20230125 Over de dood van de christelijke God in de harten van alle mensen

Van de CatholicAmericanThinker, zie daar links en afbeeldingen, google translate en deeple translate

(Ed.: een paar keer per week lees ik op deze site. Ik ben het lang niet altijd met alles eens en ik vind dat er blindheid aan één oog is maar de achtergrond is goed. En wie ben ik dat ik oordeel? We zijn allemaal zoekende en ploeterende zielen. Ik vind Linda Kimball goed en in onderstaand stuk herken ik veel. Alle namen, alle ideeën heb ik doorlopen. Ik ken de werken die ze noemt. Ik heb heel wat yoga opleidingen gedaan enz.. Toen ik eind jaren ’60 eindexamen HBS deed, werd Teilhard de Chardin opeens gevierd. We kregen de new age en alles wat anders was dan het gewone christendom was “beter”. En waar ben ik nu? Gewoon terug bij de Bijbel en weer terug waar het hoort bij Jezus die de Christus was, die we toen niet kenden maar waarover we wel een oordeel hadden. Wat zijn we misleid en verleid! Wat ben ik dankbaar dat ik onderweg wel struikelde maar niet viel. Ik ben me bewust dat wij langs de rand van de afgrond scheerden. Maar de afgrond werd gelukkig niet toegestaan. Ik werd beschermd voor het ergste maar anderen werden prooi. Ik vind het een goed geschreven stuk dat een overzicht biedt van de misleiding om ons verlegen te maken met onze God en Schepper.)

Dood van de christelijke God in de harten van alle mensen

Waarom Amerika en West-Europa zelfmoord plegen

Linda Kimball, vrijdag 13 januari 2023

“Op dit moment heeft de wetenschap geen bevredigend antwoord op de vraag naar de oorsprong van het leven op aarde. Misschien is het verschijnen van leven op aarde een wonder. Wetenschappers zijn terughoudend om die visie te accepteren, maar hun keuzes zijn beperkt: ofwel is het leven op aarde geschapen door de wil van een wezen buiten het bereik van wetenschappelijk begrip, of het is spontaan op onze planeet geëvolueerd door chemische reacties die plaatsvinden in niet-levende materie die op de grond ligt. op het oppervlak van de planeet. De eerste theorie plaatst de vraag naar de oorsprong van het leven buiten het bereik van wetenschappelijk onderzoek. Het is een verklaring van geloof in de kracht van een Opperwezen dat niet onderworpen is aan de wetten van de wetenschap. De tweede theorie is ook een geloofsdaad. De geloofsdaad bestaat erin aan te nemen dat de wetenschappelijke kijk op de oorsprong van het leven juist is,

“… de biologische theoretici weten niet dat Kant heeft geanalyseerd waarom men geen immanentistische evolutietheorie (Ed.: Katholicisme encyclopedie

ONDER REDACTIE VAN PROF. DR. J.C. GROOT GEPUBLICEERD OP 02-01-2020

IMMANENTISMEBETEKENIS & DEFINITIE

noemt men een denkvorm, waarin de immanentie eenzijdig beklemtoond wordt. Op het gebied der kennis geschiedt dit, wanneer de toegang tot de wereld buiten de mens op een of andere wijze ontkend wordt en heel het zijn in bewustzijn wordt opgelost. In de godsleer kan men op pantheïstische wijze zozeer de immanentie Gods verdedigen, dat daarmede zijn transcendentie geweld lijdt. Wat de godsdienstwijsbegeerte betreft, dient van immanentisme gesproken te worden, wanneer het godsdienstig gevoel of de godsdienstige behoefte tot kenbron en norm der goddelijke werkelijkheid wordt uitgeroepen, zoals bij Schleiermacher en heel het Modernisme geschied is ten koste van de objectieve geldigheid van het dogma.) kan hebben. Men kan empirische observatie hebben maar geen algemene evolutietheorie omdat de opeenvolging van vormen een mysterie is; het is er gewoon en je kunt het met geen enkele theorie verklaren. De wereld kan niet worden verklaard. Het is een mythisch probleem, dus je hebt een sterk element van mythe in de evolutietheorie.” (Eric Voegelin, CW Vol. 33, The Drama of Humanity Conversations, III, Myth as Environment, p. 307)

