als je nog steeds sceptisch bent over het hele idee om de geldigheid van geselecteerde complottheorieën te overwegen, overweeg dan het volgende:

Gedachten van G. Edward Griffin:

De samenzweerderige mening is de juiste mening; het probeert alleen menselijk gedrag te beschrijven.

Het tegenovergestelde van complottheorie is de toevalstheorie.

Bijeenkomsten over strategische planning op het hoogste niveau onder de elite zijn rationeel en logisch.

Wat is er mis mee om moderne gebeurtenissen te interpreteren op een manier die de machthebbers niet doen?

Mensen hebben de neiging om te denken dat samenzwering overal voorkomt, behalve in hun eigen regering.

Elites die openlijk pleiten voor een Nieuwe Wereld Orde is voor ons moreel welzijn.

Als geschiedenis wordt geschreven door degenen die oorlogen winnen, dan betekent dat dat er een ander verhaal moet zijn dat de moeite waard is om naar te luisteren.

Een gewaarschuwd iemand telt voor twee; wat je niet weet kan je pijn doen.

J. Edgar Hoover, eerste directeur van de FBI:

“Het individu wordt gehandicapt door oog in oog te staan ​​met een samenzwering die zo monsterlijk is dat hij niet kan geloven dat het bestaat.”

Hoe andersdenkenden het zwijgen worden opgelegd

Een gast van Alex Jones van Infowars.com en PrisonPlanet.com zei ooit dat wanneer de elite wordt geconfronteerd met mensen die hun snode plannen blootleggen, er vaak een proces is om te proberen afwijkende meningen het zwijgen op te leggen:

Negeer het in naam van de vrijheid van meningsuiting en hoop maar dat het weggaat.

Val de boodschapper aan en maak “complottheorieën” belachelijk als gekke ideeën.

Koop de andersdenkende koop uit door hen een rol in de propaganda aan te bieden.

Bedreigingen uiten naar de persoon met betrekking tot hem of haar of zijn of haar familie

Leg ze het zwijgen op door een geënsceneerde zelfmoord of een ongeluk

Zijn samenzweringstheoretici echt verstandig? Universitair onderzoek toont aan dat ze meer gefundeerd zijn dan anderen

Toevalstheoretici versus samenzweringstheoretici

Er zijn drie categorieën mensen, de hopeloos onwetende, toevalstheoretici en samenzweringstheoretici…

Wat is het voordeel van het onderzoeken van geselecteerde complottheorieën?

Mijn mensen worden vernietigd door gebrek aan kennis. Omdat je kennis hebt verworpen, zal Ik ook jou afwijzen als priester voor Mij; omdat u de wet van uw God bent vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. (Hosea 4:6 NKJV) Een voorzichtig man voorziet kwaad en verbergt zich, maar de eenvoudigen gaan door en worden gestraft . (Spr. 22:3 NBV)

Hoeveel tijd moet worden besteed aan het onderzoeken van complottheorieën?

Het bestuderen van complottheorieën is als oefening – iedereen moet beslissen hoeveel tijd voor hem/haar goed is, maar we zullen God verantwoording afleggen over hoeveel tijd we besteden. Het ene uiterste is om 8 uur per dag aan dit onderzoek te besteden. Een ander uiterste is het totaal negeren van complottheorieën. De juiste hoeveelheid ligt waarschijnlijk ergens tussen de uitersten in.

Hoe complottheorieën te bestuderen

Hier zijn een paar tips:

Wees sceptisch over officiële versies van belangrijke nieuwsgebeurtenissen.

Filter altijd alle informatie door de Bijbel (2 Tim. 3:16,17)

Probeer meer dan één weergave te vinden en bepaal zelf wat het meest logisch klinkt.

Wees bereid om de standpunten van enkele vooraanstaande complottheoretici zoals Alex Jones, G. Edward Griffin, Gerald Celente, Wayne Madsen, Adrian Sarbucci, Max Keizer, Al Cuppett en Steve Quayle in overweging te nemen. Het is niet nodig om het 100% eens te zijn met al hun standpunten. God kan iedereen gebruiken om de waarheid te verkondigen.