De darwinistische mythos, zo merkte CS Lewis op, is niet bedacht om de waarheid te zoeken, maar om God buiten te houden:

“Nog verontrustender is de verdediging van professor DMS Watson. “Evolutie zelf,” schreef hij, “wordt door zoölogen geaccepteerd, niet omdat is waargenomen dat het voorkomt of… kan worden bewezen door logisch samenhangend bewijs dat het waar is, maar omdat de enige alternatieve, speciale creatie, is duidelijk ongelooflijk.” Is het zover gekomen? Hangt de hele uitgebreide structuur van het moderne naturalisme niet af van positief bewijs, maar gewoon van een a priori metafysisch vooroordeel. Is het niet bedacht om feiten binnen te halen, maar om God buiten te houden?” (CS Lewis, The Oxford Socratic Club, 1944)

“Als wij en ons nageslacht… altijd in de vrees voor God leven en Zijn geboden respecteren… hebben we misschien de hoogste verwachtingen van de toekomstige welvaart van ons land… Maar als we…religieus onderricht en gezag verwaarlozen…; Als we de regels van eeuwige gerechtigheid schenden, spelen met de geboden van moraliteit en roekeloos de grondwet vernietigen die ons bij elkaar houdt, kan niemand voorspellen hoe plotseling een catastrofe ons kan overweldigen en al onze glorie in diepe duisternis kan begraven.” Daniel Webster, Toespraak tot de New Yorkse Historische Maatschappij, 1852,

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.Genesis 1:27 (HSV)

Vijftienhonderd jaar lang had het christendom en later het protestantse Amerika St. Augustinus (354-430 na Chr.) door te bevestigen dat, aangezien alle mensen de geestelijke beelddragers zijn van de transcendente Drie-enige God, het logisch is dat elke persoon een drie-eenheid van zijn is – van ziel, geest en lichaam.

“De essentie van de mens is niet het lichaam, maar de ziel. Het is alleen de ziel die God naar zijn eigen beeld heeft gemaakt en de ziel die hij liefheeft… Ter wille van de ziel… de Zoon van God kwam de wereld in….” (Onvolledig werk over Matthew, Homilie 25, Ancient Christian Devotional, Oden en Crosby, p. 153)

In het bijbelse denken is het lichaam inerte materie, georganiseerd en bezield door de ziel. Een menselijk leven is een ziel die inerte materie bezielt, dus een lichaam zonder ziel is niet meer dan een ongeorganiseerde massa cellen die snel zou deconstrueren en sterven. (“Body, Mind, and Soul,” Pastor Louis Pernot in een preek in de Temple de l’Etoile in Parijs, 28 november 2010)

Het edelste deel van de ziel is geest (het hart). Geest is onsterfelijk en zelfbewust. Geest is bekrachtigd om te willen (kiezen) en te denken en wordt door de Geest van God verantwoordelijk gehouden voor wat hij denkt, wil en doet.

Geest is de unieke eigenschap die ziel van materie onderscheidt. In het bijbelse denken stelt geest de mens in staat om de natuurlijke dimensie spiritueel te transcenderen en toegang te krijgen tot de bovennatuurlijke dimensie, waardoor hij een persoonlijke relatie met de Geest van God kan aangaan. Door deze relatie wordt het geweten van de mens in de loop van de tijd gereinigd, waardoor hij zich beter kan oriënteren op zijn bestaan ​​in deze wereld ter voorbereiding op de eeuwigheid.

In het christelijke denken is een persoon een geest en persoonlijkheid is de totale individualiteit van de geest. Zonder geest is er geen mens.

Pastor Pernot merkt op dat de sleutel tot individuele vrijheid in de tijdelijke sfeer de spirituele vrijheid van de mens is in tegenstelling tot een genetisch geprogrammeerde dierlijke oriëntatie zoals onderwezen door moderne darwinistische heidense materialisten. Dieren hebben geen geesten, die gekoppeld zijn aan intelligentie, verbeeldingskracht, gevoeligheid, zelfbewustzijn, reflectie en het vermogen tot waarheid en morele goedheid.

Een persoon is uniek vrij omdat hij de materie spiritueel kan transcenderen om toegang te krijgen tot de bovennatuurlijke dimensie, zoals Paulus bevestigt:

“De Heer nu is Geest, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid” (2 Korintiërs 3:17)

De mens is Gods spirituele beelddrager, en, zei de briljante Franse econoom, staatsman en auteur Frederic Bastiat, dit is de gave van God die het fysieke, intellectuele en morele leven omvat:

“Hij heeft ons voorzien van een verzameling wonderbaarlijke vermogens. En Hij heeft ons te midden van een verscheidenheid aan natuurlijke hulpbronnen geplaatst. Door onze vermogens op deze natuurlijke hulpbronnen toe te passen, zetten we ze om in producten en gebruiken we ze. Leven, vermogens, productie – met andere woorden, individualiteit, vrijheid, eigendom – dit is de mens (en) deze drie gaven van God gaan vooraf aan alle menselijke wetgeving en zijn er superieur aan. Leven, vrijheid en eigendom bestaan niet omdat mensen wetten hebben gemaakt. Integendeel, het feit dat leven, vrijheid en eigendom al eerder bestonden, zorgde ervoor dat mensen wetten maakten. (Hoe het kwaad werkt, David Kupelian, p. 8)

Vishal Mangalwadi, de belangrijkste christelijke geleerde van India, merkt op dat het unieke concept van de mens als Gods spirituele beelddrager het “geloof in de unieke waardigheid van de mens” heeft doen ontstaan.

“…de kracht die de westerse beschaving heeft gecreëerd, waar burgers er niet zijn voor de staat, maar de staat bestaat voor de individuen. Zelfs koningen, presidenten, premiers en legergeneraals kunnen niet worden toegestaan ​​een individu en zijn of haar rechten met voeten te treden.” (Waarheid en transformatie: een manifest voor noodlijdende naties, pp. 12-13)

Dood van de westerse en Amerikaanse ziel

Jesus to Buddha, “…je nam God van hen weg (en) je omarming van een afwezigheid van het zelf is de meest unieke en angstaanjagende bewering die je deed…Je keerde je af van het hindoeïsme omdat er werd gezegd dat er een essentieel zelf was, dat ze noemden de atman.” (De lotus en het kruis: Jezus praat met Boeddha, Ravi Zacharias, pp.59, 67)

Van alle christelijke leerstellingen is die van creatio ex nihilo (schepping uit niets) het moeilijkst te begrijpen. Deze doctrine is de antithese van oude en moderne evolutionaire kosmogonieën ( beschrijving van de schepping, van het ontstaan van het heelal) die bevestigen dat het universum en zelfs de goden zijn ontstaan ​​of geëvolueerd uit een reeds bestaande substantie zoals oermaterie of de waterige chaos, wat de vraag oproept waar de substanties vandaan kwamen.

De wonderbaarlijke schepping van de Drieënige God vindt zijn grondslag in het feit dat Hij alle dingen vanuit het niets tot bestaan ​​heeft gesproken. De vroege kerkvader Irenaeus merkt op:

God, in de uitoefening van zijn wil en genoegen, vormde alle dingen … uit wat voorheen niet bestond.

Maar als er geen Drie-enige God is, dan volgt logischerwijs dat er geen bron is voor leven, bewustzijn, ziel, geest en wil, of voor menselijke waardigheid, waarde, vrijheid en eigendom. Zonder God de Vader zijn onvervreemdbare (door God gegeven) rechten zinloos. Als de mens niet Gods spirituele beelddrager is, dan is hij minder dan niets, een conclusie die Boeddha lang voordat Jezus Christus op deze aarde wandelde, bereikte:

“Zes eeuwen voor Jezus Christus wist de Boeddha al dat als God niet bestaat, het menselijke zelf ook niet kan bestaan… Daarom deconstrueerde hij het hindoeïstische idee van de ziel. Als je de huid van je psyche als een ui begint af te pellen, ontdek je dat er geen vaste kern is in het centrum van je wezen. Je gevoel van zelf is een illusie. De werkelijkheid is niet-zelf (anatman). Je bestaat niet. Bevrijding, leerde de Boeddha, is het realiseren van de onwerkelijkheid van je bestaan.” (The Book That Made Your World: Hoe de Bijbel de ziel van de westerse beschaving schiep, Vishal Mangalwadi, p. 6)

Monsterlijke leugens over God onderwijzen

De grote oosterse geleerde Max Muller merkte op dat monotheïsme voorafging aan het polytheïsme en monisme van de Veda. Het was Boeddha die de God van het monotheïsme wegnam. Boeddha verlangde naar goddelijke kracht om de orde van het zijn te herinterpreteren – om de ziel te deconstrueren en opnieuw te interpreteren. De macht grijpen vereist niet alleen de moord op God, maar ook het onderwijzen van leugens.

Leugens vertellen is fout. Maar leugens vertellen over God is een monsterlijke misdaad tegen de mensheid met eeuwige gevolgen.

Eeuwen later traden onder andere Kant, Hegel, Marx, Darwin, Freud en Nietzsche in de voetsporen van Boeddha. God werd weggenomen, de ziel van de mens gedeconstrueerd en leugens als waarheid onderwezen. Eric Voegelin merkt op:

“… de orde van zijn (werd) uitgewist (en opnieuw geïnterpreteerd) als in wezen onder controle van de mens.” Controle nemen “vereist de onthoofding van het zijn – de moord op God.” (Eric Voegelin, “Wetenschap, politiek en gnosticisme”, p. xv)

Aanschouw het waardeloze niet-zelfwezen gecreëerd door arrogante mannen:

“Het eerste dogma dat ik niet geloofde, was dat van de vrije wil…” Bertrand Russell, 1872-1970

“Alles, inclusief wat er in onze hersenen gebeurt, hangt af van deze en alleen deze: een reeks vaste, deterministische wetten. Een puur willekeurige reeks ongelukken.” Marvin Minsky, goeroe op het gebied van kunstmatige intelligentie

“We zijn afstammelingen van robots; en samengesteld uit robots, en alle intentionaliteit die we genieten is afgeleid van de meer fundamentele intentionaliteit van deze miljarden grove intentionele systemen.” Daniel C. Dennett, Soorten geesten

Nihilisme: spirituele, morele en intellectuele zelfmoord

Nihilisme, of zinloosheid en ongeloof in de eigen ziel, is de logische aanname als de transcendente God van leven en schepping niet bestaat. Nihilisme is spirituele, morele en intellectuele zelfmoord, maar de laatste tweehonderd jaar hebben atheïstische humanisten van de Verlichting – rationalisten, materialisten, positivisten, pantheïsten, transhumanisten en hun moderne occulte Luciferiaanse tegenhangers zoals occulte New Agers – het Westen en Amerika komt steeds dichter bij Boeddha’s ontkenning van de ziel.

Vanaf Kant werd de ziel gescheiden van het lichaam. De mens was een machine. Ziel zweefde ergens in de buurt. Dit ging de heidense verlichtingsfilosofen echter niet ver genoeg. Lester Crocker legt uit:

“Er bestond in de achttiende eeuw een wijdverbreid verlangen om de morele wereld gelijk te stellen aan de fysieke wereld…” Wat vooral werd verlangd was “totale integratie van de mens in de natuur, met weigering van elke transcendentie, ook al werd toegegeven dat (zijnde Gods beelddrager) gaf hem bepaalde speciale vermogens en manieren van denken. Het belangrijkste, zoals La Mettrie, d’Holbach en anderen duidelijk maakten, is dat hij onderworpen is aan dezelfde wetten; alles is antwoord op behoefte – mechanisch. … zoals een boom of een machine. De mens oefent alleen natuurlijke krachten uit – zonder enige vrijheid – in alles wat hij doet, of hij nu liefheeft of haat, helpt of kwetst, leven geeft of neemt.’ (Monsters van de Id, E. Michael Jones, pp. 5, 7)

Nietzsche verklaarde de dood van de Drie-enige God en herinterpreteerde de ziel als een aspect van het lichaam, maar het waren marxistische materialisten die probeerden de mens wetenschappelijk opnieuw te ontwerpen naar de mode van Boeddha’s programmatische nihilisme, zei Mangalwadi.