Overweeg het leven en de waarden van de complottheoreticus. Test de geesten (1 Th. 5:21; 1 Joh. 4:1-3). Het is belangrijk om niet alleen naar hun woorden te luisteren, maar ook naar de vrucht van hun leven – spreken ze op voor de belangen van het gewone volk, de armen, weduwen en wezen, of spreken ze voor de belangen van de wereldwijde elite en multinationale ondernemingen ? Geloven ze dat ze zelf zondaars zijn? Steunen ze Israël? (Gen. 12:3)

Abonneer u op alternatieve mediabronnen op internet of luister naar talkshows op de radio die niet onder controle staan ​​van de reguliere media (terwijl informatie nog steeds direct beschikbaar is – voordat censuur plaatsvindt). Enkele voorbeelden staan bij de link.

Ga naar http://www.youtube.com/ en bekijk geselecteerde documentaires over grote complottheorieën. Sommige staan ​​hieronder vermeld.

HAARP – een Amerikaans wetenschappelijk experiment dat een wapen voor weersverandering kan zijn, een instrument voor mind control, of beide.

9/11 – er wordt enig bewijs geleverd dat 9/11 mogelijk een inside job was. (Zie Where Did the Towers Go? en Judy Woods presentatie PDF .

Global Warming – kan een elitaire zwendel zijn

Big Brother – is de Amerikaanse regering geworden als de “big brother” van 1984, of erger?

Geheime genootschappen – plant de Bilderberg Groep strategieën voor wereldheerschappij?

Manchurian Candidate – hoe gewone burgers geprogrammeerde huurmoordenaars worden

Apocalyps 2012 – waarom de Amerikaanse regering overal in de VS enorme ondergrondse bunkers bouwt, vooral onder de internationale luchthaven van Denver, die mysterieuze kunstwerken heeft.

Area 51 – is dit geheime militaire complex in een laboratorium voor geavanceerde technologie?

Wall Street – hoe Wall Street-elitairen de financiële ineenstorting veroorzaakten en wie de macht heeft om de aandelenmarkt en de prijzen van olie en edele metalen te manipuleren.

Politiestaat – bereidt de regering zich voor op het afkondigen van de staat van beleg en het sturen van mensen naar interneringskampen?

Grote Meren – waarom kopen bedrijven en superrijken overal ter wereld waterrechten op? Maakt het deel uit van een plan om naties en hun massa’s te controleren?

BP Oil Spill – over geruchten dat de olieramp met Deepwater Horizon een geënsceneerde gebeurtenis was door bedrijven als BP en Halliburton om winst te maken met de schoonmaak en om giftige stoffen toe te dienen aan de wateren van de Golfkust als onderdeel van een groter ontvolkingsprogramma, geïnspireerd door de ramp met de orkaan Katrina, om de oceaanstromingen en het weer in de wereld te wijzigen, en om de kustlijn van Louisiana aan te vallen om de volledige controle over de oliereserves te krijgen.

Het Pentagon – was het een raket en geen gekaapt vliegtuig dat het Pentagon trof tijdens de aanslagen van 11 september?

Toen zei Jezus tegen de Joden die Hem geloofden: “Als u zich aan Mijn woord houdt, bent u werkelijk Mijn discipelen. En je zult de waarheid kennen, en de waarheid zal je vrijmaken.” (Johannes 8:31,32 NBG)

Zie ook:

Waarom NIET geloven in samenzweringen een zeker teken is van mentale retardatie .

(vertraging in de lichamelijke of geestelijke ontwikkelingsgang)

In 1967 creëerde de CIA het label “Conspiracy Theorists” … om iedereen aan te vallen die het “officiële” verhaal uitdaagt

Joh. 3:19 (HSV) En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.

Lees bij bewust Over de psychologie van de samenzweringsontkenner

Lees bij bewust Over: een samenzwering is geen theorie

Lees bij bewust Over de eenzame waarheidsspreker

Lees bij bewust Over bang zijn voor de waarheid

Lees bij bewust Over cognitieve dissonantie

Lees bij bewust Over cognitieve dissonantie bij de meeste medische professionals

Lees bij bewust Over omgaan met cognitieve dissonantie