Nadat ze de controle over Rusland hadden overgenomen, gebruikten ze technieken om de geest te conditioneren, zoals propaganda en heropvoeding met de nadruk op het darwinisme, evenals geestverruimende drugs, meedogenloze elektroshocktherapie, terreur en andere sadistische maatregelen om,

“… alle uitingen van individuele identiteit liquideren ten gunste van een onpersoonlijk collectief, gemeenschappelijk bewustzijn.” (Het boek dat uw wereld heeft gemaakt, p. 74)

Bij het behaviorisme van BF Skinners is er noch God noch ziel. Mensen zijn chemicaliën die in psychochemische machines zijn veranderd, bepaald door omgeving, chemie, toeval en culturele conditionering.

Met het nihilisme van Richard Dawkins planten mystieke ‘denkende’ memes gedachten in de grijze massa van psychochemische organismen die fatalistisch worden bepaald door DNA.

Cognitieve wetenschapper Daniel Dennett, een van de vier ruiters van het atheïsme, beweert dat er echt geen jij is, dat ziel, geest en wil illusies zijn die worden veroorzaakt door chemische interacties in de hersenen, terwijl zijn partner in het nihilisme, natuuronderzoeker Tom Wolfe, verkondigt:

“Sorry, maar je ziel is zojuist gestorven.” (The Spiritual Brain: A Neuroscientist’s Case for the Existence of the Soul, Beauregard en O’Leary, p. 4)

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een reactie tegen de verduistering van de ongeziene dimensie door heidense materialistische en positivistische vereenvoudigers. Mortimer J. Adler, de leidende hand achter The Encyclopedia Britannica, zag het schrift op de muur en voorspelde dat het geloof in de onzichtbare dimensie spoedig als orthodoxe wetenschap zou worden beschouwd. (De verleiding van het christendom, Hunt en McMahon, p. 107)

Zeker, sciëntisme, evolutie, theosofie, spiritisme, Vedanta-monisme en sjamanisme vermengden zich, waardoor de occulte wetenschap ontstond. Terwijl het metafysische programma van het materialistische sciëntisme uiterlijk al het niet-fysieke ontkent en zich zogenaamd beperkt tot natuurkundige wetten, houdt het occulte sciëntisme zich bezig met spirituele wetten en metafysische krachten waarvan wordt aangenomen dat ze het fysieke beheersen. Voortbouwend op Darwins materialistische evolutietheorie leert Teilhards pantheïstische spirituele theorie dat na miljoenen jaren van evolutie een onpersoonlijke god uit de materie is voortgekomen. Terwijl het christendom de natuur ongoddelijkt had, bazuint de theorie van Teilhard de hervergoddelijking ervan. Het toneel was klaar voor de terugkeer van de goden en godinnen.

Boeddha’s nihilisme komt naar Amerika

In geen enkele westerse denker is de nihilistische leer van Boeddha duidelijker uitgedrukt dan in Nietzsches extatische uitspraak: ‘God is dood’. God is dood in de harten van moderne westerlingen:

“…en het is net zo waar voor de atheïsten en satanisten die zich verheugen in het feit, als voor de ongekunstelde menigten….De mens heeft het geloof in God en in de Goddelijke Waarheid die hem eens steunde verloren; de afvalligheid om wereldsgezindheid die de moderne tijd vanaf het begin heeft gekenmerkt, wordt bij Nietzsche bewust van zichzelf en vindt woorden om zichzelf uit te drukken. God is dood…” (Nihilism: The Root of the Revolution of the Modern Age, Eugene Rose, p. 60)

Vóór de eeuwwisseling was God al dood in de harten van Amerika’s ‘elitaire’ heersende klasse. Bij de aankomst van Swami Vivekananda in het Parliament of Religions in Chicago in 1893 omhelsden ‘elitairen’ hem gretig:

“Hij werd onmiddellijk geprezen door de high society in Boston en New York. Filosofen aan Harvard waren enorm onder de indruk. Veel rijke high society-types en intellectuelen vielen terug op het boeddhistische idee dat het zelf een illusie is. Ze vormden een ‘… harde kern van discipelen’. die hem en zijn grandioze droom steunde: de evangelisatie van de westerse wereld door … Vedantisch (monistisch) hindoeïsme. (Orthodoxie en de religie van de toekomst, pater Seraphim Rose, p. 21)

Vedanta-verenigingen werden opgericht in Amerika en Europa met als doel Vedanta-ideeën in de bloedbaan van het Westen en Amerika te injecteren. Onder degenen die hielpen bij de verspreiding van het Vedanta-monisme waren Aldous Huxley, Christopher Isherwood, Somerset Maugham en Teilhard de Chardin.

In de jaren zestig drukten een hele reeks Indiase goeroes hun stempel op de studentengeneratie. De populaire cultuur maakte kennis met allerlei natuurovertuigingen, van Vedanta-monisme, Zen-boeddhisme, pantheïsme, panentheïsme, reïncarnatie en karma tot het geloof in een vage immanente ‘kracht’, Wereldziel, Gaia (Moeder Aarde) en Teilhard de Chardins Omega Point. :

“…de Chardin geloofde dat de mensheid een vorm van goddelijkheid of een hoog niveau van spiritualiteit kon bereiken, het Omega-punt genaamd. Dit was een evolutionair proces dat iedereen kon bereiken door discipline en toewijding aan het pad van verlichting.” (Reflecties van het Omega-punt, Frank Tipler, omegapoint.org)

De opwindende nieuwe spiritualiteit ontmoedigde het geloof in de Bijbelse God en beloofde volgelingen dat ze door toewijding aan het pad van verlichting goddelijkheid zouden bereiken door het samensmelten van hun ziel met het kosmische universum. Door middel van geleide verbeelding, tantrische seks, kundalini-yoga, hypnose, mogelijkheidsdenken, droomwerk, regressie in vorige levens, geestverruimende drugs, ritmische muziek en spiritistische praktijken zoals channeling, konden ingewijden naar nieuwe niveaus van bewustzijn worden gebracht, ontwikkelen paranormale krachten, hun ziel van hun lichaam bevrijden door middel van astrale projectie en hun bewustzijn met de leegte versmelten.

In zijn artikel “Confronting Neo-Paganism in the Culture and the Church” rapporteert Dr. Peter Jones dat veel van de architecten van de nieuwe spiritualiteit,

“… zoals Aldous Huxley, Joseph Campbell en Huston Smith waren bekeerlingen van Vedanta … Hedendaagse architecten … noemen zichzelf ‘Cultural Creative’s’, ‘Progressives’, ‘Evolutionaries’, ‘Integral Spiritualists’, ‘ Interspiritualisten’ of ‘Transtraditionele spiritualisten’. Het is ongetwijfeld waar om te zeggen dat de belangrijkste New Age leiders en hun huidige discipelen allemaal aanspraak maken op een vorm van Vedanta verlichting.” (truthexchange, 12 april 2011)

Het is al zo dat voor steeds meer hedendaagse gelovigen de dood van God het voor hen onmogelijk heeft gemaakt om het bestaan ​​van het menselijke zelf te bevestigen, dus zoeken ze actief de vernietiging van hun ziel door middel van drugs, tantrische seks, yoga en meditatie. Net als bij Boeddha en hedendaagse hindoeïstische goeroes proberen sommige ingewijden hun individuele bewustzijn te versmelten met de leegte.

Pervers christendom

Jezus tot Boeddha: “Overal waar de aanbidding van de levende God is geperverteerd, is het altijd het resultaat geweest van een afwijking van mijn Woord…wanneer mijn mensen het Woord terzijde schuiven, gaat het absolute verloren. Verontreiniging in aanbidding is de resultaat.” (De lotus en het kruis, pp. 74, 77)

De spirituele evolutionist en Vedanta-profeet Ken Wilber, een mahayana-boeddhist met een christelijke achtergrond, zet de leugens van zijn voorgangers voort en onderwijst ‘integrale spiritualiteit’. Een populaire auteur wiens leringen gretig zijn bestudeerd door wereldleiders, politici (bijv. Bill Clinton en Al Gore), geleerden, schrijvers, kunstenaars, muzikanten, spirituele leraren en iconen van de popcultuur. Wilber combineert evolutie met de natuurreligies, moraal en Oosterse en Westerse filosofie om zo een universele spiritualiteit te vestigen.

Wilber, een panentheïst (Panentheïsme is de zienswijze dat God immanent is in het gehele universum, dat het universum een deel is van God en dat God de drijvende kracht is in het universum. In tegenstelling tot pantheïsme, betekent panentheïsme niet dat het universum synoniem is met God. Wikipedia), stelt zich voor dat het hele universum God is, evoluerend van materie gedurende miljarden jaren naar het ‘Omega Point’ van De Chardin. Na geëvolueerd te zijn van oersoepbeest-mens, evolueert hij nu naar totaal godsbewustzijn, en op deze manier is de denkbeeldige god bezig met ‘worden’ terwijl de evolutie zich bewust wordt van zichzelf.

Er is al een vorm van gekerstend-Vedanta-monisme, zei dr. Peter Jones:

“Evolutionair Christendom” brengt de langverwachte en vaak geprofeteerde synthese voort, namelijk de vereniging van wetenschap en spiritualiteit… Evolutionair Christendom is een variant van Wilbers ‘Theory of Everything’, een wereldbeeld van (Vedanta monisme) dat beweert om alles uit te leggen door middel van de notie van menselijke evolutie tot een non-duaal goddelijk. Michael Dowd, de ex-evangelist nu evangelist voor evolutie (is het eens) met het post-theïstische christendom van Bishop’s Spong (en) verklaart dat bovennatuurlijke buitenaardse religie zal uitsterven voor een post-metafysische natuurlijke religie.”

Jones voegt eraan toe dat het evolutionaire christendom een ​​online verzamelplaats is voor:

“….evangelische theïstische evolutionisten, ‘progressieve’ opkomende christelijke leiders, radicale posttheïstische christelijke liberalen, christelijke non-dualistische mystici, pro-homoseksuele predikanten, radicale religieuze feministen en erkende evolutionaire wetenschappers. Sommigen zijn diep beïnvloed door Pierre Teillard de Chardin, en heidense “geologen” zoals Thomas Berry en Brian Swimme.”

Emergent Church Pastor Rob Bell bijvoorbeeld onderschrijft Ken Wilber enthousiast en beweert het christendom opnieuw uit te vinden als een oosterse religie, terwijl evangelische leider Leonard Sweet kwantumfysica gebruikt om ‘wetenschappelijk’ te bewijzen dat God ‘in’ alles is. Het is niet verrassend dat Sweet Teilhard de Chardin aanhaalt als ‘de belangrijkste stem van het christendom in de 20e eeuw’. (Necromantie normaliseren: de kerk verleiden om met de doden te praten, Worldview Weekend, 23/01/12)

Nihilisme ligt ten grondslag aan alle permutaties van de ‘nieuwe’ spiritualiteit, of het nu gaat om evolutionair christendom, hindoeïsme, gnosticisme, luciferianisme, mythologie, jungiaanse dieptepsychologie, de eeuwigdurende filosofie, interreligieus, transhumanisme, wicca, scientology, godinnenverering of de spirituele ‘homo’. agenda, want er is geen vorm van de nieuwe spiritualiteit die niet naturalistisch is. Allen zijn even goddeloos; geen enkele heeft een bron voor leven, bewustzijn en ziel, daarom zijn ze allemaal slechts verschillende uitingen van nihilisme.

Welkom in het theater van het absurde

Al meer dan tweehonderd jaar banen nihilististische filosofieën zich een weg door onze cultuur en nestelen ze zich, vaak onbewust, in onze psyche. Dit betekent dat niet alleen de manier waarop we onszelf en Amerika zien, gekleurd is door nihilisme, maar in de mate dat onze geest vervuild is, zijn we geïmmobiliseerd door apathie, de spirituele leegte die in reactie op onze eigenaardig verwrongen, gedegradeerde cultuur zegt: “Waarom de moeite nemen?’

De vreemd verwrongen sfeer van onze tijd is de ‘dood van God’ tastbaar gemaakt en het is Nietzsche die ons betekenisloze, ongeordende, lelijke, atonale, brute, omgekeerde klimaat van niets beschrijft:

“We hebben hem (de christelijke God) gedood, jij en ik! … Maar hoe hebben we het gedaan? Hoe konden we de zee opdrinken? Wie gaf ons de spons om de hele horizon weg te vegen? Wat hebben we gedaan? Toen we deze aarde losmaakten van haar zon? Waarheen beweegt ze nu? Waar gaan we naartoe? … Stuiten we niet onophoudelijk voort? Achteruit, zijwaarts, voorwaarts, in alle richtingen? Is er nog een boven en beneden? dwalen we niet… door oneindig niets? Ademt de lege ruimte ons niet in? … Komt de nacht niet voortdurend, donkerder en donkerder?” (Nihilisme: de wortel van de revolutie van de moderne tijd, Eugene Rose, p. 108)

Dat is het theater van het absurde waarin er noch boven noch beneden is, mannelijk noch vrouwelijk, goed of fout, waar of onwaar, normaal of abnormaal, omdat de levende God dood is, en terwijl Amerika en het Westen doelloos ronddrijven in “oneindig niets” nihilisme lost geleidelijk het fundament op van ziel, geest, waarde, moraliteit, familie en individuele vrijheid.

Amerika, W. Europa en hun niet-zelfwezens wervelen steeds naar beneden in een spiraalvormige draaikolk die uitmondt in een leegte van buitenste duisternis… hel.

Kies het leven dat je mag leven

Terwijl de spiritualiteit van het nihilisme krachtig over en door Amerika raast, veroorzaakt het een tegenbekering van zielen. Dit betekent dat het zich afkeren van de Drie-enige God de omkering van de bekering met zich meebrengt, waarbij de ziel ophoudt te leven vanuit de geest en begint te leven met het leven van het lichaam. De ongeordende en kwade hartstochten die daardoor worden opgewekt, absorberen het leven van de persoon die geestelijk sterft, wat resulteert in de natuurlijke mens van 2 Tim. 3:3. ( 1weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, 4verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. 2 Timotheüs 1- 4 HSV) ( St. Tichon, Works II, zoals geciteerd in Political Apocalypse: A Study of Dostoevsky’s Grand Inquisitor, Ellis Sandoz, p. 120)

Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,

20door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven. Deuteronomium 30:19-20 HSV

De Tweede Persoon van de Heilige Drievuldigheid, het vleesgeworden Woord, Jezus Christus, de Geneesheer, kwam om de geestelijk zieken te genezen. Maar wie de Geneesheer en zijn eigen ziel afwijst, hetzij door onverschilligheid of regelrechte ontkenning, verwerpt Zijn recept en vernietigt daarmee zichzelf.

Vernietiging betekent echter niet vernietiging van de ziel. Hoewel de ziel onsterfelijk is, zegt Augustinus, ondergaat ze niettemin een soort dood wanneer de levende God haar verlaat:

“…in die strafrechtelijke en eeuwigdurende straf… wordt gezegd dat de ziel… sterft omdat ze niet in verbinding met God leeft (wat betekent dat) hoewel de mens niet ophoudt te voelen, maar omdat dit gevoel ook niet lief … noch gezond (maar) pijnlijk straf is, het is (genaamd) dood in plaats van leven. (St. Augustine’s City of God, Hoofdstuk 2, Over die dood die een onsterfelijke ziel kan treffen, en over die waaraan het lichaam onderhevig is)

2023© Linda Kimball